Структура

Секция "Културни индустрии и бизнес"

Ръководител на секция
Научен секретар на секция

Преподавателски състав: