Център за изследователски и образователни проекти

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори

четвъртък, 01 декември 2016 13:40

Във връзка с разработване проект за ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ  В ИНФОРМАТИКА И ИКТ, по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020, Процедура BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“, консорциум под ръководството на УНСС обявява процедура за избор на асоциирани партньори.

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат организации от типа научноизследователски институти (включително висши училища), или от типа бизнес организации (предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.), като за всеки тип организация се кандидатства отделно.

На адрес URL http://www.unwe.bg/crep  се намират необходимите документи за кандидатстване и информация за поканата, които се считат за неделима част от настоящата покана: Декларация за участие, критерии и методология за оценка на предложенията и  Декларация за партньорство (по образец от ОП НОИР)*, които ще трябва да се попълнят и подпишат от кандидатите за асоциираните партньори.

Кандидатът за асоцииран партньор следва да представи своето Предложение за участие на официална бланка на представляваната организация, подписано и  подпечатано.  За да бъде разгледано и оценено, Предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес mvasileva@unwe.bg  в електронен вариант или доставено по куриер на адрес: УНСС, София 1700, улица 8-ми декември, Студентски град, стая 5002, не по-късно от 09 декември 2016 година.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите по тази покана без допълнителни условия.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство.

*Разяснение

Посочената в документ „ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори“ Декларация за партньорство (по образец от ОП НОИР) се предоставя за информация на кандидатите. След приключване на процедурата по набиране на асоциирани партньори, избраните организации ще бъдат поканени да подпишат посочената декларация.

Прикачени файлове:

application/msword Документи Критерии научноизследователски организации (1).doc - 74 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Partniorstvo_asocirani БГ.docx - 82 KB

Галерия снимки от ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори ...