Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 13 март 2019 10:52

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО

Предварителните кандидатстудентски изпитни сесии са допълнителен шанс за кандидат-студентите, както и възможност за проверка на знанията преди редовните изпити. Електронният единен приемен изпит се провежда само на компютри. 

В РЦДО-Хасково ще бъдат проведени две предварителни електронни изпитни сесии за учебната 2019/2020 г.:

Прием на документи
Изпитна сесия
от 8 април до 25 април 2019 г.
от 2 май до 9 май 2019 г.
от 2 май до 30 май 2019 г.
от 3 юни до 7 юни 2019 г.

На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят, както кандидати, завършили средно образование през предходни години, така и завършващи през настоящата година.

ВАЖНО! В РЦДО - Хасково:

  1. се явяват на кандидат-студентски изпит само кандидати, които кандидатстват за специалности в РЦДО - Хасково;
  2. могат да подават кандидат-студентски документи и кандидати, които ще се явяват на изпит в София.

Документи за предварителните изпити се приемат в РЦДО-Хасково по обявения за съответната изпитна сесия график.

За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете:

1. Регистрационна карта - за Предварителен електронен изпит (ЕлЕПИ); (виж най-отдолу като прикачен файл - можете да я изтеглите и да я попълните предварително)

2. Лична карта и копие от нея;

3.Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит.

За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на подадените регистрационни карти е равен на броя на изпитните сесии, на които кандидат-студентът се явява.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Оценката от предварителните кандидатстудентски изпитни сесии важи и за класирането за редовната кандидатстудентска изпитна сесия. Ако решите да се явите на изпити и от предварителните кандидатстудентски изпитни сесии, и от редовната кандидатстудентска изпитна сесия, участвате в класирането с по-високата оценка. 

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:

за един изпит - 50 лв.

за всеки следващ изпит - 20 лв.

Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във всяка следваща сесия, те отново заплащат по 50 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ изпит.

Таксата за кандидатстудентски изпит в РЦДО-Хасково се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на РЦДО-Хасково:

РЦДО - ХАСКОВО

 „ТЕКСИМБАНК“:

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - актове за раждане на децата и лична карта;
  • близнаци - акт за раждане;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишено от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа, удостоверяващ обстоятелството. 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document _75cae__00ff4_рег. карта-предварит.електронен.docx - 88 KB