Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Допълнителен прием магистри

събота, 01 октомври 2016 14:30 /
Начало:
понеделник, 03 октомври 2016
Край:
неделя, 30 октомври 2016
Място:
РЦДО-Хасково
Подробности:

Обявен е допълнителен прием на магистри в РЦДО-Хасково

Подаване на документи от 03.10.2016 г. в стая 104

Необходими документи:  

  • Диплома за завършено висше образование - оригинал и копие (бакалавър и/или магистър) или уверение (ако дипломата не е издадена), в което да са посочени среден успех от следването, успех от дипломирането, специалност, професионална квалификация и дата на дипломиране. Средният успех от следването трябва да бъде минимум "Добър" 3.50;
  • Лична карта - оригинал и копие;
  • Документ за платена такса за изпит 50 лв.по сметка в "Тексимбанк";
  • Попълва се плик-молба на място.

 

  • ЧПБ "ТEКСИМ" АД,

              BIG: TEXIBGSF,

             IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.