Център за изследователски и образователни проекти

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори - бизнес организации

Във връзка с разработване проект за ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ  В ИНФОРМАТИКА И ИКТ, по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020, Процедура BG05M2OP001-1.002  „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ, консорциум под ръководството на УНСС обявява процедура за избор на асоциирани партньори - бизнес организации.

На адрес URL http://www.unwe.bg/crep се намират необходимите документи* за кандидатстване и информация за поканата, които се считат за неделима част от настоящата покана: Декларация за участие и критерии и методология за оценка на предложенията, които ще трябва да се попълнят и подпишат от кандидатите за асоциираните партньори.

За да бъде разгледано и оценено, Предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес mvasileva@unwe.bg в електронен вариант или доставено по куриер на адрес: УНСС, София 1700, улица 8-ми декември, Студентски град, стая 5002, не по-късно от 29 декември 2016 година.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите по тази покана без допълнителни условия.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство.

* Декларация за партньорство (по образец от ОП НОИР) се предоставя за информация на кандидатите. След приключване на процедурата по набиране на асоциирани партньори, избраните организации ще бъдат поканени да подпишат посочената декларация.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Annex_IIIa_Partniorstvo_asocirani.docx - 91 KB

application/msword Декларация за участие.doc - 48 KB

application/msword Критерии бизнес организации.doc - 72 KB

Галерия снимки от ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори - бизнес организации ...