Контролен съвет

Обновено: понеделник, 29 февруари 2016 15:40

проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Професор д-р Румен Брусарски е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Института по публична администрация. Води лекции по „Публични финанси”, „Анализ “разходи – ползи” и „Оценка на въздействието”. Автор е на няколко учебника, много статии и научни доклади.

 Изследователските интереси на проф. д-р Брусарски са в областта на публичните разходи, данъчното облагане, анализа “разходи – ползи” и оценката на въздействието.

Проф. д-р Румен Брусарски е специализирал в Германия, Великобритания, Холандия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Словакия. Работи като консултант по данъчно облагане, финансов и икономически анализ „разходи – ползи” и оценка на регулативното въздействие в частния и публичния сектор на българското стопанство. Член е на Съюза на икономистите в България.