Резултати от търсене за Международни проекти

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

69 results found
Специалности в ОКС "Магистър" 14.2.2019 г. ... . МФБ 3 сем. I.4. Управление на международни проекти – в 2 и 3 семестъра Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен ...
ОНС "Доктор" 17.2.2019 г. ... труд: Управление на международни проекти за развитие в контекста на асоцииране на Молдова към  ЕС Научен ръководител: доц. Ив. Стойчев   Ана Тошкова Николова, редовна докторантура, зачислена 2015 г, удължен срок на докторантурата Тема ...
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) 5.11.2018 г. ... и реализирането на международни проекти и др. Приоритетите, залегнали в идейната ни концепция, се изразяват в придобиване на знания и умения, чрез създаване на гъвкава и ефективна организация на учебния процес. Ето защо, постигаме креативно мислене, ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... при управлението на международни проекти, които се ръководят и изпълняват от Университета за национално и световно стопанство и Автономен университет, гр. Лисабон, възприетите сходства, но и отличителното в работните практики, предвид различния ...
За Нас 6.2.2018 г. ... и участие в национални и международни проекти в посочената област; провеждане на научни конференции и семинари; оказване на консултантска помощ; обмен на информация с други Висши училища и научни и професионални организации; осъществяване на съвместна ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на ...
Дейности 15.6.2017 г. ... в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, ...
Дейности 15.6.2017 г. ... в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, ...
ОКС Магистър 21.4.2019 г. ... и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма „Макроикономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“. Повече информация за магистърските специалности на ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... на МОН. Неусвоени средства от Международни проекти - 179 938 лв. Неусвоени капиталови разходи - 458 413 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии - 184 114 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... на бюджетирането и остойностяването на международни проекти, енергийната политика на ЕС, Европейското пространство за висше образование. Участвала е в международни, национални и университетски научно-изследователски проекти. Има практически опит в контрола и одита на ...
Специалности 19.2.2016 г. ... отношения специализация Управление на международни проекти       Х Х       Х Х   2.44 Международни икономически отношения специализация Международен ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... разработването и на други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... . Студентите, изпратени от УНСС за обучение по международни проекти и програми за мобилност с продължителност един или два семестъра: 1. преминават в индивидуална форма на обучение със свободно присъствие на занятията за периода на мобилността; 2. имат право на признаване на периода на ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 18.1.2019 г. ... на МОН. Неусвоени средства от Международни проекти – 172 997лв. Неусвоени капиталови разходи – 200 000 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии – 89 600 лв. Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... , изследователи, организатори и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в политическите и икономическите структури на Европейския съюз и други международни организации и др ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... и бизнес Световно стопанство и МИО (Управление на международни проекти) 03.02.2015г. 08:30ч. 3028 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Международни финанси) 03.02.2015г. 08:30ч. 3028 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Европейска ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... . Впоследствие са разработени и други програми по международни проекти. В Регионалния център на УНСС в Хасково се предлагат специалности само в дистанционна форма на обучение. Продължителността на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край)     ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ      Проекти по други програми на ЕС   1 ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край)   ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС     1 ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 16.7.2018 г. ... конференции. Проф. Фесчиян участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на счетоводството и анализа в банките и публичния сектор. Лектор е към Международния банков институт. Проф. д-р Даниела Фесчиян  има три специализации във водещи английски университети ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 13.12.2017 г. ... , Българска Чаена Компания и др.).Член на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии, доклади, монографии и учебници в областта на търговията и маркетинга на търговските организации ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 20.11.2012 г. ... , Българска Чаена Компания и др.).Член на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии, доклади, монографии и учебници в областта на търговията и маркетинга на търговските организации ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... има опит в ръководството и работата по национални и международни проекти, консултативни и експертни органи по проблеми на науката, висшето образование и интелектуалната собственост. Председател е на Комисията по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация, лицензиран ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Доц. Цакова участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на интелектуалната собственост. Консултант е на „IP Bulgaria” в областта на правата, сродни на авторските. Лицензиран експерт е на НАОА, лицензиран оценител към КНОБ, член на Националната ...
Център за социологически и психологически изследвания 22.12.2018 г. ... партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в РБългария. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в ...
Магистърска степен 2.8.2013 г. ... , координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и ФБ ...
Специалности 11.12.2012 г. ... отношения със специализация “Управление на международни проекти”- 2 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър Финанси – 2 сем.         Завършилите специалност Финанси и завършилите в УНСС специалност ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... , изследователи, организатори и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в икономическите и политическите структури на ЕС и други международни организации. Затова в рамките на обучението предвиждаме  и възможности за пряко запознаване с работата на стопански и ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... . Последва разработването и на други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и групите със ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС Договор № ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... ПРОЕКТИ 2011 г. № по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Шеста рамкова програма на ...
Дейност 2.3.2012 г. ... науката и практиката университетски, национални и международни проекти, включително по програма ФАР, Шеста рамкова програма и т.н. В сътрудничество с катедра “Предприемачество” в УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) е реализиран и постоянно развиван ...
Център за управление на качеството и международни проекти 18.1.2018 г. ... ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ПРИ ИСК ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ: Вътрешeн одитор на Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2015  Вътрешeн одитор на Система за управление на околната среда (СУОС) Въведение в Система за управление ...
Обществени поръчки 9.5.2012 г. ... на консултанти по европейски и международни проекти на HVB Банк Биохим и Хеброс банк АД  2. Спечелена обществена поръчка на Министерски съвет на Р България с предмет „Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на ...
Структура 16.1.2019 г. ... управление на качеството и международни проекти Център за професионално обучение Школа за чуждоезиково обучение Център за факултативно ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... специализация Управление на международни проекти     Х Х   2,9 Международни икономически отношения специализация Международен мениджмънт   Х   Х Х 2,10 Счетоводство и контрол Х Х Х Х Х 2 ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 6.12.2013 г. ... в разработване и изпълнение на международни проекти и пр. Изследвания и анализи на процеси и явления, свързани с политическите, икономическите, културните, научните, спортните и други отношения между субектите в международните отношения. Организира и взема ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... ни интересуват; Участие в международни проекти, по различни програми, в различни точки на света; Традиционни наши партньори са: Институции: Народно събрание на Р България, Министерство на образованието, младежта и науката, Столична община, Университета ...
Катедри 11.4.2012 г. ... специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по икономика” (B.A. International ...
История 25.10.2018 г. ... се първите национални и международни проекти по предприемачество и се генерират собствени изследователски резултати, които се използват в обучението на студентите. През 1997 г. в рамките на голям проект по програма "Темпус" се създава ...
Партньори 28.9.2012 г. ... съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право" ...
За института 25.10.2018 г. ... в рамките на национални и международни проекти, обучения и консултиране на фирми. Основните научни интереси на членовете на института са в областта на: създаването и управлението на нов бизнес, вкл. фамилен; стратегическия предприемачески мениджмънт и ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма „Макроикономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“, а до 2019 г. съвместно с университета в ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... и реализацията на стотици международни проекти. Много от тях са били на специализации в европейски, американски и азиатски университети. В същото време катедрата кани за преподаватели или гостуващи лектори признати специалисти, мениджъри, експерти от ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... , организатори и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в икономическите и политическите структури на ЕС и други международни организации. Затова в рамките на обучението предвиждаме  и възможности за пряко запознаване с ...
Проекти 16.5.2017 г. ... .04.201331.06.2015  Международни проекти № Номер на проекта Тема на проекта Изпълнител (ръководител на проекта) Срок 1 517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE Изгубени в прехода в Европа проф. д-р ...
Проекти 8.4.2013 г. ... ключово участие в редица национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които участват преподавателите, моля, посетете индивидуалната университетска страница  на всеки от тях в частта ...
Наука 24.4.2018 г. ... участват активно в различни национални и международни проекти. Political Science Department professors develop active research activities. Evidence of this is the numerous publications in various forms - articles in scientific journals, studies, monographic studies and others. ...
Специалности 27.9.2012 г. ... английски език. - "Управление на международни проекти" в два семестъра - за завършили икономически и неикономически специалности. - "Международна търговия и развитие" в три семестъра - за завършили икономически специалности. - "Международни финанси" ...
Обучение 21.9.2016 г. ... , организатори и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в политическите и икономическите структури на Европейския съюз и други международни организации и др ...
ЗА ИНСТИТУТА 16.1.2019 г. ... , участия в изготвянето и реализирането на международни проекти, участия в сдружения с нестопанска цел. Приоритетите, залегнали в идейната ни концепция, се изразяват в придобиване на знания и умения, адаптивни към променящата се среда, чрез създаване на гъвкава и ефективна организация ...
Консултантска дейност 18.1.2018 г. ... по управление на качеството и международни проекти е звено в структурата на ИСК, специализирано в консултации в следните области : Системи за управление на качеството Системи за управление на околната среда  Системи НАССР Системи за управление безопасността на ...
Международни проекти 16.1.2013 г. ... на НАТО ...
Наука 12.3.2012 г. ... и статии. Участието на преподавателите в международни проекти им дава възможност да използват положителния опит и постиженията на страните от Европейския съюз в преподаването на икономическата наука. Освен това голяма част от научноизследователските разработки намират непосредствено ...
Международни проекти 27.2.2012 г. ... научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" Форум на младите научни работници се проведе за седми пореден път в УНСС. Докторанти и преподаватели представиха своите изследвания пред академичната общност и дискутираха значими икономически ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... г. №  по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ...
За факултета 12.5.2017 г. ... на университетски, национални и международни проекти, членовете на академичния състав допринасят за утвърждаване авторитета на Университета за национално и световно стопанство в европейското образователно и изследователско пространство.     ...
Международни проекти 24.2.2012 г. ... ПРОЕКТИ: 8 Ръководство на международен проект 5 Участие в международен проект ...
Международни проекти 14.6.2016 г. ... Empowering Education Systems in Information Security Международен проект, финансиран по Европейска програма Erasmus+/Strategic Partnership, 2015-2018 Проектът I Secure насърчава стратегическото използване на информационни и комуникационни технологии в ...
Приключили 20.7.2016 г. ... международни проекти - 2015 г.; Завършени международни проекти - 2014 г.;  Завършени международни проекти - 2013 г.; Завършени международни проекти - 2012 г.; Завършени международни проекти - 2011 г.; Завършени международни проекти - 2010 г.; Завършени ...
Текущи - по години 20.7.2016 г. ... проекти - 2016 г. Международни проекти - 2015 г.  Международни проекти - 2014 г.; Международни проекти - 2013 г.; Международни проекти - 2012 г.; Международни проекти - 2011 г.; Международни проекти - 2010 г.; Международни проекти - 2009 г.; ...
Международни 12.7.2018 г. ... проекти - 2018 г. Международни проекти - 2017 г. Международни проекти - 2016 г. Международни проекти - 2015 г.  Международни проекти - 2014 г.;  Международни проекти - 2013 г.;  Международни проекти - 2012 г.;  Международни проекти - 2011 ...
График 18.12.2018 г. ... мениджмънт), (Управление на международни проекти), (Международни финанси), (Европейска интеграция), (Международни пазари и цени) 02.02.2016 г. 08:30 ч. 3028 Човешки ресурси и социална защита Икономика и организация на труда 01.02 ...
Реализиране и отчитане 26.2.2018 г. ... във връзка с реализирането на участия в други международни проекти и програми и др. В подобни случаи мобилността не се признава и преподавателите са задължени да възстановят на УНСС (съответно на Националната агенция) пълния размер на предоставените им по програмата финансови средства (грант) ...

Събития

24 results found
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... са по оперативните програми на ЕС, има международни проекти по други програми и по Фонд „Научни изследвания“, посочи зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев. Добрата новина е, че имаме 250 публикации, индексирани в Scopus. До 2012 г. те бяха 50, останалите 200 са след тази ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 8.12.2018 г. ... своите специалности, участвали в множество международни проекти на ИСК, УНСС и в други образователни институции, с доказани знания и умения в областта на професионалното образование.Целта на проект е да се разшири използването  на информационни и комуникационни технологии в учебния ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... (120 астр. часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по ...
Вътрешно обучение на счетоводния персонал на университета 16.6.2016 г. ... Димитрова, началник на сектор "Бюджет и международни проекти", и Светослава Филчева, началник на сектор "Вътрешноведомствен контрол".  Лидия Дончева, директор на дирекция „Финанси“, и Антоанелла Христова, главен счетоводител (отдясно ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... състав, с участие в много национални и международни проекти“. Проф. Статев изтъква факта, че само през последните 10 години в катедрата са защитили 27 докторанти, над половината от които вече са преподаватели във висши училища в цялата страна, а през тази година катедрата ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... състав, с участие в много национални и международни проекти“. Проф. Статев изтъква факта, че само през последните 10 години в катедрата са защитили 27 докторанти, над половината от които вече са преподаватели във висши училища в цялата страна, а през тази година катедрата ...
Среща на деканското ръководство с представители на Университетите на Сплит и Риека, Република Хърватска, относно междууниверситетско сътрудничество 25.9.2015 г. ... , бъдещо сътрудничество в европейски  и международни проекти, научноизследователска дейност и мобилност на преподаватели, докторанти, студенти и административни сътрудници ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... студентски стажове, работещи екипи по национални и международни проекти, обединяване на научния потенциал с практиката и др.Той посочи също, че подписаният документ е логично следствие на завършилият неотдавна проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... студентски стажове, работещи екипи по национални и международни проекти, обединяване на научния потенциал с практиката и др. Той посочи също, че подписаният документ е логично следствие на завършилият неотдавна проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... Министерството на отбраната е засилване на участието в международни проекти и използване на възможностите, които предоставят програмите на Европейския съюз, посочи д-р Тотев ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... при УНСС, и БАРМП.   Участие в международни проекти Участие на проф. д.ик.н. Кирил Тодоров и доц. д-р Костадин Коларов в работни срещи по проект „Трансфер на знания за последиците и предизвикателствата на интеграцията на основните технологии на ЕС (главните базови технологии) в ...
Ежегодна информационна среща „Заедно по-информирани от днес“ 7.10.2014 г. ... финанси и счетоводство, по управление на качеството и международни проекти, по факултативно обучение, по професионално обучение, както и Школата по чуждоезиково обучение. Институтът за следдипломна квалификация е мястото, където студентите могат да получат допълнителни знания и кариерни възможности. Доц. д-р ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... са високите резултати в изпълнението на национални и международни проекти, посочи той и открои, че интересът към университета продължава да расте. Въпреки демографския срив и драстично намаляващия брой на завършващите средно образование, за поредна година УНСС запълни всички места по плановия прием на около ...
Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти 19.6.2014 г. ... , директор на Центъра по управление на качеството и международни проекти към ИСК, която поздрави курсистите от името на доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация. Всеки етап от обучението е добро начало за следваща по-висока категория, а ИСК и УНСС имат ключова роля и ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... , „Международен бизнес" и „Управление на международни проекти", които се предлагат в редовна и дистанционна форма. Силен интерес има и към програмата „Международни финанси", която се предлага съвместно с катедра „Финанси", както и към „Икономика на развитието".. ...
Рамково споразумение с ДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов 29.5.2013 г. ... , съвместно участие в разработването на национални и международни проекти, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти предвижда рамковото споразумение между УНСС и държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“-Свищов. В документа, подписан от ректора проф. д.ик.н. ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и НТБГ 18.6.2014 г. ... , съвместно разработване и участие в национални и международни проекти, организиране на  научни и образователни форуми, създаване на смесени научноизследователски колективи. Ректорът на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев и Емилия Иванова, директор на НТБГ В споразумението е записано ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... култура, както и обмен на информация за български и международни проекти и събития в страната чрез национален сайт за култура и др ...
Първа среща-дискусия на клуб “Маркетинг и стратегическо планиране” 14.12.2012 г. ... общност на студентите от УНСС, участие в национални и международни проекти и програми. Предвижда се също организиране на студентски стажове, стимулиране на студентското творчество и др. Има идея да се проведе първа олимпиада по маркетинг и планиране през април догодина, да се организират срещи-дискусии с ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... бизнес“), Ивайло Василев (магистър, „Управление на международни проекти”), Нина Димитрова (магистър, „МИО”). Награди за най-добрите. (Вляво на снимката доц. Марчо ...
Дипломира се випуск 2012 на катедра "МИО и бизнес" 7.4.2014 г. ... икономически отношения”, „Управление на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, „Международна търговия и развитие” - редовна и дистанционна форма на  обучение.  Вече с магистърска ...
Студентска конференция обсъди състоянието и перспективите на недвижимата собственост 29.5.2012 г. ... собственост, 4 курс), Марина Георгиева (Управление на международни проекти, магистратура), Красимира Начева (Финанси, трети курс), Десислава Соколова и Алекс Петков (Икономика и бизнес, втори курс). Специалната награда на агенция Ремакс, връчена от Игор Овакимян, получи  Алекс Петков Всички ...
КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 27.3.2012 г. ... Центърът за управление на качеството и международни проекти организира СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ краткосрочни курсове за Вътрешни одитори на СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори ...
Денят на организациите в УНСС информира студентите 29.11.2011 г. ... за стаж и обучение в чужбина, участието в международни проекти и обучения, в културния обмен и националните форуми, но и начините всеки студент да се приобщи и стане член на „своето" сдружение. Председателят на Студентския съвет Калоян Димитров представя участниците в ...

Предстоящо

4 results found
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... астр. часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 9.4.2013 г. ... за управление на качеството и международни проекти организира краткосрочeн курс за Вътрешни одитори на СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Intertek" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA) ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "МИО и бизнес" 3.7.2012 г. ... отношения”, „Управление на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, „Международна търговия и развитие” - редовна и дистанционна форма на  обучение. Дипломантите следва да се явят един час преди началото на церемонията ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 28.5.2012 г. ... за управление на качеството и международни проекти организира краткосрочeн курс за Вътрешни одитори на СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене