Структура

Секция "Иновационни индустрии и бизнес"

Ръководител на секция
Научен секретар на секция

Преподавателски състав: