Център за изследователски и образователни проекти

ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Във връзка с разработване проект за център за компетентност в сфера „Информатика и ИКТ“, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, консорциум под ръководството на Университет за национално и световно стопанство (водеща организация) проведе процедури за избор на асоциирани партньори. Вследствие на проведените процедури бяха избрани следните асоциирани партньори:

1) Faculdade de Cienciase Tecnologia / Universida de Nova de Lisboa– научно-изследователска организация

2) фирма „Ваптех“ ЕООД – бизнес организация

Галерия снимки от ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ...