Резултати от търсене за Направления

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

182 results found
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на столична община, 2018 6.7.2018 г. ... НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА" Тематични направления:   Устойчива градска мобилност и обществен транспорт; Политики за развитие на обществения транспорт; Интегриране на крайградската с градската транспортна система; Екологичен и енергоспестяващ транспорт; Доразвиване на метрото в ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... Запознаване с основните направления на дейността, икономическите параметри, управленската структура на институцията или с функциите на ведомството; 2)      Запознаване с длъжностната характеристика на специалистите в институцията или на дирекцията във ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... , счетоводство и статистика. За кандидатите от други направления, въпросите от теста проверяват тяхната обща икономическа и правна култура. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.Какви знания и умения ще придобиете?Специалността има интердисциплинарен характер. Учебният план включва дисциплини, с ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със срок  на обучение три семестъра е ...
Програма за Държавен изпит 28.2.2018 г. ... на предприятието в лидер на промените Основни направления (елементи) на организацията на трудовата дейност Същност и значение на трудовите стандарти. Класификация Основи на разработването и внедряването на трудовите стандарти Основни трудови стандарти в ...
Кандидатстудентски изпити 10.5.2018 г. ... кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при четене лексика граматика Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а ...
Често задавани въпроси 13.2.2018 г. ... са се явили на приемен изпит/и за всички професионални направления/поднаправления без професионално направление „Право“ и поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ в УНСС – гр. София. При класиране с оценка от държавен зрелостен изпит /матура/, предметът на матурата трябва ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ...  през календарната година.  Приоритетните направления на конкурса през 2018 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните ...
Направления и специалности 23.2.2018 г. ... на студенти в УНСС е по професионални направления и поднаправления В УНСС се кандидатства по направления и поднаправления, а класирането по специалности става след завършен втори курс на базата на постигнатия среден успех от следването. Какво е професионално ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... Практически задачи: Запознаване с основните направления на дейността, политическите и икономическите параметри, управленската структура на институцията/организацията или с функциите на ведомството; Запознаване с длъжностната характеристика на специалистите в институцията/организацията или на ...
Модул 4 - "Английски език" или "Руски език" или "Френски език" или "Немски език" или "Испански език" 21.12.2017 г. ... , които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при четене лексика граматика Първите два модула съдържат по 10 изпитни ...
Модул 4 - "Английски език" 21.12.2017 г. ... , които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при четене лексика граматика Първите два модула съдържат по 10 изпитни ...
Аврамов 14.12.2017 г. ... изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).3. Някои направления на индексния анализ на производителността на труда. - 1967.4. Опит за установяване някои елементи на ефективността на висшето образование в НРБ чрез социологично проучване. - 1973.5. Промишлена статистика с основи на общата теория. - ...
Редовно и дистанционно обучение 13.2.2018 г. ... се провежда само в гр. София. Вижте всички направления, поднаправления и специалности, за които може да кандидатствате Дистанционно обучение При дистанционното обучение занятия се провеждат само в събота и неделя и са по-малко като брой часове от редовното обучение. Предоставят се материали ...
Акредитация ICAEW 18.9.2017 г. ... . Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два семестъра e в УНСС, ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два семестъра e в УНСС, ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... за бакалаври от различни професионални направления и цели да надгради и развие техните дигитални знания и умения за създаването и управлението на дигитално съдържание. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... поръчка, в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 3.8.2017 г. ... за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през  първите два e в УНСС, а ...
За конференцията 2.7.2018 г. ... на бизнеса и полиси-мейкъри. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. Изследвания и ...
Новини 22.5.2017 г. ... реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... година.  Приоритетните направления на конкурса през 2017 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... година.  Приоритетните направления на конкурса през 2016 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 9.2.2018 г. ... изпит в УНСС за професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология"; "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология". Конкурсът се ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... представим само основните направления и задачи на контролна дейност с постигнатите по тях резултати.              I.Изграждане на организационен капацитет на Контролния съвет, ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и соц. осигуровки - 26 507 851 (73%), разходи за издръжка - 6 909 819 (19%) и разходи за стипендии - 2 465 187 (7%).  9. Отчетено е ...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 24.3.2018 г. ... за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология"; "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология". Конкурсът се провежда в два кръга ...
Указания за разработване на есе и формуляр за участие 9.2.2018 г. ... КУЛТУРАТА", СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЯ “ИКОНОМИКА”, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ” Есето е вид аргументативно съчинение. Предполага оригинално поднасяне в свободно ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 13.2.2018 г. ... за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", специалност  "Социология". "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология". 2. В конкурса могат да участват ...
КОНКУРСИ 20.3.2018 г. ... социален модел. Финансиране на социалната политика. Направления на социалната политика. Предизвикателства  пред социалната политика за възрастните хора  и хората с увреждания. Равенство между половете. Демографските проблеми и политики. Семейство  и брак. Социални и репродуктивни функции на ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... заемане на отделни незаети места по професионални направления единен прием държавна поръчка 1. Условия за кандидатстване: Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили конкурсен изпит в УНСС или ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... „Инвестор.БГ“ АД. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. Изследвания и наука, ...
Тематични направления 24.6.2016 г. ... Политики за развитие на транспорта  • Екологичен транспорт и развитие на “зелени“ технологии  • Устойчиво развитие на транспорта  • Интелигентни транспортни системи  • Транспортна и енергийна инфраструктура  • Сигурен и безопасен транспорт  ...
МП “БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ” 29.1.2017 г. ... , завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за културата”.  Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в професионални направления, акредитирани от НАОА с оценка ...
МП"СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ" 7.4.2017 г. ... , завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Социология, антропология и науки за културата”, „Обществени комуникации и информационни науки” и „Икономика“, специалност „Икономическа социология”. Срещу заплащане могат да се обучават а) ...
Срокове и такси 11.7.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Срокове: 30.06.2016 г. - приемане на заявката за участие с резюме на доклада15.09.2016 г. - краен срок за изпращане на доклада Такса участие50 ...
Указания за участие 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Указания за участие Резюмето да бъде не повече от 200 думи и да съдържа заглавие на доклада (на български и английски език), автор, академична ...
Организационен комитет 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Председател:доц. д-р Бисер Петковръководител на катедра “Икономика на търговията” Зам.-председателдоц. д-р Силвия Терезованаучен ...
Програма 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка ПРОГРАМА 28 октомври 2016 г. 14.00 – 15.00 ч. - Регистрация – фоайе на УОБ-Равда15.00 – 16.00 ч.- Тържествено откриване на ...
Тематични напрвления 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Тематични направления » Омниканална търговия и конкурентоспособност » Маркетинг в омниканалната търговия » Мениджмънт в ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. ...
Тематични направления 27.4.2016 г. ... направления на конференцията включват (но не се ограничават до) следните области:  1)                 Настоящи и бъдещи предизвикателства пред логистиката и управлението на ...
За конференцията 27.4.2016 г. ... и практиката; определяне на направления за развитието на изследователската и преподавателската дейности в тази област; стимулиране на сътрудничеството между обучението и практиката, между учени и преподаватели от българските и чуждестранните университети. Работни ...
Семинар 6.2.2017 г. ... цели са предвидени конкретни направления - като форми на проявление: организиране и провеждане на ежегодна студентска конференция, учредяване на Алумни клуб, поддържане на Фейсбук страница на катедрата, активизиране на катедрения Блог, обсъждане на подготвяни статии ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... . Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на ...
Управление на конфликти 10.7.2016 г. ... на конфликти и множество други.  Основни направления на знанията и уменията Учебният план е концентриран върху няколко основни пункта. Първо, конфликтната теория и нейните обяснения за типовете конфликти, конфликтната динамика и типовете страни, уязвими за вътрешно държавни конфликти, ...
Международни отношения: международна публична администрация 25.3.2016 г. ... институции на над-национално ниво. Основни направления на знанията и уменията: Курсът предоставя подходящо подбрани и логично обвързани познания от няколко основни направления: публична администрация, международни отношения, икономика и управление, право. На тази цел са подчинени ...
Национална сигурност 25.3.2016 г. ... по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. Социални, стопански и правни науки”, “9. Сигурност и отбрана” - в акредитирано висше училище. Програмата е разработена съобразно държавните изисквания за ОКС ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... във  всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети Учебният план на програмата включва дисциплини като борсова търговия, стратегически маркетинг в търговията, управление на персонала, управление на риска, конкурентоспособност на търговската ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 24.3.2016 г. ... във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от най-атрактивните и развиващи се сектори на икономиката – търговията на дребно. През годините  търговията на дребно все ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... календарната година.   Приоритетните направления на конкурса през 2015 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Тематични направления 30.1.2018 г. ... направления на конференцията са следните:   1)             Търговия – състояние и перспективи 2)             Комуникации, медии, журналистика, ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... акредитация и акредитацията на професионалните направления; най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се демографската криза); най-голям брой студенти; висока реализация на випускниците на пазара на труда; най-добра материално-техническа база; завидна репутация и положителен ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... ОКС “Бакалавър” от различни научни направления. Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентни транспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и умения за работа с интелигентни транспортни системи, за ...
Специалности 19.2.2016 г. ... и право /за завършилите други направления/           Х           2.19 Икономика на търговията     ...
За конференцията 17.7.2015 г. ... и финанси (ВУЗФ), София. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. Мениджмънт, маркетинг и ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 18.2.2016 г. ... , която обучава студенти в 2 професионални направления (ПН) – 3.1.Социология, антропология и науки за културата (специалност „Социология”) и  3.8. Икономика (специалност Икономическа социология”); - конституира преподавателски състав, адекватен на обучението на  ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... Приемът на студентите се извършва по професионални направления, поднаправления и специалности на висшето образование, които се утвърждават ежегодно от АС. (2) Изискванията за прием за обучение на български граждани и на други граждани от Европейския съюз (ЕС) и от Европейското икономическо пространство ...
За конференцията 15.6.2018 г. ... на конференцията са избрани следните тематични направления: развитие благосъстояние интеграция Целите на конференцията са от една страна да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи на икономиката на България, на други държави или регионални общности,  в една динамична и ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... предлага следните докторантури по професионални направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С условията за ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... в Общото събрание на УНСС по професионални направления и специалности (на колко студенти се избира един представител, респективно, един представител, член на Общото събрание колко студенти и докторанти на УНСС представлява);             ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 23.1.2018 г. ... - 10%. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и соц. осигуровки - 26 507 851 (73%), разходи за издръжка - 6 909 819 (19%) и разходи за стипендии - 2 465 187 (7%).  9. Отчетено е намаление на разходите ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 24.3.2018 г. ... , но и университетски курсове от професионалните направления “Икономика” и “Обществени комуникации и информационни науки”. Така завършващите бакалавърска степен получават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която дава възможност както за ефективна ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 24.3.2018 г. ... знания за социологическите и псхологическите направления в съвременната наука. Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, техните икономически системи и институции. Да осигури знания и умения за управление на социалните отношения, поведението на ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 2.1.2018 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности                            1 Професионално направление "Администрация и ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... обучават в две професионални направления, включващи три специалности:  № по ред    Професионални направления                         ОКС"Бакалавър"   ...
Такси за обучение 14.5.2018 г. ... в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение ...
Обучение 23.2.2018 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на дипломантите в процеса на работа)   Насоки за повишаване на ...
На 15 септември ще бъде открита новата учебна година 15.9.2014 г. ... факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат след 14 часа. Важно за новоприетите студенти бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Обосновка на учебния план на магистратура `По политикономия на креативната икономика` 12.6.2014 г. ... е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 10.5.2018 г. ... студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание за специалности, подредени по низходящ ред, и въз основа на среден успех от следването им през първите две ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... се много нови научни направления с „икономически” нюанс: икономическа социология, икономическа политика, икономическа праксеология, икономическа философия, икономическа политология, икономическа психология и пр. Вярно е и обратното – диверсифицират ...
„ПОЛИТИКОНОМИЯТА Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ” 1.4.2014 г. ... , разбира се, едно от новите направления на политическа икономия, което се поражда вътре в рамките на либералния икономикс с изходната предпоставка за рационалния индивид. Наред с него се появяват множество нови и взаимодействащи си парадигми, свързани с ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... , настояще и бъдеще. Трите направления бяха представени с основни доклади на първото (пленарно) заседание на конференцията от водещите преподаватели на катедрата проф. д-р Светла Тошкова (ръководител на катедрата), чл.-кор. д.ф.н. проф. Васил Проданов ...
Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ” 26.3.2014 г. ... , разбира се, едно от новите направления на политическа икономия, което се поражда вътре в рамките на либералния икономикс с изходната предпоставка за рационалния индивид. Наред с него се появяват множество нови и взаимодействащи си парадигми, свързани с ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, ...
Магистърски тези и направления 23.10.2014 г. ... магистърски тези Разработване на приложение за управление на Бизнес Резултатност.   Проектиране и реализация на система за генериране на таксономия на базата на подаден текстов източник ...
Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS 19.3.2014 г. ... . EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:   Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.   Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко.   Грижи се за ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 4.12.2013 г. ... на докторанти от всички професионални направления, по които Университетът осъществява обучение за придобиване на ОНС „доктор“: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. Общата цел на проекта е ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... , Голяма конферентна зала ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Стефан Бобчев в контекста на българската журналистика от края на XIX и началото на XX век Обществената отговорност на медиите, журналистиката и публичната комуникация Медии и бизнес Уважаеми колеги и приятели, Имаме ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... през учебната 2016 - 2017 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... степен„Бакалавър“ Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... през учебната 2013 - 2014 г. Направления: Дистанционно Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Документ за платена такса: Таксата за обучение се внася по банков път - в ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание за специалности, подредени по низходящ ред, и въз основа на среден успех от следването им през първите две години ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... . Специализирната подготовка е направления, които формират специалисти в областта на проектирането и разработката на информационни системи и на специалисти в областта на моделирането, внедряването, обслужването и развитието на информационни системи. Профилирането в се ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... на студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася по ...
Линкове 14.3.2013 г. ... прием - Бакалаври Направления и специалности в РЦДО-Хасково Балообразуване Подаване на документи и плащане на такси ...
специалност "Макроикономика и финанси" 5.10.2017 г. ... и ръководни кадри в различни направления. Магистърската програма по „Макроикономика и финанси“ покрива изискванията за професионалната подготовка на широк кръг специалисти от областта на търговското банкерство, инвестиционното банкерство, финансовите отдели ...
специалност "Икономика" 5.10.2017 г. ... план, в който се акцентира на няколко направления: задълбочаване на макроикономическата подготовка на студентите в съответствие с досегашната практика на катедрата; въвеждане и по-широко застъпване на микроикономически и бизнес направления, които формират новия облик на ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера. Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по ...
OKS 28.2.2013 г. ... е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „История на икономическите теории (Политическа икономия)“, „Интелектуална собственост“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера ...
<span style="display:none">Отчети</span> 13.12.2017 г. ... могат да се представят в две основни направления.               Първо направление на работа и резултати: Изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ЗРАСРБ, ПДУНСС и Правилника за дейността на Контролния ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 13.7.2018 г. ... научни ръководители Тематични направления за магистърска теза График за разработване на магистърски тези Важни крайни срокове за студентите по специалността Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска теза Тържествено връчване на дипломи Правила ...
Специалности 20.7.2018 г. ... на английски език: НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ИКОНОМИКА   Европейски бизнес и финанси - 4 сем. (съвместна магистърска програма с университет Нотингам Трент - Великобритания) Завършили ...
Такси 8.6.2018 г. ... - 2019 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв ...
Обучение 7.3.2013 г. ... е организирано в професионални направления и поднаправления. След завършен втори курс обучението на студентите продължава в специалност към съответното професионално направление/поднаправление (link).          Учебният процес ...
Такси 8.6.2018 г. ... 2019 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 231.00 лв. Администрация и управление  (всички специалности) 231.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (всички ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... на студентите от професионални направления/поднаправления в специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание в състезателна карта за специалности, подредени по низходящ ред и въз основа на среден успех от следването им ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... докторанти от всички професионални направления, по които УНСС осъществява обучение за придобиване на ОНС „доктор“, както следва: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. Общата цел на ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... са изразходвани  в следните направления: -          осигуряване на обучението на студентите; -          подобряване на условията за провеждане на учебния ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... и разработване на основните направления за усъвършенстване на транспортната и енергийната инфраструктура в условията на европейската интеграция; -          подготовка на браншови анализи, диагностика на средата и SWOT ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... дисциплини обхваща различни направления и равнища на стопанството – Търговия, Геоикономика и регионално развитие, Световна икономика, Стопанска логистика, Основи на предприемачеството, Европейска интеграция и др.След втори курс обучението се профилира ...
Допълнителна информация 19.10.2017 г. ... докторанти в професионални направления:   История и археология Социология, антропология и науки за културата Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право   924.00 лв. е годишната такса за редовна и задочна форма на ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... курсове от професионалните направления “Икономика” и “Обществени комуникации и информационни науки”. Така завършващите бакалавърска степен получават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която дава възможност както за ефективна професионална ...
Полезна информация за БАКАЛАВРИ 28.2.2018 г. ... се избира от списък с тематични направления, изготвен от преподавателите в катедрата и одобрен на катедрен съвет. Възможно е избраната тема на проекта да съответства на разработваната от студентите в 7-ми семестър курсова работа по дисциплината „Проектиране на ...
Магистърска степен 2.8.2013 г. ... за всички останали професионални направления. Целта на магистърската програма е: завършилите магистри със специализация "Фамилно предприемачество": Да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик ...
Специалност "Бизнес икономика" 13.7.2018 г. ... по учебната практика 2018г. Тематични направления за магистърска теза График за разработване на магистърски тези ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2017/2018 Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска ...
Специалности 28.8.2012 г. ... направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... в УНСС за съответните професионални направления/поднаправления. Кандидат-студенти, които за първи път подават документи за участие в допълнителния прием и не са се явявали на конкурсен изпит в УНСС, заплащат такса в размер на 50 лв. УНСС обявява допълнителен прием за ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... . Това е, разбира се, едно от новите направления на политическата икономия, което се поражда вътре в рамките на либералния икономикс с изходната предпоставка за рационалния индивид. Наред с него се появяват множество нови и взаимодействащи си парадигми, свързани с традициите на ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... Коен   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм; Специализирани видове туризъм; Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на ...
Срокове и такси 12.7.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси   Крайни срокове 22.10.2012 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада   6.11.2012 г. – потвърждение за приемане на ...
Изисквания 11.7.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Основни изисквания Резюмето да бъде не повече от 200 думи и да съдържа заглавие на доклада, автор, академична длъжност и научна степен, ...
Организационен комитет 16.5.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Организационен комитет председател проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра “Икономика на ...
Тематични направления 15.5.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Тематични направления » Тенденции в развитието на търговията »  Конкурентоспособност на фирмите в търговията »  ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... зала Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова e-mail: trade@unwe.bg Карта ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... - София и др. Три бяха тематичните направления на конференцията: Финансова политика, финансови пазари, инвестиции и развитие на финансовия сектор в контекста на евроинтеграционния процес; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, интегрирано управление и развитие ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... студентите се запознават с различни тематични направления, които се разработват със съответен дипломен ръководител. Студентите имат възможност да изберат в зависимост от научните си интереси ръководител на дипломна работа. Научен ръководител на дипломна работа в ОКС „Бакалавър” може да бъде ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... и традиции в следдипломното обучение в следните направления:  ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 1. Икономика и управление на фирмата 2. Глобален мениджмънт и лидерство  2. Международни икономически отношения и външноикономическа дейност 3. Право  4. ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... на електронен носител (ЕлЕПИ) и е по професионални направления. Обучението е в редовна и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на часовете на аудиторната заетост за целия срок на четиригодишното обучение е не по-малък от 2200 ...
Програмни акредитации 14.2.2012 г. ... за акредитирани професионални направления, специалности от регулирани професии и научни специалности в УНСС  Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... осъществява по области и професионални направления на висшето образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност; се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с образователно-квалификационна степен ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Изпити 6.7.2015 г. ... 25. Завършилите специалности от други професионални направления полагат приемен изпит кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура. Чл. 26.(1)Кандидатмагистърският тест: се състои изцяло от "закрити" въпроси, т.е. за всеки ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... осъществява по области и професионални направления на висшето образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност; се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с образователно-квалификационна степен ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... професионалните направления/поднаправления в УНСС,  на състезателните изпити и начин на образуването на бал Професионални направления/ поднаправления Конкурсни изпити Балообразуване единен приемен изпит ...
Класиране 9.4.2012 г. ... предметите, предвидени за съответните професионални направления/поднаправления, или с оценката от държавен зрелостен изпит - приложение № 5.1. Чл. 71. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента професионални направления и поднаправления в ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... бал за отделните професионални направления/поднаправления се образува от оценките по предметите, както следва: 1. Български език и литература и история (8 единици) за специалностите от професионално направление: - "Право"; - "Политически ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... изпит/и, за всички професионални направления/поднаправления без професионално направление "Право" и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол". (3) На четвърти етап се извършва класиране за попълване на отделни незаети места с ...
Изпити 16.5.2012 г. ... за съответните професионални направления, посочени в приложение № 5.1. (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора. (3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... В УНСС  ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ ОКС "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1 ...
История 28.9.2012 г. ... на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във ...
История 23.3.2017 г. ... пред студентите от всички направления. Научните разработки на членовете на катедрата са в следните основни направления: Математически анализ, Теория на вероятностите и комбинаторен анализ, Математическо оптимиране ...
История 24.3.2018 г. ... студенти в две професионални направления: 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност "Социология" и 3.8. Икономика, специалност "Икономическа социология". Обучението на студенти се осъществява в три степенна структура – ...
История 3.9.2012 г. ... на катедрата в няколко направления: · със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. · със сродни катедри и специалности от университети в страната ...
Партньори 3.9.2012 г. ... на катедрата в няколко направления: със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. със сродни катедри и специалности от университети в страната, при което ...
За катедрата 9.10.2014 г. ... език” пред студентите от всички направления, както и дисциплината “Кодиране на информацията” за специалност “Икономика на съобщенията”. Научните разработки на членовете на катедрата са в следните основни направления: Математически анализ, Теория на вероятностите и ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско ...
Архив Конференции и семинари 24.6.2016 г. ... . д-р Илия Гътовски гл.ас. д-р Даниел Йорданов Тематични направления: Политика за развитие на транспорта Устойчиво развитие на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна и енергийна инфраструктура Екологичен транспорт и развитие на "зелени технологии" Сигурен и безопасен ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... "Икономика на търговията" Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... в икономиката; Дефиниране на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в икономиката и ...
Наука 3.9.2012 г. ... на българската индустриална практика. Основните направления на НИД, по които катедрата има водещи позиции и резултати, са: Индустриална политика на страната в контекста на предстоящото вписване на българската индустрия в стратегията за развитие на индустриите на страните-членки на ЕС ...
Специалности 24.4.2018 г. ... като бъдещи специалисти със задълбочени знания в следните направления. В специализация "Съвременен български политически процес" учебният план включва дисциплините: "Българска политическа култура", "Съвременната българска партийна система", "Общества и политика на Балканите", "Българско правителство и ...
Специалности 2.3.2018 г. ... като: Завършилите специалности от други професионални направления (неикономически специалности) полагат приемен изпит под формата на кандидатмагистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура. Кандидатите, завършили специалности от направление Икономика, ...
Специалности 18.11.2015 г. ... търговия”. В номенклатурата на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите ...
Специалности 28.2.2018 г. ... “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със срок  на обучение три семестъра е ...
Специалности 11.7.2013 г. ... теоретични знания и практическа подготовка в съвременни направления Бизнес Интелигентни Системи и Системи за управление ресурсите на предприятието. Това позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване и поддържане на Бизнес Интелигентни Системи и ERP системии, както и да ...
Специалности 12.1.2018 г. ... се осигурява профилирана подготовка по следните направления: международен туризъм, мениджмънт на туроператорската, агентската и транспортната дейност, мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорската дейност, мениджмънт на културния туризъм, мениджмънт на аграрния (селския) туризъм и др ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... и комерсиализирането на иновации, най-често работейки в направления като: маркетинг; НИРД; човешки ресурси и финанси; Перспективна е и ориентацията на завършилите за работа в малки и средни фирми (99% от всички фирми в страната) като многофункционални специалисти, които след натрупването на определен опит също ...
Специалности 17.1.2013 г. ... са положили конкурсен изпит по чужд език от следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Обучение 28.9.2012 г. ... от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно ...
Обучение 17.9.2016 г. ... от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична администрациа", "Финанси", "Счетоводство", "Финансов контрол"), където водят занятия по "Основи на правото", "Административно право и административен процес", "Административно и финансово пхраво", "Финансово ...
Обучение 8.2.2017 г. ... отблизо с работата на специалисти от разнообразни направления на статистическата практика. Стажът е с продължителност две седмици и се провежда в началото на лятната ваканция след шести семестър ...
Обучение 14.10.2015 г. ... обявява. Списъкът съдържа проблемните области (направления или примерни теми), по които студентите могат да разработят магистърски тези, съгласувано с преподаватели в катедрата и не представлява списък с окончателно формулирани теми. Студентът избира определена област съобразно местоработата си и ...
Обучение 24.3.2018 г. ... се осъществява в две професионални направления: 3.1. Социология, антропология и науки за културата 3.8. Икономика Във всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология ...
За факултета 29.3.2017 г. ... студенти в две професионални направления: икономика и администрация и управление. Това съжителство е много показателно в контекста на съвременните тенденции в развитието на науката и образованието – наличието на зони на преливане между различни области на ...
В медиите 16.5.2017 г. ... за страната колко от завършилите направленията „Икономика” и „Администрация и управление” работят по специалността си. Но завършващите специалностите в тези две професионални направления в УНСС намират много добра реализация на трудовия пазар. Това ...
Обучение 22.5.2017 г. ... в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”. > В  ОКС “Бакалавър” се осъществява  редовна форма на ...
За факултета 12.5.2017 г. ... на академичния състав по научни направления в съответствие с образователния и научен профил на факултета; Да популяризира резултатите постигнати в образователната дейност и научната си продукция сред академичната и научна общност в страната и чужбина, сред бизнеса и ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... се обявява списък тематични (научни) направления, в които могат да се разработват магистърски тези, със съответен дипломен ръководител. Конкретизирането на темите се извършва съвместно с избрания дипломен ръководител. Окончателният списък с теми не се допълва след неговото ...
НИД в УНСС 16.12.2013 г. ... дейност и др. Приоритетни направления за НИД на УНСС през 2013 г.: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Организация и управленски структури 24.1.2018 г. ... дейност и др. Приоритетни направления за НИД на УНСС през 2013 г.:1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... дейност и др. Приоритетни направления за НИД на УНСС: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Индивидуален учебен план 5.6.2017 г. ... УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ Професионални направления: 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 3.3. ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 3.6. ПРАВО 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 3.8. ...
Такси за обучение 18.6.2018 г. ... г. ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Направления: Редовно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. Администрация и управление  (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и ...
Такси за обучение 29.6.2018 г. ... учебната 2018 - 2019 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... В УНС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИ                      ...
Акредитирани докторантски програми 27.10.2017 г. ... висше образование,професионални направления,докторантски програми 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 2.2. История и археология Стопанска история 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 3.1. Социология, антропология и науки за ...
Правила 7.2.2017 г. ... на международната и другите направления на административната работа. Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни визити, курсове, практическо обучение, кратки стажове и др. Продължителността на мобилността с цел ...
Мобилност с цел обучение 7.2.2017 г. ... на международната и другите направления на административната работа. Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни визити, курсове, практическо обучение, кратки стажове и др. Продължителността на мобилността с цел ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... на международната и другите направления на административната дейност на университетите ...
Дейности 12.1.2017 г. ... на международната и другите направления на административната дейност на университетите ...
Визия и мисия 15.1.2018 г. ... позиции в професионалните направления: Икономика, Управление и администрация, Право, Политически науки, Социология, антропология и науки за културата, Обществени комуникации и информационни науки. УНСС ще продължи да се утвърждава като водеща ...

Събития

135 results found
Проф. Стати Статев: За академичната общност на УНСС грижата за хората с увреждания е кауза 18.7.2018 г. ... 30 конкретни предложения за подобрения в някои направления. Проф. Стати Статев (в средата), г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ (вдясно), и г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОБ (вляво) Ректорът съобщи, че 48 студенти с увреден слух от УНСС ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... поръчка и платено обучение) в професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Право“ и направи паралел между УНСС и други държавни и частни висши училища. Доц. Миланка Славова Директорът на Националната ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... "Тенденции в приема на студенти в професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление". Доц. Славова представя своя доклад В доклада си доц. Славова задълбочено анализира тенденциите в приема на студенти (държавна поръчка и платено обучение) в професионалните направления ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... . д-р Дарина Заимова Тематичните направления на конференцията бяха конкурентноспособен аграрен бизнес, жизнеспособни селски райони и зелен бизнес в селските райони. Първият пленарен доклад „Минало, настояще и бъдеще на аграрната икономика“ беше изнесен от проф. д.ик.н. ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... се обучават студенти в две професионални направления – 3.8. Икономика и 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Доц. Нончев поздрави студентите, докторантите и преподавателите на катедрата с 20 годишния юбилей на специалност „Социология” и пожела успехи в ...
3000 студенти от УНСС участваха в проекта „Студентски практики – фаза 1“ 21.5.2018 г. ... направление (професионални направления или област на висше образование) и е в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма. Студенти ...
МИФ 2018. Петър Андронов към студентите: Вярвайте в себе си. Аз ви вярвам! 18.4.2018 г. ... губи своята тежест по много направления – след излизането на Великобритания от ЕС континентът вече няма да е първа икономическа сила, няма да е и втора сила, защото скоро ще бъде задмината от Китай, каза лекторът.     В ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... водени от нас професионални направления, посочи доц. Ралева ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... дейност има две основни направления - първото, разработки, които утвърждават лидерските позиции на УНСС както в страната, така и извън нея, и второто -  икономически, социални, политически и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... в различните професионални направления и специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, които обогатяват теорията и създават добри практики.  В своето изказване доц. д-р М. Стоянова разказа за един научноизследователски проект и ...
Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” 1.12.2017 г. ... продължи в направления, свързани с актуалните проблеми на правното регулиране на бизнеса ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... двете основни дискусионни направления: юридическото - за правната рамка на творческите индустрии, и икономическото - за бизнеса в областта на креативните индустрии. Почетният ректор коментира „отеснялата дреха“ на Бернската конвенция за закрила ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... двете основни дискусионни направления: юридическото - за правната рамка на творческите индустрии, и икономическото - за бизнеса в областта на креативните индустрии. Почетният ректор коментира „отеснялата дреха“ на Бернската конвенция за закрила ...
Научна конференция на тема „Историята и философията на политическата икономия“ 23.11.2017 г. ... същностната връзка на трите направления. Проф. д-р Светла Тошкова (в средата), зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев и деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... доклади в тематичните направления „Съвременни аспекти на медийното образование“, „История на медиите и журналистиката“, „Публичните комуникации и медиите днес“, „Новите медийни възможности“, „Медии и ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... доклади в тематичните направления „Съвременни аспекти на медийното образование“, „История на медиите и журналистиката“, „Публичните комуникации и медиите днес“, „Новите медийни възможности“, „Медии и ...
Нови перспективи за сътрудничеството на Финансово-счетоводния факултет с АССА 26.10.2017 г. ... с гостите  основните направления за бъдещото развитие на сътрудничеството  между двете институции  и  стартирането на нова  магистърска програма. Проф. Башева, Roxana George и Andreia Stanciu (отляво ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... на първокурсниците с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци. Откриването на учебната година беше предавано пряко в интернет ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... студенти, обучавани в различни професионални направления и специалности. Ректорът посочи, че в университетската Стена на славата са вписани имената на преподавателите и възпитаниците на УНСС в държавния елит на България, като уточни, че само министрите през годините са над 100, а в сегашния ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 4.10.2017 г. ... контакти и приятелства. Обявените тематични направления бяха: маркетинг и иновации, онлайн B2B и B2C маркетинг и приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии. УНСС взе участие с два екипа от четвърти курс на специалностите „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 3.7.2017 г. ... контакти и приятелства. Обявените тематични направления бяха: маркетинг и иновации, онлайн B2B и B2C маркетинг и приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии. УНСС взе участие с два екипа от четвърти курс на специалностите „Маркетинг и стратегическо планиране с ...
Договор за сътрудничество между УНСС и "Амарант България" 28.6.2017 г. ... програми и работни места за наши студенти в различни направления от дейността си. При необходимост ще се провеждат корпоративни презентации и информационни срещи в УНСС. Дружеството се ангажира да осигурява средства за обучение на стажантите като набавя техника, материали и условия за провеждане на ...
Правителството реши да бъдат открити три института в УНСС 23.3.2017 г. ... изследвания и обучението по предприемачество са направления за интегриране на науката и преподаването с практиката, за да могат студентите да започнат собствен бизнес. Те ще спомогнат и за изграждане на нова, предприемачески ориентирана култура сред останалите студенти. Чрез създаването на този институт ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет (ФСФ), ръководството на факултета в лицето на неговия декан проф. д-р Снежана Башева, инициира през 2013 г. университетски ...
Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ 24.11.2016 г. ... на темата на форума и конкретните тематични направления. Доц. Ковачева и г-н Лалов Конференцията е показателна за връзката между теорията и практиката, посочи и съдия Методи Лалов. Студентите-юристи в УНСС имат добра практика, Юридическият факултет се развива не само като ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 23.11.2016 г. ... . Второто, ангажира вниманието в различни конкретни направления, свързани с общински, регионални и национални проявления. По време на презентациите Пръв думата взе Кристиан Димитров, който запозна присъстващите с темата „Същност и значение на регионалното развитие за националното и ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... Изходната й позиция беше свързана с кризата на водещите направления на икономическата наука, очертала се особено силно след 2008 г. и необходимостта от преосмислянето на основни нейни постулати, което е и важен фактор за  завръщането на политическката икономия като една от водещите дисциплини в ...
Наш преподавател участва в международна конференция в Истанбул 27.10.2016 г. ... , Индия, Бангладеш, Австралия и др. Основните тематични направления бяха бежанската криза и европейската сигурност, човешката сигурност и конфликтите, значението на образованието за интеграцията, управление на миграционните процеси, значението на неправителствените организации и др. Освен доклади на ...
Втора международна конференция на Научноизследователския център по парични и икономически изследвания 17.10.2016 г. ... двудневната конференция бе организирана в тематичните направления:  Банкова и монетарна политика, Монетарна теория и банково дело, Капиталови пазари, Международни монетарни режими, Икономическа и социална история, Технологични и геополитически проблеми. В конферентната ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КРИБ 14.10.2016 г. ... на учебните планове и програмите в двете основни направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които обхващат близо 90% от студенти на УНСС. В тях, с помощта на фирмите-членки на КРИБ, са постигнати значими резултати по отношение очакванията на бизнеса – ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... посочи също, че програмата на форума - в десет научни направления и с впечатляваща тематична палитра - максимално мащабно обхваща актуалната проблематика. Убеден съм, че предстои изключително ползотворна и интересна дискусия с обмен на нови идеи и научен опит. Това ще е полезно както за учените и ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ 7.10.2016 г. ... на учебните планове и програмите в двете основни направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които обхващат близо 90% от студенти на УНСС. В тях, с помощта на фирмите-членки на КРИБ, са постигнати значими резултати по отношение очакванията на бизнеса - съдържанието на ...
Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция“ 4.10.2016 г. ... в партньорство с бизнеса в различни направления. Обсъден бе и потенциалът на катедра „МИО и бизнес“ в обучението през целия живот по актуални теми, представляващи интерес за практиката ...
Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия 14.9.2016 г. ... по приоритетните за двете страни направления, издаване на съвместни сборници с научни трудове, обмен на научна информация, научна литература и периодични издания и др. Сградата на академията, която е наследник на Ришельовския лицей в ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... , като открои основните професионални направления и работата на осемте факултета. Ректорът представя УНСС пред китайските гости. Вдясно от него проф. Ma Dexiu Ректорът акцентира върху десетте специалности, изучавани изцяло на английски език като добра ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... дейността на Асоциацията в следните направления: организирани национални състезания и конкурси и постигнатите резултати на участниците в тях; организирани и проведени Национални семинари; други дейности, инициирани от Асоциацията. Проф.д-р Даниела Фесчиян ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... подготовка по професионални направления или специалности”. В малката конферентна зала Проф. Башева подчерта също, че държавният изпит за ОКС „бакалавър” по счетоводство е изключително важна процедура с национално значение и ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) за периода 2011-2015 г., ръководството на факултета в лицето на неговия декан проф. д-р Снежана ...
Публична лекция на тема "Възможности за инвестиции в България" 12.5.2016 г. ... от взаимодействието в две основни направления: утвърждаване авторитета на УНСС у нас и в Източна Европа и подобряване на квалификацията за младите хора. „Всички ние се стремим да изградим България като един прекрасен дом за живеене, да сътворим стандарт, с който да ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... като представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане. В голямата конферентна зала Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... като представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане. В голямата конферентна зала Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 22.4.2016 г. ... като представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане. В голямата конферентна зала Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и „Икономика и управление (транспорт) (на снимката долу) В голямата конферентна зала бяха представени докладите на докторанти и студенти от научната специалност ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и „Икономика и управление (транспорт) (на снимката долу) В голямата конферентна зала бяха представени докладите на докторанти и студенти от научната специалност ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... проекти, модерна материална база, направления с много висока акредитационна оценка, тесни ползотворни контакти с бизнеса и др. По данни на Националния осигурителен институт 97, 5 на сто от випускниците на УНСС се реализират успешно на пазара на труда, изтъкна също доц. ...
Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА 3.4.2016 г. ... до 2020 г. Сред приоритетните направления е повишаване на взаимодействието между университетите и институциите. Мерки по отношение на засилване на връзката университети – администрация  бяха обсъдени на специална среща с ръководителите на катедри ...
Презентационно-обучителен семинар на "Томсън Ройтерс" и библиотеката на УНСС 25.3.2016 г. ... анализи и сравнение между различни научни направления, институции,автори и т.н. В компютърната зала на ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит за 2016 г. 18.3.2016 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2016 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет 1.3.2016 г. ... и бизнес насоченост в няколко основни направления: архитектура и планиране, финанси, бизнес икономика, предприемачество и информационни технологии ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара 23.2.2016 г. ... на висшето образование Професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ се финансират от държавата с 693 лв. за студент на година. Докато субсидията за един ученик в гимназия е средно 1500 лв. Това е лоша диспропорция и показва отношение към ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... бъдещите студенти университета и основните направления и специалности, в които те ще имат възможност да се обучават. Ректорът увери учениците, че изборът на УНСС е правилният избор. Той отбеляза, че университетът е с водещи качествени и количествени показатели сред висшите училища в ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... заседание и  три секции в тематичните направления: „Икономика на туризма и свободното време“,  „Управление на човешките ресурси в туризма“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Специализирани видове туризъм“, „Маркетинг и ...
Обсъдени бяха възможностите за академично партньорство с шанхайски университет 5.2.2016 г. ... обучава студенти в девет основни направления: икономика, право, природни науки, литература, инженерни науки, земеделие, медицина, управление и изкуства ...
Нов етап на научното сътрудничество в областта на миграционната политика между УНСС и РАНХиГС 2.2.2016 г. ... стъпки за интензифициране на работата в тези направления. На срещата бяха коментирани и възможностите, които дава програмата „Еразъм +“ за обмен на преподаватели, изследователи и студенти от двете висши училища ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... оценка в основните професионални направления. Ректорът съобщи също, че сред възпитаниците на УНСС си шестима премиери, шестима министри на външните работи и 13 финансови министри в 14-е правителства след 1989 г. „Вярвам, че сред вас, в тази зала, има бъдещи премиери и ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... за проф. Данаил Данаилов Тематичните направления на конференцията бяха акцентирани върху: Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 9.12.2015 г. ... Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна среда Транспорт и енергетика   Програма: 9.30 ч. ...
Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“ 27.11.2015 г. ... на конференцията бе организирана в тематичните направления „Частноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност“ и „Публичноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност“. По време на форума, в който участваха учени от УНСС, НБУ, ЮЗУ „Неофит ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... акредитация по основните образователни направления, с най-голям брой студенти – 21 434 - сред висшите училища в страната, представи УНСС проф. Статев и изтъкна голямата роля за това на почетния ректор проф. д-р  Борислав Борисов. „Изключително съм впечатлен от богатата ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... . Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... заседание и  три секции в тематичните направления: „Икономика на туризма и свободното време“,  „Управление на човешките ресурси в туризма“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Специализирани видове туризъм“, „Маркетинг и ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 27.10.2015 г. ... бе посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. Работата й бе организирана в две секции в тематичните направления: Бизнес управление, Управление на регионите, Публична администрация и Маркетинг и стратегическо планиране. В ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 22.10.2015 г. ... бе посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. Работата й бе организирана в две секции в тематичните направления: Бизнес управление, Управление на регионите, Публична администрация и Маркетинг и стратегическо планиране. В ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... нови парични системи. Основните тематични направления на конференцията бяха: парична теория; парична политика, централни банки, парични и финансови институции; парична история и история на паричната мисъл; социални и комплементарни парични системи; интердисциплинарни проблеми, ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... в четири сесии в тематичните направления математика, информационни технологии, статистика, както и специалната сесия за студенти и докторанти. Изнесени бяха 29 доклада, свързани със сложните модели на риск и вероятност за фалит, методите на реинженеринг на бизнес процеси, ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... в четири сесии в тематичните направления математика, информационни технологии, статистика, както и специалната сесия за студенти и докторанти. Изнесени бяха 29 доклада, свързани със сложните модели на риск и вероятност за фалит, методите на реинженеринг на бизнес процеси, ...
Възможности за подготовка на проектни предложения по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разстеж" /2014-2020/ 16.6.2015 г. ... места". Информация за приоритетните направления със съответните конкретни области, по които ще бъдат финансирани проекти предложения, както и пълният текст на оперативната програма може да откриете в прикаченият файл.  Центърът за изследователски и образователни проекти ...
Възможност за подготовка на проектни предложения финансирани от НАТО 16.6.2015 г. ... учени.  Информация за приоритетните направления със съответните конкретни области, по които ще бъдат финансирани научни проекти може да откриете в прикаченият файл. Допълнителна информация за условията за кандидатстване може да откриете на следният електронен ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД 3.6.2015 г. ... съвместната работа ще се разшири в повече направления. Застрахователната компания ще подпомага чрез стажантските си програми дейността на УНСС, свързана с практическото обучение и подготовката на неговите студенти. Дейностите, предвидени в договора, ще се осъществяват чрез ...
Наш професор участва в среща „Европа – Азия: интензифициране на предприемаческото образование“ в Бруней 2.6.2015 г. ... мнения и да си сътрудничат в различни направления. Организаторите от Университета на Бруней бяха поканили изтъкнати лектори от много страни: Великобритания, САЩ, България, Тайланд, Сингапур, Япония, Китай, Филипините, Австралия, Бруней, които да споделят различни гледни точки и ...
Наша студентка е победител в "Студент на годината" 2015 15.5.2015 г. ... различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната награда ,,Млад ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната награда ,,Млад мениджър“ 2014 г. Божидара ...
Наша студентка е победител в тазгодишното издание на конкурса Mtel PR Challenge 2015 5.5.2015 г. ... на годишнината на телекома в две направления - за външните и вътрешните публики. Дарина с наградата от конкурса Нашата студентка получи като награда таблет Samsung Galaxy Tab S в централата на Мтел. Тя имаше възможност да се запознае с PR екипа на ...
Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим 24.4.2015 г. ... дейност в такива перспективни направления на информационните технологии като облачните технологии, големите данни, мобилните изчисления и др. Не по-малко важно бе и насърчаването на обмена на идеи, опит и информация между разработчици, изследователи и докторанти от цял ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... за двете водещи и най-големи професионални направления в УНСС – „Администрация и управление“ и „Икономика“, в които учат близо две трети от нашите студенти, посочи в приветствието си ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той бе категоричен, че тези проекти са доказателство на ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит 10.3.2015 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2015 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... социална отговорност се проявяват в следните няколко направления: повишаване на репутацията и утвърждаване на добрия имидж на социално отговорните компании; утвърждаване на нов тип организационно поведение, бизнес етика и култура; лоялност към персонала и задържане на качествените човешки ресурси в ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... институционална оценка по основните му професионални направления, с трудова реализация от над 90 на сто на възпитаниците му. Той пожела на победителите в състезанието просперитет, благополучие и удовлетворение от заслужения предновогодишен подарък „студент в УНСС“. Проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... институционална оценка по основните си професионални направления, се оказа и най-големият университет в страната със своите 21 430 студенти“, посочи в експозето си по отчетния доклад на ректорското ръководство проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС. Докладът, отпечатан в специална книжка, бе ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... състав в придобиването на компетенции в три основни направления: чуждоезикови, по съвременните образователни технологии и съвременните методологии за научни изследвания. Доц. Ваня Лазарова коментира работата по дейности 3 и 5 – курсовете за обучение за използване на интерактивни методи и курсовете ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... той демонстрира високо технологичните решения в три направления: използването на облачни технологии за управление на персонални локални мрежи на студенти и преподаватели, разпределено управление и координиране на учебната и административната дейност на студентите и преподавателите, с прилагане на облачни ...
Учреден бе Руски клуб в УНСС 4.12.2014 г. ... срещата Николай Малинов се спря на основните направления в работата на движение „Русофили“. България като България я има, докато го има православието, докато я има кирилицата, докато го има нашето културно самосъзнание като българи. Културното самосъзнание на българина е свързано с неговия ...
Годишна студентска научна сесия 27.11.2014 г. ... студентски форум доклади бяха 20 в четири научни направления:  „Финанси“, „Икономика“, „Журналистика“ и „Политически науки“ ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... и др. Конференцията бе организирана в три тематични направления „Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване“, „Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол“, ...
Наша преподавателка участва в международен научен форум в Швейцария 7.11.2014 г. ... Doktors – IRED, USA. Четири бяха основните направления в работата на конференцията: напредъкът в гражданското и структурното развитие и опазването на околната среда; компютърните технологии, електрониката и комуникациите; роботиката и техническото развитие; социалните науки, управлението и ...
Четвърта международна конференция ICAICTSEE - 2014 28.10.2014 г. ... мащабността на конференцията, актуалните тематични направления и участието на широк кръг учени от България и чужбина. В голямата конферентна зала При откриването на конференцията бяха изнесени три пленарни доклада. Д-р Литиен Чен, директор на Тайванския търговски център в София изнесе ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... заедно да формират водещи решения в най-важните направления на транспортния сектор. Ректорът подчерта, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и лично министър Ангелкова, която е възпитаник на УНСС, са традиционно отворени към академичната наука. Работещо и ефективно ...
Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" 18.10.2014 г. ... фокусира своите доклади и дискусии в тематичните направления „Риалторска дейност“, „Пропърти/фасилити мениджмънт“, „Урбанистика и градска среда“, „Икономика на градовете“, „Жилищна политика“ и др. Предстои и издаването на сборник с доклади, ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... им пожела успех. Тя подчерта, че двете професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ са с най-високо входно ниво, като възможно най-високите оценки са валидни както за редовната, така и за дистанционната форма на обучение. Избрали сте най-реномирания университет, увери студентите ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... на студентите се осъществява в две професионални направления – първото 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа икономия”, ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... и чужбина изнесоха 58 доклада в тематичните направления: "Обучението в XXI век: активни методи", "Авангардни идеи в стопанския анализ", "Човешки капитал", "Актуални теми в стопанското и публичното управление", "Дисруптивни технологии и предприемачество, ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... страната и чужбина изнесоха 58 доклада в тематичните направления: "Обучението в XXI век: активни методи", "Авангардни идеи в стопанския анализ", "Човешки капитал", "Актуални теми в стопанското и публичното управление", "Дисруптивни технологии и предприемачество, футурология, трансхуманизъм", "Финансов ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ... креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, “иновационна ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... в различните професионални направления. В „Икономика” призът получи Петър Младенов, четвъртокурсник в нашия университет и едновременно с това студент в университет Ковънтри. „Всички ние трябва да сме студенти на годината, защото сме от младите хора, които ...
Шанс за развитие в динамичната бизнес среда на EY България 10.4.2014 г. ... Близнаков и Надя Михова  Основните направления в работата на фирмата представи Надя Михова, мениджър “Човешки ресурси” на EY. Тя изтъкна, че приоритет е инвестирането в младите хора, в тяхното образование и развитие, което е в основата на най-важната фирмена амбиция – ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... са фокусирани в актуални  в двете основни направления на форума – „Бизнес, инфраструктура и комуникации“ и „Антикризисна политика“. Участниците в студентската научна конференция Заседанията на форума се проведоха в две секции. В голямата ...
Покана за участие в Седмата национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки 12.3.2014 г. ... да се търсят допирните точки  между научните направления и да се генерират ефективни и практически приложими решения в областта на социалните науки, които да подчертаят връзката между труда на младите изследователи и конкретните ползи за обществото. Школата ще се проведе на 15 май 2014 год. Заявки ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... бъде приложен успешно и в други професионални направления на университета. Това е възможност да приемам за студенти не само най-добрите, но и най-мотивираните, изтъкна той. Проф. Статев благодари на организаторите и посочи, че проф. д-р Огнян Симеонов е основният двигател за задълбочаване на ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в ...
Научен форум за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране и програмиране 16.12.2013 г. ... на България Основните тематични направления на докладите и обсъжданията на форума бяха организирани в три пленарни сесии: „Стратегическо планиране и програмиране на националната икономика и развитието на Европейския съюз“, „Регионално стратегическо планиране и ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... програми на Европейския съюз. Приоритетни направления за университетската научноизследователска дейност, утвърдени от Академичния съвет за втора поредна година, са изследванията за утвърждаване на лидерските позиции на нашия университет сред бизнес университетите в Европа, както и ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни проекти и обмен на научни изследвания, организиране на двустранни симпозиуми, семинари и ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... икономия: минало, настояще и бъдеще. Трите направления бяха представени с основни доклади на първото (пленарно) заседание на конференцията от водещите преподаватели на катедрата проф. д-р Светла Тошкова (ръководител на катедрата), чл.-кор. д.ф.н. проф. Васил Проданов, проф. д.ик.н. Пано ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... бе организирана в секции по тематичните направления „Макроикономически политики“, „Социологически проблематизации на социеталната криза и политическата икономия и предизвикателствата пред България“, „Трудът и социалната защита – предизвикателства пред България“. ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... форум доклади бяха близо 20 в пет научни направления: Икономика, Финанси, Право, Политически науки и Журналистика. Журито, което оцени и излъчи трите най-добри студентски научни разработки, бе в състав: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... кадри от различните професионални направления. Ст.преп. Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Иван Стойчев и Пламен Недев от Студентския съвет Доц. д-р Марчо Марков и доц. д-р Иван ...
Министърът на образованието и науката проф. д.м.н. Анелия Клисарова се срещна със студенти 22.10.2013 г. ... е необходимо да се отделят повече средства за направленията и специалностите, от които имат нужда икономиката и бизнесът. Повече средства се предвиждат и за стипендии за стажанти. Министърът на образованието и науката проф. д.м.н. Анелия Клисарова (в средата) говори пред студентите от ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... е и размяна на специалисти в професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Право“. Студентите от IV и V курс ще могат да подпомагат като доброволци при стажове и практики работата на ГДИН в пробационните служби и затворите според професионалните си компетентности ...
Тържествено бе открита 93-ата академична учебна година 16.9.2013 г. ... срещнаха и с ръководителите на факултетите по направления и потоци.   Първи учебен ден, първи срещи с преподаватели и колеги    Студенти-първокурсници ...
Две наши испанистки участваха в международен симпозиум, посветен на нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса 30.5.2013 г. ... , че близо 60 студенти от професионалните направления „Икономика” и „Политически науки” изучават испански като първи чужд език. Испанският е най-предпочитаният избираем втори чужд език сред студентите от специалностите ”Международни икономически ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... заседание, е фокусирана в тематичните направления „Тенденции в развитието на търговията“, „Конкурентоспособност на фирмите в търговията“, „Маркетинг в търговията“, „Финансови и инвестиционни решения в търговията“, „Управление на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... обявява. Списъкът съдържа проблемните области (направления или примерни теми), по които студентите могат да разработят магистърски тези, съгласувано с преподаватели в катедрата и не представлява списък с окончателно формулирани теми. Студентът избира определена област съобразно местоработата си ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... ,   е фокусирана в тематичните направления „Тенденции в развитието на търговията“, „Конкурентоспособност на фирмите в търговията“, „Маркетинг в търговията“, „Финансови и инвестиционни решения в търговията“, „Управление на ...
УНСС - пълноправен член на Виртуалния институт на УНКТАД 26.3.2013 г. ... и изследването на актуални направления в дейността на УНКТАД. д-р Паскал Желев д-р Васил Петков По време на разговора е подчертано, че само по себе си членството е висока атестация за иновативния подход на УНСС в неговия стремеж за ...
Успешен кариерен старт в европейските институции 25.3.2013 г. ... възможности за стаж в 4 направления: обща насоченост, за журналисти, за преводачи (писмени и устни) и за хора с увреждания. Процедурата за кандидатстване е максимално улеснена и се извършва онлайн, а документите се попълват в сайта на институцията, в ...
Младежка кръгла маса обсъди проблемите на Балканите в XXI век 14.2.2013 г. ... на Балканите в три основни направления: „Балканите в глобалния свят“, “Балканският регионализъм – необходимост или утопия“ и „България и балканските съседи“. Презентациите и дискусиите се фокусираха върху актуалните ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... от всички професионални направления, по които университетът осъществява обучение на докторанти – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и ...
Ръководство за академично четене и писане за студенти 26.11.2012 г. ... от други професионални направления и специалности в УНСС, е резултат от проект НИД 21.03-10/2008 г. с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев. Изданието ще бъде достъпно в библиотеката на УНСС и в електронен вид в интернет ...
Обществените трансформации в България, Европа и света анализираха водещи социолози 19.11.2012 г. ... с другите професионални направления, защото нашата стратегия е обществеността да възприема УНСС именно като университет, който обхваща цялото поле на обществените науки, разбира се концентрирани в икономиката. Нещо повече, нашата цел и амбиция е УНСС да ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... акредитация по професионални направления, професионално направление „Икономика“, в което е и специалността „Туризъм“, отново ще е с максимална оценка.   От ляво на дясно: проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на ...
Стаж и CV с логото на ООН 1.11.2012 г. ... възможността за стаж в две направления - "Връзки с обществеността" и "Преводи". Българската мрежа на Глобалния договор на ООН има множество членове, консултанти, служители, както и не малко проекти и събития, посочи Стефанова. ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... бакалаври в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ започна своята първа учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 20.11.2012 г. ... бакалаври в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ започна своята първа учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха ...
Проф. Стати Статев: <br>Вече 92 години подготвяме националния елит<br>Маргарита Попова:<br>УНСС е университет, който уважавам 1.11.2012 г. ... на професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление”, най-предпочитаният от младите хора, с най-много кандидат-студенти. УНСС вече 92 години подготвя държавния, политическия и бизнес елит на нацията и е лидер в българското ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... интеграция в две основни направления - „Българският бизнес - международни измерения и добри практики" и „България и европейските приоритети". При откриването на конференцията също бяха поднесени приветствия към катедрата, отбелязваща своята ...
Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС 29.3.2012 г. ... професионални направления са с най-високата оценка „много добър", новооткрити и преобразувани са 3 факултета и 16 катедри, новооткрити са 16 специалности в бакалавърска степен. Приемът на студенти е нараснал от 2945 през 2003 г. до 3446 ...
Европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г. 14.12.2011 г. ... форма по професионални направления от област на висше образование ......................................................................................................................... ................................................................ ...
Конференция обедини усилията на водещи учени в информационните и комуникационните технологии 18.9.2017 г. ... , Молдова и др. Тематичните направления на конференцията бяха седем, свързани с икономическите, организационните и управленските аспекти на информационните и комуникационните технологии, обучението и приложните им аспекти, социалното влияние и ...
Възможности пред бъдещите софтуерни инженери 30.11.2011 г. ... за обучение. За четирите направления на академията, а именно: софтуерна академия, академия за ученици, за деца и за студентски курсове, бе предоставена допълнителна информация. Желаещите да участват трябва да изпратят CV на английски език, а одобрените ...
Форум на младите научни работници дискутира пътя към еврото 30.11.2011 г. ... и др. Три бяха тематичните направления на конференцията: Финансова политика, финансови пазари, инвестиции и развитие на финансовия сектор в контекста на евроинтеграционния процес; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, интегрирано ...
УНСС е абсолютен лидер 29.11.2011 г. ... студентите в професионалните направления "Икономика" и "Администрация и управление". По този критерий за оценяване, според рейтинговата система на Министерството на образованието, младежта и науката и института "Отворено ...
Дипломата по икономика от УНСС е най-конкурентна на пазара 1.11.2012 г. ... четири професионални направления, в които са записани над 50% от студентите у нас - икономика, администрация и управление, инженерни специалности и математика и информатика, а от резултатите ясно се вижда по кой критерий даден университет отстъпва ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 2.3.2012 г. ... май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна среда Транспорт и енергетика   Програма: 9 ...

Предстоящо

71 results found
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ УНСС 13.7.2018 г. ... зали, УНСС, гр. София. Тематични направления: 50 години от приемането на Наказателния кодекс – традиция и развитие в наказателноправната защита на икономиката; Традиция и развитие на законодателството в сферата на държавното регулиране и стопанската ...
Кръгла маса на тема: „Идентификация на риска от контрабанда и фалшификация (Анализ на бизнес процесите и пространствен аспект)“ 4.6.2018 г. ... включва заседания по 4 тематични направления. Прилагане на методологията за анализ на бизнес процесите при идентифициране на риска от контрабанда и фалшификация на тютюн Картографиране и анализ на контрабанда и фалшифициране на тютюневи изделия и цигари с ГИС и ИТ ...
Младежка научна конференция с международно участие на тема „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони“ 4.7.2018 г. ... заседания по три тематични направления: Конкурентноспособен аграрен бизнес; Жизнеспособни селски райони; Зелен бизнес в селските райони ...
Следдипломна квалификация по специалност „Учител“ - дистанционна форма на обучение 18.7.2018 г. ... на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител", приета с ПМС № 289 от 07.11 ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", специалност  "Социология". “Икономика”, поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност “Икономическа социология и ...
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти 23.10.2017 г. ... . Стипендиите са в следните образователни направления: •           Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:   Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“: Факултет “Общоикономически”: Поток ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... ч., УНСС, голяма конферентна зала Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официалните езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски съюз- състояние и ...
Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса" 29.11.2017 г. ... Статев, ректор на УНСС.   Тематични направления: Актуални правни проблеми на административния и финансовия контрол в законодателството; Актуални въпроси на наказателноправната защита на финансовата и данъчната система; Актуални проблеми на гражданскоправната защита на ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 25.10.2017 г. ... , ректор на университета.   Тематични направления: Проблеми и перспективи на международното публично право. Проблеми и перспективи на правото на ЕС. Проблеми и перспективи на международното частно право.   Език: Работните езици на конференцията са български и английски ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени 15.11.2017 г. ... http://young-scientists.unwe.bg/ Тематични направления на конференцията: 1.       Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.       Счетоводна политика и практика, ...
Конференция „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 18.11.2017 г. ... . Конференцията обхваща две основни тематични направления и връзката между тях. Първото направление включва широк кръг от теми, ориентирани към съвременните обществени предизвикателства: кои са промените и тенденциите, които моделират съвременните общества, как се адаптираме към тях, какви ...
Еко клуб УНСС набира членове 27.1.2017 г. ... . Клубът набира членове за следните основни направления: Стратегическо развитие Маркетинг и връзки с обществеността Планиране и организиране на дейности   Авторство и преводи на статии Разделно събиране на отпадъците Желаещите да се включат в екипа на Еко клуб УНСС трябва да ...
Научна конференция по повод 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет в УНСС 23.11.2016 г. ... НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА" ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Усъвършенстване на нормативната уредба на гражданските и търговските отношения; Усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите отношения и пазара на труда; Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на държавното ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... председателство на ЕС   Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официалните езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски съюз - състояние и ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... , държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен ...
<b style="color:red">Новата учебна година ще бъде открита на 19 септември</b> 19.9.2016 г. ... с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат на 19 септември от 14 часа по обявеното разписание ...
Научна конференция по повод 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет в УНСС 17.11.2016 г. ... НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА" ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:   Усъвършенстване на нормативната уредба на гражданските и търговските отношения; Усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите отношения и пазара на труда; Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2016" 12.5.2016 г. ... в следните научни направления;- "Икономика"- "Политически науки"- "Право"- "Журналистика1.2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на годината” 2016; 3. Категория ...
Запиши се за участие в "Студент на годината на УНСС" 2016 12.4.2016 г. ... в следните научни направления;- Икономика- Финанси- Политически науки- Право- Журналистика1.2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на годината” 2016; 3. Категория ...
Студентски обучителен семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" 21.3.2016 г. ... Ерланген-Нюрнберг и др. в сходни на УНСС направления. Ще се разискват възможностите за финансиране на различните форми на обучение - семестриални, магистратури и докторантури (на Баварския център за висше образование Bayhost, на Австрийското Федерално министерство на науката и ...
Четвърта международна виртуална конференция GV 2016 4.2.2016 г. ... млади научни изследователи. Тематични направления на конференцията са: Социални науки Хуманитарни науки Обществени науки Компютърни и информационни науки Инженерни науки и технологии Медицински и здравни науки Аграрни науки За повече информация: http://www ...
Пета международна виртуална конференция ICTIC 2016 4.2.2016 г. ... млади научни изследователи. Тематични направления на конференцията са: Управление и маркетинг; Икономика, бизнес и финанси; Теоретична компютърна наука; Приложна компютърна наука; Хардуер; Информационни и комуникационни технологии Краен срок за подаване на заявки за ...
Пета международна конференция по лидерство (PILC 2016) 2.12.2015 г. ... чрез професионална програма. Тематични направления на конференцията: -       Международно партньорство за повишаване на конкурентоспособността; -       Партньорство за развитие на ...
Юбилейна международна научна конференция по повод 25 години от създаването на катедра и специалност "Политология" в УНСС 13.10.2015 г. ... заседание Три примерни тематични направления Политологията като наука и академична дисциплина пред нови предизвикателства; Глобални неравенства, конфликти, миграции; Националните държави и националната идентичност в условията на глобализация. Състояние и ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации" 14.12.2015 г. ... и финанси (ВУЗФ), София. Тематични направления: 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. ...
Откриване на нова учебна година 2015/2016 18.9.2015 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат на 24 септември ...
<span style="color: red"><b>Откриване на новата учебна година </b></span> 18.9.2015 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат на 24 септември ...
Първа международна научна конференция "Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в балканския регион" 10.7.2015 г. ... Alternatives. Основните тематични направления са: Парична теория. Парична политика, централни банки, парични и финансови институции. Парична история и история на паричната мисъл. Социални и комплементарни парични системи. Интердисциплинарни проблеми свързани с парите ...
Национална научна конференция на тема: "Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление" 19.6.2015 г. ... управление" е посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. На форума ще бъде отбелязана и 90-годишнината от рождението на проф. Давид Давидов, на чийто живот и дело е посветена кръгла маса. Конференцията прави връзка с бъдещето ...
Научна конференция на тема: "Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда" 10.9.2015 г. ... и малка конферентна зала Тематични направления (1) "НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧАСТНОТО ПРАВО И ИКОНОМИКАТА В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА“, (2) "РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В СЪВРЕМЕННИТЕ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ. ПРЕЧКИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“ Срокове (1) ...
Научна конференция на тема: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев" 9.6.2015 г. ... НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ”. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  Частноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност Публичноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. Форма на участие: доклад/научно съобщение. 2. Заявка за ...
Осма интердисциплинарна научна конференция на тема: "Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015" 30.6.2015 г. ... автори, контакти. Основните тематични направления ще бъдат окончателно уточнени на основата на постъпилите заявки за участие. Към момента могат да се посочат: Футурология: Живеем в експоненциални времена Преподаване в 21 век: активни методи в обучението Игрови подход в ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... и научната дейност.   Тематични направления: І.  Регионално развитие и управление ІІ.  Регионален туризъм ІІІ.  Регионална инфраструктура и управление на сигурността в регионите ІV. Публично-частни партньорства и управление на градовете V. Управление ...
Първата тренировъчна фирма на УНСС ще вземе участие в международен панаир 21.4.2015 г. ... по професии от професионалните направления и е единственото в България състезание по професии с международно участие. ТФ ФЕСТ е одобрен от Европейската комисия като международно събитие и е включен в събитията, свързани с Европейската седмица на малките и средни ...
Студентска научна конференция по международна политика, икономика и мениджмънт 27.4.2015 г. ... и кръгли маси. Приоритетни научни направления: икономика, международна икономика, мениджмънт, международна политика, политология. Организационният комитет ще разгледа и теми с интердисциплинарен характер. Работен език: руски (допустимо е участие на английски език за ...
1672 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г. 2.4.2015 г. ... 2015 г. Предлагат се стажове в 42 професионални направления, като най-търсените от страна на администрацията с най-много стажантски позиции са Икономика (486), Администрация и управление (188), Право (185), Архитектура, строителство и геодезия (153) и Социални дейности (68). Условията на ...
ЦЕНТЪР ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 20.8.2015 г. ... си за следдипломна квалификация в следните направления: КВАЛИФИКАЦИИ Финансов мениджмънт Банки и банково дело Финансови и инвестиционни анализи Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата Здравен мениджмънт Управление на човешките ресурси Образователен мениджмънт Педагогика Психология ...
Семинар-демонстрация на тема: "Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС" 4.12.2014 г. ... решения ще бъдат демонстрирани в следните направления: Използване на облачни технологии за управление на персонални локални мрежи на студенти и преподаватели; Разпределено управление и координиране на учебната и административната дейност на студенти и преподаватели, с прилагане на облачни ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... курсовете си за следдипломното обучение в следните направления: ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Икономика и управление на фирмата Глобален мениджмънт и лидерство Международни икономически отношения и външноикономическа дейност Право Медиация Публична и местна администрация Външна ...
<span style="color: red"><b>На 15 септември ще бъде открита новата учебна година</b></span> 15.9.2014 г. ... с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат след 14 часа. Важно за новоприетите студенти бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Десета юбилейна международна научна конференция на тема: "Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно" 2.10.2014 г. ... , голяма конферентна зала   Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официални езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски съюз - състояние и ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа" 10.7.2014 г. ... , голяма и малка конферентна зала   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  Несъвършенства на законодателството и правоприлагането в сферата на частноправните отношения Регулиране и контрол на стопанската дейност в Република България и Европа Наказателноправна защита на стопанските отношения  І. ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... секретар: Надежда Цицарска Тематични направления: Транспортна политика и управление на транспорта Устойчиво развитие на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна среда Транспорт и енергетика Транспортно ...
Дайте тласък на научноизследователската си кариера с пътуващата презентация Euraxess! 21.3.2014 г. ... индустрията. EURAXESS работи в следните 4 ключови направления: Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др. Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко. Грижи се за спазването на правата на учените и на ...
Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г. 4.7.2014 г. ... календарната година.   Приоритетните направления на конкурса през 2014 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 21.11.2013 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии и статистиката в икономиката и образованието" 21.11.2013 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в ...
Годишна студентска научна сесия 29.10.2013 г. ... , които ще бъдат представени, са в пет научни направления: Икономика, Финанси, Право, Политически науки и Журналистика. Форумът е част от университетските чествания, посветени на 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС ...
Курс по ПРАВО 26.9.2013 г. ... компетентност на специализантите по всички направления на правното знание, с оглед тяхната подготовка за работа в помощ на съдебната власт, както и във всички останали сектори на обществения живот. Успоредно с това се изгражда и практикоприложна подготовка за решаване на конкретни правни ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... ще се срещнат с ръководствата на факултетите по направления и потоци, както следва: Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“: Факултет “Общоикономически”: Поток 100            ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... и с национални институции и организации. Тематични направления на международната научна конференция са: 1) Глобализъм. Основни глобални тенденции и проблеми. Териториално развитие и сближаване. Социално-икономическо състояние на районите за планиране. Устройство на националната територия. Развитие ...
Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България" 16.5.2013 г. ... Пешева Лъчезара Васева ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Макроикономически политики Социологически проблематизации на социеталната криза Трудът и социалната защита – предизвикателства пред България Политическата икономия и предизвикателствата пред България ИНФОРМАЦИЯ ЗА ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев" 22.4.2013 г. ... и малката конферентна зала на УНСС. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Проблеми на историята и теорията на правото, на каноническото и на обичайното право Проблеми на римското право, на частното и на международното право І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. Форма на участие: доклад/научно съобщение. 2. Заявка за ...
<span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: small; color: #cc0000;"><strong>Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2013 г.</strong></span> 12.4.2013 г. ... година.   Приоритетните направления на конкурса през 2013 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Представяне на книгата "Учебно-методическо ръководство по академично четене и писане за студенти" 16.11.2012 г. ... студенти от други професионални направления и специалности в УНСС, е резултат от проект НИД 21.03-10/2008 г. с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев. Изданието ще бъде достъпно в библиотеката на УНСС и в електронен вид в интернет. Представянето на книгата ще се ...
Възможност за стаж в БМГД на ООН 22.10.2012 г. ... възможността за стаж в две направления - "Връзки с обществеността" и "Преводи". Марина Стефанова, изпълнителен директор на БМГД на ООН, ще представи пред вас дейността и успехите на организацията, както и възможностите за стаж в нея ...
Безплатни курсове по практическа разработка на софтуер 1.10.2012 г. ... избират от над 10 професионални направления, част от които са „специалностите“: софтуерен инженер, QA инженер, уеб front-end разработчик, разработчик на мобилни или уеб приложения и др. Лекциите се провеждат в учебните зали на Академията в София - бул. „Ал. ...
Откриване на новата учебна година (на живо) 12.11.2012 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат след 14 часа.     Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате на: video.unwe ...
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ<br>НА ТЕМА "ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ - ПРАВНИ АСПЕКТИ" 8.11.2012 г. ... ще обхване следните тематични направления:   Международноправни аспекти на европейското бъдеще на България Частноправни аспекти на европейското бъдеще на България Публичноправни аспекти на европейското бъдеще на България Наказателноправни аспекти на ...
Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” 31.5.2012 г. ... Коен   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм Специализирани видове туризъм Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала ...
Важно! Тържественото пленарно заседание на ФСФ по случай 60 г. от неговото основаване гледайте онлайн на: <a href='http://video.unwe.bg'>video.unwe.bg</a><br><br>Юбилейна международна научна конференция на Финансово-счетоводния факултет 26.10.2012 г. ... и да участвате. Тематичните направления на конференцията са: Счетоводство и анализ; Финанси;  Финансов контрол. Ще се радваме в тържественото отбелязване на 60-годишнината на Финансово-счетоводния факултет да участват академични изследователи, ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... по следните професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. В целевата група не се включват докторанти, които вече са обучавани по предходния ...
Конкурс за финансиране на проекти от фонд “Научноизследователска дейност на УНСС” през 2012 г. 24.3.2012 г. ... година. Приоритетните направления на конкурса през 2012 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... дейност (ЦНИРД). Основни направления на неговата дейност са създаването на ново поколение закваски и формули на здравословни храни. Директорът на ЦНИРД определя като важни области за изследователска дейност през последните 10-15 години «охарактеризирането ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 2.3.2012 г. ... значение и изследователските направления в областта на науката за публичното управление; Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика; Развитие на сътрудничеството в областта на ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 29.5.2012 г. ... значение и изследователските направления в областта на науката за публичното управление; Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика; Развитие на сътрудничеството в областта на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене