Контролен съвет

Обновено: четвъртък, 27 февруари 2020 14:14

проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян

Проф. Даниела Фесчиян е доктор по икономика (2000), избрана е за доцент (2005) и за професор (2014). Преподавател e в катедра "Счетоводство и анализ" от 1992 г. Била е научен секретар (2002 -2015), зам.-декан на ФСФ (2006-2010), зам.-директор на РЦДО (от 2015), член на Контролния съвет (2011-2015), зам.-председател на Контролния съвет (2015-2019), зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” (от 2016), зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България (от 2015), председател на Контролния съвет на УНСС (от 2019). Член е на международни редколегии и програмни съвети на международни научни форуми. Участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи.

От 2001 година е лицензиран лектор по Международни счетоводни стандарти към Американската агенция за международно развитие.

Има четири специализации във водещи английски университети. Лектор е към Международния банков институт.

Научните й интереси са в областта на финансово-счетоводния мениджмънт в банките и стандартизацията на счетоводната система в публичния сектор. Автор е на повече от 140 публикации - шест монографии, дванадесет студии, петнадесет учебника, и повече от сто статии и доклади в реферирани и индексирани национални и международни научни издания.