Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”

На 20 ноември в университета се проведе работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Той беше организиран от Факултет “Международна икономика и политика” и катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”.

Колеги от катедрите “Международни икономически отношения и бизнес” и “Маркетинг и стратегическо планиране” представиха своята дейност по актуализация на учебните програми. Състоя се интересна дискусия и обмяна на опит и се очертаха нови полета за дейност, които да направят проекта устойчив във времето.

Участници в работния семинар  

Модератор на дискусията беше доц. д-р Светла Бонева, заместник-декан на факултет “МИП”.

 

 

Галерия снимки от Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните план ...