Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 07 май 2021 13:36

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО

Предварителни кандидатстудентски изпити

Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити.

На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование в предходни години, така и завършващите през 2021 г. Предварителните и редовните изпити се организират по едни и същи програми.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове.

 

ГРАФИК
за провеждане на електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) за учебната 2021/2022 г.

 

№ на сесия

Регистриране за изпит/и

Провеждане на изпит/и

1

от 25 януари до 12 февруари 2021 г.

от 15 февруари до 19 февруари  2021 г.

2

от 22 февруари до 19 март 2021 г.

от 22 март до 26 март 2021 г.

3

от 29 март до 9 април 2021 г.

от 12 април до 16 април 2021 г.

4

1 април до 7 май 2021 г. 

от 10 май до 15 май 2021 г.

 

ВАЖНО! В РЦДО - Хасково:

  1. се явяват на кандидат-студентски изпит само кандидати, които кандидатстват за специалности в РЦДО - Хасково;
  2. могат да подават кандидат-студентски документи и кандидати, които ще се явяват на изпит в София.

На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование през предходни години, така и завършващите през 2021 г.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условията за кандидатстване и попадат документи в определените за това срокове.


Документи за предварителните изпити се приемат в РЦДО-Хасково по обявения за съответната изпитна сесия график.

За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете:

1. Регистрационна карта - за Предварителен електронен изпит (ЕлЕПИ);

2. Лична карта и копие от нея;

3.Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит.

За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на подадените регистрационни карти е равен на броя на изпитните сесии, на които кандидат-студентът се явява.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Оценката от предварителните кандидатстудентски изпитни сесии важи и за класирането за редовната кандидатстудентска изпитна сесия. Ако решите да се явите на изпити и от предварителните кандидатстудентски изпитни сесии, и от редовната кандидатстудентска изпитна сесия, участвате в класирането с по-високата оценка. 

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:

за един изпит - 50 лв.

за всеки следващ изпит - 20 лв.

Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по География на България и на изпит по Български език и литература в рамките на една изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв.

Таксата за кандидатстудентски изпит в РЦДО-Хасково се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на РЦДО-Хасково:

РЦДО - ХАСКОВО

 „ТЕКСИМБАНК“:

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - актове за раждане на децата и лична карта;
  • близнаци - акт за раждане;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишено от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа, удостоверяващ обстоятелството.