Резултати от търсене за Изпитна сесия

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

65 results found
Магистри 28.2.2019 г. ... на документи Изпитна сесия   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна сесия) – без такса за кандидатстване: от 04.02.2019 г. до 01.03.2019 г. 06.03.2019 г.   Подаване на ...
Бакалаври 28.2.2019 г. ... сесия Прием на документи Изпитна сесия 1 подаване на регистрационни карти: от 19 ноември до 5 декември 2018 г. провеждане на изпитите: от 10 декември до 14 декември 2018 г. 2 подаване на регистрационни карти: от 7 януари до 8 ...
Документи и такси за кандидатстване 22.5.2019 г. ... изпит за всяка отделна изпитна сесия са: за един изпит – 50 лв.    за всеки следващ изпит – 20 лв. Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във всяка ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... . След приключване на последната изпитна сесия, студентите от специалността подават молба-образец за полагане на държавен изпит в отдел "Студенти" в определения за това срок. Държавният изпит се провежда от държавна изпитна комисия, в срокове, утвърдени и оповестени с ...
Документи и такси за кандидатстване 26.3.2019 г. ...        Втора предварителна изпитна сесия - хартиен носител (ЕПИ), Лична карта. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит. Декларация за лични данни. За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на ...
Често задавани въпроси 13.2.2018 г. ... на 50 лева. Ако заявите втори изпит в същата изпитна сесия, за него трябва да внесете допълнителна сума от 20 лева. Общата сума от 70 лева може да внесете в една вносна бележка. В коя банка да внеса таксата? Отговор: Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на ...
Редовни изпити и класирания 17.5.2019 г. ... документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия: от 10 юни до 29 юни 2019 г. (в Центъра за прием на документи в сградата на УНСС-София). Онлайн подаване на документи Приемът на документи онлайн приключва два дни преди крайния срок по обявения график. За информация или възникнали ...
Предварителни изпити 26.3.2019 г. ... взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условието за кандидатстване и подадат документи в определените срокове.  Приемът на документи онлайн приключва ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... се определят най-малко 4 месеца преди първата изпитна сесия. Научните ръководителисе определят на КС въз основа на списъците на студентите, като научни ръководители могат да бъдат хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен „доктор“. Рецензентите се ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 13.3.2019 г. ... 2019/2020 г.: Прием на документи Изпитна сесия от 8 април до 25 април 2019 г. от 2 май до 9 май 2019 г. от 2 май до 30 май 2019 г. от 3 юни до 7 юни 2019 г. На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят, както кандидати, ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... изпитна сесия Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16.45 504 Управление на знанията Л доц. д-р Н.Миронова 30.10.2016 09.00 - 16 ...
Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на ...
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско ...
СК2 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Дипломиране 2 - ри семестър Краен срок за предаване на ПД 10.06.2016 ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... приключването на зимната поправителна изпитна сесия на  календарната година, следваща годината на семестриалното завършване; 4. заключителна поправителна, която се провежда едновременно с редовната дипломна сесия на следващия випуск. (3) Държавните изпити за специалност ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 14.7.2018 г. ... с оценка от предварителна или редовна изпитна сесия. Средният успех от дипломата за средно образование трябва да бъде по-висок от "добър" (3.50).  Кандидат-студентите могат да се явяват както на предварителните изпитни сесии, така и на редовната изпитна сесия по ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... с новия график на годишната поправителна изпитна сесия (чл. 28, ал. 2, т. 1) В чл. 39, ал. 1 трябва да се направи промяна в мястото на текстовете „придобилите ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” със срок на обучение не по-малък от пет години” ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... изпитна сесия 31.05.2015 г. Европейска интеграция 09:00 - И доц. Емилия Георгиева 301 13.06.2015 г. Маркетинг в публичния сектор 09:00 - И проф. Цветка ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... . Александър Вълков 501 Редовна изпитна сесия 30.05.2015 г. Количествени методи и модели 09:00 - И проф. Веселка Павлова 303 07.06.2015 г. Анализ "Разходи-Ползи" 11:30 - И проф. Румен Брусарски 406 13.06.2015 г ...
ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем. 10.6.2016 г. ... изпитна сесия 4 - ти семестър Маркетинг в публичния сектор И проф. Цветка Стоенчева 04.06.2016 10:00 - - 304 Поправителна сесия 4 - ти семестър Бюджетно счетоводство ПИ проф. Даниела ...
ПФ4 - 2 сем., заедно с ПФ3 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Публични финанси И проф. Румен Брусарски 28.05.2016 11:00 - - 302 Фискална децентрализация И доц. Пресияна Ненкова 04.06.2016 ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... . Редовна изпитна сесия 16.01.2016 г. Математика 09:00 - И доц. Мая Микренска 505 17.01.2016 г. Основи на правото 09:00 - И проф. Христина Балабанова 406 30.01.2016 г ...
СКПБ - 4 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 4 - ти семестър Магистърски спецсеминар И проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 09:30 - - 501 Финансиране на политически партии и И проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 ...
СКПБ - 2 сем. 12.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Спецкурс по счетоводство в И проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 09:00 - - 303 публичния сектор Анализ на финансовите отчети на И проф. Даниела ...
СК3 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 3 - ти семестър Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Поправителна сесия 3 - ти семестър Анализ на финансовите отчети ...
СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Спецкурс по управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 28.05.2016 10:00 - - 501 Спецкурс по финансово счетоводство И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 ...
СК4 - 4 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 4 - ти семестър Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Поправителна сесия 4 - ти семестър Финансово-счетоводен ...
СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... сектор Редовна изпитна сесия 3 - ти семестър Спецкурс по управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 28.05.2016 10:00 - - 501 Спецкурс по финансово счетоводство И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 ...
СК4 - 2 сем. 15.5.2016 г. ... изпитна сесия 2 - ри семестър Счетоводство на банките И проф. Даниела Фесчиян 03.04.2016 09:30 - - 303 Управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 07.05.2016 ...
СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... изпитна сесия 1 - ви семестър Основи на счетоводството И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 12:00 - - 302 Макроикономика И проф.Ст.Статев;ас.Д.Дамянов 04.06.2016 ...
Лятна сесия 2018/2019 г.: 4.5.2019 г. ... и др. Лятна редовна изпитна сесия Икономика, общество и човешки ресурси I курс II курс     III курс IV курс Финанси, счетоводство и контрол                 ...
Учебен график 14.2.2019 г. ... поправителна и условна изпитна сесия 04.02.2019 10.02.2019 1 Зимна поправителна сесия в РЦДО – Хасково и РЦДО – Пловдив 09.02.2019 17.02.2019 1 Летен семестър 11.02.2019 25.05.2019 15 Лятна сесия 27.05.2019 16.06 ...
Таксите за всяка отделна изпитна сесия са: 21.3.2014 г. ... в рамките на една и съща изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв., защото двата изпита са в рамките на една и съща изпитна сесия. Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за ...
За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете: 19.1.2015 г. ...   Първа предварителна изпитна сесия - хартиен носител (ЕПИ),                                           Втора предварителна изпитна сесия - ...
Прием 12.9.2016 г. ... изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса! От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК; военноинвалиди и военнопострадали - документ за ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... . Зимна условна изпитна сесия 03.02.2014 г. 09.02.2014 г. 1 седмици 4. Летен семестър 27.01.2014 г. 17.05.2014 г. 15 седмици 5. Лятна сесия 19.05.2014 г. 08.06.2014 г. 3 ...
Учебна практика 2.4.2019 г. ... стажант. По време на зимната изпитна сесия, след 7-ми семестър на IV-ти курс, се провежда изпит-защита на проведената учебна практика. Защитата включва: представяне на доклад за извършената дейност по време на стажа (по образец), служебна бележка ...
РЦДО-Хасково 2.2.2018 г. ... разписание тук. Виж изпитна сесия тук ...
Обучение 7.3.2013 г. ... семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната година приключва с провеждане на годишна поправителна сесия.          Учебните занятия са лекции и упражнения. Лекциите се провеждат по потоци, а упражненията – по ...
Обучение 7.3.2013 г. ... края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната година приключва с провеждане на годишна поправителна сесия.          Учебните занятия са под формата на лекции.   График за учебния процес Разписание Изпитна ...
Изпитна сесия - София 4.2.2019 г. ... УСЛОВНИ СЕСИИ ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ - Катедра "Финанси" ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ - Катедра ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... . в рамките на една и съща кандидатстудентска изпитна сесия. Ако например държите изпит по математика, ще платите 50 лв., въпреки че ще решавате тестове от модул 1, модул 2 и модул 3. Ако освен на математика ще се явите и на изпит по български език и литература - трябва да платите още 20 ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... оценка за даден изпит, независимо в коя изпитна сесия е получена и дали е от ЕПИ или ЕлЕПИ. Желаем ви ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.   Чл. 27. (1) С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането само ако отговарят на изискванията в настоящия правилник и подадат документи в определените срокове - ...
Изпитна сесия 14.1.2019 г. ... Годишна поправителната сесия се провежда: 1. За двусеместриалното обучение – след втория семестът; 2. За трисеместриалното обучение – след втория семестър (за изпитите от първи и втори семестър) и след третия семестър (за изпитите от трети семестър); 3. За ...
Изпитна сесия 13.11.2017 г. ... ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... проведат своя стаж. По време на редовната изпитна сесия, след 7-ми      семестър на студентите от IV-ти      курс от специалността, се провежда защита на проведената учебна практика.      Защитата включва представяне на кратък ...

Събития

3 results found
ВАЖНО!!! Извънредна изпитна сесия по "Статистика" и "Статистически изследвания" при доц- д-р Александър Найденов 3.10.2018 г. ... изпитна сесия по "Статистика" и "Статистически изследвания" при доц- д-р Александър Найденов ще се проведе на 09 октомври 2018 г. от 11:00 ч. в кабинет 2079 ...
Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... 1,5. Време и място за заверка и оценяване: • Изпитна сесия на зимен семестър на 2014/2015 г., УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия” Ръководител на стажа: гл.ас. д-р Александър Найденов За контакти: кабинет 2079, email: anaidenov@gmail.com, сайт: www.statistika ...
Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... и  пожела на възпитаниците успех на предстоящата изпитна сесия.  Авторитетното жури Проф. Статев връчва наградата на Магдалена Стефанова Проф. Благой Колев стана носител на приза „Преподавател на годината на УНСС 2012“, който му бе връчен от председателя на Студентския съвет ...

Предстоящо

11 results found
ЗИМНА УСЛОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 19.12.2018 г. ... УСЛОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ще се проведе на 04.02.2019г. /понеделник/ от 11,00 часа, зала 2006 по следните дисциплини:     -         Основи на ...
BULATSA набира ръководители на полети 29.5.2018 г. ... . Подборът по документи е постоянен, а следващата изпитна сесия ще бъде обявена през есента на 2018 година. В BULATSA вече се провеждат изпитите по английски език, които компанията осигурява безплатно за одобрените кандидати. Успешно преминалите изпита по английски език се явяват и на тест FEAST, ...
Прием с изпит в РЦДО-Хасково 14.6.2017 г. ... кандидатстудентски изпит или за явяване на редовна изпитна сесия се подават в РЦДО-Хасково от 14 юни до 30 юни 2017 г. За информация: 038/ 623 354; 038/ 664 557 e-mail: priem.haskovo@unwe ...
Държавен изпит - Защита на дипломни работи - редовна изпитна сесия, юли 2017 15.5.2017 г. ... ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” – БАКАЛАВЪР,  “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ - МАГИСТЪР   ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2017 Г. ОТ 13.00 ЧАСА В ЗАЛА 2005 ...
Стаж на студенти от специалност „Статистика и иконометрия”, лято 2014 г. 9.6.2014 г. ... 1,5. Време и място за заверка и оценяване: • Изпитна сесия на зимен семестър на 2014/2015 г., УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия” Ръководител на стажа: гл.ас. д-р Александър Найденов За контакти: кабинет 2079, email: anaidenov@gmail.com, сайт: www.statistika ...
Важно! Онлайн анкети чрез системата Web-студент за качеството на преподаване в УНСС 25.1.2013 г. ... ще е отворена до приключването на редовната изпитна сесия. Благодарим за вашето съдействие и участие в ...
Краен срок за подаване на регистрационни карти за участие във втора предварителна кандидатстудентска изпитна сесия 23.3.2012 г. ... (на хартиен носител) Срокове за подаване на регистрационни карти за участие в предварителните кандидатстудентски изпитни сесии от 6 февруари до 7 март - за явяване на първа предварителна сесия от 6 февруари до 28 март - за явяване на втора предварителна сесия Първа предварителна сесия График ...
Краен срок за подаване на регистрационни карти за участие в първа предварителна кандидатстудентска изпитна сесия 9.2.2012 г. ... (на хартиен носител) Срокове за подаване на регистрационни карти за участие в предварителните кандидатстудентски изпитни сесии от 6 февруари до 7 март - за явяване на първа предварителна сесия от 6 февруари до 28 март - за явяване на втора предварителна сесия Първа предварителна сесия График ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене