Резултати от търсене за Бизнес

Университетски подсайтове

Бизнес факултет
Бизнес факултет на УНСС
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "МИО и бизнес"
Катедра "МИО и бизнес"
Център за агробизнес и развитие на селскостопанските райони
Център за агробизнес и развитие на селскостопанските райони към УНСС
ИНСТИТУТ ПО ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС
Институт по творчески индустрии и бизнес

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

554 results found
Докторски програми 18.6.2019 г. ... от данни Компютърни архитектури и мрежи Бизнес процеси и модели Архитектура на информационни системи Платформи .NET, J2EE И др. , както и специализирани такива по теми от актуалните в момента области: Бизнес интелигентни системи (Business Intelligence Systems) Облачни ...
За конференцията 27.6.2019 г. ... ,  в една динамична и променяща се бизнес среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. От друга страна, практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и формирането на ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 403 78/ 16.6.2019 15.00-16.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403 78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 403 78/ 16.6.2019 9.00-11 ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 1, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 403 78/ 16.6.2019 15.00-16.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4, лятна поправка 4.5.2019 г. ... за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М ...
Бизнес администрация 4 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 22.6.2019 9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 501 806 23.6.2019 9.00-11.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503 806 23.6 ...
Бизнес администрация 3 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 13.00-15.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М ...
Бизнес администрация 3 сем.на обучение, семестър 2 4.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М ...
Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 25.5.2019 9.00-11.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 503 78/ 1.6.2019 13.00-15.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 78/ 8.6.2019 9.00-11.00 Лидерство доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация след проф.бакалавър, 4 сем.на обучение, семестър 4 1.5.2019 г. ... за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/     Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова   78/ 25.5.2019 9.00-11.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 503 78/ 1.6 ...
Бизнес аминистрация 2 сем.на обучение, семестър 1 4.5.2019 г. ... .д-р Цв.Стоянова 404 78/ 9.6.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М ...
Бизнес администрация 4 курс 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 25.5.2019 от 9.00 ч. Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 406 806 1.6.2019 13.00-15.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 806 9.6.2019 11.00-13 ...
Бизнес администрация 3 курс 1.5.2019 г. ... .6.2019 11.00-13.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 730 8.6.2019 9.00-11.00 Антикризисно управление доц.д-р Н.Димитров 406 730 9.6.2019 11.00-13.00 Геодемография доц.д-р К.Петров 406 730 16.6.2019 13.00-15.00 Финансови пазари и ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... и информираност на служителите Взаимодействие с бизнес сектора и неправителствения сектор за популяризиране на Съответствието. Лектор ще бъде г-н Иван Димитров, който има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни структури. Работил ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 3.6.2019 г. ... и информираност на служителите Взаимодействие с бизнес сектора и неправителствения сектор за популяризиране на Съответствието. Лектор ще бъде г-н Иван Димитров, който има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни структури. Работил е ...
Георги Ескидаров, Зимен семестър на 2018/2019, Икономически университет, Братислава, Словакия 11.4.2019 г. ... се Георги, студент по Икономика и Бизнес в УНСС, втори курс.  Току що се завърнах от Братислава, Словакия, където прекарах един семестър в Икономическия университет, по програма Еразъм. Решението да замина на Еразъм не беше спонтанно. Напротив – добре бях премислил опциите си. Исках да се впусна ...
Регламент 8.4.2019 г. ... на А1 и преподаватели. Тематични направления в бизнес казуса на А1: Състояние и тенденции на пазара на телекомуникационни услуги Промяна в потребителските навици и предложенията на телекомите Промяна в качеството на обслужване Внедряване на нови технологии, които да отговарят на изискванията на ...
НOM 2019 25.4.2019 г. ... свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики, като създава условия за обмен на опит и идеи между студенти, преподаватели и водещи компании. Тя отличава най-подготвените студенти и задава съвременните стандарти в обучението по „Маркетинг“. Направление ...
Докторанти 24.3.2019 г. ... , обръщайки специално внимание на краткосрочните бизнес показатели. Приложението на специализирания статистически софтуер за целите на научно-изследователската дейност. Приложението на иконометричните модели при анализа на времеви редове и панелни данни. Приложението на иконометричното моделиране в ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 28.2.2019 г. ... за кандидатстване В специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.    За специалността: Целта на обучението в специалност „Творчески ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 28.2.2019 г. ... кандидатстване В специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ могат да кандидатстват завършили специалност от всички професионални направления.   За специалността Отличителна характеристика на съвременния бизнес е ...
Индивидуално обучение 28.2.2019 г. ...     Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 12.3.2019 г. ... в специалност „Творчески индустрии и бизнес”, специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за културните индустрии, със специфични умения и компетентности за работа в тях. Потребността от ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 28.3.2019 г. ... характеристика на съвременния бизнес е неговата глобализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост. В сферата на материалното производство това намира проявление в интензивното внедряване и пазарна реализация на нови технологии, нови или ...
Избираеми дисциплини за първи курс 23.2.2019 г. ... геополитически системи Стратегии за е-бизнес Дисциплини водени от катедра "Управление": Стратегии за е-бизнес АНОТАЦИЯ Дисциплината “Стратегии за е-бизнес” е избираема за студентите от направление „Администрация и управление” в ОКС ...
Защитили докторанти 22.2.2019 г. ... Домбашов Методика за бюджетния процес на бизнес организация (на примера на финансова институция) проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска 26.3.2014 Даниела Цветанова Станева - Петкова Усъвършенстване на управленската система за предварителен мониторинг и оценка на проекти, ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“   Научен ръководител на специалността: проф. д-р Мария Маркова Консултации на научния ръководител: Кабинет: 1075А Телефон: (02) 8195 403 Имейл: m.markova@unwe ...
Редовно обучение 28.2.2019 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“   Научен ръководител на специалността: проф. д-р Владя Борисова Консултации на научния ръководител: четвъртък 10:00-12:00 ч. Кабинет: 1073 Телефон: (02) 8195 603 Имейл: vborisova@unwe.bg   Условия за ...
Индивидуално обучение 20.6.2019 г. ... "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“     ...
Редовно обучение 28.2.2019 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“   Научен ръководител на специалността: проф. д-р Владя Борисова Консултации на научния ръководител: четвъртък 10:00-12:00 ч. Кабинет: 1073 Телефон: (02) 8195 603 Имейл: vborisova@unwe.bg За специалността Целта на ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 28.2.2019 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като нематериални ...
Специалност "Творчески индустрии и бизнес" 5.3.2019 г. ... „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на неговата интелектуална собственост. На студентите се предоставят знания и ...
Национално състезание „Най-добра бизнес идея” 18.2.2019 г. ... за приемане в УНСС, направление „Икономика и бизнес“, специалност „Предприемачество“. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май ...
Преддипломен стаж 1.3.2019 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" в четвърти курс от обучението си задължително полагат преддипломен студентски стаж за придобиване на практическа подготовка и затвърждаване на теоретичните знания от обучението. За полагането ...
За нас 15.2.2019 г. ... по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ) е създаден с решение на Академичен съвет № 4/3 – 05.11.2016 г. и Постановление № 54/23.03.2017 на Министерски Съвет.   ИТИБ e основно звено на Университета за национално и световно стопанство за ...
Обучения за малки и средни предприятия 15.4.2019 г. ... интелектуалната собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта. Базов курс за обучение на МСП по интелектуална ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 1.3.2019 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда от международни лектори към  Академията на СОИС. Обучението е сертифицирано и студентите получават към дипломите си и сертификати за успешно ...
Сътрудничество с Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост 30.5.2019 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда с участието на международни лектори към Академията на ЕПВ. Съдържанието на курсовете е разработено съвместно от ЕПВ и ИТИБ. Обучението е сертифицирано и ...
България 1.7.2019 г. ... практики в музикалния бизнес. Документът бе издаден днес и има за цел да предотврати манипулирането на стрийминга, както и да смекчи пазарните последици от него. „Стрийминг пиратството може да подкопае достоверността на класациите и да саботира ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 27.3.2019 г. ... собственост, право, финанси, бизнес, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в Аликанте, Испания и ...
Издания на ИТИБ 3.5.2019 г. ... по творчески индустрии и бизнес са достъпни в библиотеката и в книжарницата на УНСС ...
Изследователски и образователни проекти 28.2.2019 г. ... на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката на Република България“, № НИД НИ 20/2018 г. (2018-2020) Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis in Bulgaria and Slovakia НИД вх.№ SL 01/17, дог. за изп. на проекта ...
БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО 14.5.2019 г. ... - избор на тема за разработване на магистърска теза Срокове за подаване на заявки за магистърски тези Тематични направления за разработване на магистърски тези Защита на магистърски тези 07 ...
Партньори 25.3.2019 г. ... по творчески индустрии и бизнес работи в тясно изследователско и експертно сътрудничество със следните национални и международни организации: Световна организация за интелектуална собственост >  Европейско патентно ведомство >  Служба на Европейския съюз ...
Докторанти 28.2.2019 г. ... на Института по творчески индустрии и бизнес . Въз основа на положително решение ректорът издава заповед за зачисляване на докторантите. В заповедта се посочват института, в който се организира обучението, професионалното направление, научната специалност, формата на ...
Магистри 28.2.2019 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес" – 2 сем. За индивидуална форма на обучение: Специалност "Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ – 2 сем. Специалност "Творчески индустрии и ...
Бакалаври 20.6.2019 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“ в поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ Условия за кандидатстване: минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование (Условието важи при подаването на ...
Научни публикации 12.3.2019 г. ... , дигиталната среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи”, монография, УИ „Стопанство”, УНСС, София, 2015 Борисов, Б. "Висшето образование", сборник, анализи и интервиюта, 2008-2011, УИ ...
Научни публикации в периодика 12.3.2019 г. ... пред иновациите в малкия и средния бизнес", сп."Интелектуална собственост", бр.9/2001 г. "Относно подхода при определяне на "справедливото възнаграждение" за служебните изобретения, сп."Интелектуална собственост", бр.1/2000 г ...
Академичен състав 16.7.2019 г. ... на интелектуална собственост бизнес оценка на интелектуална собственост индустриална собственост  нови обекти на интелектуалната собственост Разписание Сесии   Проф. д-р Владя Бориславова Борисова CV Тел: (02) 8195 603 e-mail: vborisova@unwe ...
Магистри 1.3.2019 г. ... ИТИБ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и бизнес в културата", по определени дисциплини се провежда от международни лектори към ...
Бакалаври 28.2.2019 г. ... "Творчески индустрии и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и ...
Специалности в ОКС "Магистър" 14.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните ...
Бизнес администрация след проф.бак., 4 сем., семестър 4 7.3.2019 г. ... за изследвания в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова -   23.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 302   24.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 3 сем., семестър 2 6.2.2019 г. ... .03.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   17.03.2019  9.00-10.30 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   30.03.2019  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 2 6.2.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   23.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 302   24.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 6.2.2019 г. ... .03.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   17.03.2019  9.00-10.30 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   30.03.2019  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация IV курс 5.3.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 806 16.03.2019  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 8007 17.03.2019  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление У гл.ас ...
Бизнес администрация III курс 5.3.2019 г. ... .30-20.00 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 501 7301 14.04.2019  9.00-16.45 Методи за изследване в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 501 730 20.04.2019  9.00-16.45 Финансови пазари и ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2019 г. 1.4.2019 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една ...
Бизнес администрация 2 сем., 1-ви 28.1.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Управление на знанията доц.д-р ...
Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството 30.1.2019 г. ... , но не в смисъла на тежките бизнес преговори. Това, което е необходимо, е създаването на възможност основните интереси на всички страни да бъдат извадени наяве и подробно обсъдени, което има за цел изграждането на консенсус и взаимното допълване на различните цели и ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... с нуждите на обществото и бизнеса. 4. Образование за възрастни – това е приоритет в българската образователна система и има много форми, вариращи от формално, базирано на уроци обучение до самостоятелно водено и електронно обучение. Местните власти са ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове Уебсайт: http://www.barda.bg Контакти: http://www.barda.bg/contacts Фондация за развитие на предприемачеството Уебсайт: http://fed-bg.org/ Контакти:  http://fed-bg.org/contacts Сдружение на фамилния бизнес – ...
Преддипломен стаж 4.2.2019 г. ... на семестъра, през м.май, катедра „МИО и бизнес“ определя дати, на които студентите трябва да се явят и да представят придобития по време на стажа си опит и да разкажат своите впечатления от фирмите, в които са стажували. При представяне на стажа си, студентите трябва да предадат ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически отношения с ...
ОНС "Доктор" 17.2.2019 г. ... катедрата работи в тясно сътрудничество с бизнеса, което позволява непрекъснато преплитане на теорията и практиката. През годините катедрата е обучила десетки докторанти, които са продължили кариерното си развитие както в академичната общност, така и в сферата на международния бизнес. ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Бизнес администрация IV курс, зимна поправителна сесия 15.2.2019 г. ... .2019 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н. Ст.Коев 406 806 9.2.2019 14.00-16.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 406 806 10.2.2019 9.00-12.00 Моделиране и прогнозиране в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401 806 16.2.2019 от 11 ...
Бизнес администрация III курс, зимна поправителна сесия 14.2.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д.н.Ст.Коев 406 730 10.2.2019 9.00-11.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 404 730 10.2.2019 от 9.00 ч. Публична власт и политика проф.д-р Г.Янков 502 730 16.2.2019 от 11.00 ч ...
Икономика IV курс, зимна поправителна сесия 8.2.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 404 706 9.2.2019 16.00-17.15 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401 706 10.2.2019 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов аула 706 16.2.2019 9.00-11 ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... игри в управлението ДО Хасково 3 4. Бизнес комуникации ДО Хасково 1 5. Евристични методи ДО Хасково 1 Катедра Публична администрация 1. Основи на публичната администрация ДО Хасково 1 4.2.2019 14.30-16.30 2006 /София/ Катедра Финанси 1. Корпоративни ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... социалния капитал в полето на виртуалните бизнес мрежи Научен ръководител: проф. д.соц.н. Теменуга Генова Ракаджийска  Емил Стефанов Георгиев, редовен докторант (2018-2021) Тема на дисертация: Научен ръководител: доц. д-р Донка Никова Златина Николова Димова, редовен докторант ...
Бизнес администрация, 3 сем., семестър 1 12.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на кариерата доц.д-р Т.Кичева 406 78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 406 78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Стратегии за ...
Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1 12.1.2019 г. ... .1.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 406 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Стратегическо  управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 302 78/ 26.1.2019 14.00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 3 12.1.2019 г. ... .1.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии  доц.д-р М.Кузманова 406 78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 302 78/ 26.1.2019 14.00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М ...
Бизнес администрация, семестър 7, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 406 806 3.2.2019 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н. Ст ...
Бизнес администрация, семестър 5, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д.н. Ст ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .1.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501 706 19.1.2019 12.00-15.45 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401 706 20.1.2019 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев аула 706 26.1.2019 9.00-11.00 Поведенчески ...
Учебни материали 17.6.2019 г. ... анализ в социологическите, икономическите и бизнес изследвания" Автори: проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл. ас. д-р Васил БозевИздателство: Издателски комплекс на УНССГодина на издаване: 2019 г. Свали 2. ...
Магистърски тези - архив 3.11.2018 г. ... Здравко Райков Мая Минчева, тема: Имидж и стил в шоубизнеса (Сравнителен анализ в публичната комуникация на Лейди Гага и Ким Кардашиян), 2017, научен ръководител: гл. ас. д-р Мария Николова Венелин Димитров, тема: Модифициране на общественото мнение по примера на комитета на Джордж Крийл, 2017, научен ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение, сем.1 16.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.10.2018  9.00-13.00 Управление на промените Л доц.д-р М.Кузманова 401   21.10.2018  9.00-12.15 Стратегии за интернационализация Л доц.д-р Цв.Стоянова 401   04.11.2018  9.00-13 ...
Бизнес администрация след ПБ - Хасково, 4 сем.на обуч., семестър 3 13.11.2018 г. ... .01.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 301   06.01.2019  9.00-13.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М ...
Бизнес администрация - Хасково, 2 сем.на обучение, семестър 1 13.11.2018 г. ... .01.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 301   06.01.2019  9.00-13.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М ...
Бизнес администрация - Хасково, семестър 7 10.10.2018 г. ... .10.2018  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес Л х.проф.д-р М.Андреева 304 8007 14.10.2018  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес У х.проф.д-р М.Андреева 304 806 20.10.2018  11.00-18.45 Управление на операциите Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация - Хасково, семестър 5 6.11.2018 г. ... .д-р Г.Цолов 404 730 10.11.2018  12.30 ч. Бизнес комуникации Л ас.д.н. Ст.Коев 404 7301 11.11.2018  09.00-16.45 Бизнес комуникации У ас.д.н. Ст ...
Икономика - Хасково, семестър 7 16.10.2018 г. ... .Атанасов 406 706 10.11.2018  09.00-15.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 505 706 11.11.2018  09.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 505 706 17.11.2018 09.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 501 706 18.11.2018 09.00-14.00 Бизнес ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 12.9.2018 г. ... ELA)     Бакалавърската програма „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език към катедра „Логистика и ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, ...
АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.9.2018 г. ... програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания. Завършилите получават диплома за магистър и от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска степен във Великобритания. Програмата ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.9.2018 г. ... и други структури от публичния сектор.    БИЗНЕС И ИНОВЦИИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност дава знания за актуалната иновационна проблематика и формира умения за създаване и управление на иновационния процес във високотехнологични компании. Обучението осигурява ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ИКОНОМИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА Създаването на специалността е в отговор на глобалната тенденция за дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата в условията ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... с различни културни особености. С тях разработихме бизнес план за въвеждане на нов продукт – оползотворяване на хранителни отпадъци. Немците обожават рециклирането. Беше любопитно и интересно да уча сред местните студенти и да усвоявам по-бързо немския език, макар самото обучение да беше изцяло ...
Допълнителен прием през септември в платено обучение по направления/поднаправления 7.8.2018 г. ... . 1.1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ -„- 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ -„- 1.3 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ -„- 1.4 Поднаправление ...
Приемни изпити и балообразуване 12.12.2018 г. ... есе (за специалностите "Бизнес психология и социология" и "Социология" със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти")    Да е ясно, че изразява лична позиция; Да се използват основни понятия и термини от социологията (икономиката, ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение 22.7.2019 г. ... „Икономика и бизнес“ 629,00 лв. 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ 629,00 лв. 1.3 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ 629,00 лв. 1 ...
Документи и такси за кандидатстване 22.7.2019 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес" е необходимо да предоставят документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, съгласно условията за кандидатстване; Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... приключение с програмата започна с доста колебания при записването за нея, тъй като разполагах с оскъдна информация, но в крайна сметка заминах. Градчето, в което бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се ...
Бизнес администрация IV курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .00-9.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н.Ст.Коев 303 805 1.7.2018 9.00-10.30 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 302 805 1.7.2018 11.00-12.30 Управленска политика х.доц.д-р А.Доралийски 302 805 1.7.2018 9.00 ч ...
Бизнес администрация III курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .00 ч. Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 806 1.7.2018 8.00-9.00 Бизнес комуникации ас.д.н.Ст.Коев 303 806 1.7.2018 9.00-10.30 Антикризисно управление доц.д-р М.Кузманова 404 806 1.7.2018 11.00-12 ...
Икономика IV курс, годишна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .6.2018 15.00-16.30 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 404 705 30.6.2018 17.00-18.30 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 301 705 1.7.2018 8.30-10.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 401 705 1.7.2018 10.00-11 ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ... Alternatives    Бизнес и право   CEEOL   Годишник на УНСС   CEEOL Икономически и социални алтернативи   EBSCO Научни трудове на УНСС   CEEOL АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ДИЗАЙН Бюлетин за ...
ПОКАНА за набиране на външни изпълнители 11.6.2018 г. ... свързани с предприемачество и бизнес по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“ Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0012 ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че в условията на множествен избор на канали, търговският бизнес предоставя нови възможности и увеличава ценността ...
Бизнес администрация, семестър 8, лятна поправителна сесия 22.5.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 805 23.06.2018  9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 501 805 23.06.2018  13.00-15.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М ...
Бизнес администрация, семестър 6, лятна поправителна сесия 18.6.2018 г. ... .00-13.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503 806 24.06.2018  9.00-11.00 Антикризисно управление доц.д-р М.Кузманова 503 806 24.06.2018  от 12.00 ч. Делови игри в управлнието х.доц.д-р А.Марчев 401 806 24 ...
Акценти 15.3.2019 г. ... и др.), както и за изграждане на устойчив бизнес модел за създаване на стойност в съвременните организации. Лектор на уоркшопа бе г-жа Кремена Дервенкова - организационен лидер на ABLЕ. 27.11.2018     Организиране и провеждане на обучение под надслов ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... магистърска програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. ...
Alumni 7.6.2018 г. ... научно-технологични хъбове и бизнеса.   Дейности: 1)      Осъществяване на обратна връзка между преподаватели, студентите и бизнеса; 2)      Отчитане на професионална реализация; 3)      ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 24.6.2019 г. ... за дигитализация на икономически бизнес процеси в среда на Големи данни, ще могат или да използват предлаганите Научноизследователски и Системни научно-приложни услуги на Центъра, или да се включат като потребители на създадената Облачна инфраструктура, да присъединят свои ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 2 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 02.06.2018  11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 03.06.2018  13.00-15.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 404 10.06.2018  9.00-11 ...
Бизнес администрация IV курс, сем.8 27.3.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 805 26.05.2018  11.00-13.00 Управленска политика х.доц.д-р А.Доралийски 404 805 02.06.2018  9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 303 805 03.06 ...
Бизнес администрация III курс, сем.6 27.3.2018 г. ... .00-11.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404 806 09.06.2018  9.00-12.00 Делови игри в управлнието х.доц.д-р А.Марчев 404 806 10.06.2018  9.00-12.00 Финансови пазари и инструменти х.доц.д-р А ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... може да се обучава? Програмата „Бизнес с недвижими имоти" е предназначена за бакалаври и магистри от всички специалности на УНСС или други висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест, като равнището на ...
Защитени дисертации 26.2.2018 г. ... с интелектуална собственост в телевизионната индустрия Бизнес с интелектуална собственост в радио индустрията Бизнес с интелектуална собственост в музикалната индустрия Идентифициране и управление на интелектуалната собственост в сценичното ...
Кандидатстудентски изпити 27.6.2019 г. ... .1. Поднаправление „Икономика и бизнес“ Среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно) Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, ...
Руска периодика 12.2.2018 г. ... дело ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ АПК: Экономика, управление БИКИ (Бюллетинь иностранной коммерческой информации ) Вестник Московского Университета Серия 6: Экономика Вестник СПбУ Серия 5: Экономика Вестник ...
Бизнес администрация IV курс, сем.8 17.3.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 805 17.03.2018  9.00-16.45 Проектиране на системи за управление Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304 8006 18.03.2018  9.00-16.45 Проектиране на системи за ...
Бизнес администрация III курс, сем.6 8.2.2018 г. ... .00-16.45 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304 8007 15.04.2018  9.00-16.45 Методи за изследване в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304 806 21.04.2018  9.00-16.45 Антикризисно управление Л доц ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... ревю ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ Forbes BG Wirtschaftsblatt  BG Банкер БНБ Банките в България – бълг. език Застраховател Икономика Икономист Икономическа ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една разпечатка) в ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 11.3.2018 г. ... ресурси”• Лица със собствен бизнес,• Юристи,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни ПРЕДСТАВЯНЕ НА ...
БА 2 сем.,1-ви 31.1.2018 г. ... Н.Миронова 404 17.2.2018 11.00-12.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 503 17.2.2018 12.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 18.2.2018 9.00-12.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А ...
За Нас 6.2.2018 г. ... издаването на научното списание „Бизнес и право“ ...
Нотингам Трент - Университет на годината за 2017 (Великобритания) – Ивелина Кирова - зимен семестър 2017-2018 12.1.2018 г. ... магистърска програма по  "Европейски бизнес и финанси" между УНСС и Бизнес училището на Нотингам Трент.   Трите месеца прекарани там бяха страхотно преживяване, тъй като имах възможността да опозная нова култура, нов метод на преподаване и да се запозная с множествo хора от ...
Начало 10.1.2018 г. ... индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по интелектуална собственост Заместник-председател Проф. д.ик.н ...
Състав 10.1.2018 г. ... "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по интелектуална собственост Заместник-председател Проф. д.ик.н. Йосиф ...
Сесия за Бизнес администрация, семестър 7, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д-р Ст.Коев 303 805 17.2.2018 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 303 805 17.2.2018 11.00-13.00 Управление на операциите проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503 805 18.2.2018 9.00-12 ...
Сесия за Бизнес администрация, семестър 5, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .д.н.М.Ламбовска 406 806 11.2.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д-р Ст.Коев 505 806 17.2.2018 9.00-11.00 Регионална икономика доц.д-р Г.Николов 502 806 17.2.2018 11.00-13.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 503 806 18.2.2018 09.00 ч. Публична власт и ...
Сесия за Икономика, семестър 7, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .д-р Ат.Атанасов 404 705 17.2.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 404 705 17.2.2018 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 404 705 18.2.2018 9.00-11.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И ...
Мишев 20.6.2018 г. ... методи в развитие“ и „Статистически методи за бизнес анализ“ пред студенти от магистърска степен в УНСС. Гост-професор в Нов български университет. Гост-професор в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – гр. Пловдив.   Ръководни и изборни длъжности  Член на ...
Величкова 24.12.2017 г. ... и прогнозиране на развитието. Научни интереси: бизнес статистика: статистическо изучаване на доходите, потребление и жизнено равнище на народа; статистическо изучаване и прогнозиране на развитието на социално-икономически явления и процеси; приложение на статистико-математически методи и модели в ...
Корпоративни стратегии и дигитални трансформации 16.1.2019 г. ... следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес: как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;  как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна. Актуалността на специалността се ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   14.1.2018 13.00-15.00 Управленски игри и симулации х.доц.д-р А.Марчев 401   27.1.2018 13.00-15.00 Лидерство доц.д-р Цв.Стоянова 301   28.1.2018 13.00-15.00 Управленско консултиране проф.д-р М ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .д-р А.Марчев 401   20.1.2018 13.00-15.00 Бизнес стратегии  доц.д-р М.Кузманова 301   21.1.2018 11.00-13.00 Управление на разходите проф.д.н.М.Ламбовска 403   27.1.2018 13.00-15.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв ...
Бизнес администрация, семестър 7, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 303 805 27.1.2018 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д-р Ст.Коев 406 805 28.1.2018 11.00-13.00 Управление на операциите проф.д-р М ...
Бизнес администраяция, семестър 5, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .д.н.М.Ламбовска 403 806 27.1.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д-р Ст.Коев 404 806 4.2.2018 11.00-13.00 Публична власт и политики проф.д-р Г ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 13.00-15.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501 705 20.1.2018 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 501 705 21.1.2018 11.00-13.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И.Георгиев 505 705 27.1.2018 11.30-15.45 Паричен икономикс доц ...
Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3 20.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   04.11.2017  09.00-13.00 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305   04.11.2017  13.15-17.30 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 305   26.11.2017  13.00-17 ...
Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1 7.12.2017 г. ... .12.2017  09.00-15.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   17.12.2017  09.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306 06.01.2018 9.00-17.30 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 306 07.01.2018 8.30-11:15 Управление ...
Икономика IV курс 3.10.2017 г. ... .10.2017  09.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 503 705 15.10.2017  09.00-14.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 503 705 21.10.2017  09.00-16.45 Поведенчески икономикс Л доц.д-р Ат.Атанасов 503 705 22.10 ...
Бизнес администрация IV курс 20.10.2017 г. ... .10.2017  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес Л х.проф.д-р М.Андреева 302 8006 15.10.2017  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес У х.проф.д-р М.Андреева 302 805 21.10.2017  09.00-16.45 Управление на операциите Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация III курс 26.9.2017 г. ... .11.2017  09.00-16.45 Бизнес комуникации Л ас.д-р Ст.Коев 403 8007 26.11.2017  09.00-16.45 Бизнес комуникации У ас.д-р Ст ...
Акредитация ICAEW 18.9.2017 г. ... за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет за периода 2011-2015 г., утвърдени от Ректора ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2018/2019 г. 3.2.2019 г. ... .02.2019 г.  трети курс „Бизнес администрация“„Публична администрация“„Регионално развитие“ 18.02.2019 г. „Икономика“„Маркетинг“ 19.02.2019 г. „Счетоводство и контрол“ 20.02.2019 г ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания. Успешно завършилите ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... в България (ИДЕС).   ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ Съвместна магистърска програма на УНССи Университета Нотингам Трент – Великобритания Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Магистърската програма развива ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... и бизнес   Х Икономика с чуждоезиково обучение Х Х Икономика и управление с преподаване на английски език Х Х Финанси, счетоводство и контрол   Х Приложна информатика, ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 3.8.2017 г. ... магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на изследователските трудове. Използват се съвременни технически средства за обучение. Сертифициране на резултатите от обучението по Националната квалификационна ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на изследователските трудове. Използват се съвременни технически средства за обучение. Сертифициране на резултатите от обучението по Националната квалификационна ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 14.1.2019 г. ... 16 български университета, както и представители на бизнеса и неправителствени организации.   Обект на изследването за завръщането са български граждани над 18 години, които са били в чужбина, с цел работа за минимум три месеца през последните десет години. Данните сочат, че семейните мотиви ...
Цели на проекта 19.7.2017 г. ... общности, професионалните и бизнес мрежи и националната икономика. Анализ на мотивациите за завръщане, процесите на реинтеграция на завърналите се мигранти в България, проблемите при включването им  в икономическия и социалния живот на страната ...
Доктор хонорис кауза 1.8.2017 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ ЗА МАЛЪК БИЗНЕС 1997 ДОЦ. Д-Р ЮРГЕН ВАН БУУР – ГЕРМАНИЯ ХУМБОЛТОВ УНИВЕРСИТЕТ (БЕРЛИН) 1997 МАРК ДИЛЪН – САЩ ПОСОЛСТВО НА САЩ В БЪЛГАРИЯ 1994 ПРОФ. Д-Р ХОСЕ КАСАХУАНА ХИБЕРТ ...
Периодични издания 1.3.2018 г. ... Alternatives Journal Бизнес и право Вестник на ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация IV курс 30.6.2017 г. ... .00-13.30 Социална отговорност на бизнеса доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 12.00-13.30 Управление на малкия бизнес х.проф.М.Андреева 304 1.7.2017 9.00 Управление на операциите проф.М.Александрова-Бошнакова (проф.Ламбовска) 505 2.7.2017 16.30-18 ...
Годишна поправителна сесия - Икономика IV курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 10.30-12.00 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 10.30-12.00 Бизнес стратегии доц.Р.Радев 502 1.7.2017 17.00-18.30 Икономика на ЕС доц.Е.Георгиева 505 1.7.2017 12.00-13.30 Макроикономическа теория и ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация III курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 12.00-13.30 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 406 2.7.2017 15.00-16.30 Геодемография доц.Г.Николов 303 2.7.2017 9.00-10.30 Делови игри в управлението х.доц.А.Марчев 401 1.7.2017 9.00 Методи за изследване в бизнеса проф ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация II курс 30.6.2017 г. ... Дата Час Дисциплина Преподавател Зала 2.7.2017 16.30-18.00 Евристични методи х.доц.А.Доралийски 502 2.7.2017 12.00-13.30 Маркетинг х.проф.С.Класова (гл.ас.М.Маринов) 406 1.7.2017 9.00-10.30 Международни институции и ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация I курс 30.6.2017 г. ... .2017 15.00-16.30 Стартегии за е-бизнес доц.Цв.Стоянова 505 2.7.2017 10.30-12.00 Счетоводство гл.ас.Камбурова 404 1.7.2017 18.00-19.00 Физкултура х.преп.А ...
Програмен съвет 21.7.2018 г. ... Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Prof. Ljubomir Drakulevski, PhD – Dean of Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje – Republic of Macedonia Доц. д-р Григорий ...
За конференцията 27.7.2018 г. ... , а така също и с представители на бизнеса и полиси-мейкъри. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, ...
Услуги 15.6.2017 г. ... на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в областта на икономическата социология и психология. 2. Предоставяне на възможности за подготовка, провеждане, обработка на данни от социологически ...
Дейности 15.6.2017 г. ... , нестопански и бизнес организации от страната и чужбина.2. Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и ...
Дейности 15.6.2017 г. ... , нестопански и бизнес организации от страната и чужбина.2. Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... “Европейски бизнес и финанси”   От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент – Великобритания. През 2017 г. ще се ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище; да владеят английски език писмено и говоримо. Кандидатите за специалност ...
За програмата 14.6.2017 г. ... “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European Business and Finance”     От септември 2007 г. ...
Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy 26.5.2017 г. ... собственост и бизнес“ в УНСС. Четири от дисциплините в нея се четат от тютори на Академията. Ежегодно се провеждат съвместни научни прояви и се работи по изследователски проекти. Завършилите получават диплома за ОКС „магистър“ ...
Държавни изпити 6.7.2019 г. ... "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство":  правила за разработване и подготовка на магистърски тези Тук ще откриете стандарти за техническо оформление и насоки за цитиране на източници. Оставаме на Ваше разположение по ...
Външни акредитации на УНСС от агенции, признати на международно ниво – AACSB 26.5.2017 г. ... програма “Европейски бизнес и финанси” с Университета Нотингам Трент – Великобритания. През 2009 г., 2012 г. и 2015 г. програмата беше ревалидирана за нови тригодишни периоди. Програмата „European Business and Finance“ е ...
ОКС Магистър 21.4.2019 г. ... финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма „Макроикономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“. Повече ...
Бизнес журналистика и продуцентство 24.8.2018 г. ... магистърска програма „Бизнес журналистика и продуцентство“ е структурирано около два основни стълба на връзката между медии и бизнес: Отразяване на спецификата на обективните бизнес процеси в медийна среда (=бизнес журналистика) Създаване и ...
Новини 22.5.2017 г. ... Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant Thornton България. Гл. ас. д-р Михаил Мусов и Йоанна ...
Защита на магистърски тези 12.7.2019 г. ... "Счетоводство и бизнес анализ" с научен ръководител: проф.д-р Емилия Миланова 1039-а    Специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ (1 г ...
Обучение 4.12.2018 г. ... . КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗНЕСА  4. БИЗНЕСОЦЕНЯВАНЕ     Избираеми дисциплини за специалност „Счетоводство“ (1.5 г.) – редовно обучение, прием м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.: I семестър (зимен) Избира ...
Специалности 13.4.2017 г. ... със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" (1 г.); 5. Специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" (1 г. и 1.5 г.) - на английски ...
Обучение 22.4.2019 г. ... НОРМАТИВНА БАЗА НА СЧЕТОВОДСТВОТО или БИЗНЕС АНАЛИЗ НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА или ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И НЕЗАВИСИМОСТ В края на VI семестър студентите подават молби по обрацец в кабинет 1040. срок за записване:  от 07.05.2019 до 07.06.2019 ...
проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ 5.4.2017 г. ... , приватизация; икономическа и бизнес активност, семеен бизнес; динамика на материален стандарт и качеството на живота; маркетингови изследвания и анализи в пазара на недвижимо имущество; безалкохолни напитки и сокове, и бира; електронни медии и преса; банкови и ...
Публикации 3.8.2017 г. ... за моделиране на икономически и бизнес процеси", 8-ми октомври, 2015 ( гл.ас. Костадин Шейретски) Шейретски, К., Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни изображения, Национална научна конференция със студенти и ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... за моделиране на икономически и бизнес процеси"Принцип на Понтрягин и приложението му в икономиката, К. Шейретски, 8-ми октомври, 2015 ( гл.ас. Костадин Шейретски)Национална научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и ...
Международни акредитации 24.12.2018 г. ... по „финанси, счетоводство и бизнес“ (ICAEW CFAB) е частична, но самостоятелна квалификация на ICAEW, която се състои от шестте изпита от първо сертификационно ниво. Акредитацията от страна на ICAEW дава възможност на нашите студенти да бъдат признати общо до 8 ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... с цел да се подпомогне образованието и бизнеса в търсене на общ път за обучаване на висококвалифицирани специалисти, подготвени за търсенето на българския пазар на труда. Членовете на този съвет ще участват в общи инициативи като: Обсъждане на нови учебни планове и програми ...
Бизнес администрация, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... г. 9.00-12.50 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... .05.2017 г. 9.00-12.50 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306   28.05.2017 г. 13.15-17.05 Управление на проекти Л проф.д-р М ...
Бизнес администрация, 2 сем.на обучение (2-ри сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на корпоративния имидж Л доц.д-р Н.Миронова 504   21.05.2017 г. 9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 504   27.05.2017 г. 9.00-16.45 Управленско ...
Летен семестър, Бизнес администрация IV курс 22.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 804 19.03.2017 г. 11:00 Лекция /изисквания/ за преддипломен стаж Л доц.д-р Н.Миронова  304 804 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Проектиране на системи зауправление Л проф.д-р М ...
Летен семестър, Бизнес администрация III курс 17.2.2017 г. ... .03.2017 г. 9.00-16.45 Методи за изследвания в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 8006 05.03.2017 г. 9.00-16.45 Методи за изследвания в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303 805 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Делови игри в управлението Л х.доц.д-р А ...
Летен семестър, Бизнес администрация II курс 23.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 806 11.03.2017 г. 12.03.2017 г. 09.00 ч. 09.00 ч. Физкултура и спорт - II курс   х.преп.А.Калоянов  салон на ТМЕТ"Стойчо и Кица Марчеви"-Хасково 806 18.03.2017 г. 11.00-16.45 Управление на ...
Летен семестър, Бизнес администрация I курс 28.2.2017 г. ... .04.2017 г. 9.00-15.00 Стратегии за е-бизнес Л доц.д-р Цв.Стоянова 302 7301 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Количествени методи У доц.д-р М.Микренска 302 730 08.04.2017 г. 9.00-16.45 Счетоводство Л гл.ас.д-р Л.Камбурова 503 7301 09.04.2017 г. 9.00-16 ...
Акценти 30.5.2019 г. ... Джъстин Ует 2014 Бизнес лекция на директора по европейските въпроси на Института на чартър счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW) – господин Мартин Мануци на тема: „Директиви на европейския парламент за счетоводство и ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една разпечатка) в ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. Проектните  предложения се подават електронно и се представят (в една разпечатка) в сектор “НИД и ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна икономика и политика", на техните ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. IV курс 10.1.2017 г. ... .02.2017 г. 13-15 Социална отговорност на бизнеса доц.Н.Миронова 301 804 05.02.2017 г. 11-12.30 Количествени инструменти в упр. проф.М.Ламбовска 306 804 05.02.2017 г. 13-15 Модел.и прогноз.в управлението х.доц.А.Марчев 401 804 11.02.2017 г. 9-11 Управл.на ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. III курс 10.1.2017 г. ... .02.2017 г. 13-15 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 301 805 05.02.2017 г. 11-12.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов 306 805 05.02.2017 г. 11-12.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов 306 805 05.02.2017 г ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. II курс 10.1.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 806 04.02.2017 г. 13-15 Упр.на комуник.и връзки с обществ. доц.Н.Миронова 301 806 05.02.2017 г. 9-11 Финанси доц.С.Трифонова 505 806 05.02.2017 г. 13-15 Стратегическо управление доц.Цв ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. I курс 10.1.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 730 04.02.2017 г. 9-11 Информ.системи и технологии проф.Е.Денчев 505 730 04.02.2017 г. 12-14 Основи на публ.администрация гл.ас.В.Вълков 406 730 05.02.2017 г. 11-13 Икономика и публичен сектор доц ...
Поправителна зимна сесия, Икономика IV курс 7.2.2017 г. ... .Сотирова 503 704 04.02.2017 г. 13-15 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 301 704 05.02.2017 г. 11-13 Поведенчески икономикс доц.Ат.Атанасов 501 704 11.02.2017 г. от 11:00 ч. Фирмени инвестиции проф.И.Георгиев 503 704 11.02.2017 г. 13-15 Икономика на ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М.КУЗМАНОВА 505 22.01.2017 9 - 11 СТРАТЕГ.УПР.НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУР Доц. ЦВ.СТОЯНОВА 406 4.02.2017 11 - 13 Управление на ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 3 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .02.2017 9 - 11 БЮДЖЕТ.УПРАВЛ.НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Проф. М.ЛАМБОВСКА 306 22.01.2017 9 - 11 Стратегии за интернационализац Доц. ЦВ ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 2 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М.КУЗМАНОВА 505 22.01.2017 9 - 11 СТРАТЕГ.УПР.НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУР Доц. ЦВ.СТОЯНОВА 406 4.02.2017 11 - 13 Управление на ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 4 курс 17.1.2017 г. ... - 16 Социална отговорност на бизнес Доц. Н.МИРОНОВА Аула204 804 28.01.2017 9 - 11 УПРАВЛ.НА МАЛКИЯ БИЗНЕС Х.проф. М. АНДРЕЕВА 505 804 15.01.2017 9 - 11 УПР. НА ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 3 курс 28.11.2016 г. ... .01.2017 16 - 18 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Доц. Н.МИРОНОВА Аула204 805 8.01.2017 12 - 14 Публична власт и политики Проф. Г.ЯНКОВ 505 805 22.01.2017 9 - 11 РЕГИОНАЛНА ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 2 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 13 - 15 Статистически изследвания Доц. С.ЧИПЕВА 502 806 22.01.2017 9 - 11 СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Доц. ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 1 курс 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 ГЕОИКОН. И РЕГ. РАЗВИТИЕ Проф. С.ДОКОВА 505 730 15.01.2017 11 - 13 ИКОНОМИКА И ПУБЛИЧЕН ...
Зимна сесия, специалност Икономика 4 курс 27.1.2017 г. ... .01.2017 16 - 18 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Доц. Н.МИРОНОВА Аула204 704 14.01.2017 9 - 11 Бизнес стратегии Доц. Р.РАДЕВ Аула204 704 8.01.2017 11 - 13 Икономика на Европейския ...
КОНКУРСИ 13.11.2018 г. ... теория на политиката. Политическият бизнес цикъл. Икономика, политика  и идеология. Социални общности в икономическия живот. Общество, институции, общности. Възникване на професионалните общности. Генезис, същност и класификация на общностите при гражданско общество – ...
Кандидат-студенти 5.1.2019 г. ... "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" Магистри: специалност "БИЗНЕС ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОДУЦЕНТСТВО" ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ Ако имате въпроси или затруднения, можете да ни пишете по всяко време във Фейсбук или на media@unwe.bg. // "); // ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем. 28.10.2016 г. ... направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение - 1 сем. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия Управление на проекти Л проф. д-р М ...
Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... , направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  3 семестъра на обучение Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър Стратегии за интернационализация Л доц. д-р Цв. Стоянова 04.12.2016 09 ...
Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... , направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  2 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Зимен семестър              Управление на ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 24.10.2017 г. ... изокванти.   ТЕМА 7: Фирмена организация на бизнеса   Определение и икономическа характеристика на фирмата. Основни функции на фирмата. Видове фирми – критерии за обособяването им. Институционални форми за организация на бизнеса: еднолична, дружествена и акционерна фирма. Неограничена и ...
Допълнителен прием - септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... и контрол 3 5 Бизнес ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... "Икономика и бизнес" 10 40 Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" 40 100 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" 30 50 Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... "Икономика и бизнес" 10 40 Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" 40 100 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" 30 50 Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... .1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ 10 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ 25 1.3 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ 10 1.5 Поднаправление „Икономика с ...
Начало 13.7.2016 г. ... НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   11 ноември 2016 г., София, ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на катедра „Финансов ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти 4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб     Работни езици на конференцията ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... , УНСС   КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Докторант Александър ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... , УНСС   КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО Докторант Александър ...
МАГИСТЪР 22.12.2018 г. ... ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС „МАГИСТЪР” В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА ...
Учебен план МП "Бизнес психология и социология" 22.12.2018 г. ... НА БИЗНЕСА BUSINESS PSYCHOLOGY 60 60 0 65 5 Изпит/ exam 2 М13818C0102 ПСИХОЛОГИЧЕСКО БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ PSYCHOLOGICAL BUSINESS ...
МП “Бизнес психология и социология” 22.12.2018 г. ... със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 22.12.2018 г. ... българско общество и бизнес, както и да вземат компетентно участие в тяхното разрешаване; да анализират чрез придобитите социалнопсихологически знания възможностите за ефективно лидерско управление в сложни организации; да разработват и прилагат ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... и ролята на иновациите в търговския бизнес. Програмата на конференцията комбинира представяне на доклади, дискусии и възможности за споделяне на професионални постижения и планове. Ще очакваме вашите заявки за участие, придружени с резюме на доклада на имейл Trade2016@unwe.bg в ...
Фотогалерия 20.2.2019 г. ... конференция и 25 години специалност Бизнес логистика в УНСС Осма международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" - 20 години от създаването на специалността Девета международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят", 2014, ...
Конферентни такси 18.2.2019 г. ... студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 75 лв. Учени, докторанти и студенти с два доклада 100 лв ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в ...
Учебни дисциплини 31.3.2016 г. ... и изграждане на Бизнес политики в комуникационни системи Избираема дисциплина - 6 кредита 5 семестър - 30/30 Бизнес комуникации избираема дисциплина - 6 кредита 5 семестър - 30/30 Програмиране в бази ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет за периода 2011-2015 г., утвърдени от ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... в сферата на: националния и международния бизнес; управлението във външната и световната политика и икономика; регионалните, евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор. Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и уменията си в ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... регионалните,: националния и международния бизнес; евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор. Основна цел на програмата: Целта на обучението за придобиване на ОКС “магистър” е подготовка на висококвалифицирани компетентни експерти, притежаващи ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... за реализация в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ три семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички професионални ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... потребности от специалисти за търговския бизнес. Специалността покрива професия, оформена и непрекъснато утвърждаваща се като значима в бизнес практиката, получила всепризнатото наименование “Търговец”. Икономическата действителност налага безспорната потребност на ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... в сферата на: националния и международния бизнес, управлението във външната и световната политика и икономика, регионалните, евроинтеграционните и световните институции, неправителствения сектор ...
Защо при нас? 29.6.2016 г. ... по дипломация успелите хора в големия бизнес ключовите експерти в международни организации благополучните мечтатели и пътешественици Кандидаствай! Ела! Запиши се! Над 3500 човека са в нашата ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.   Проектни  предложения се попълват електронно и се представят (в една разпечатка) в сектор ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 5.2.2019 г. ...    "Енергиен бизнес"        Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... за проучване на проблема в конкретна бизнес организация. Към всеки избран от студента метод е добре да бъдат изведени и неговите плюсове и минуси, от гледна точка на темата на разработката; - трета част следва да обхваща проучване в конкретна бизнес организация, т.е. ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 19.10.2016 г. ... . Предприемачество в транспортния бизнес. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса. Финансов анализ на транспортната фирма. Международен транспорт и спедиция – по видове транспорт. Международни споразумения и конвенции за извършване на превози по различните видове ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“. Научните интереси ...
Ръководство 12.7.2016 г. ... "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: ...
Медиите за нас 12.2.2016 г. ... България, доц. П. Димитров, сп. Твоят бизнес 16 Август 2004 http://tbmagazine.net/avtor/doc-d-r-pavel-dimitrov   Време е бизнесът, който ще ползва кадрите ни, да започне да инвестира в образованието им, доц. П. Димитров, сп. Логистика, 3-2006 http://logistika ...
Тематични направления 14.3.2019 г. ... регионална сигурност 6) Туристически бизнес                           Ще се приемат и доклади, които касаят и други теми, при спазване на изискването за оригиналност  и принадлежност към областта на ...
За конференцията 24.1.2019 г. ... и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... Темите следва да касаят търговския бизнес и да са конкретни и ясно формулирани. 3.    Информацията за темите и научните ръководители се публикува в сайта на катедрата и на информационното табло пред катедрата. 4.    В рамките на един месец ...
Приложение 1 12.1.2018 г. ... след ІІ-ри курс за специалност „Бизнес информатика и комуникации“.   Разходи за участието Разходите за транспорт и нощувка са за сметка на участниците. Такса за участие в състезанието не се заплаща.   Краен срок за регистрация на ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 21.1.2019 г. ... -  специалност „Бизнес информатика и комуникации“.  Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките.  Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... . д.ик.н. Пламен Димитров Мишев - декан на Бизнес факултет проф. д-р Борислав Михайлов Борисов доц. д-р Георги Шинков Забунов проф. д-р Диана Илиева Копева доц. д-р Димитър Марчев Благоев доц. д-р Димитър Методиев Терзиев проф. д-р Йорданка Христова Йовкова доц. д-р Кирил Валентинов ...
Специалности 19.2.2016 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ 1.1 Бизнес администрация Х     Х           Х   1.2 Бизнес администрация - ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... Ивайло Христов, УНСС КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ Доц. д-р Стоян Влайков, УНСС   ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЛЕДКРИЗИСНОТО СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКО ...
ПИ- Регионално развитие- 5 сем. бак. 6.2.2018 г. ... .2.2018 г. 11,00 - 12,30 Бизнес комуникации Доц. д-р Н.МИРОНОВА   822/  18.2.2018 г. 13,00 - 14,30 Управление на промените Доц. д-р М ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... на изокванти.   ТЕМА 7: Фирмена организация на бизнеса   Определение и икономическа характеристика на фирмата. Основни функции на фирмата. Видове фирми – критерии за обособяването им. Институционални форми за организация на бизнеса: еднолична, дружествена и акционерна фирма. Неограничена и ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... . д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София. Проф. д-р Огнян Симеонов – Първи заместник-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Финансов ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... Ивайло Христов, УНСС КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ Доц. д-р Стоян Влайков, УНСС   ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЛЕДКРИЗИСНОТО СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКО ...
За конференцията 15.6.2018 г. ... общности,  в една динамична и променяща се бизнес среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. От друга страна, практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и формирането на препоръки ...
Специалности 12.7.2018 г. ... собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална ...
Специалности 11.7.2017 г. ... собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Магистри 12.7.2018 г. ... г. Интелектуална собственост и бизнес  Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията"  Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в ...
Бакалаври 12.7.2018 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“:  Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата":    Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация ...
Творчески индустрии и бизнес 4.5.2015 г. ... „Творчески индустрии и бизнес” подготвя специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на неговата интелектуална собственост.    В ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес” е ориентирана към подготовката на специалисти по интелектуална собственост, които да осигурят устойчивост, развитие и конкурентоспособност на бизнеса чрез създаване, закрила и управление на интелектуалната собственост като ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С условията за кандидатстване и сроковете за подаване на документи, можете да се запознаете тук ...
Учебна практика 12.7.2018 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“:  Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“:  Учебна практика на студентите в специалност „Творчески индустрии и ...
Интелектуална собственост и бизнес 30.4.2015 г. ... собственост и ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... , направление „Икономика и бизнес”, съдържащ твърдения за допуснати нарушения спрямо голям брой студенти при провеждане на 09.06.2017 г. на изпит по „Геоикономика и регионално развитие”, и след като се запозна с относимата към случая информация ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.               Докладите са представени от доц. Виолета Цакова, Председател на ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" v0 4.7.2019 г. ... програма "Бизнес информатика" Информационна сигурност #Information security #Архитектура за сигурност на информационни системи #администриране на компютърни системи, корпоративни и глобални мрежи и по-конкретно към гарантирането на ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти сем. (зимен) Управление на проекти Л проф. ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика” и "Управление на веригата на доставките" 3.12.2018 г. ... план на специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ за образователно-квалификационна степен магистър дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа. За да се пристъпи към ...
Tеми за дипломни работи по специалност „Дигитална икономика” за ОКС „Магистър“. 22.2.2019 г. ... BI приложение за управление на бизнес резултатност в конкретна организация Управление на промените във фирма "Х" Бенчмаркингът  като инструмент за стимулиране на промените във фирма "Х"  Европейска, регионална и национална стратегия и политики за ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... икономия, Политическа и бизнес етика,  Политическа икономия на ЕС и др. Най-общите цели на обучение са: запознаване, разбиране (същностно и съдържателно), анализиране  и преобразуване на жизнените дейности чрез инструментите на икономическата, ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... . „Бизнес администрация“ „Публична администрация“ "Регионално развитие" 13.02.2018 г. трети курс „Икономика“ „Маркетинг“ 14.02.2018 г. „Счетоводство и ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... . Димитров, П., Стратегии и бизнес модели за управление на веригата на доставките, сп. Инфраструктура и  комуникации, кн. 2, 2010, сс. 5-17. Димитров П., К. Величкова, М. Раковска, Развитие на логистичния сектор в България, Университетско издателство ...
Магистър 17.1.2018 г. ... обучението по специалностите: "Бизнес логистика" със срок на обучение 3 семестъра - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... , завършили бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяването на материалните и ...
Специалност „Бизнес логистика” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... обучение. Завършилите специалност „Бизнес логистика“ са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по маркетинг и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на икономиката. ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... (Социален капитал и виртуални бизнес мрежи), (Бизнес елитът в началото на прехода у нас (мрежови анализ), (Социология на българския преход), (Трафик на деца: социални механизми и политики за противодействие), (Социални ефекти на дълговата криза в страни от Европейския ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... и регионално развитие; Търговия; Бизнес логистика; Корпоративна сигурност; Недвижима собственост; Транспорт и спедиции; Основи на предприемачеството; Световна икономика; Европейска интеграция.             В трети курс ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи" 26.7.2018 г. ... програма "Бизнес информатика" Статистически методи за бизнес анализ #Statistical methods for business analysis #катедра "Статистика и иконометрия" Зимен семестър Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи #Business ...
Зимна сесия 2019/2020 г. 16.7.2019 г. ... относно часове, зали и др. Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 ...
График зимен семестър 2019/2020 г. 16.7.2019 г. ... относно часове, зали и др.  Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем. Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и ...
Такси за обучение 5.4.2017 г. ...         Бизнес администрация                      800 лв.                   Публични ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 2.1.2018 г. ... и управление" 1.1 Бизнес администрация 2 Професионално направление "Икономика" 2.1 Публични финанси 2.2 Счетоводство и контрол 2.3 Икономика на човешките ресурси  със специализация " Управление ...
Държавни изпити 16.7.2019 г. ... "Бизнес администрация": очаквайте информация специалност "Икономика": очаквайте информация специалност "Счетоводство и контрол": очаквайте информация Заявления за явяване на държавен изпит и две снимки паспортен формат се подават в Учебен отдел ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... и държавни структури и стопански бизнес. Завършилите могат да работят като ръководители на различни управленски нива, функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирми, съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопански организации ...
Такси за обучение 14.5.2018 г. ... обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... г. 3.  „Бизнес администрация“  „Публична администрация“ 20.02.2017 г. трети курс „Счетоводство и контрол“ „Икономика“  „Маркетинг“ 21.02.2017 г ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при административния ...
Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество` 12.6.2014 г. ... – държава, домакинство  и бизнеса. Нарастващото осъзнаване на изключителното значение на гражданската активност за поддържане на легитимността на държавната власт и търсенето на канали за непрекъснато въздействие на гражданите върху вземането на решения в ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 13.5.2019 г. ... , Поднаправление „Икономика и бизнес“ 18, 19/09 3. Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление“Икономика, общество и човешки ресурси“ 20, 24/09 4. Поднаправление„Приложна ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 13.5.2019 г. ... , Поднаправление „Икономика и бизнес“ 18, 19/09 3. Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление“Икономика, общество и човешки ресурси“ 20, 24/09 4. Поднаправление„Приложна ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... на партии, правителства, държави, бизнес и пр. Съвременниците ни се оказват в „прегръдката” на редица загадки, чието решаване не подлежи на отлагане: изчерпване на ресурсите и бързо увеличаване на населението на планетата; нарастване на социалното напрежение; ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... както държавни институции, така и бизнес свързани с разработката, управлението, реализацията на процеси, свързани с рязкото разширяване на територията на знанието, информацията, иновацията, творчеството в съвременните икономики. В този смисъл става дума за ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... – държава, домакинство  и бизнес. Организациите на гражданското общество постигат обществено значими и полезни цели чрез доброволна самоинициатива, самоуправление, самоконтрол, взаймна помощ и комуникативност. Нарастващото осъзнаване на изключителното значение ...
Каква реализация предлага специалността? 15.3.2014 г. ... ръководители на компании; QA специалисти; бизнес анализатори и др.. Специалистите в IT бранша в последените години остават много търсени както в България, така и в чужбина. Професионалната реализация в тази област предлага много възможности за развитие и добри доходи ...
Какви са възможностите за продължаване на обучението? 15.3.2014 г. ... завършили специалност "Бизнес информатика и комуникации", бакалвърска степен, могат да продължат успешно своето обучение в предлаганите от катедра "Информационни технологии и комуникации" магистърски програми. Мегистърските програми дават възможност за ...
Магистърски тези и направления 23.10.2014 г. ... на приложение за управление на Бизнес Резултатност.   Проектиране и реализация на система за генериране на таксономия на базата на подаден текстов източник.   Мобилно приложение за Presales и Exvan ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика и комуникации" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
ОКС "Магистър" 24.9.2015 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със специализация 'Информационни технологии за бизнес анализи"" - Изучавани курсове 12.3.2014 г. ... с Статистически методи за бизнес анализ 5 Изпит Бизнес общуване, управление на колективи и представяне на знания 5 Изпит Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи 5 Изпит Статистически софтуер за бизнес ...
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" 12.3.2014 г. ... Информационни технологии за бизнес анализи? Обучението по магистърската програма "Бизнес информатика", специализация "Информационни технологии за бизнес анализи", дава теоретични знания и практическа подготовка за провеждане на бизнес анализи и предлагане на ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... Магистърска прогрма по Бизнес информатика? Обучението по магистърска програма по „Бизнес информатика” дава теоретични знания и практическа подготовка по проектиране и използване на Бизнес Интелигентни Системи. Това позволява на студентите да осъществяват дейностите по ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със специализация 'Информационни технологии за бизнес анализи"" 13.11.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърска теза Теми за дипломен проект Дати и ...
Магистърска програма "Бизнес информатика" 13.11.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърски тези Теми за магистърски тези Дати и ...
Информационно табло 15.7.2019 г. ... със специализации "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство" Краен срок за предаване на магистърските тези: 1 октомври 2019 г., 11-12.00 ч., каб. 3078 (електронен носител и една разпечатка с подпис на научния ръководител на титулната страница). Залите ще бъдат обявени ...
ОКС "Бакалавър" 24.9.2015 г. ... информатика и комуникации   ...
Магистърски програми 24.9.2015 г. ... информатика Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес ...
Курсове от А до Я 6.11.2014 г. ... дисциплини на специалност "Бизнес информатика и комуникации" Наименование Семестър Кредити Завършва с Статистическо изследване на зависимости 5 6 Изпит Бази от данни ...
5-те въпроса на бъдещия студент 31.3.2016 г. ... "Бизнес информатика"? Какво се изучва? Каква реализация предлага специалността? Какви са възможностите за продължаване на обучението? Как да ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... на бившия монарх с парите и подкрепата на т.нар. биг.бизнес). Влезе в съдружие с влиятелни политици, разделяйки богатството с тях (главно от върхушката на БСП и ДПС). Последната олигархична иновация е покупката/поръчката на цели партии-креатури , чиито предизборни листи и следизборни  ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.11.2018 г. ... . Съгласно учебния план на специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ за ОКС „магистър” дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа, за което са предвидени 15 кредита и 375 часа извънаудиторна заетост. ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 8.11.2018 г. ... за провеждане на държавен изпит в специалност „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“ на Университета за национално и световно стопанство ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... между собствения интерес и социалната отговорност), (Бизнес елитът в началото на прехода у нас (мрежови анализ), (Управленски надзор и мотивация в условията на новите информационни и комуникационни технологии), (Трафик на деца: социални механизми и политики за противодействие), (Управление и дейност на ...
Проект “iPro / iProfessional” –<br> RE: 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR 11.11.2013 г. ... висши учебни заведения (ВУЗ) и Бизнеса, и по-специално сектора на малките и средни предприятия (МСП). Стратегията на проекта е да подобри качеството на образователните системи и да улеснява достъпа на млади хора до пазара на труда и да създава условия за нови ...
Курсове за повишаване на квалификацията на академичния състав на УНСС 26.3.2014 г. ... проекти  Използване на Бизнес интелигентни системи (БИС) в научноизследователската дейност  Съвременни статистически методиза анализ на данни в научноизследователската дейност  Управление на проекти, финансирани по европейски ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.12.2014 г. ... трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор доц. д-р Тодор Тодоров Катедра: Човешки ресурси и социална защита 30.04.2013 31.10.2014 8. BG051РО001-3.1.07-0059 Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... поднаправление „Икономика и бизнес“ на нови поднаправления („Икономика общество и човешки ресурси“; „Икономика и бизнес“ и „Икономика и инфраструктура“) студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат учебната 2013/2014 г., следва да ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... тема: „МЕДИИТЕ МЕЖДУ МИСИЯТА И БИЗНЕСА” 29 октомври 2013 г., гр. София, Студентски град, УНСС, Голяма конферентна зала ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Стефан Бобчев в контекста на българската журналистика от края на XIX и началото на XX век Обществената отговорност на ...
Екип 11.12.2013 г. ... на: Мениджмънт и Управление – бизнес територии и фирми, Международна научна мрежа от документи - Гренобъл (Франция); Списание за управленска култура CIMEX (издавано два пъти годишно) – Яш (Румъния);  Бизнес изследвания – Братислава (Словакия). Автор на над ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. 231.00 лв. Такси за обучение срещу заплащане в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след придобито средно образование за учебната ...
Специалност "Индустриален бизнес" 14.5.2019 г. ... с темите за курсова работа за студентите от четвърти курс ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“ ПРАВИЛА за подготовка и провеждане на държавен изпит по специалността – ОКС ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... място в класацията на световните бизнес училища На първо място в България по реализация на випускниците си ИЗБЕРЕТЕ МОДЕРНАТА, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ИЗБЕРЕТЕ ЕКИПА ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Документ за платена такса: Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... . Завършилите специалност „Бизнес логистика“  са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по маркетинг и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 3. GDN Финансови кризи и финансово развитие гл.ас.д-р Петър Станков Катедра: Икономикс 14.04.2011 31.12.2012 4. VS/2011/0445 EUROMOD update2: ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г. 18.7.2013 г. ... Боева (катедра „МИО и бизнес”) 14.01.2010 14.01.2013 2. Договор № ДДВУ 02/47 от 20.12.2010 „Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в Европейския съюз” доц. д-р Светла ...
Защитени докторати 18.6.2019 г. ... на информационни системи с бизнес интелигентно тагиране чрез таксономии и фолксономии Кандидат Наталия Футекова Защита 25.06.2013 г. в зала 2032-А на УНСС Тема Автоматизация на внедряването на ERP системи ...
Научни области 12.3.2014 г. ... практически проекти в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... способен да управлява различни видове туристически бизнес в международния туризъм; да познава съвременните информационни технологии в областта на туризма; да притежава висока степен на самостоятелност при изработването и вземането на управленски решения в туризма. Всички горепосочени умения ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... , поднаправление „Икономика и бизнес“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“ 14,15 и 16/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... и иконометрия“, поднаправление „Икономика и бизнес“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“ 14,15 и 16/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... организации като мрежи. Реални и виртуални бизнес общности и мрежи. 15. Икономика и социална стратификация. Класически и модерни концепции за икономическото и социалното неравенство. Социално-икономически и професионално-съсловни стратификационни модели. Стратификационните системи на ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... култура. Организационна промяна. Фирмена култура и бизнес етикет. Формална и неформална структура на организацията. Организациите като мрежи. 15. Обществено неравенство и социалната стратификация. Социална диференциация, разслояване и поляризация. Концепции за стратификацията. Социално-икономически и ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... Бизнес информатика и комуникации? "Намери професия, която ти харесва, за да не ти се налага да работиш цял ...
Бакалавърски програми 24.9.2015 г. ... информатика и ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова ...
специалност "Икономика" 5.10.2017 г. ... и по-широко застъпване на микроикономически и бизнес направления, които формират новия облик на специалността „Икономика“; включване на учебни дисциплини, насочени към подобряване на юридическата подготовка на студентите; подобряване на обучението и информираността на ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 14.5.2019 г. ... на одобрените студенти да разработват магистърски тези и определените научни ръководители 2019 Тематични направления за магистърска теза График за разработване на магистърски тези Важни крайни срокове за подаване на заявка за избор на тема за маг. теза Заявка-образец за ...
Важни дати 4.4.2013 г. ... в конференция на катедра „Индустриален бизнес“. 15 СЕПТЕМВРИ 2013г.         Получаване на програма на конференцията 04 ОКТОМВРИ 2013г.            Откриване н ...
За конференцията 20.11.2017 г. ... 65-годишния юбилей на катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" НА ТЕМА: "ПРЕДПОСТАВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ" под патронажа на РЕКТОРА на УНСС проф.д.ик.н. Стати СТАТЕВ 4 - 5 ОКТОМВРИ 2013 г. ...
Специалности 12.7.2019 г. ... тест по английски език. Международен бизнес  с преподаване на английски език – 2 сем. Завършили специалност от всички професионални направления. Изисква се документ за завършена  английска езикова гимназия, гимназия с разширено изучаване на английски език, като първи ...
Специалности 4.6.2019 г. ... 4. Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език               5. Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски ...
Такси 4.6.2019 г. ... и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (специалност "Социология") 335.00 лв. Политически науки (специалности ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... , предлагащо модерно образование, признато в бизнес средите по целия свят. Процесът на обучение стимулира независимостта, творчеството и лидерството – качества, ценени в глобален мащаб.          Да учиш в УНСС означава да имаш шанса да се докоснеш до ...
Медии и журналистика 15.1.2019 г. ... продуцентски техники Механизми на рекламния бизнес и на дейности по връзки с обществеността Професионални умения в събирането и подготовката на информация за разпространение чрез средствата за масова информация Успешните кандидати намират реализация в обществени, общински, частни ...
Контакти 19.7.2019 г. ... 507 Общоикономически факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на инфраструктурата": телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598 Финансово-счетоводен факултет: телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 568 Факултет “Администрация и управление"и факултет "Приложна ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... труд от полза както за теорията, така и за бизнес практиката. Актуалността на избраната тема е обусловена от значимостта на интелектуалната собственост като фактор за икономически растеж на нейния ползвател и наличието на интелектуална собственост /например като търговски марки, промишлен дизайн, ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 11.12.2012 г. ... . ас. д-р Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 6. Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12.2010 20.12 ...
Проект FOLPSEC bg 5.12.2012 г. ... (състав) Преподаватели от катедрите: „Индустриален бизнес“, „Човешки ресурси и социална защита“, „Интелектуална собственост“ и „Маркетинг и стратегическо ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... на УНСС, магистър по "Право" и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с нестопанска цел "Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС" ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научните й интереси са в областите на осигуряване, контрол и управление на качеството, устойчивото производство и потребление. Била е ръководител на катедра „Стокознание” ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научната й интереси са в областите на осигуряване, контрол и управление на качеството, устойчивото производство и потребление. Била е ръководител на катедра „Стокознание” ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 20.11.2012 г. ... , ценообразуването и пазарните проучвания в търговския бизнес.  Била е член на Академичния съвет на УНСС ( 1998-2002), а понастоящем е зам.декан на Факултет „Инфраструктура“ на УНСС. Доцент Гълъбова е специализирала в Канада (Едмънтън), Испания (Овиедо) и Англия (Лондон). Била е маркетинг директор на ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 13.12.2017 г. ... , ценообразуването и пазарните проучвания в търговския бизнес.   Доцент Гълъбова е специализирала в Канада (Едмънтън), Испания (Овиедо) и Англия (Лондон). Била е маркетинг директор на българска козметична компания, както и консултант по проекти за управление на маркетинга (Шел България, Лукойл ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... Финансово-счетоводен факултет доц. д-р Георги Павлов - Бизнес факултет доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц. д-р ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 13.6.2017 г. ... доц. д-р Светла Бонева - факултети „Бизнес” и „Икономика на инфраструктурата” и други въпроси от дейността на Контролния съвет; -          Алекс Петков - работа със студентските организации в УНСС и други въпроси от дейността на Контролния съвет ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... Programme ЕНЕРГИЕН БИЗНЕС POWER RESOURCE BUSINESS Образователно-квалификационна степен Educational and Qualification Degree МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация Professional Qualification МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... ОКС “магистър” “Транспортен бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ... да притежават следните умения: разработване на бизнес-проекти и бизнес-планове на транспортната фирма; провеждане на анализ и разработване на управленска и маркетингова стратегии; разработване на решения в областта на продуктовата и ценовата политика в транспорта; извършване на оценка и прогнозиране на ...
Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... на планове и прогнози за стартиране и развитие на бизнес с недвижими имоти; Европейски стандарти за управление и търговия с недвижими имоти; Прогнозиране конюнктурата на пазара на недвижими имоти; Оценка на инвестиционния риск при сделки с недвижимости; Финансови иновации на пазара на недвижими ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... в професионалното поднаправление „Икономика и бизнес". Задължителните дисциплините в двугодишния блок са фундаментални – Основи на Икономическата теория, Микро и Макроикономика, Икономика на предприятието, Икономика на труда, Маркетинг, Основи на финансите, Корпоративни финанси, Основи на ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... в творческите индустрии) Творчески индустрии и бизнес 20 Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли) Творчески индустрии и бизнес 21 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Финанси 22 Статистика и демография Статистика и ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... техника в икономиката 1 2 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО 5 8 Международни отношения Световно стопанство и МИО 1 - Човешки ресурси и социална защита Икономика и организация на труда 1 2 Маркетинг и ...
Връзки с обществеността 24.8.2018 г. ... , културни, образователни, спортни, развлекателни и бизнес формирования, различни онлайн и уеб-структури и др. КАНДИДАТСТВАНЕ Магистърска програма "Връзки с обществеността" можете да кандидатствате с: Полагане на кандидат-магистърски тест И/ИЛИ Есе (специфично за магистърската ...
Център за социологически и психологически изследвания 22.12.2018 г. ... с други академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина; Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в РБългария ...
Нобелова награда по икономика 20.11.2018 г. ... г. За научен труд, според който бизнес циклите се определят от фактори като промените в икономическата политика и технологиите Фин Кидланд (1943)Университет Карнеги Мелън, САЩ и Калифорнийски университет, Санта Барбара, САЩ(награда за Норвегия) Едуард ...
Магистърска степен 2.8.2013 г. ... отговор на нарастващата роля на фамилния бизнес (ФБ) в икономиката и обществото, с отчитането на специфичните особености и нужди на фамилния бизнес, особено при неговото управление, развитие и унаследяване; Въз основата на дългогодишния акумулиран опит в изследванията, обучението, ...
Публикации 25.10.2018 г. ... избрани публикации през последните години. Бизнес предприемачество (издание 2015 г.) Второ редуцирано и актуализирано издание Бизнес предприемачество - първа и втора част (издание 2011 г.)             Сборници с доклади от ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация със специализация “Управление на качеството и околната среда” 632 Бизнес администрация 601 603 606 Публична администрация – Здравен мениджмънт 625 Регионално ...
Докторска степен 5.1.2019 г. ... , "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство", водени от катедра "Медии и обществени комуникации". Учебният план за докторската програма се състои от два основни блока: БЛОК А и БЛОК Б.  Блок А включва три задължителни дисциплини за ...
Журналистика в УНСС - магистърски програми 17.4.2017 г. ... с обществеността Бизнес журналистика и продуцентство Моля, следвайте линковете за повече информация ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо ...
Специалност "Бизнес икономика" 14.5.2019 г. ... "Бакалавър" в специалност "Бизнес икономика" 2018 Тематични направления за курсови работи за студентите от четвърти курс Тържествено връчване на дипломи 2018/30.11 Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... „Икономика и бизнес“ 09, 10 и 11/09 6. Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“ 12/09 Необходими документи ...
Специалности 28.8.2012 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ Бизнес администрация  Специализация Управление  на качеството и околната среда       Х**         Бизнес ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... кандидатите за специалност „Европейски бизнес и финанси” – съвместна магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. Бизнес администрация (Business Administration)             2. Публична администрация (Public Administration)             3. ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... кандидатите за специалност „Европейски бизнес и финанси” –съвместна магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 1. Бизнес администрация (Business Administration)             2. Публична администрация (Public Administration)             3. ...
Е-ресурси 5.7.2019 г. ... електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... на гражданското общество, политическа и бизнес етика, логика, методология на изследоветелския процес  и др. Оттук нататък предстои сериозна работа по подготовката на учебните програми по всички дисциплини от учебния план, която вече е в ход. До края на тази учебна година всички ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... на сигурността на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността, сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в правен, ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... на сигурността на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността, сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в правен, ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... осъществени посещения на водещи научни и бизнес организации в САЩ и Германия. Обучението и резултатите от срещите бяха използвани в научната дейност на проектния екип. Научни изследвания и обучение. В изпълнение на целите на проекта бяха проведени сравнителни изследвания на опита, ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... ,  изграждането на нов технологичен бизнес парк и по други актуални въпроси.   Делян Добрев и проф. Стати Статев обсъдиха в кабинета на ректора възможностите за стаж на студенти от УНСС в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Ректорът съобщи, че „с Делян ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... , факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на Контролния съвет във всички доклади ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 27.6.2019 г. ... „Общоикономически”, „Бизнес”, „Юридически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Управление и администрация”, „Международна икономика и политика” и ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... форум специалистите от търговския бизнес, академичните изследователи и преподаватели по случай 60–годишнината на катедрата. С най-добри чувства: проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра "Икономика на търговията"     ПРОГРАМА 11 ...
Бизнес информатика 26.3.2013 г. ... ...
Договор № 256216 MyUniversity 22.4.2012 г. ... - Пресов, Словакия, Международно бизнес училище, Ботевград, България, Университет за национално и световно стопанство - България, Леонски университет - Испания, Вилнюски университет - Литва, Словашки технологичен университет в Братислава - Словакия. “MyUniversity” ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... . д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 8. Договор № 256216 MyUniversity „Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.10.2010 31.03.2013 9 ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... .д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 8. Договор № 256216 MyUniversity „Вземане на решения за обединено висше образование” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.10.2010 31.03.2013 9. RRC ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 г. “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12.2010 20.12 ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... институт по бизнес и технологии – Коге, Дания  Zealand Institute of Business and Technology, Denmark     ИННОВА – фирма за обучение, проучвания и проекти, Корнела де Лобрегат, Испания  INNOVA, S.L, ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... анализ на предметната област от гледна точка на бизнес процеса, който е цел на автоматизацията. Този анализ включва представяне на всички етапи от бизнес процеса, основни участници в него, дейности, документи и данни, които го съпровождат. Анализира се ограничена част от бизнес процеса. ...
Дейност 2.3.2012 г. ... , анализи, оценки на предприемачеството и дребния бизнес в национални, регионални и международни контексти (най-вече в ЕС) и да осигурява използването им в обучението на студентите, предприемачите и мениджърите. От създаването му до днес в института са изпълнени важни за науката и практиката ...
Школа за чуждоезиково обучение 17.6.2015 г. ... в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и на политическите науки. Канят се и реномирани външни преподаватели.        Курсовете по практически език ви дават възможност да научите чужд език с помощта на утвърдени езикови ...
Център за професионално обучение 3.5.2018 г. ... Снабдител  Офис -секретар Сътрудник в бизнес услуги  Сътрудник в малък и среден бизнес Данъчен и митнически посредник Финансист (банково, застрахователно и осигурително дело) Икономист Икономист (икономика и мениджмънт) Оперативен счетоводител  Офис-мениджър  ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... и митническа политика 8. Маркетинг, реклама и бизнес комуникации  9. Международен туризъм  10. Икономика на транспорта  11. Икономика и управление на водния сектор 12. Управление на енергийни проекти      13. Управление на фирмената сигурност  14. ...
Програма "Активни услуги на пазара на труда" 8.5.2012 г. ... сътрудници в малък и среден бизнес - нови възможности на пазара на труда в община Ракитово" "Qualified assistants in a medium size and small businesses - new opportunities for the labour market in Rakitovo municipality" Номер на проекта № ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... , Italy    Конфедерация Бизнесмените работодатели на Арагон, Сарагоса, Испания  Businessmen Employers Confederation of Aragon (CREA), Zaragoza, Spain    Словашки аграрен университет, Факултет по икономика и управление, Нитра, ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... и президент на Международното общество по бизнес и икономика – 19.05.2010 г. Публична лекция на тема „Минало, настояще и бъдеще на интелектуалната собственост в Китай” на проф. д.ю.н. Уу Хандун, ректор на Университета по икономика и право – Цжуннан, Китай -   29.09.2010 г ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... .05.2009 г.; Международна конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” по проект на програмата на НАТО „Мир и сигурност” – 15.05.2009 г.; Заседание на ИК на Централноевропейската инициатива за ...
Партньори 30.5.2012 г. ... консулт" ЕООД Габрово "Бизнес Медия Груп" АД  - София "Интеримпекс" ООД-София  "Елидис"   ООД -  София  "Вандов" ЕООД – гр. Луковит "Вандов – Г" ООД – гр. Луковит  "Дарс ...
Изпити 6.7.2015 г. ... семестър. • Завършилите специалности “Бизнес администрация”, “Публична администрация”, “Международни отношения” и “Стопанско управление” в УНСС полагат тест за неикономисти ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... . АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес администрация       Х   1,2 Бизнес администрация - Хасково Х       1,3 Публична администрация -   Специализация Здравен мениджмънт   Х   Х   1 ...
Изпити 6.7.2015 г. ... за специалности "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски език, отговарящ на ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... със специализация "Международен бизнес", "Управление на веригата на доставките" с преподаване на английски език, "Туристически бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... изключение на специалноста "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... . Поднапра­вле­ние "Икономика  и бизнес" Български език и  езикова култура Математика - основи Математика или География на  България,  или Български език и литература, или История на  България,   или ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... и поднаправление "Икономика и бизнес" за дистанционна форма на обучение в РЦДО - гр. Хасково; или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години за попълване на незаети места от кандидати, които са се явили на приемен изпит/и, за всички ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична  администрация"       3.7.3. "Регионално развитие"   3.8 ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на природните ресурси" Катедра "Недвижима собственост" Катедра "Физическо възпитание и спорт" Катедра ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 2.2.2012 г. ... дейност, оказва експертна консултантска помощ в бизнес проекти и различни области на младежките дейности, участва в младежки обмени и други програми на Европейския съюз, организира специализирани научни форуми, семинари и конференции по теми, засягащи младите хора, и подпомага развитието на ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... др., Студентски клуб на политолога – СУ, САИМО и др.; Бизнес организации: Издателска къща „Изток-Запад”, Издателска къща „Труд”, „Белведере дистрибуция” и др. Знаем, че имаш какво да ни кажеш, ела при нас – развивай свободно способностите си, развивай активно обществото си! За повече ...
AIESEC София - УНСС 6.11.2017 г. ... ти можеш да видиш как работи международния бизнес и да натрупаш знания и умения в сферата, в която искаш да се развиваш. Global Talent ти дава шанс да стартираш кариерата си в чужбина, а когато се върнеш в България да продължиш да се бориш за мечтаната позиция. Научи повече тук: http://aiesec ...
Катедри 11.4.2012 г. ... на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по икономика” (B.A. International Business), със срок на обучение 4 г. и „магистър по икономика” ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... сем. Транспортен мениджмънт – 2 сем. Енергиен бизнес - 2 сем. Туристически бизнес – 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на доставките с преподаване на английски ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната ...
Специалности 22.5.2017 г. ... условия на труд”  специалност “Бизнес психология и социология” Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата” специалност “Социални изследвания, аналази и ...
Специалности 5.11.2018 г. ... степен Бизнес информатика и комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език Статистика и иконометрия Магистърска степен Бизнес информатика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" Статистика и ...
История 25.10.2018 г. ... . Част от випускниците вече развиват свой собствен бизнес. Днес, след създаването си, новият Институт по предприемачество продължава учебната дейност на катедрата. От есента на 2012 г. функционира и магистърска програма по „Фамилно предприемачество“ с партньорството на Сдружението на фамилен ...
История 28.9.2012 г. ... и фондови борси; започване на собствен търговски бизнес. Тя се осъществява от висококвалифицирани преподаватели: двама професори, четирима доценти и  четирима асистенти, от които  с трима с ОНС «доктор». Научно-изследователската дейност по тематиката на специалност «Икономика на търговията» ...
История 27.9.2012 г. ... и магистърска степен: Стопанско управление Бизнес администрация “Бизнес администрация” е една от новите специалности в УНСС, утвърдена с решение на Академичния съвет от ноември 2005 г., и е пряк наследник на специалност “Стопанско управление”. Тя е етап от процеса по уеднаквяване на ...
История 3.2.2012 г. ... се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а новата специалност се трансформира в „Маркетинг”. През всичките тези години в катедрата се утвърждава и развива дух на академичност и професионализъм благодарение на такива видни учени ...
История 3.10.2017 г. ... за обучение по логистика – катедра „Бизнес логистика” на Пенсилванския държавен университет (САЩ) и Международния институт по управление на логистиката в Лозана (Швейцария). След 1996 г. тласък на развитието на специалността дава ТЕМПУС проектът „Партньорство между българските ...
История 1.10.2012 г. ... техника са в състояние да разработват стратегии и бизнес-планове на транспортните фирми и предприятия, да правят икономически анализи, оценки и прогнози за тяхното бъдещо развитие.             Заедно с бакалаври и магистри катедрата е ...
История 3.2.2012 г. ... и охраната на дружества от бизнес сектора; В организациите с идеална цел в областта на отбраната и сигурността; В научно-изследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността. За последните двадесет години с усилията и участието на ...
История 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически ...
История 7.11.2012 г. ... обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата  осигурява и обучение по български език за чужденци. Преподаватели от ...
История 26.7.2018 г. ... Радев 2003 “Бизнес информатика” През 2003 г. специалността е с нов име - "Бизнес информатика". Ръководител катедра доц. Евгений Радев 2008 “Бизнес информатика и комуникации” През 2008 г. катедрата включва в своя състав ...
История 10.12.2012 г. ... , Макроикономически анализи, Бизнес икономикс, Икономически растеж, Икономика на иновациите, Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство, Съвременни икономически теории, Класическа икономическа теория, Методика на изследователската дейност. Катедра ...
История 3.9.2012 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на ...
История 3.2.2012 г. ... и магистри в областта на аграрния бизнес и екоикономиката, като ежегодно се дипломират 50 бакалаври и над 20 магистри. През последните години в катедрата се подготвят и 15 докторанти от България, Япония, Либия и ...
Партньори 2.3.2018 г. ... собственост" подготвя кадри за бизнес, който възникна през последните години и се развива много динамично. Единственият негов сектор, познат на широката общественост от повече време, беше този на агенциите за недвижими имоти, като  преобладаващият брой сделки се ...
Партньори 13.3.2014 г. ... "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи” и проф. Нанопулос по ...
Партньори 1.10.2012 г. ... за изследване на малкия бизнес при Бизнес училището на Кингстънския университет в Лондон (Small Business Research Centre (SBRC),  Kingston Business School, Kingston University, London) Бизнес училището при Университета на Ълстър (Ulster Business ...
За института 25.10.2018 г. ... и мениджъри в динамична бизнес среда - включително международна и мултикултурна. Академичният състав на института включва както млади, с потенциал за развитие изследователи и преподаватели, така и кадри с много опит в преподаването, изследванията и ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата осигурява и обучение по български език за чужденци.     ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг. Катедра "Икономика на туризма" предлага обучение в специалностите "Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и "Икономика на туризма с чуждоезиково обучение“ ...
За катедрата 15.6.2012 г. ... и охраната на дружества от бизнес сектора; В организациите с идеална цел в областта на отбраната и сигурността; В научно-изследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... по „Международни финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма „Макроикономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“, а до 2019 г. ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а новата специалност се трансформира в „Маркетинг”. От 2014/2015 академична година катедрата осъществява обучение и на английски език за ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... власти), в структурите на частния бизнес, консултантски и изследователски организации, неправителствения сектор ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... собственост и бизнес"; "Творчески индустрии и бизнес".     Студентите, обучаващи се в специалностите ще получат знания в следните сфери на интелектуалната собственост: индустриална собственост - търговски марки, фирмени дизайни, ...
За катедрата 22.11.2017 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в поднаправеление "Икономика с преподване на английски език". В ОКС "Магистър" ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... общество, политическа и бизнес етика, логика, методология на изследоветелския процес  и др. Оттук нататък предстои сериозна работа по подготовката на учебните програми по всички дисциплини от учебния план, която вече е в ход. До края на тази учебна ...
Публикации 4.3.2018 г. ... адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009. доц. д-р Александър Стоянов Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии Университетско издателство ...
Публикации 11.4.2013 г. ... на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността, Издателски комплекс, УНСС, 2012 г. доц. д-р Светослав Спасов, Развитие на военната индустрия в България (1945-1989), Издателски комплекс, УНСС, 2012 г. доц. д-р Светослав Спасов ...
Конференции и семинари 22.2.2019 г. ... от обучението по Бизнес администрация Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... нашия форум специалистите от търговския бизнес,академичните изследователи и преподаватели по случай 60–годишнината на катедрата. С най-добри чувства: проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра "Икономика на търговията" Тематични ...
Конференции и семинари 16.4.2019 г. ... за моделиране на икономически и бизнес процеси", октомври 2015 г. "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2015" "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и ...
Конференции и семинари 25.10.2018 г. ... на ново поколение предприемачи и бизнес лидери, 2012 г. Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда, 2013 г. Предприемачески/управленски иновативни стратегии и поведение в глобална, мултикултурна среда, 2014 г ...
Проекти 10.4.2017 г. ... поведение на МСП в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството 2006 – 2008  Трансгранично сътрудничество и развитие на предприемачеството (Шеста рамкова програма – България, Великобритания, Германия, Гърция, ...
Проекти 22.12.2018 г. ... и разработване на иновативен отворен бизнес модел за решаването на маркетингови задачи СМАРТ МАРТ 2009   Проф. д.с.н. Елка Тодорова Обучение на докторанти в базови изследователски умения:-организация на кариерата Повече за проектите, в които ...
Проекти 3.9.2012 г. ... дисциплини в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията". Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми. Антикризисно управление на индустриалните фирми. Конкурентоспособност на ...
Проекти 12.3.2014 г. ... за информационно осигуряване на бизнеса в условията на глобална икономическа и финансова криза чрез технологията Cloud Computing" Inter-sectoral Mobility of Researchers in South-Eastern Europe Models, Software Tools and Information Systems for Intelligent Knowledge ...
Проекти 16.5.2017 г. ... трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ доц. д-р Тодор Тодоров 30.04.201331.06.2015  Международни проекти № Номер на проекта Тема на проекта Изпълнител (ръководител на ...
Наука 21.4.2012 г. ... проекти в следните области: Бизнес интелигентни системи Системи за управление ресурсите на предприятието Информационна сигурност Интеграция на информационни системи Интернет технологии Бази данни Информационни системи и др. Научните достижения на катедрата са ...
Наука 7.2.2019 г. ... годините катедра “МИО и бизнес” се налага не само като образователен център, но и като важен научен център, в който се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, провеждат се научни прояви с национално и международно значение. Нашите ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "МИО и бизнес" е водещо учебно звено в УНСС. Тя отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I ...
Специалности 12.3.2019 г. ... подготовка и уменията за бизнес комуникации.       В зависимост от предпочитанията на студентите се осигурява профилирана подготовка по следните направления: международен туризъм, мениджмънт на туроператорската, агентската и ...
Специалности 10.6.2016 г. ... „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ...
Специалности 2.3.2018 г. ... ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" Защо да избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” на УНСС предлага, единствено от висшите училища в България, магистърска програма по „Бизнес с ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 27.2.2019 г. ... . Специалности: Бизнес администрация, редовно обучение, 4 години Бизнес администрация, дистанционно обучение, 4 години 3. Учебен план 4. Избираеми дисциплини първи курс втори курс трети курс четвърти курс 5. Плавила за ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на страната в ЕС). Катализатор за това е и обявяването от ЕС на предприемачеството за една от осемте компетенции на европееца и приоритетното развитие на ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни ...
Специалности 14.2.2012 г. ... , Макроикономически анализи, Бизнес икономикс, Икономически растеж, Икономика на иновациите, Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство, Макроикономическа статистика, Съвременни икономически теории, Класическа икономическа теория, Методика на ...
Специалности 18.11.2015 г. ... започване на собствен търговски бизнес. Научно-изследователската дейност по тематиката на специалност "Икономика на търговията" е фокусирана върху актуални за теорията и практиката проблеми, като научните и практико-приложните приноси са значителни. Дълбоките ...
Специалности 16.9.2016 г. ... "Бизнес икономика" Специалност "Бизнес анализи и проекти" Специалност "Индустриален бизнес" Business economics - a curriculum lectured in English ...
Обучение 22.12.2018 г. ... социология" Специализация БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ -        Професионална квалификация: "Магистър по социология" -        Форма на обучение: Редовна ...
Обучение 19.9.2014 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски език Специалност "Творчески индустрии и бизнес" (от учебната 2014/2015 г.) В ОКС "Магистър": Специалност ...
Обучение 2.3.2018 г. ... , подобряване на условията на бизнес и подпомагане на потребителите за по-добър осведомен избор; в) приобщаващ растеж чрез създаване на по-добри и повече работни места, увеличаване на инвестициите в образование и обучение; модернизиране на пазарите на труда и г) ...
Обучение 14.10.2015 г. ... , специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра “Икономика на природните ресурси”, Бизнес факултет на УНСС   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и се избират от студентите в 3 курс. Катедрата предлага обучение по ...
Обучение 21.9.2016 г. ... , Глобална политическа икономия, Политическа и бизнес етика,  Политическа икономия на ЕС и др. Най-общите цели на обучение са: запознаване, разбиране (същностно и съдържателно), анализиране  и преобразуване на жизнените дейности чрез инструментите на икономическата, политическата и ...
Обучение 22.2.2019 г. ... специалност “Бизнес администрация” ще придобият знания и умения за: теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление, в т.ч. и съвременното състояние на теорията и практиката в развитите страни с ...
Обучение 20.10.2017 г. ... ОКС „магистър“, 2 сем. Енергиен бизнес – ОКС „магистър“, 2 сем.     Интердисциплинарните програми за обучение в образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“, които предлага катедра „Икономика на ...
Специалности 27.8.2018 г. ... предлага обучение по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър и обучение по докторска ...
Обучение 8.2.2017 г. ... с други катедри и в две магистърски програми: "Бизнес информатика", специализация Информационни технологии за бизнес анализи" и "Емпирични, социални, маркетингови и политически изследвания". Студентите, завършили специалността, придобиват не само добра теоетична подготовка в полето на ...
Обучение 8.2.2019 г. ... МИО и Бизнес обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и интердисциплинарни, както на ...
Обучение - Бакалаври 15.6.2012 г. ... на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора; В организациите с идеална цел в областта на отбраната и сигурността; В научно-изследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността ...
Обучение 26.9.2017 г. ... магистърска програма по европейски бизнес и финанси с университета в гр.Нотингам – лекции и ...
Обучение 25.10.2018 г. ... в Европа. Създадена е в отговор на нуждите на бизнеса и нарастващите изисквания към университетското образование. Магистратурата по „Фамилно предприемачество“ се реализира с партньорството на сдружението на фамилния бизнес (FBN) в България, което създава фонд за заплащане на ...
Консултации 12.7.2018 г. ... „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", прием месец септември 2017 г.    Специалност „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в културата", прием ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 5.3.2019 г. ... .45ч. 9.00-16.45ч. 3073 2. Бизнес стратегии и стратегическо управление на човешките ресурси Проф. д-р Марин Паунов 9.03.2019г. 10.03.2019г. 9.00-16.45ч. 9.00-16.45ч. 3073 3. Социална политика и социално-защитни стратегии Доц. д-р ...
Индивидуална форма на обучение 12.7.2018 г. ... програми: Творчески индустрии и бизнессъс специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - доц. д-р Мария Маркова Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - доц. д-р Владя Борисова   ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 30.5.2016 г. ... за студентите по специалност Бизнес анализи и проекти - 2сем. (прием: ІХ-2015), летен семестър на учебната 2015-2016г. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН от специалност Бизнес анализи и проекти, 2 сем., семестър 2 (летен) - прием ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 15.10.2015 г. ... , специалност “Аграрен бизнес” зимен  семестър на уч. 2015/2016 година № Дисциплина Преподавател Дата Час Зала 1 Управление на инвестиционни проекти Проф.д-р Диана Копева 05,06.11.2015 10,00-18 ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 19.4.2019 г. ... администрация, редовно обучение, 1 година Бизнес администрация, редовно обучение, 1,5 години Бизнес администрация, редовно обучение, 2 години Бизнес администрация, дистанционно обучение, 2 години Бизнес администрация, специализация Висш мениджмънт, ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 20.10.2016 г. ... учебната 2016/2017 г. на специалност "Енергиен бизнес" за 1-ви сем. Разписание за зимен семестър на учебната 2016/2017 г. на специалност "Енергиен бизнес" за 3-ти сем ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... учители, педагози, психолози и експерти по по бизнес обучение.     The structure of the project and partnership is designed to be able to disseminate the project results in wide and large network. Have created national and transnational communication plans based on risk ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... на проекта "Партньорството университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт", Торино, Италия "University - business partnership and professional training in Economics and Management", Torino, Italy Номер на проекта № ...
За факултета 29.3.2017 г. ... форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична администрация” „Регионално развитие” „Администрация и управление“ с преподаване на английски език „Маркетинг ...
Научни конференции 3.4.2019 г. ... . Икономика ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА  - СБОРНИК ДОКЛАДИ - ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ - НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ - Сборник с доклади от ...
В медиите 16.3.2012 г. ... "Икономика на туризма" със съдействието на бизнеса. "Специалността трябва да стане еталон, по който другите специалности да мерят своето развитие. И тя не е далеч от това", каза още ректорът за специалността "Икономика на туризма". Той градира оценката си до констатацията, че ...
Обучение 17.5.2017 г. ... транспортни системи – 2 сем. Енергиен бизнес - 2 сем. Транспортен мениджмънт – 2 сем. Туристически бизнес – 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... , корпоративния и частен национален и международен бизнес. Част от стажантските програми са регламентирани с официални двустранни договори на катедрите за едногодишен или по-продължетелен период от време.        Студентите от факултет МИП традиционно провеждат своите стажове, ...
История 11.4.2012 г. ... катедри: Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” (създадена 1952 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за външната търговия. Катедра „Международни отношения” (създадена 1976 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за българската политика ...
За факултета 11.4.2012 г. ... студентите. Те намират реализация в структурите на бизнесa, публичната администрация и неправителствения сектор: международни фирми, консултантски организации,специализирани агенции, финансови институции и международни организации като експерти, консултанти, дипломати и мениджъри с международен профил ...
В медиите 16.5.2017 г. ... ректор на УНСС, пред „Труд“: Държавата и бизнесът могат да регулират изтичането на кадри   Ректорът на УНСС проф. Стати Статев Снимка: Цветан Томчев От Катерина Ковачева 14.01.2017 • 09:30 Университетите не трябва самоцелно да решават какви специалности да развиват – ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ доц. д-р Тодор Тодоров /катедра „Човешки ресурси и социална защита“/ 30.04.2013 31.10.2014 2 BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми ...
Обучение 22.5.2017 г. ... условия на труд”  специалност “Бизнес психология и социология“ 0 Професионално направление “Социология, антропология и наука за културата” Специалност „Социални изследвания, анализи и проекти“ Допълнителна информация относно обучението в ОКС ...
Партньори 12.5.2017 г. ... „Ангел Кънчев“ – факултет „Бизнес и мениджмънт“ - http://www.uni-ruse.bg Софийска търговско-промишлена камара - http://www.scci.bg/ Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов -  https://www.uni-svishtov.bg/ СУ "Св. Климент Охридски" - http://www ...
История 25.1.2018 г. ... (впоследствие преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
За факултета 12.5.2017 г. ... и местни власти), в структурите на частния бизнес, консултантски и изследователски организации, международни фирми, осигурителни и застрахователни дружества, социологически агенции, неправителствения сектор.         Основните цели на Общоикономическия факултет са: Да ...
Начало 30.1.2018 г. ... (впоследствие преминава в състава на „Бизнес факултет“). Успех за факултета е връщането в неговия състав на катедра „Социално-икономически теории“, а впоследствие и създаването на нова катедра  „Политическа икономия“ с три секции – ...
История 10.4.2013 г. ... факултетът е създаден през 1949 г. През 1991 г. е преструктуриран в департамент, а през 1995 г. е възстановена факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес ...
Наука 10.4.2013 г. ... Бизнес факултета се осъществява разнообразна по форми и значителна по обем научноизследователска дейност. Тематично тя е обвързана с профила на катедрите, водещи специалности. Посветена е на проблемите на фирмите и на основните отрасли на българската икономика – индустрията и селското стопанство. В ...
Обучение 4.12.2018 г. ... степен "Бакалавър" Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с преподаване на английски език) Мениджмънт на ...
Партньори 2.3.2012 г. ... програма на Софарма Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” Софарма Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма Трейдинг  това е още една инициатива насочена към ...
За факултета 10.4.2013 г. ... факултетът е създаден през 1949 г. През 1991 г. е преструктуриран в департамент, а през 1995 г. е възстановена факултетната структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2.1        ...
Партньори 22.2.2012 г. ... програма "Информационни технологии за бизнес анализ" са привлечени като гост-преподаватели проф. Георгиос Павлидис и проф. Фотис Нанопулос, съответно: проф. Павлидис  по дисциплината “Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи” и проф. Нанопулос по дисциплината ...
За факултета 19.9.2017 г. ... форма на обучение) по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва по следните магистърски ...
Университети 15.7.2019 г. ... славянски университет - БакуМеждународно бизнес училище – ЛипщатФакултет за икономически науки на Рур университет - БохумМеждународна академия F+U (Fortbildung und Unterricht=Образование и практика) -  БерлинРуска академия за народно стопанство и държавна служба към президента на ...
Научни издания 31.5.2019 г. ... и социални алтернативи" Бизнес и право Научни ...
НИД в УНСС 16.12.2013 г. ... лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Организация и управленски структури 12.3.2019 г. ... лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България. С Ъ С Т А В на Програмния съвет по научноизследователската дейност в УНСС(след 12.12.2018 г ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... и социално дело; Маркетинг; Бизнес администрация; Публична администрация; Финанси; Счетоводство; и др. ...
Съвместни магистърски програми 3.8.2017 г. ... БИЗНЕС И ФИНАНСИ УНСС и Университет Нотингам Трент – Великобритания MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим ...
Такси за обучение 22.7.2019 г. ... в специалност „Европейски бизнес и финанси“ през учебната 2018/2019 г., е в размер на левовата равностойност на 2650 (две хиляди шестстотин и петдесет) британски паунда (по фиксинга на БНБ в деня на плащане) за трети семестър на обучение – в ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... .7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична администрация"   3.8. "Икономика"     3.8.1 ...
Такси за обучение 12.7.2019 г. ... и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация"и "Мениджмънт и администрация") 231.00 лв. 231.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (специалност "Социология") 335.00 лв ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... и управление“ 3.7.1. „Бизнес администрация“       3.7.2. „Публична администрация“       3.7.3.“ Регионално развитие“   3.8 ...
График 18.12.2018 г. ... ч. 2066 МИО и бизнес Световно стопанство и МИО (Теория на МИО), (Международен бизнес), (Международен мениджмънт), (Управление на международни проекти), (Международни финанси), (Европейска интеграция), (Международни пазари и цени) 02.02 ...
Дарители 20.12.2018 г. ... ЕООД  Катедра "Агробизнес"                      Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при ФФ на СУ „Св. ...
УНСС №1 26.3.2018 г. ... и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели - университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в ...

Събития

988 results found
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development" 18.7.2019 г. ... от цифровата трансформация; - Интелигентни бизнес модели и обществени поръчки;  - Управление на общински проекти; - Общински инвестиции и финанси;  - Интелигентно планиране и политики;  - Електронно управление на интелигентните градове; - Урбанизация и градско развитие ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... , в партньорство с Европейския съвет по малък бизнес (ECSB) и с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на МОН и „Витаголд“ ЕООД . Откриването на конференцията (от ляво надясно): проф. Ендрю Бърк, декан на Тринити Бизнес Скул, Тринити колидж, Дъблин, ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... Стати Статев, представители на държавната власт и бизнеса, Н.Пр. г-н Сейед Мохаммад Джавад Расули, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран, Н. Пр. г-н Машудубеле Чарлз Мамаболо, извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка, Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... (БАРМП), в партньорство с Европейския съвет по малък бизнес (ECSB) и с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на МОН и „Витаголд“ ЕООД . Откриването на конференцията (от ляво надясно): проф. Ендрю Бърк, декан на Тринити Бизнес Скул, Тринити колидж, Дъблин, Ирландия ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на УНСС ...
Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката 14.6.2019 г. ... италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката „Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale“ публикува статия на двама преподаватели от УНСС – проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и университети в страната, докторанти и студенти, представители на бизнеса. Организатори на събитието, посветено на 100-годишнината от създаването на ...
Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция 6.6.2019 г. ... 2019 г., организирана от Факултета по икономика, бизнес и туризъм (Faculty of Economics, Business and Tourism) на Университета на Сплит (University of Split), Хърватия. Доц. Трифонова и доц. Атанасов представиха съвместен научен доклад на тема „Assessment of the Net Effect of the Active Labour ...
Димитър Сивков е новият доктор по социология на катедрата 6.6.2019 г. ... на социалния капитал в полето на виртуалните бизнес мрежи“ с научен ръководител: проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска. Честито, д-р ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД 30.5.2019 г. ... теми пред студенти и експерти от практиката, на бизнес игри и тренировъчни фирми, съвместни изследователски дейности и образователни проекти. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, както и координаторите ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 30.5.2019 г. ... на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Той се финансира от PMI IMPACT, глобална финансираща инициатива на Филип Морис Интернешънъл за борба с незаконната търговия, включително контрабандата и свързаните с нея престъпления. Проектът на УНСС ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 29.5.2019 г. ... на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Той се финансира от PMI IMPACT, глобална финансираща инициатива на Филип Морис Интернешънъл за борба с незаконната търговия, включително контрабандата и свързаните с нея престъпления. Проектът на УНСС ...
Наш преподавател е избран за член на Комитета по EBVSC 28.5.2019 г. ... избрана за член на Комитета по EBVSC (Европейски бизнес оценителски стандарти) по време на Генерална асамблея на TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations), която се проведе в Дубровник (на снимката долу) ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 28.5.2019 г. ... , Турция и др., както и  представители на бизнеса. След двустранно анонимно рецензиране (според изискванията на Scopus и Thomson Reuters) до участие в конференцията бяха допуснати 50 доклада. Сред тях беше докладът на тема „Нов подход за регулация на риска в банките” на нашите ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 27.5.2019 г. ... , Турция и др., както и  представители на бизнеса. След двустранно анонимно рецензиране (според изискванията на Scopus и Thomson Reuters) до участие в конференцията бяха допуснати 50 доклада. Сред тях беше докладът на тема „Нов подход за регулация на риска в банките” на нашите ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 23.5.2019 г. ... научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки на тема „Знанието по логистика на управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука“ събра в аула „Максима“ преподаватели от УНСС, български и чуждестранни ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл за борба с незаконната търговия, включително контрабандата и свързаните с нея престъпления ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки на тема „Знанието по логистика на управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука“ събра в аула „Максима“ преподаватели от УНСС, ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл за борба с незаконната търговия, включително контрабандата и свързаните с нея престъпления ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... имоти и бизнес 2019“ беше темата на Петата научно-практическа конференция, организирана от катедра „Недвижима собственост“ под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на 100-годишнината на УНСС. В конференцията ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... имоти и бизнес 2019“ беше темата на Петата научно-практическа конференция, организирана от катедра „Недвижима собственост“ под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на 100-годишнината на УНСС. В конференцията ...
Посещение на студенти в Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани в Костинброд 17.5.2019 г. ... 3-ти курс от специалност „Бизнес логистика“ посетиха производствения център на Кока-Кола ХБК в Костинброд. Посещението е част от поредицата инициативи на катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС в подкрепа на практическото ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за написване на есе на чужд език 16.5.2019 г. ... Статева от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Силвия Кирова, научен секретар на катедрата, които ги приветстваха с „Добре дошли!“ в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Проф. д-р Йорданка ...
Работна среща по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ 13.5.2019 г. ... за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“, който ще се изпълнява от Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС и Икономическия факултет на Университета „Св. св. Кирил и ...
Работна среща по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ 13.5.2019 г. ... за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“, който ще се изпълнява от Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС и Икономическия факултет на Университета „Св. св. Кирил и ...
Публична лекция „Бъдещето на пластмасата: ограничения, алтернативи и възможности“ 9.5.2019 г. ... неправителствени организации и бизнеса говориха пред студентите за европейската политика в областта на опазването на околната среда. Студентите Фактът, че сте тук означава, че вече имате отношение по проблема и си давате сметка за ...
Докторант от УНСС с отличие за най-добър доклад в Йордания 3.5.2019 г. ... на знанието, базирана на бизнес платформи и мрежи от предприятия“ ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... най-големият и най-старият бизнес университет в България и Югоизточна Европа - навлиза в своята 100-годишнина. Много сме притеснени и защото разбрахме, че е възможно да бъдат запорирани сметките на УНСС, което означава спиране на изплащането на стипендиите и ...
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и Assoc. Prof. Bert Vermeulen – преподавател в RBS. Основните дейности бяха: извършване на полеви проучвания сред столичани; провеждане на работни срещи с представители на Столичната община и на организации, ...
Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“ 19.4.2019 г. ... по покана на катедра „МИО и бизнес“. Александър Стефанов открои важността и значението на трансферното ценообразуване по сделки между свързани лица от данъчна гледна точка, ефектите от двойното данъчно облагане и неговото избягване посредством ...
Гост-лектор от Медицинския университет Варна представя „Веригата на доставките при въвеждането на новите лекарствени продукти в България“ пред студентите от специалност Бизнес логистика 19.4.2019 г. ... студентите от 3 курс от специалност „Бизнес логистика“. Чрез представяне на добрите практики на фармацевтично доставяне и стратегиите за доставки при спешни ситуации,  студентите научиха как трябва да се управлява веригата на доставките, за да има надеждна система ...
Изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика 19.4.2019 г. ... на инициативата на катедрата СРЕЩНИ БИЗНЕСА – БЪДИ УСПЕШЕН В ЛОГИСТИКАТА по дисциплината „Управление на качеството в логистиката“ с титуляр доц. М. Воденичарова  се проведе поредното изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика в 3PL организация. ...
Наши преподаватели с доклад на Международен конгрес по икономика и бизнес 18.4.2019 г. ... Петия международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция. Участници в престижния форум, който се проведе в Конгресния център на университета Улудаг, бяха известни учени в областта на икономиката и представители на транснационални корпорации от целия свят ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази година е на първо място по обучение на докторанти в УНСС ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази година е на първо място по обучение на докторанти в УНСС ...
Рекорден брой фирми на форума „Кариери УНСС 2019“ 18.4.2019 г. ... стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори – ИТ, телекомуникации, консултантски и търговски фирми, банки, финансови институции, рекламни агенции и др. Събитието, което се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, е организирано от ...
Представители от MW Logistica с открита лекция за студентите от 3 курс, Бизнес логистика 15.4.2019 г. ... студентите от 3ти курс от специалността "Бизнес логистика". Гост- лектори бяха Даниел Йорданов (ръководител продажби),  Олга Василевска (управител), Кичка Дянкова (спедитор),  Владислав Стоянов (търговски представител) от MW Logistica .  Екипът представи ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 10.4.2019 г. ... – специалност „Бизнес информатика и комуникации“, за учебната 2019/2020 година. Победителите Вие успяхте да преодолеете първото си препятствие по пътя като зрели хора, но след завършване на висшето си образование ще трябва ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... пред студените от специалностите „Бизнес информатика и комуникации“, „Финанси и счетоводство“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“ . По време на кръглата маса Факултет „Приложна информатика и статистика“ ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС 5.4.2019 г. ... от Института по творчески индустрии и бизнес, съвместно с  Патентното ведомство на Р България и СОИС. Във форума участваха представители на академичните среди, на Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и на други държавни институции, на ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 4.4.2019 г. ... – специалност „Бизнес информатика и комуникации“, за учебната 2019/2020 година. Победителите Вие успяхте да преодолеете първото си препятствие по пътя като зрели хора, но след завършване на висшето си образование ще трябва ...
Участие на проф. М. Раковска в Eurolog 2019, Атина 4.4.2019 г. ... 2019, Атина: 25 - та Международна бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките на Европейската асоциация по логистика с участието на над 30 лектора представители на бизнеса от целия свят - уникален форум за обмен на добри практики, решени проблеми и ...
Студенти по "Бизнес икономика" на обучение в София Тех Парк 3.4.2019 г. ... от специалност „Бизнес икономика“ на УНСС се включиха в традиционното партньорско обучение в София Тех Парк. Срещата на бъдещите икономисти с екипа на научно-технологичния парк бе организирана от  гл. ас. д-р Петя Биолчева, като част от програмата по ...
Дискусионни срещи - част от Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България 5.4.2019 г. ... от Института по творчески индустрии и бизнес, съвместно с  Патентното ведомство на Р България и СОИС. Във форума участваха представители на академичните среди, на Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и на други държавни институции, на ...
Студенти по "Бизнес икономика" на обучение в София Тех Парк 3.4.2019 г. ... по дисциплината „Иновации в бизнеса“ на третокурсниците от специалност „Бизнес икономика“. Студентите  проведоха практическо обучение, свързано със средата за иновации в реалната обстановка на технологичния парк. По време на ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... програма „Регионален бизнес и мениджмънт“ заслужи второ място с идеята си за вертикални ферми и приложимостта им днес. Есен Чавдарова от специалност Икономика с преподаване на английски език грабна публика и журито със своя „Арт квадрат“ и ...
Национално състезание по приложна информатика 28.3.2019 г. ... 2019/2020 г. - специалност „Бизнес информатика и комуникации“ и специалност „Бизнес информатика и комуникации“ с преподаване на английски език (за тази специалност се държи допълнителен изпит по английски език). По време на ...
Национално състезание по приложна информатика 25.3.2019 г. ... 2019/2020 г. - специалност „Бизнес информатика и комуникации“ и специалност „Бизнес информатика и комуникации“ с преподаване на английски език (за тази специалност се държи допълнителен изпит по английски език). По време на ...
Публична лекция на тема „Персоналният мъжки стил: ключ към успеха в бизнеса“ 22.3.2019 г. ... мъжки стил: ключ към успеха в бизнеса“. Гостът беше представен от проф. д.н. Любомир Стойков, преподавател в катедрата-съорганизатор, като човек с изключително успешен опит на модната сцена, основател на свой собствен бранд и професионалист, който се посвещава ...
Форум клуб УНСС 2019 20.3.2019 г. ... които Студентският съвет, Младежкият бизнес клуб, САИМО, Клуб на либертарианците, клуб „Дебати“, „Его политико“, Еразмус Стюдънт Нетуърк УНСС, Youth Talents, „Заедно в час“ и литературен клуб „Магия“, Еко Клуб УНСС ...
УНСС и наши студенти с награди на Southwestern Advantage 20.3.2019 г. ... имат възможност да ръководят свой бизнес и да продават образователни продукти от врата на врата. Колкото повече продажби реализират, толкова повече точки получава университетът, в който учат. След церемонията по награждаването в аула „Максима“ г-н Дан Мур, ...
Дискусионни срещи като част от Мисия на СОИС, 1 - 3 Април 2019 г. 21.3.2019 г. ... - Институт по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ), съвместно с Патентно ведомство на Република България (ПВ) и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) организират поредица от дискусионни срещи като част от Мисията на Световната организация за ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... г-жа Джоана Шуховска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, както и на проф. д-р Румяна Пожаревска и доц. д-р Михаил Мусов – координатори по споразумението за партньорство между УНСС и ICAEW. В първата част на семинара студенти и ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... програма „Европейски бизнес и финанси“ съвместно с Университета Нотингам Трент във Великобритания, посочи доц. Ралева. Доц. Стела Ралева Важността на европейската проблематика и отражението й върху развитието на страната е причината ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Познанието е непрекъснат процес, в който човек надгражда, посочи ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев. Той цитира Айнщайн, че наученото трябва да се превърне в начин на възприемане на света. Във ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... с над 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Познанието е непрекъснат процес, в който човек надгражда". Той цитира Айнщайн, че наученото трябва да се превърне в начин на възприемане на света. "Във вашите ръце е бъдещето. Призовавам ви да се ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... с над 20 000 студенти, и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Познанието е непрекъснат процес, в който човек надгражда, посочи ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев. Той цитира Айнщайн, че наученото трябва да се превърне в начин на възприемане на света. Във вашите ръце е ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... и публикации за дейности и за по-важни учебни, бизнес и други събития. Представители на „ДСК Транс Секюрити“ ще участват в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции и други прояви в областта на охранителната дейност и законодателството в условията на членство в ЕС, ...
д-р Йорданова с награда за най-добра статия 26.2.2019 г. ... Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“ спечели наградата за най-добра статия на Втората евроазиатска конференция за образователни иновации (2nd Eurasian Congerence on Educational Innovation 2019), която се проведе на 27-29 януари т.г. в Сингапур ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... . В него участват Катина Кьорева, магистър по бизнес информатика и комуникации, и д-р Венко Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“ и главен експерт в дирекция "Информационни технологии" (на снимка долу отдясно на ляво) ...
Катедра „Недвижима собственост“ и БГФМА представиха онлайн курс по фасилити мениджмънт 22.2.2019 г. ... на недвижимата собственост” и „Бизнес с недвижими имоти” да посещават водещи компании в този сектор и да се запознават с дейността им чрез стажантските програми, организирани от катедрата ...
Наша асистентка с награда за най-добра статия 20.2.2019 г. ... Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“ спечели наградата за най-добра статия на Втората евроазиатска конференция за образователни иновации (2nd Eurasian Congerence on Educational Innovation 2019), която се проведе на 27-29 януари т.г. в Сингапур. Гл. ...
УНСС с отличие от МОН 7.2.2019 г. ... знания и умения, които ги приближават до реалния бизнес и съдействат за пълноценната им практическа реализация ...
Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет бе удостоена с Юбилеен медал 30.1.2019 г. ... на 70-годишния юбилей на катедра "Индустриален бизнес", на проф.д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводен факултет бе връчен Юбилеен медал за подкрепата в утвърждаването на катедра "Индустриален бизнес" като значимо образователно звено в УНСС ...
Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека 31.1.2019 г. ... книги от областта на правото, маркетинга, бизнеса, мениджмънта и програмирането дари Младежкият бизнес клуб на библиотеката на УНСС. В писмо до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев президентът на неправителствената организация г-н Николай Неков посочва, че приоритетната дейност на клуба е да ...
Доц. Тошева реализира успешно мобилност на персонал с цел преподаване в Университет Брайтън 28.1.2019 г. ... и по „Финанси“ към Бизнес училището в този университет. Доц. Тошева проведе и множество срещи с колеги от Брайтън, в рамките на които бяха разисквани въпроси относно учебните програми по статистически дисциплини в УНСС и в Бизнес училището, академичния обмен на ...
Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот 28.1.2019 г. ... практика на взаимодействие между университети, бизнес и граждански сектор в международен контекст. Катедра Регионално развитие ще продължи развитието на тези академични и приложни партньорства.     Гл. ас. д-р Елка Василева (ляво), гл. ас. д-р Георги Цолов (дясно) в тематичен ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... на данъчното облагане (Principles of Taxation), Бизнес, технологии и финанси (Business, Technology and Finance) и Сигурност (Assurance);- да се потвърди отпадането на таксата от 165 GBR за достъп до платформата на ICAEW за всички студенти на УНСС. По този начин платформата осигурява безплатен ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... между средното и висшето образование, науката и бизнеса е съвсем естествена, заяви проф. Статев. УНСС е най-големият университет в България, в който се обучават повече от 22 000 студенти и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа. Ще бъдете студенти в един от емблематичните ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291 2.1.2019 г. ... при УНСС, Университет по икономика и бизнес в Познан, CONFORM - обучение и управленско консултиране Scarl, Търговско-промишлена палата-Благоевград, Великополска търговско-промишлена палата, IACUDIT-Международна асоциация за културен и цифров туризъм, I4G - Бизнес инкубатор. ЦЕЛИ НА ...
Дипломанти 2018г. 20.12.2018 г. ... и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ понеделник, 03 декември 2018 13:52 Образованието не приключва с процеса на учене. То продължава до края на вашия живот. Обхваща не само физическото, но и духовното. Целите са това, което ни движи и ни мотивира да продължаваме ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... (директор на Института по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р Димитър Ненков (катедра „Финанси“), проф. д-р Мирослава Раковска (ръководител на катедра „Логистика и верига на доставките“), проф. д.н. Ивайло Христов (катедра „Медии и обществени комуникации“) ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... договори с редица държавни институции и бизнес структури, във всеки от които има специална клауза за провеждането на стажантски програми. Основната цел на Междууниверситетския център за развитие на кариерата е приближаване на нашите възпитаници до практиката чрез организиране на Дни ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда" 17.12.2018 г. ... , ключова фигура в процеса на продажби в бизнес-към-бизнес отношенията в междукултурен контекст. Проектът цели да създаде стабилна и многостранна европейска мрежа за: Намаляване на несъответствието между необходимостта от специализирани и междукултурни умения, характерни за тези ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ 13.12.2018 г. ... и на магистрите от специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“. Трябва да се гордеете, че завършвате най-голямото висше училище в България, което обучава в областа на икономиката и управлението. То е далo на ...
Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“ 12.12.2018 г. ... форума проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“. Проф. Пламен Мишев и Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика Социалната и солидарна икономика в Европа ...
УНСС разширява академичното си сътрудничество с руски университети 11.12.2018 г. ... най-стария, най-големия и най-авторитетния бизнес  университет в България и Югоизточна Европа, който през 2020 г. ще отбележи 100 години от създаването си (на снимката долу). Ректорът запозна студентите с възможностите за обучение в 108-те магистърски и 38-те ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 10.12.2018 г. ... специалностите "Икономика и мениджмънт", "Бизнес администрация", "Административно обслужване" и "Икономическа информатика". Подготвените материали ще бъдат качени и достъпни на платформите eTwining и The School Education Gateaway.            ...
ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР по Проект FABUSS „Успешна приемственост в семейния бизнес” 6.12.2018 г. ... „Успешна приемственост в семейния бизнес” (FAmily BUsiness Successful Succession – FABUSS), изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на Европейския съюз   На 30 ноември 2018 г., в зала „Тържествена“ на Университет за национално и световно стопанство ...
Университетската библиотека получи подарък: специализирана литература 14.12.2018 г. ... да попаднат качествени хора, необходими за бизнеса, и това да стане в съкратени срокове. Важно е да се позиционираш на пазара на труда като желан работодател. Все по-трудно става състезанието за намиране на можещи хора. Затова ние правим подобни инициативи в университетите, предлагаме ...
Студенти от УНСС на финала на програмата „Моята банка на бъдещето“ 6.12.2018 г. ... Радев, директор на Центъра за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност (u2b) и координатор от страна на нашия университет по изпълнение на меморандума за сътрудничество между УНСС и УниКредит Булбанк, и Атанас Димитров, кариерен консултант в ...
Студенти от УНСС представиха своите зелени бизнес идеи по програма „Greenhouse“ 6.12.2018 г. ... по време на представянето на зелени бизнес идеи от студенти по програма „Greenhouse“, организирана от Клийнтех България и Climate-KIC  - единствената европейска преакселераторска програма за развитие на проекти в сферата на екоиновациите и устойчивия ...
Публична лекция-дискусия „Сливания и придобивания – консултиране и структуриране на сделките: поглед отвътре“ 5.12.2018 г. ... икономически отношения и бизнес“ беше проведено със студенти от четвърти курс от специалността „МИО – с преподаване на английски език“, в рамките на курса по Международен финансов мениджмънт. В своята лекция г-н Паев представи специфики и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... от специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - редовно и дистанционно обучение. Ще ви запомним като випуск, доказал с качествата си утвърдената ...
Осмодекемврийски спортен празник на УНСС 4.12.2018 г. ... бяха и проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета, проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, Антон Терзиев, отговорник за университетския футбол към БФС, и др ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ 3.12.2018 г. ... , ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, се обърна се към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“. В аула „Максима“ Проф. д-р Николай ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 3.12.2018 г. ... опита в изграждането на високоефективен бизнес модел, задаващ стандарти на европейския пазар. Лекцията беше в рамките на Дните на кариерата 2018. Доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, проф. д.ик.н Христо Първанов, ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... посочи доц. д-р Александър Вълков. УНСС - най-големият бизнес университет у нас и в Югоизточна Европа, трябва да е център за решаване на важни икономически теми в съвременния динамичен живот, допълни доц. Вълков (на снимката долу). Срещите с университетски преподаватели и представители на СО са ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... посочи доц. д-р Александър Вълков. УНСС - най-големият бизнес университет у нас и в Югоизточна Европа, трябва да е център за решаване на важни икономически теми в съвременния динамичен живот, допълни доц. Вълков (на снимката долу). Срещите с университетски преподаватели и представители на СО са ...
Как да стана успешен професионалист 30.11.2018 г. ... финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – финанси, доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, г-жа Кристалина Малинова – мениджър в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“, г-жа Люба Попова, юрисконсулт, г-н Димитър Димитров, ръководител на ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 30.11.2018 г. ... със студенти опита в изграждането на високоефективен бизнес модел, задаващ стандарти на европейския пазар. Лекцията беше в рамките на Дните на кариерата 2018. Доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... посочи доц. д-р Александър Вълков. УНСС - най-големият бизнес университет у нас и в Югоизточна Европа, трябва да е център за решаване на важни икономически теми в съвременния динамичен живот, допълни доц. Вълков (на снимката долу). Срещите с университетски преподаватели и представители на СО са ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... прага на своята 100-годишнина УНСС, като най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа, продължава да поддържа предприемаческия дух и да укрепва връзките си с бизнеса – приоритет, залегнал в целите на университета още от неговото създаване, и необходимо условие за подготовката на ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... прага на своята 100-годишнина УНСС, като най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа, продължава да поддържа предприемаческия дух и да укрепва връзките си с бизнеса – приоритет, залегнал в целите на университета още от неговото създаване, и необходимо условие за подготовката на ...
Рекорден брой фирми на Дните на кариерата 2018 30.11.2018 г. ... сектор. Днес на среща със студентите в най-големия бизнес университет е бизнесът на България. 83 признати, водещи, авторитетни, иновативни, социално отговорни компании имат свои щандове, очакват най-добрите студенти на нашия университет, които да пристъпят към първото стъпало на успеха, посочи доц. Вълков ...
Финансово – счетоводен факултет, съвместно с АСЕРИ-България (Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами), проведе събитие "Как да стана успешен професионалист", със съдействието на „Пейсейф - България“ – един от лидерите в света на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията 30.11.2018 г. ... Финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – Финанси, доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Кристалина Малинова – мениджър в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“, г-жа ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 5.12.2018 г. ... изнесе серия лекции в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р Костадинова води семинар на тема „Ценови промоции и потребителско поведение“, в който ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 29.11.2018 г. ... изнесе серия лекции в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р Костадинова води семинар на тема „Ценови промоции и потребителско поведение“, в ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... прага на своята 100-годишнина УНСС, като най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа, продължава да поддържа предприемаческия дух и да укрепва връзките си с бизнеса – приоритет, залегнал в целите на университета още от неговото създаване, и необходимо условие за подготовката на ...
Изнесено обучение на третокурсниците от специалност „МИО и бизнес“ в Министерския съвет 29.11.2018 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“ участваха на 27 ноември т.г. в изнесено обучение в Гранитната зала на Министерския съвет. По време на обучението те бяха запознати с функциите на институцията, свързани със законодателния процес,  както и с транспонирането на правото на ...
Дипломираха се магистрите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, и бакалаврите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ 28.11.2018 г. ... , директор на Института по творчески индустрии и бизнес, на тържествената церемония, на която бяха връчени дипломите на магистрите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, и на бакалаврите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална ...
Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“ 28.11.2018 г. ... възпитаници на най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа вие сте заинтересовани да научите повече за възможностите за бизнес в селското стопанство. С тези думи проф. д. ик. н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“ ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... ми да поздравя завършващите най-големия университет в България и Югоизточна Европа. Получавате дипломите си от най-стария икономически университет у нас и това е сериозна заявка за успешната ви реализация. Приемете с гордост вашите дипломи, които се уважават не ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 26.11.2018 г. ... собственост” и „Бизнес с недвижими имоти“. Мисията на нашия университет е чрез образование и наука да създава националните лидери на България. УНСС ще се съизмерва с вашите успехи. С тези дипломи ще доказвате, че сте част от ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... дейност, връзка „наука-бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“. По време на форума се ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... дейност, връзка „наука-бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“; „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“. По ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... ми да поздравя завършващите най-големия университет в България и Югоизточна Европа. Получавате дипломите си от най-стария икономически университет у нас и това е сериозна заявка за успешната ви реализация. Приемете с гордост вашите дипломи, които се уважават не ...
Студентите от Еко Клуб УНСС отбелязаха с дискусия Европейската седмица за намаляване на отпадъците 23.11.2018 г. ... Топчиева посочи бизнес организации, предлагащи алтернативи за намаляване на отпадъците. Концепцията за кръгова икономика разглежда отпадъците като ресурс за нови производства или възможност за подобрен дизайн на продуктите чрез замяна на някои ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... съм, че УНСС като най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа, в който учат 22 000 студенти, трябва да има авторитетен Юридически факултет. Затова съм подкрепял неговото развитие като зам.-ректор,  продължавам да го правя и сега като ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... Joanna Szychowska, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, представи ползите от професионалната квалификация ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) за студентите на УНСС и условията, при които те могат да я придобият. Тя ...
Банка ДСК търси таланти 21.11.2018 г. ... г-жа Илонка Каратодорова, мениджър Бизнес център МСП, регионален център София (от ляво надясно) Междууниверситетският център за развитие на кариерата е помогнал на хиляди студенти да направят първите си крачки в кариерата, заяви г-н Атанас Динков в началото на ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... българския държавен, политически и бизнес елит, на много академични ръководители на УНСС. Катедра с фундаментално значение за цялостната дейност на УНСС като най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, доказала, че може да дава достойни отговори и на ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... магистри по „Европейски бизнес и финанси" - съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент,  гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата. При откриването на ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... най-големия  и най-престижния бизнес университет в България и Югоизточна Европа, който подготвя елита на страната ни, лидер е в българското висше образование и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование. Проф. д-р ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... българския държавен, политически и бизнес елит, на много академични ръководители на УНСС. Катедра с фундаментално значение за цялостната дейност на УНСС като най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, доказала, че може да дава достойни отговори и на ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... , и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... , и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и ...
Информационна среща по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ 16.11.2018 г. ... , управленски и бизнес знания и умения, и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност. Проектът има за цел да насърчи предприемачеството в Югозападна България, в която влизат и София-град и ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 16.11.2018 г. ... , и г-жа Биляна Панталеева, бизнес обучител и основател на благотворителна инициатива „Бъдители“, изнесоха пред наши студенти. Лекцията беше организирана от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и ...
Дипломи получиха и предприемачите 16.11.2018 г. ... на Европейския съвет по малък бизнес и предприемачество, и председател на УС на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, поздрави абсолвентите, преподавателите, представителите на бизнеса, родителите и гостите, изпълнили зала ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... и „Бизнес журналистика и продуцентство“. С тези думи доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата, откри тържествената церемония в аула „Максима“. Живеем във време на трудна медийна среда и чести ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 7.12.2018 г. ... 2018 на специалност „Бизнес администрация“ е достойна част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е да създава националните лидери на България, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 14.11.2018 г. ... 2018 на специалност „Бизнес администрация“ е достойна част от най-новата история на нашия университет, чиято мисия е да създава националните лидери на България, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по ...
Студентски форум „Балкани – ЕС – Русия“ 12.11.2018 г. ... икономически отношения и бизнес“, Института за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС), в партньорство със студентската организация Future World Diplomats (FWD) към МГИМО и САИМО. Представени бяха доклади и дискутирани ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... , международни организации, в бизнеса и в неправителствения сектор. Убедена съм, че и вие ще изградите успешна кариера. С тези думи доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител катедра ...
Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“ 7.11.2018 г. ... и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея ...
Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“ 14.11.2018 г. ... и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея ...
Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми 6.11.2018 г. ... от Евразийското общество по бизнес и икономика в Университета по финанси и администрация (University of Finance and Administration) в Прага, Чешка република, месец октомври 2018 г. Научните доклади, които доц. д-р С. Трифонова е представила на тези ...
Наши преподаватели участваха в Евразийски форум 6.11.2018 г. ... организирана от Евразийското общество по бизнес и икономика (Eurasia Business and Economics Society, EBES), създадено през 2008 г. с цел да обедини учени от целия свят в областта на икономиката, финансите и бизнеса не само в евразийския регион, но и в глобален мащаб. Доц. д-р ...
Конкурс за студентска разработка „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 14.11.2018 г. ... икономически отношения и бизнес“, съвместно със Студентския съвет, проведе конкурс за икономически разработки на тема „Членството на България в Европейския съюз: Единадесет години по-късно“. В студентската секция на конкурса, който беше част от ...
Българо-китайски ректорски форум 26.10.2018 г. ... . Статев представи УНСС - най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа, в който се обучават повече от 22 000 студенти. Нашият университет има богат опит в съвместните магистърски програми с чуждестранни университети, както и в съвместна изследователска дейност и ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... които част от държавния, политическия и бизнес елит на страната и света – това е нашият Общоикономически факултет. Сравняват висшето образование и науката с музиката, защото и за тях са нужни истински талант, непресъхващо вдъхновение, честни души. А звуците - те са от цялата ...
Наш преподавател беше Keynote speaker на Петия международен конгрес по финанси и счетоводство 22.10.2018 г. ... изследователи от водещи университети и бизнес организации от 18 държави.  Проф. Фесчиян с главните докладчици на конгреса по време на дискусията за състоянието на  счетоводството и финансите в световен аспект Проф. Фесчиян запозна ...
ПРОФ.Д-Р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН БЕШЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ И ГЛАВЕН ОРАТОР НА ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО В ГРАД ИЗМИР ТУРЦИЯ 22.10.2018 г. ... изследователи от водещи университети и бизнес организации от 18 държави.  Проф. Фесчиян запозна участниците във форума със състоянието и перспективите пред счетоводната система в България и взе участие в дискусията за развитие на счетоводството и финансите в глобален аспект. ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... години катедра „Индустриален бизнес“ п Под наслов „70 години катедра „Индустриален бизнес“ - един достоен юбилей“ и с 15-тата международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ ...
Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 19.10.2018 г. ... икономически отношения и бизнес“. Официален гост и водещ лектор беше министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, възпитаник на нашия университет.   Ректорът проф. Стати Статев и министър Лиляна Павлова ...
Премиера на филм и дискусия за авторското право 19.10.2018 г. ... на Института по творчески индустрии и бизнес, и др. В зала „Тържествена“ Филмът, чийто слоган е: „Единственото право, което човек продължава да упражнява и след смъртта си, е авторското право“, е по проект на Службата на ЕС за ...
Наши преподаватели участваха в световна конференция по предприемачество 19.10.2018 г. ... и средните предприятия в интернационална бизнес среда“, финансирано по договор с ФНИ № ДН05/15 от 15.12.2016 г. От страна на Университета на Салерно беше проявен голям интерес към дългогодишния опит и постижения на УНСС в обучението по предприемачество и бяха изразени ...
Дискусия „Авторското право: И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“ Премиера на филм и дискусия за авторското право 20.2.2019 г. ... на Института по творчески индустрии и бизнес, и др. Филмът, чийто слоган е: „Единственото право, което човек продължава да упражнява и след смъртта си, е авторското право“, е по проект на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и е разработен от ...
Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“ 19.10.2018 г. ... на УНСС, преподавател в катедра "МИО и бизнес", и Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ, министър на транспорта (2005-2009). Петър Мутафчиев, проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д.ик.н. Бистра Боева откриват форума (от ляво надясно) Ректорът ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... които част от държавния, политическия и бизнес елит на страната и света – това е нашият Общоикономически факултет. Сравняват висшето образование и науката с музиката, защото и за тях са нужни истински талант, непресъхващо вдъхновение, честни души. А звуците - те са от цялата ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... години катедра „Индустриален бизнес“ - един достоен юбилей“ и с 15-тата международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ беше отбелязана 70-годишнината на катедрата. Сред гостите бяха Деница ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от ...
Международна конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“ 8.10.2018 г. ... и околната среда в своите бизнес дейности и във взаимоотношенията си със заинтересованите страни. В УНСС за първи път се организира широка дискусия по тази нова, комплексна тема, което е възможност да се споделят идеи за нейното успешно прилагане от страна на ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... , най-авторитетния и най-стария бизнес университет в Югоизточна Европа. Университет с близо един век славна история и богати академични традиции, лидер в българското висше образование и неделима част от европейското образователно пространство. С тези думи ректорът на ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... ЕООД, компания за професионални бизнес обучения, с подкрепата на Cargill България, двукратен носител на наградата за най-добър Център за споделени услуги на Българската аутсорсинг асоциация през 2017 и 2018 г., дариха на нашата университетска библиотека близо 100 броя ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 10.10.2018 г. 31.7.2018 г. ... собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  21 до 28 септември 2018 г. в канцеларията на катедрата - к-т 1096 ще се приемат готовите дипломни работи (подписани от научните ръководители) ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и „Виваком“ 24.7.2018 г. ... знания и умения в реална бизнес среда. При възможност и добро представяне на стажантите „Виваком“ ще предостави на най-изявените и шанс за работа. В Дните на кариерата, които ежегодно се провеждат в УНСС, и в други прояви с участието на работодатели, ...
Девета международна конференция по предприемачество 4.7.2018 г. ... международна (глобална) бизнес среда“ беше темата на Деветата международна конференция по предприемачество, която се проведе от 11 до 14 юни край Балчик. Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института по предприемачество на УНСС, открива ...
IX-та международна конференция "Младежко и женско предприемачество в предизвикателна международна (глобална) бизнес среда", 11 - 14 юни 2018 г., Балчик 4.7.2019 г. ... международна (глобална) бизнес среда“. Водещи докладчици на конференцията бяха: проф.  Шайлендра Вякарнам, директор на Център по предприемачество „Бетъни“ при Университета на Кранфилд, Великобритания, и съосновател и директор на ...
Премиера на книгата „Капитали, топене на ледове и 2 градуса по Целзий“ 3.7.2018 г. ... на академичната общност и бизнеса, на законодателната и изпълнителната власт, на възпитаници на специалност „Международни икономически отношения“ и др., беше представена книгата „Капитали, топене на ледове и 2 градуса по Целзий“ на проф. д ...
Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“ 28.6.2018 г. ... на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“, организирана от Свободния университет в Брюксел (VUB, Vrije Universiteit Brussel). Двудневният форум събра 110 представители на изследователски и бизнес среди от 28 държави, ...
Достъп до база данни ProQuest 26.6.2018 г. ... и индустрии, както и ключови бизнес и икономически периодични издания като: The Economist, The Financial Times, The Wall Street Journal. Нейното международно покритие дава на изследователите пълна представа за фирмите и бизнес тенденциите в целия свят ...
Видеоконференция „Ролята на Кавказкия регион в енергийната сигурност на Балканите“ 26.6.2018 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“ и Институтът за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРК), в партньорство със студентската организация Future World Diplomats към  Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО), организираха ...
Посланикът на Мароко посети УНСС 21.6.2018 г. ... долу). УНСС е най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа със своите над 21 хиляди студенти и 550 преподаватели, представи университета проф. Гоев и запозна посланика с учебната и научноизследователската дейност, специалностите с обучение на английски език и др. Н. ...
Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления 18.6.2018 г. ... от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. В Малката конферентна зала Във форума участваха зам.-министърът на вътрешните работи г-н Милко Бернер, зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров, ...
Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления 15.6.2018 г. ... от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. В Малката конферентна зала Във форума участваха зам.-министърът на вътрешните работи г-н Милко Бернер, зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров, ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... пред аграрния бизнес и селските райони” беше темата на младежката научна конференция с международно участие, организирана от катедра „Икономика на природните ресурси“ и Българската асоциация на аграрикономистите. Във форума участваха доц. д-р Миланка ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 29.5.2018 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“, за студентски стажове и публични дейности на Агенцията. Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС и Националният учебен център на АМ ще организират съвместни курсове за квалификация на служителите на Агенцията ...
Ректорът връчи на 12 преподаватели свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 23.5.2018 г. ... , ръководител на катедра „Индустриален бизнес“. Проф. д-р Мария Стоянова Проф. д-р Румяна Пожаревска Проф. д-р Николай Щерев Свидетелства за академичната длъжност „доцент“ получиха доц. д-р Ивайло Беев от катедра ...
Алумни клуб на завършилите бизнес информатика. 22.5.2018 г. ... го. За да сме заедно - бивши и настоящи, за да споделяме, за да се учим от опита, за да бъдем в крак с времето и крачка преди другите. http://bialumni.unwe ...
Половин век специалност "Бизнес информатика" 22.5.2018 г. ... първите и настоящите, и академичната общност и бизнеса.Дълъг път изминахме и още много нови предизвикателства са пред нас. Още.. ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... на 50-годишнината на специалността „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС. Като голям успех на катедра „Информационни технологии и комуникации“ той отбеляза обучението на английски език в ОКС „бакалавър“. Ректорът благодари на декана на факултет ...
Employability Skills Workshop за студенти на УНСС 17.5.2018 г. ... презентация Джоана Шуховска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, представи ползите от професионалната квалификация ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) за студентите на УНСС и условията, при които те могат да я придобият. Тя също така ...
Информационен ден по програма “Greenhouse” 15.5.2018 г. ... в сферата на екоиновациите и устойчивия бизнес и подкрепя идейни млади хора с финансиране и бизнес тренинг. Информационният ден се проведе във фоайето на университета. Стартът на информационния ден Целта на „Клийнтех България“ е да подпомага приемането на ...
Публична лекция „Революция на данните в модерната икономика“ 15.5.2018 г. ... е нараснала значително, изтъкна Димитър Деков, бизнес интелиджънс експерт и основател на B EYE - иновативна компания, специализирана в създаването на софтуер за бизнес анализи, моделиране и планиране.  Той изнесе публична лекция на тема „Революция на данните в модерната ...
Световнопризнатият американски преподавател по маркетинг д-р Радж Рагунатан за „Щастието в ранната кариера“ 15.5.2018 г. ... , преподавател по маркетинг в Училището по бизнес „МакКомс“ в Тексаския университет в Остин, САЩ, и автор на книгата „Ти си умен, успешен, но дали си щастлив?“, издадена в САЩ, Великобритания и Индия през 2016 г., гостува в УНСС с лекция на тема „Щастието в ...
Посещение на студенти в Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани в Костинброд 11.5.2018 г. ... от 3-ти курс от специалност „Бизнес логистика“ посетиха производствения център на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани в Костинброд на 09.05.2018. Преди да видят в реална среда осъществяването на процесите в производството и в складовата база на компанията, студентите ...
„Кариера УНСС 2018“ 11.5.2018 г. ... , които предлагат стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори – ИТ, телекомуникации, търговски фирми, банки, финансови институции и пр. Събитието е под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и е организирано от Студентския съвет и сайта Rabota.bg с подкрепата на ...
Продължава партньорството между катедра „Индустриален бизнес“ и „София Тех Парк“ АД 8.5.2018 г. ... от специалност „Бизнес икономика“ за втора поредна година, заедно с  гл. ас. д-р Петя Биолчева, посетиха „София Тех Парк“ - първия високотехнологичен парк в България“ (на снимката долу). Студентите разгледаха технологичния парк и се срещнаха с ...
доц. д-р Кирил Димитров в Nottingham Trent University, Nottingham Business School 8.5.2018 г. ... колега от катедра „Индустриален бизнес“ – доц. д-р Кирил Димитров, осъществи преподавателска мобилност по програма ERASMUS+ в края на месец април 2018г. в Бизнес училището на Нотингам Трент Юнивърсити (Nottingham Trent University, Nottingham Business School) в Обединеното Кралство ...
Продължава партньорството между катедра „Индустриален бизнес“ и „София Тех Парк“ АД 4.5.2018 г. ... от специалност „Бизнес икономика“ за втора поредна година, заедно с  гл. ас. д-р Петя Биолчева, посетиха „София Тех Парк“ - първия високотехнологичен парк в България“ (на снимката долу). Студентите разгледаха технологичния парк и се срещнаха с ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... 10 г. търсехме форма за взаимодействие между студентите и бизнеса. Сегашната конференция показва, че това е печелившата стратегия, каза проф. Статев и даде за пример проведеният преди дни Младежки икономически форум 2018. Нашата общност е силна, защото студентите са изключително активни. Убеден съм, че Десетата ...
УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018” 30.4.2018 г. ... университет в България, най-старият и най-авторитетният бизнес университет в Югоизточна Европа, каза проф. Статев и пожела успех на форума. Проф. д.ик.н. Стати Статев Секторът на технологиите ще създаде до 2020 г. над половин милион работна ръка. Ако успеем да затворим пропастта между мъжете и ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 3.5.2018 г. ... Управление на интелектуалната собственост в издателския бизнес и Процедури по арбитраж и медиация в областта на интелектуалната собственост, подчерта доц. Борисова. Студентите получават безплатно комплекта от четири учебни помагала, които не се разпространяват в търговската мрежа и са предназначени единствено за ...
Центърът за добри управленски практики съорганизатор в X-та студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 30.4.2018 г. ... Шопска, студентка от четвърти курс, специалност „Бизнес администрация“, а на трето – четвъртокурсничката Светла Александрова от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Специалната награда за най-добре насочена практическа разработка получи Елена Янева, студентка в първи ...
Публична лекция на тема „Зелено предприемачество: за бизнеса, природата и пресечните им точки” 28.4.2018 г. ... предприемач, на тема „Зелено предприемачество: за бизнеса, природата и пресечните им точки”. Илиян Чабуклийски, Магдалена Малеева и Мартин Петков (от ляво надясно) Модератори на събитието бяха Илиян Чабуклийски, зам.-председател на Еко клуб УНСС, и Мартин Петков, секретар на ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... 10 г. търсехме форма за взаимодействие между студентите и бизнеса. Сегашната конференция показва, че това е печелившата стратегия, каза проф. Статев и даде за пример проведеният преди дни Младежки икономически форум 2018. Нашата общност е силна, защото студентите са изключително активни. Убеден съм, че Десетата ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 20.2.2019 г. ... Управление на интелектуалната собственост в издателския бизнес и Процедури по арбитраж и медиация в областта на интелектуалната собственост, подчерта доц. Борисова. Студентите получават безплатно комплекта от четири учебни помагала, които не се разпространяват в търговската мрежа и са предназначени единствено за ...
Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД 30.4.2018 г. ... си за разширяване на контактите с авторитетни бизнес институции. С този документ техният диапазон още повече се разширява - от обща работа за привличането на кандидат-студенти и студенти до съвместни изследователски проекти, каза ректорът проф. Стати Статев. Нашата компания се отнася с огромен респект ...
Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство 26.4.2018 г. ... „Управление и администрация” и „Бизнес факултет” добри практики от своя опит в продуцирането и организирането на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше необходимостта днешните специалисти да бъдат предприемчиви, адаптивни към динамичната външна среда и да ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие и в седмото издание на традиционната за факултета „Икономика на инфраструктурата“ международна научна конференция за студенти и докторанти, която се проведе в УНСС на 24.04.2018 г. Те представиха пред аудиторията своите научни доклади, ...
Ръководството на Финансово-счетоводния факултет посети Икономическия факултет на Университета в гр. Сплит, Хърватия 25.4.2018 г. ... - декан, проф. Ивица Първан-зам.декан по Финансиране и бизнес, проф. Снежана Пивак-зам.декан по учебната дейност,  доц. Дарио Миоцевич - зам.декан по международно сътрудничество  и  проф.Марио Пецарич - преподавател. Ръководството на ФСФ се запозна с административната и организационна ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в съвременната практика. С тези думи откри форума организаторът на събитието доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в съвременната практика. С тези думи откри форума организаторът на събитието доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... "Медии и журналистика" със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - зала 2028-А (Факултетна зала) Подаване на молба в катедрата: до края на м. март 2018 г. с подпис на научния ръководител. Предаване на магистърските тези: 2 юли 2018 г., 11-12.00 ч., каб. 3078 (на електронен ...
МИФ 2018. Валентин Златев: Дерзайте! Бъдещето е ваше! 19.4.2018 г. ... завърши с „един от най-добрите примери в бизнеса“ - Валентин Златев, генерален директор на „ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД и член на Съвета на настоятелите на УНСС, според думите на председателя на Студентския съвет Кристиян Маджуров, който представи госта и откри събитието ...
МИФ 2018. Петър Андронов към студентите: Вярвайте в себе си. Аз ви вярвам! 18.4.2018 г. ... форум (МИФ) бе посветен на проблемите на бизнеса и бизнес средата в България, а лектор беше Петър Андронов – възпитаник на УНСС, член на Съвета на настоятелите на университета и председател на УС на Асоциацията на банките в България. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев представи Андронов ...
МИФ 2018. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова: УНСС е ковачница на кадри за българската икономика и финанси 19.4.2018 г. ... нас, независимо дали сме битов потребител или имаме бизнес. Когато става дума за енергетика, за икономика и външна политика, допирните точки са много сериозни. Студентите По време на своята лекция министърът се спря на българската енергетика в момента. От изключителна важност е ...
Президентът Румен Радев в УНСС: Желая високи амбиции, вяра и сили за тяхното постигане 17.4.2018 г. ... най-голямото висше училище в България и най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Самият факт, че този форум се провежда за 15-ти път, показва неговата жизнеспособност. Той се превърна в академична традиция и територия за професионален обмен на виждания, идеи, аргументирана дискусия и срещи ...
Иновативно обучение на наши студенти в Софийската опера и балет 11.4.2018 г. ... от  Бизнес факултета, водени от гл. ас. д-р Петя Биолчева от катедра „Индустриален бизнес“, проведоха курс по иновативно обучение в Софийската опера и балет. Студентите разгледаха залата, сцената, правителствената ложа и гримьорните на операта, запознаха се с ...
Бизнес & образование - Наши студенти в „Lufthansa Technik Sofia” 13.4.2018 г. ... на катедрата за засилване на връзките между бизнеса и образованието. Студентите бяха посрещнати от екип специалисти от различни ключови отдели в компанията, които се занимават с планиране, закупуване, логистика и транспорт на резервни части за планови и извънредни ремонти на самолети. По време ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2018 г. ... , комуникации и иконометрия, специалност „Бизнес информатика и комуникации“. Бъдещите студенти Максимален брой точки на изпита са получили трима абитуриенти от СПГЕ „Джон Атанасов“ – Денис Челеби, Васил Георгиев и Иван Чапалов. ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... .н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на снимката долу). Гост-лекторът д-р Владимир Зиновиев, член на СТПК, представи етапите, през които минава един енергиен проект – стратегия, избор на добра алтернатива, определяне на бюджета, режим ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... .н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на снимката долу). Гост-лекторът д-р Владимир Зиновиев, член на СТПК, представи етапите, през които минава един енергиен проект – стратегия, избор на добра алтернатива, определяне на бюджета, режим ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... .н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на снимката долу). Гост-лекторът д-р Владимир Зиновиев, член на СТПК, представи етапите, през които минава един енергиен проект – стратегия, избор на добра алтернатива, определяне на бюджета, режим ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... . Директорът на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС проф. д. ик. н. Христо Първанов обясни, че специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ има и магистърска програма (на снимката долу). Бъдете сериозни и отговорни в обучението в УНСС, ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... . Директорът на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС проф. д. ик. н. Христо Първанов обясни, че специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ има и магистърска програма (на снимката долу). Бъдете сериозни и отговорни в обучението в УНСС, ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... . Директорът на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС проф. д. ик. н. Христо Първанов обясни, че специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ има и магистърска програма (на снимката долу). Бъдете сериозни и отговорни в обучението в УНСС, ...
Академична лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Маркетингът, пазаруването, моловете и щастието“ 29.3.2018 г. ... доц. д-р Александър Христов от катедра „МИО и бизнес“. Присъединяването на още един доцент в състава на катедрата в лицето на Александър Христов показва, че младите преподаватели разширяват знанията си от теорията с практиката и умеят да правят бизнес, заяви доц. д-р Миланка Славова, зам ...
Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми 23.3.2018 г. ... програми – „Бизнес, психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи, проекти“.  И двете програми са едногодишни, а приемът е по държавна поръчка и срещу заплащане. В малката конферентна ...
Supply Chain Planning Academy - 19-23 Март 2018 25.4.2018 г. ... висше образование – бизнес. Ректорът на УНСС проф. Статев Участниците Обучението започна с темата „Управление на процесите във веригата на доставките“, представена от доц. д-р Мирослава Раковска, директор на Научноизследователския ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 22.3.2018 г. ... университет в страната и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа със своите близо 22 000 студенти. Той посочи, че УНСС, който скоро ще отбележи 100-годишнината от своето създаване, е генератор на политическия и бизнес елит в България и даде пример със сегашното ...
Семинар на тема „Как да постигнем сигурен успех в един несигурен свят“ 21.3.2018 г. ... по продажби, връзки с обществеността, бизнес статистика, прогнозиране и създаване на нови центрове. Сега над 70 000 души се обучават в компанията как да създадат свой бизнес и да постигнат целите си. Изнася лекции в различни университети в света - Vanderbilt ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 21.3.2018 г. ... университет в страната и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа със своите близо 22 000 студенти. Той посочи, че УНСС, който скоро ще отбележи 100-годишнината от своето създаване, е генератор на политическия и бизнес елит в България и даде пример със сегашното ...
Иновативно обучение на наши студенти в Софийската опера и балет 20.3.2018 г. ... от  Бизнес факултета, водени от гл. ас. д-р Петя Биолчева от катедра „Индустриален бизнес“, проведоха курс по иновативно обучение в Софийската опера и балет. Студентите разгледаха залата, сцената, правителствената ложа и гримьорните ...
Представители на Финансовата академия в Астана на посещение в УНСС 20.3.2018 г. ... ФА, изнасяне на лекции в областта на бизнес икономиката, счетоводството, одитинга и финансите на преподаватели от УНСС пред студенти от ФА и др. На срещата присъстваха проф. д-р Диана Копева, координатор по споразумението за сътрудничество между УНСС и ФА, и доц. д-р ...
Студенти и водещи експерти дискутираха компетенциите в търговската професия 20.3.2018 г. ... компания, и Петко Пенелски, мениджър бизнес развитие СЕЕМЕА в Bulpros. Дискутирани бяха темите: какви компетенции са нужни в съвременната търговия; какво може да се научи в университета и какво дава практиката; може ли бизнесът да участва в образованието; само знания ли дава ...
Студенти и водещи експерти дискутираха компетенциите в търговската професия 22.3.2018 г. ... компания, и Петко Пенелски, мениджър бизнес развитие СЕЕМЕА в Bulpros. Дискутирани бяха темите: какви компетенции са нужни в съвременната търговия; какво може да се научи в университета и какво дава практиката; може ли бизнесът да участва в образованието; само знания ли дава специалност ...
Студенти и водещи експерти дискутираха компетенциите в търговската професия 20.3.2018 г. ... компания, и Петко Пенелски, мениджър бизнес развитие СЕЕМЕА в Bulpros. Дискутирани бяха темите: какви компетенции са нужни в съвременната търговия; какво може да се научи в университета и какво дава практиката; може ли бизнесът да участва в образованието; само знания ли дава специалност ...
Посещение на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан 16.3.2018 г. ... , включени в структурата на УНСС, представители на бизнеса, както и срещи в Технопарк София; Индустриална зона Тракия  - Пловдив; лаборатории към БАН, Технически университет София. В УНСС отляво надясно: г-н Самир Рахманов, Baku Engineering University (BEU),  г-жа Айташ Пашаева, Baku ...
Ректорът се срещна с президента на Европейската асоциация на юридическите факултети 16.3.2018 г. ... беше публикувана в първия брой на списание "Бизнес и право", пое ангажимент да съдейства за привличането на авторитетни изследователи като автори. На срещата присъстваха доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет и ръководител на катедра „Международно право и право на ...
ДЕН НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ - 7 март 2018 година 8.3.2018 г. ... , студентка в трети курс, специалност „Бизнес администрация“. Грисен Чакъри, студент във втори курс, „Администрация и управление“, представи Албания. Косово беше представено от Адел Исаки, студент в трети курс, специалност „Международни отношения“ (на снимката ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... теми пред студенти и експерти от практиката, на бизнес игри и тренировъчни фирми, взаимни изследователски дейности и образователни проекти. На подписването на меморандума присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, зам.-деканите на Финансово-счетоводния ...
Ден на чуждестранните студенти в УНСС 8.3.2018 г. ... , студентка в трети курс, специалност „Бизнес администрация“. Грисен Чакъри, студент във втори курс, „Администрация и управление“, представи Албания. Косово беше представено от Адел Исаки, студент в трети курс, специалност „Международни отношения“. Презентации ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 28.2.2018 г. ... Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на снимката долу). Идеята на лекцията е да разкажем на студентите за търговията с електроенергия, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България (на снимката долу), и разгледа механизмите на ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 28.2.2018 г. ... Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на снимката долу). Идеята на лекцията е да разкажем на студентите за търговията с електроенергия, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България (на снимката долу), и разгледа механизмите на ...
Семинар на тема „Отношенията ЕС - Турция и Българското председателство на Съвета на ЕС” 1.3.2018 г. ... организация, представляваща турския бизнес сектор, специализирана в изследвания на ЕС и на отношенията ЕС - Турция, която има свое представителство в Брюксел. Той се спря на търговско-икономическите отношения между Турция и ЕС и посочи необходимостта от тяхното осъвременяване и ...
Започна цикъл от публични лекции по „Бизнес преговори" 28.2.2018 г. ... от четирите публични лекции по дисциплина „Бизнес преговори”,  организирани от катедрите Недвижима собственост“ и „Финанси“, беше на тема „Инвестирай в чар - имидж и стил“ с лектор Румяна Величкова (на снимката долу). Тя е професионален имидж консултант ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 6.3.2018 г. ... Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на снимката долу). Идеята на лекцията е да разкажем на студентите за търговията с електроенергия, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България (на снимката долу), и разгледа механизмите на ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 26.2.2018 г. ... на труда, които се определят от нуждите на бизнеса от работни места. Неговата компания е решила проблема с липсата на инженери за производството на роботи, като е започнала да провежда интензивни специализирани обучителни курсове, което е по-рентабилно, отколкото съкращаването на ...
Първи брой на списание „Бизнес и право“ 26.2.2018 г. ... брой на списание „Бизнес и право“ Излезе първият брой на списание „Бизнес и право“ - първото  периодично научно издание на Юридическия факултет на УНСС. То ще излиза в четири книжки годишно и ще публикува научни изследвания на правното регулиране на ...
Излезе първият брой на списание „Бизнес и право“ 1.3.2018 г. ... първият брой на списание „Бизнес и право“ - първото  периодично научно издание на Юридическия факултет на УНСС. То ще излиза в четири книжки годишно и ще публикува научни изследвания на правното регулиране на бизнеса на български и английски език. Списанието е отговор ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 1.3.2018 г. ... на труда, които се определят от нуждите на бизнеса от работни места. Неговата компания е решила проблема с липсата на инженери за производството на роботи, като е започнала да провежда интензивни специализирани обучителни курсове, което е по-рентабилно, отколкото съкращаването на ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... и магистър по „Бизнес администрация“. Преди седмица той беше избран  в новото ръководство на НПСС на отчетно-изборно събрание в Пловдив заедно с още осем студентски лидери от страната. Даниел Парушев (вторият от ляво ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА 1.3.2018 г. ... и публикации за важни научни, учебни, бизнес и други събития; участие на наши преподаватели в срещи, експертизи, лекции, консултации, статистически и други проучвания; взаимно съдействие при провеждането на събития и др. Доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на ...
Форум клуб „Фест“ 15.2.2018 г. ... 11 студентски организации и клубове от УНСС: Младежки бизнес клуб - факултет „МИП“,  Студентско сдружение „Развитие“ -  катедра „Икономикс“, Еко клуб, клуб „Дебати“ „Стефанъ Стамболовъ“, Студентски съвет, AIESEC България - клон УНСС, ...
Публична защита на дисертационен труд на докторант Димитрина Папагалска 6.2.2018 г. ... състоя публична защита на дисертационен труд на тема "Бизнес с интелектуална собственост в телевизионната индустрия" на докторант Димитрина Папагалска.  Научното жури бе в състав: проф. д-р Виолета Цакова, проф. д.н. Любомир Халачев, доц. д-р Владя Борисова, доц. д-р Орлин Спасов, доц. Божанка Неделчева ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“ 25.1.2018 г. ... , най-големия и с най-висока акредитационна оценка бизнес университет у нас. Това дава и основание за себеуважение. Но това не е финален акт, а перманентен процес на духовно усъвършенстване, което осмисля пътя на всеки. С тези думи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на нашия университет и ръководител на ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 4.2.2018 г. ... изследвания, анализи и проекти” и „Бизнес психология и социология”. Горди абсолвенти На събитието присъстваха доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 1.3.2018 г. ... изследвания, анализи и проекти” и „Бизнес психология и социология”. Горди абсолвенти На събитието присъстваха доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... посрещнат 100-годишнината от създаването на най-големия бизнес университет в страната и Югоизточна Европа. Ректорът проф. Статев Ректорът връчи сертификатите на тримата победители с най-висок резултат в състезанието – Красимира Йорданова, Йоана Петрова и Здравка Ангелова. Трите момичета ...
Наши студенти спечелиха голямата награда на StartUp Универсиада 2017 14.2.2018 г. ... студентско предприемаческо състезание за зелени бизнес идеи в България - StartUp Универсиада 2017, което се проведе в София Тех Парк. Екипът представи своя проект “Urban Compost solution” – система за комунално компостиране на биологични отпадъци от многофамилни жилищни сгради, създаден ...
Катедра „Недвижима собственост” също връчи дипломи на абсолвентите си 15.12.2017 г. ... е присъствието тук на многобройни представители на бизнеса, заяви гл. ас. д-р Стефанов Гл. ас. д-р Драгомир Стефанов За бъдещето развитие на страната ни са нужни хора, които разбират от бизнес и перспективи, а те са точно в този университет, подчерта Иван Велков (на снимката долу) ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... динамична, жива специалност, много търсена от бизнеса. В икономиката бурно се развиха логистичните центрове, търсенето на специалисти надвишава 6 пъти предлагането. 84% от завършилите в нашата катедра работят по специалността си, от които 95% намират работа още по време на следването или 3 месеца след ...
МИФ 2017. Ден трети: Условия за бизнес в България 15.12.2017 г. ... форум беше посветен на темата „Условия за бизнес в България“. На събитието в зала „Тържествена” присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, председател на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг” АД, Кристиян Маджуров, ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... което ще срещне студентите с висши държавници и хора от бизнеса, от които можем да научим много полезни и интересни неща от първо лице, изтъкна Кристиян Маджуров. Проф. Валентин Гоев, Кристиян Маджуров, проф. Стати Статев, Йорданка Фандъкова, Петър Николов (от дясно наляво) Този форум ...
Ректорът на УНСС на посещение в Университета Джао Тонг - Шанхай 8.1.2018 г. ... планове на магистърските програми „Международен бизнес“ на двата университета и от следващата учебна година те да бъдат отворени едновременно за китайски и за български студенти. Предвижда се успешно завършилите магистри да получават две дипломи от двата университета на основата на взаимно ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... дошли в най-добрия бизнес университет в страната и Югоизточна Европа, във висшето училище, което подготвя лидери в науката, образованието и бизнеса, откри състезанието проф. Даниела Фесчиян и приветства участниците от името на ректорското ръководство ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД 7.12.2017 г. ... и публикации за важни научни, бизнес и други събития, организирани от страните по договора, презентации, лекции, конференции, срещи и други прояви, участие на преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“ в срещи, експертизи, статистически и ...
Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД 7.12.2017 г. ... и петима студенти от специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" посетиха Фесто Производство ЕООД - производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Това бе поредната инициатива на катедра "Логистика", насочена към засилване на ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... и контрол“, „Бизнес администрация“ и на магистрите от специалностите „Счетоводство и контрол“, „Публични финанси“ и „Бизнес администрация“ в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) в Хасково ...
Студенти от катедра „Логистика" посетиха Фесто Производство ЕООД 6.12.2017 г. ... и петима студенти от специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" посетиха Фесто Производство ЕООД - производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Това бе поредната инициатива на катедра "Логистика", насочена към засилване на ...
Посещение на студенти във Фесто Производство ЕООД 25.4.2018 г. ... 35 студенти от специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" в УНСС посетиха Фесто Производство ЕООД, като това бе поредната инициатива на катедра "Логистика", насочена към засилване на връзките между бизнеса и обучението в катедрата и подобряване ...
Дипломира се випускът на младите предприемачи 6.12.2017 г. ... и много гости от държавната администрация, бизнеса, академичните среди. Дипломирането на абсолвентите съвпадна с 10 години от създаването на специалност „Предприемачество“ и 20-годишнината на Института по предприемачество при УНСС. ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... и контрол“, „Бизнес администрация“ и на магистрите от специалностите „Счетоводство и контрол“, „Публични финанси“ и „Бизнес администрация“ в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) в Хасково ...
Кръгла маса на тема „Учебна практика: Сподели знание, сподели опит“ 5.12.2017 г. ... ,  Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, мениджъри на компании от сферата на бизнеса с недвижими имоти, бакалаври и магистри от специалност „Мениджмънт на недвиж имата собственост“. По време на форума Разисквани бяха ...
Семинар „10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед към бъдещето“ 5.12.2017 г. ... „Трансфер на лидерство във фамилния бизнес“, „Формиране на конкурентно предприемаческо поведение в глобална мултикултурна бизнес среда“ бе темата на докторант  Антонио Хаджиев ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност „Предприемачество“ 8.1.2018 г. ... от официално поканени гости, представящи бизнеса и подкрепящите го институции и организации. На тазгодишната церемония те бяха: инж. Илия Келешев, председател на Българската браншова камара по машиностроене (ББКМ), г-н Любомир Ганчев, съветник на Министъра на икономиката, проф. ...
Дипломираха се и абсолвентите от специалност „Статистика и иконометрия“ 4.12.2017 г. ... . Имайте самочувствие, защото завършвате бизнес университет № 1 в страната  и Югоизточна Европа, с най-високата оценка в България на професионално направление „Икономика“. Студентите, завършили специалността, придобиват не само добра теоретична подготовка в полето на ...
Дипломи получиха и възпитаниците на катедра „Икономика на търговията“ 4.12.2017 г. ... от тях резултати в най-големия бизнес университет в страната и Югоизточна Европа, определи дипломите като ключ за успешната им реализация и припомни, че обучението може да продължи в магистърска степен, която ще надгради наученото досега. Доц. Бисер ...
Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017) 21.9.2018 г. ... пленарни речи. За „Възможностите на бизнес информационните комуникации и технологии в Тайван“ говори Пати Лин, а с „ИТ решенията като неразделна част от телекомуникациите“ запозна участниците Александър Славчев от отдел „Информационни технологии“ на ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... лекция на Бил Люис, бизнес консултант, на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" се проведе в зала „Тържествена“. Лекцията беше организирана от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в ...
Дипломира се випуск 2017 на катедра „Индустриален бизнес“ 1.12.2017 г. ... от специалностите „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“. Абсолвентите Всеки випуск е посвоему уникален. Сигурен съм, че ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от випуск 2017 19.3.2018 г. ... от тях резултати в най-големия бизнес университет в страната и Югоизточна Европа, определи дипломите като ключ за успешната им реализация и припомни, че обучението може да продължи в магистърска степен, която ще надгради наученото досега. Доц. Бисер ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 20.2.2019 г. ... лекция на Бил Люис, бизнес консултант, на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" се проведе в зала „Тържествена“. Лекцията беше организирана от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в ...
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" 1.12.2017 г. ... лекция на Бил Люис, бизнес консултант, на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" се проведе в зала „Тържествена“. Лекцията беше организирана от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в ...
Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ 29.11.2017 г. ... ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото, отбеляза Огнян Траянов. Той се спря на стила на работа, традициите, постигането на ново ниво на корпоративна социална отговорност и колективна социална отговорност, десетте принципа на Глобалния договор. Необходимо е ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... управление на права (ОКУП), на бизнеса, на творчески общества, преподаватели и др.  Г-н Стоянов, г-жа Сачева, проф. Борисов, доц. Борисова, проф. Гоев, г-н Вазкес, г-н Димитров, г-жа Владимирова (отдясно наляво) Проф. Гоев поздрави ...
Бакалаври и магистри от катедра "Управление" получиха дипломите си 29.11.2017 г. ... иновация, от която се постига добър бизнес и се състезавайте кой първи ще стане трилионер, пошегува се той. Доц. Ангел Марчев Владислава Борисoва благодари от името на абсолвентите на преподавателите за получената подкрепа през годините. От 2013 г. ние ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация” 29.11.2017 г. ... диплома от УНСС, най-престижния бизнес университет в България и Югоизточна Европа, струва огромни усилия. Тази диплома отваря широки врати пред вас за професионална реализация не само в нашата страна, но и в света. Но където и да сте не забравяйте родината си, защото тя ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... управление на права (ОКУП), на бизнеса, на творчески общества, преподаватели и др.  Г-н Стоянов, г-жа Сачева, проф. Борисов, доц. Борисова, проф. Гоев, г-н Вазкес, г-н Димитров, г-жа Владимирова (отдясно наляво) Проф. Гоев поздрави ...
Бизнес мастър клас "Сглоби теорията с практиката" 29.11.2017 г. ... и гости участваха в бизнес мастър клас „Сглоби теорията с практиката“ на тема „Управление на личните финанси, инвестиции и спестявания“. Лектор на събитието, организирано от УниКредит Булбанк и U2Б, беше Крум Алексиев, директор на управление ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 20.2.2019 г. ... управление на права (ОКУП), на бизнеса, на творчески общества, преподаватели и др.  Г-н Стоянов, г-жа Сачева, проф. Борисов, доц. Борисова, проф. Гоев, г-н Вазкес, г-н Димитров, г-жа Владимирова (отдясно наляво) Проф. Гоев поздрави организаторите и ...
Бизнес мастър клас "Сглоби теорията с практиката" 28.11.2017 г. ... и гости участваха в бизнес мастър клас „Сглоби теорията с практиката“ на тема „Управление на личните финанси, инвестиции и спестявания“. Лектор на събитието, организирано от УниКредит Булбанк и U2Б, беше Крум Алексиев, директор на управление ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... България и Италия: възможности за бизнес, развитие на човешкия фактор, глобална конкурентоспособност, демокрация, възприемане на корупцията, свобода на словото, иновации, разлика между половете, развитие на държавното управление. Н.Пр. Стефано ...
Отбор от специалност „Международни икономически отношения“ спечели голямата награда в конкурса „Като Бернайс“ 27.11.2017 г. ... Христов от катедра „МИО и бизнес“. Павлина Цанева и Маргарита Димова от специалностите „Медия икономика“ и „Медии и журналистика“ на катедра „Медии и обществени комуникации“ с ментор гл. ас. д-р Мария Николова бяха ...
Публична лекция на евродепутата Ангел Джамбазки на тема „Двойният стандарт в ЕС. Доходен съюз“ 27.11.2017 г. ... граждани в транспортния и строителния бизнес в страни от ЕС, и се спря  на участието ни в транспортния бранш на европейския пазар. Ние сме „малките“ в този бранш. Проблемите са най-вече административни. Съществуват измислени условия, които принуждават ...
Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ връчи дипломите на випуск 2017 20.2.2019 г. ... получавате от УНСС - най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, каза тя. Проф. Виолета Цакова приветства абсолвентите Днес слагаме чертата на един извървян път, но това е и възможност за ново начало. Ще имате нови възможности и мечти, ще вървите ...
Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ връчи дипломите на випуск 2017 29.11.2017 г. ... получавате от УНСС - най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, каза тя. Проф. Виолета Цакова приветства абсолвентите Днес слагаме чертата на един извървян път, но това е и възможност за ново начало. Ще имате нови възможности и мечти, ще вървите ...
Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ връчи дипломите на випуск 2017 23.11.2017 г. ... , която получавате от УНСС - най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, каза тя. Проф. Виолета Цакова приветства абсолвентите Днес слагаме чертата на един извървян път, но това е и възможност за ново начало. Ще имате нови възможности и мечти, ...
Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България 28.11.2017 г. ... и за провеждани по-важни научни, учебни, бизнес и други събития от Патентното ведомство и УНСС, респ. катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“; съдействие за участие на представители на Патентното ведомство в презентации пред студенти, в лекции, семинари, ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... по акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... обяви важната новина, че специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... обяви важната новина, че специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ получават акредитация от Европейската асоциация по логистика. Президентът на ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... по акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... икономика и медии“, „Социални медии, бизнес, политика“. Докладите от форума ще бъдат публикувани в сборник ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... икономика и медии“, „Социални медии, бизнес, политика“. Докладите от форума ще бъдат публикувани в сборник ...
Катедра „Информационни технологии и комуникации“ организира поредица от срещи с представители на бизнеса 6.12.2017 г. ... да се срещнат с представители от реалния бизнес и да се зазпознаят с примери от тяхната работна среда, да получат отговори на важния въпрос каква е връзката между наученото в университета и реализирането му в бизнес среда. Първата среща се проведе на 28.11.2017г. в УНСС, зала 2023 от 17 ...
Първа публична академична лекция на Бойко Борисов, министър-председател на Република България 12.4.2018 г. ... на държавната и местната власт и на бизнеса, преподаватели, студенти, журналисти. Проф. Статев благодари на Бойко Борисов за приетата покана да изнесе публична академична лекция в нашия университет.   Проф. Статев (на трибуната). Вдясно: Бойко Борисов и Петьо ...
Национален семинар с международно участие на тема: „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 20.11.2017 г. ... Нови бизнес модели в дигиталния пазар на аудиовизуално съдържание; -          Нарушения на права върху аудиовизуални произведения и разрешаване на спорове ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“ и „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“ ...
Студенти от катедра "Индустриален бизнес" посетиха централата на VIVACOM 20.11.2017 г. ... пред студентите от катедра „Индустриален бизнес“ своя опит и разкриха тенденциите при защита на фирмената информация. И този път домакин на срещата бе дирекция “Защита на корпоративната информация,” ръководена от  Деян Петков. Лекцията беше фокусирана върху ...
Студенти от катедра "Индустриален бизнес" посетиха централата на VIVACOM 17.11.2017 г. ... пред студентите от катедра „Индустриален бизнес“ своя опит и разкриха тенденциите при защита на фирмената информация. И този път домакин на срещата бе дирекция “Защита на корпоративната информация,” ръководена от  Деян Петков. Лекцията беше фокусирана върху ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... факултет на най-старото и най-голямото висше бизнес училище в България и Югоизточна Европа. Подуправителят на БНБ посочи, че УНСС дава най-добрите кадри в областта на обществено-политическия живот и икономиката, банковата и финансовата сфера. Тя изтъкна заслугите на факултета, чиито ...
Седем стъпки за удвояване на бизнеса 15.11.2017 г. ... стъпки за удвояване на бизнеса“ беше темата, която Александър Николов, бизнес консултант и коуч, представи пред студенти в голяма конферентна зала. Събитието беше организирано от Междууниверситетския център за развитие на кариерата  с цел младите хора да научат повече за ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... студентска книжка на УНСС“ е иновативно бизнес решение, което е 3 в 1 -  студентска книжка, дебитна карта на Банка ДСК и международна студентска идентификационна карта ISIC,  посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев на пресконференция, която  се проведе в ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... студентска книжка на УНСС“ е иновативно бизнес решение, което е 3 в 1 -  студентска книжка, дебитна карта на Банка ДСК и международна студентска идентификационна карта ISIC,  посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев на пресконференция, която  се проведе в ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... ,  ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на ИСК, Радослав Илиев, председател на ИСИРКС, Кирил Воронков, представител на Россътрудничество, Кристиан Уолни, президент на Future World Diplomats. В малката конферентна зала Доц. Славова поздрави ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... от свои партньори и колеги от академичните и бизнес средите. В конференцията взеха участие повече от 30 учени и специалисти с доклади по различни теми. По повод 10-годишнината, катедра „Недвижима собственост” започна и издаването на рецензирано академично списание ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... от специалност "Творчески индустрии и бизнес". Темата им беше  "Пазарът на недвижимите имоти в България - състояние, проблеми и перспективи". Журито присъди и награда за разработка с най-силна практическа насоченост, която отиде при Денис Кирилов, магистър "Мениджмънт на ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... ИСК и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, Ариан Робер от департамент „Труд и социална икономика“ на правителството на Фландрия, Белгия, Дан Густафсон от регионалната администрация на Даларна, Швеция, Надежда Димитрова от Българската стопанска камара, доц. д-р ...
След семинара „Open the Door to Your Career”: сътрудничеството между УНСС и ICAEW осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома 9.11.2017 г. ... в областта на финансите, счетоводството и бизнеса  (Certificate in Finance, Accounting and Business – CFAB). Семинарът бе открит от доц. д-р Румяна Пожаревска – зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет, която заяви, че ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" се дипломираха 6.11.2017 г. ... на студентите, завършили специалностите "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации", "Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", както и на магистрите от "Бизнес информатика" и "Бизнес ...
Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017) 3.11.2017 г. ... пленарни речи. За „Възможностите на бизнес информационните комуникации и технологии в Тайван“ говори Пати Лин, а с „ИТ решенията като неразделна част от телекомуникациите“ запозна участниците Александър Славчев от отдел „Информационни технологии“ на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 3.11.2017 г. ... с обществеността“, „Бизнес журналистика“ и „Продуценство и културни индустрии“. Заедно със своите възпитаници бяха и преподавателите от катедра „Медии и обществени комуникации“,  както и деканът на факултет „Икономика на ...
Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 2.11.2017 г. ... на УНСС, специалист по маркетинг и бизнес развитие в MDV Training в България, гл.ас. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Доц. Пожаревска отрива семинара   Целта на семинара е представяне на възможностите всички ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“ 31.10.2017 г. ... индустрии и интелектуална собственост" към Бизнес факултета на УНСС и Международния правен център (ILAC). В конферентната зала на Университетския център по интелектуална собственост Ние сме флагман в областта на интелектуалната собственост и трябва все ...
Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology" 31.10.2017 г. ... от специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ посетиха българския офис на световния лидер в ИТ услугите - „DXC Technology“. Посещението беше част от практическото обучение на студентите по „Корпоративен риск ...
Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact 30.10.2017 г. ... от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”, който определи като добра научна перспектива. Проектът на УНСС бе един от 32-та избрани проекта от 240 проектни предложения от целия свят, изтъкна деканът. В голямата конферентна ...
Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact 30.10.2017 г. ... от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”, който определи като добра научна перспектива. Проектът на УНСС бе един от 32-та избрани проекта от 240 проектни предложения от целия свят, изтъкна деканът. В голямата конферентна ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - ...
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“, организатори: катедра "Частноправни науки" на УНСС, катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" на УНСС и Международния правен център 20.2.2019 г. ... индустрии и интелектуална собственост" към Бизнес факултета на УНСС и Международния правен център (ILAC). В конферентната зала на Университетския център по интелектуална собственост  Ние сме флагман в областта на интелектуалната собственост и трябва все по-интензивно да ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 27.10.2017 г. ... един век обучава държавния, политическия и бизнес елит на страната“, отбеляза проф. Статев. „За нас сътрудничеството с доказани в своята област компании е особено ценна, защото така свързваме учебната дейност с реалния живот, което обогатява и надгражда знанията и уменията ...
20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“ 27.10.2017 г. ... комуникационно общество, за икономика, за бизнес, ние често  забравяме, че при липсата на ефективно управление не може да работи нито един сектор, отбеляза проф. Розенбаум. Икономическият растеж зависи изцяло от наличието на ефективно управление, от правилното му структуриране, а ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 30.10.2017 г. ... е един от водещите университети за правни, бизнес и икономически науки в Европа. Основан през 1927 г., днес той разчита на дългогодишния си опит и установени традиции в преподаването, като насърчава академичното развитие на своите студенти и ги подготвя за професионалните изисквания на ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 26.10.2017 г. ... от Португалия, както и представители на бизнеса – „Метис“ ООД, „Кейт“ ООД, „Спесима“ ООД и др. Форумът е организиран от СОИС, в сътрудничество с Патентното ведомство на Р България и УНСС.  В голямата конферентна зала На откриването ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“ 26.10.2017 г. ... близо един век обучава държавния, политическия и бизнес елит на страната“, отбеляза проф. Статев. „За нас сътрудничеството с доказани в своята област компании е особено ценна, защото така свързваме учебната дейност с реалния живот, което обогатява и надгражда знанията и уменията на нашите ...
Открита лекция на Никола Евтимов на тема: Криптовалути и децентрализирана икономика 26.10.2017 г. ... Евтимов придобива бакалавърска степен по Бизнес администрация в САЩ и Магистърска степен по Финанси и Инвестиционен мениджмънт в Шотландия. Занимава се от 2016 г. с блокчейн като метод за съхранение на информация в компютърните мрежи. Лекторът Никола Евтимов Лекторът подчерта, че поради ...
Публична лекция на проф. Мотошиге Ито на тема „Глобалните икономически тенденции и отношенията Япония-ЕС“ 25.10.2017 г. ... представи пред японските гости най-голямото висше бизнес училище в България и Югоизточна Европа. Имаме възможността да чуем виден учен-икономист от страната, която заема особено място, благодарение на дългогодишното сътрудничество на УНСС с различни японски университети и институции, добави доц. Славова ...
Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“ 20.10.2017 г. ... . д-р Асен Златаров“, Международното висше бизнес училище, както и представители на академичната наука от Германия, Албания, Република Македония, Русия, Полша и др. На откриването на форума в голямата конферентна зала присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, Ивелина Василева, възпитаник ...
Студенти от кат. "Индустриален бизнес" посетиха DHL Експрес България 20.11.2017 г. ... от III курс, специалност „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“, посетиха DHL Експрес България. Събитието беше организирано от Центъра за развитие на бизнес компетенции на катедра „Индустриален бизнес“. Студентите бяха придружени от ас. д-р Петя Биолчева ...
Студенти от специалност „Бизнес икономика“ посетиха централата на VIVАCOM. 20.11.2017 г. ... от III курс, специалност „Бизнес икономика“ с преподаване на английски език, посетиха централата на най-големия в страната мобилен оператор VIVICOM. Събитието беше организирано от Центъра за развитие на бизнес компетенции U2B на катедра „Индустриален бизнес“.  Студентите ...
Открита лекция на тема „5-те пътя на иновациите до пазара“ 20.11.2017 г. ... от  инициативата на УниКредит Булбанк „Бизнес Мастър Клас“ по икономика с практическа насоченост. Събитието в голямата конферентна зала под надслов „Сглоби теорията с практиката“ бе открито от доц. д-р Радко Радев, директор на Научноизследователския център за развитие на ...
Катедра Индустриален бизнес в София Тех Парк 20.11.2017 г. ... от Бизнес факултета посетиха София тех парк сряда, 05 април 2017 9:35 Студенти от Бизнес факултета на УНСС научиха какво е среда за иновации в първия технологичен парк в България - София тех парк АД.  Посещението бе инициирано от ас. д-р Петя Биолчева и подкрепено от ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... и „Успешна приемственост в семейния бизнес“. На форума присъстваха преподаватели, представители на държавни институции като Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, Българската стопанска камара и др. Информационният ден бе открит от доц. д-р Иван ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 18.10.2017 г. ... , експерти от Португалия, както и представители на бизнеса – „Метис“ ООД, „Кейт“ ООД, „Спесима“ ООД и др. Форумът е организиран от СОИС, в сътрудничество с Патентното ведомство на Р България и УНСС.  В голямата конферентна зала На ...
Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“ 20.2.2019 г. ... , експерти от Португалия, както и представители на бизнеса – „Метис“ ООД, „Кейт“ ООД, „Спесима“ ООД и др. Форумът е организиран от СОИС, в сътрудничество с Патентното ведомство на Р България и УНСС.  В голямата конферентна зала На откриването на семинара ...
УНСС ще си сътрудничи с Технологичния университет МАРА, Малайзия 17.10.2017 г. ... Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, проф. д-р Диана Копева, проф. д-р Валентин Гоев, проф. Рошима Саид, проф. д-р Нур Захирах, д-р Розия Абу, д-р Махадир Ладисма ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 13.10.2017 г. ... със специализации "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика" и "Продуцентство и културни индустрии" (магистри). ВАЖНО: на 2 ноември 2017 г. между 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... – 177, ще се обучават в специалностите „Бизнес администрация“, „Икономика“ и „Счетоводство и контрол“ в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) в Хасково през новата академична учебна година, която беше открита на 7 октомври. На тържеството присъстваха ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... – 177, ще се обучават в специалностите „Бизнес администрация“, „Икономика“ и „Счетоводство и контрол“ в РЦДО-Хасково през новата академична учебна година, която беше открита на 7 октомври. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по ...
Работна среща по Програма COST 5.10.2017 г. ... на нашия университет участваха представители на Бизнес факултета - проф. д-р Диана Копева, ръководител на WG1.4., доц. д-р Николай Щерев, зам.-ръководител на WG1.4., доц. д-р Димитър Благоев,  ас. д-р Моника Събева и докторант Гергана Киркова. Проф. д-р Диана Копева и Карло Батисти, ...
УНСС ще си сътрудничи с водещи университети от Индонезия 17.10.2017 г. ... в тридневната международна конференция по приложен бизнес и икономика (ICABE 2017), която се проведе в УНСС. По време на форума бяха изнесени доклади от над 65 лектори от университети от 16 държави – България, Гърция, Румъния, Русия, Чехия, Полша, Испания, Великобритания, Латвия, Исландия, Индонезия ...
Обучение на американски студенти в УНСС 3.10.2017 г. ... добре дошли в най-добрия и най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа, който подготвя бъдещият елит на страната, приветства американските студенти проф. Поля Кацамунска. Тя представи програмата на обучението, която включва и срещи с представители на правителствената администрация, ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... бързо се променя - технологиите, геополитиката, бизнесът, икономиката, нравите, хората. Изчезват традиционни професии, раждат се нови специалности. В сложната и конкурентна среда имаме амбицията да сме поне една крачка напред пред академичните си събратя. Предстои ни усвояване на нови знания, на нови ...
Среща за развитие на сътрудничеството в областта на медиацията 2.10.2017 г. ... за разрешаване на спорове и гост изследовател към Бизнес факултета на Университета Ню Джърси Сити, Симона Такова, председател на ЦСМ към СРС и СГС, съдия Евгени Георгиев от Софийския районен съд,  доц. Петя Неделева. От страна на УНСС в нея участваха доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан ...
Партньорска среща по проект FABUSS 6.12.2018 г. ... среща по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" (FAmily BUsiness Successful Succession - FABUSS). Проектът се изпълнява от Атинската търговско-промишлена палата в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и други седем организации от Гърция, Кипър, Италия, Португалия и ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) се проведе в университета. Тринадесетото поредно издание на форума, домакин на което е УНСС, бе организирано от Трансилванския университет в Брашов, Румъния -  Центъра за високи постижения „Жан Моне“ ...
Партньорска среща по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" 28.9.2017 г. ... приемственост в семейния бизнес” (FAmily BUsiness Successful Succession – FABUSS). Проектът се изпълнява от Атинската търговско-промишлена палата в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и други седем организации от Гърция, ...
Семинар на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози 14.9.2017 г. ... кабинет на катедра „МИО и бизнес“ се проведе обучение на тема: „Анализ и прогнозиране на международните пазари“, организирано от Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози. Водещ лектор на еднодневния семинар беше доц. д-р ...
Логистичeн център на "Кауфланд България" - партньор на катедра Логистика" и Българска асоциация по логистика 17.8.2017 г. ... студентите по специалността "Бизнес логистика" ще посетят с автобуси на Кауфланд логистичния център и ще бъдат запознати с неговото управление. Логистичният център е в гр. Раковски със застроена площ от 80 000 кв.м., като през 2018г. се предвижда строежът на още ...
Експертна дискусия в рамките на изпълнение на проект Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на иконо­мическата мобилност“ 19.7.2017 г. ... общности, професионалните и бизнес мрежи. Национални политики за завръщане. проф. Веселин Минчев и доц. д-р Андрей Нончев - модератор на дискусията. Участници в дискусията в зала "Научни съвети", УНСС Научният проект „Завръщащите се ...
Среща на студенти с доц. Емил Хелиенек, международен координатор на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 31.7.2017 г. ... Трент, Великобритания, "Европейски бизнес и финанси", и с Ева Хелиенек, мениджър „Международни партньорства“ на Бизнес училището на Нотингам Трент. На срещата присъства и гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Национална компания Индустриални зони“ 31.7.2017 г. ... и практически умения в реална бизнес среда и тяхната професионална реализация при работодатели от индустриалните зони на НКИЗ. Сътрудничеството ще се осъществява чрез Междууниверситетския център за развитие на кариерата, който ще информира за възможностите за ...
Наши представители участваха в конференция с двама нобелови лауреати 10.7.2017 г. ... от катедра „МИО и бизнес“, подготвиха за конференцията доклад на тема: „Модернизация на инструментите за търговска защита на ЕС“. Председателят на ДМКРА проф. генерал полковник Айдън  Алиев (в средата), отляво - проф. ...
Договор за сътрудничество между УНСС и "Амарант България" 28.6.2017 г. ... и практически умения в реална бизнес среда и при възможност – професионална реализация на студенти от УНСС. Това предвижда договорът за сътрудничество, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Янаки Янакиев, управител на „Амарант България“ ...
Преподавател от катедрата взе участие в международна научна конференция за нови бизнес модели 28.6.2017 г. ... международна конференция за нови бизнес модели  (2nd International Conference on New Business Models), която се проведе на 20-23 юни в Грац, Австрия.  Той представи доклад свързан с устойчивите бизнес модели за кръгова икономика. На конференцията участваха ...
Осма международна конференция на тема „Международното предприемачество: тенденции, предизвикателства, постижения“ 27.6.2017 г. ... и Европейският съвет за малък бизнес и предприемачество (ECSB), организираха международна конференция на тема „Международното предприемачество: тенденции, предизвикателства, постижения“. Форумът се проведе от 6 до 9 юни в к.к. „Св. Св. Константин и ...
VIII-ма международна конференция „Международното предприемачество: тенденции, предизвикателства, постижения“, 6 - 9 юни 2017 г., к.к. "Св. Св. Константин и Елена" 7.7.2018 г. ... и Европейският съвет за малък бизнес и предприемачество (ECSB) международна конференция на тема „Международното предприемачество: тенденции, предизвикателства, постижения“.  Конференцията беше организирана с финансовата подкрепа на Фонд ...
Наш преподавател участва в международна конференция в Университета Джорджтаун, Вашингтон 26.6.2017 г. ... перспектива (чрез изследвания на бизнес организациите, обществените и неправителствените организации); от професионалната перспектива (с вижданията на изследователи от различни страни и на хората, практикуващи отговорното управление).   Доц. Елка ...
Лекции на гл. ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия 16.6.2017 г. ... студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. Студентите бяха запознати с характерните особености на транспорта и неговата ключова роля за развитието на националната и световната икономика. Разгледано бе значението на мултимодалните ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на изследователските трудове. Използват се съвременни технически средства за обучение. Сертифициране на резултатите от обучението по ...
Резултати от втори кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... и възможности пред българския бизнес" на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология: 1. Марти Димитров 2. ...
Преподаватели от факултета взеха участие в конференция на тема "Образование и обучение" 26.6.2017 г. ... съответстват на нуждите на бизнеса, на потребностите на одиторската професия и на обществения интерес. Водещ презентатор беше Дейвид Брукфийлд - дипломиран експерт-счетоводител и консултант, член на ICAEW, учен, преподавател по икономика и финанси, с ...
Публична защита на дисертационен труд на докторант Владимир Филипов 12.6.2017 г. ... на дисертационен труд на тема "Бизнес с интелектуална собственост в музикалната индустрия" на докторант Владимир Филипов.  Научното жури бе в състав: проф. д-р Георги Костов, доц. д-р Мария Маркова, проф. д-р Тенчо Колев, доц. д-р Владя Борисова и доц. Божанка ...
Публична защита на дисертационен труд на докторант Христин Стрижлев 12.6.2017 г. ... на дисертационен труд на тема "Бизнес с интелектуална собственост в радио индустрията" на докторант Христин Стрижлев.  Научното жури бе в състав: проф. д-р Виолета Цакова, проф. д-р Станислав Семерджиев, доц. д-р Владя Борисова, доц. д-р Орлин Спасов и доц. ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... на специалисти по международен бизнес и професионалната специализация на кадри за сферата на търговията. УНСС и БТПП ще си партнират в разработка на съвместни проекти, реализация на проучвания и анализи от съвместен интерес, експертна и консултантска взаимопомощ, ...
На среща със студенти бе представена магистърската програма "Европейски бизнес и финанси" 7.6.2017 г. ... магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" на УНСС и Университета Нотингам Трент, Великобритания. Гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата, и доц. д-р Димитър Ненков, предишен ръководител на програмата, ...
Мастър клас "Forensic Accounting" с професор от Университета Юнион в Джаксън, САЩ 5.6.2017 г. ... Аустил, професор по счетоводство и бизнес право към Union University, Jackson, Tennessee, USA. Събитието бе организирано със съдействието на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното ...
Студенти спортисти връчиха на университетското ръководство отличията си от Националната универсиада 2017 2.6.2017 г. ... , поднаправление „Икономика и бизнес“, Мартин Желев, IV курс, „Право“, Иван Дерменджийски, IV курс, „Счетоводство“, Йордан Андреев, II курс, поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“, Александър Лебешковски, ...
Стартира процедура за акредитиране на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА (European Logistics Association - ELA) 29.5.2017 г. ... , УНСС - „Бизнес логистика“ в ОКС „бакалавър“, „Бизнес логистика“ в ОКС „магистър“  и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „магистър“. Предлаганата от ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 25.5.2017 г. ... магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" на УНСС и Университета Нотингам Трент, Великобритания. Гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата, и доц. д-р Димитър Ненков, предишен ръководител на програмата, ...
УНСС ще си сътрудничи с ливански университети 19.5.2017 г. ... университет и в изданието “Бизнес и право“ на Юридическия факултет” на УНСС ...
97 години УНСС 18.5.2017 г. ... база на най-големия бизнес университет в страната и Югоизточна Европа.   Почит към делото на първостроителите В знак на признателност към делото и паметта на първостроителите на УНСС бяха поднесени цветя и венци пред паметника на проф. Стефан Бобчев ...
Информационни срещи със студенти от направление „Икономика и инфраструктура“ 18.5.2017 г. ... след втори курс. Специалността „Бизнес логистика“ на катедра „Логистика“ също беше представена от доц. Драгомиров, който запозна бъдещите логистици с перспективите за тяхното развитие, както и с изучаваните дисциплини. Повече информация за избора на специалност ...
Отразяване в медиите на Първата международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност" 18.5.2017 г. ... Близкия изток ЕС Политика Общество Финанси Бизнес Бюджет Инфраструктура Туризъм Имоти Еко Технологии Интернет Наука Компютри Комуникации Автомобили Други Футбол Волейбол Баскетбол Тенис Формула 1 Други Кино Култура Музика Здраве и красота Разни Дом и семейство Здравословно Душа и ...
Първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“ 18.5.2017 г. ... към всички държавни институции, към всички бизнес структури, че той става наше ежедневие“, изтъкна ректорът. Емблематично е, че мащабната кибератака „Wannacry”, която удари институции, компании и болници в близо 100 държави, стана в навечерието на конференцията, посочи ...
Лекция на преподавател от Университета в Прищина пред студенти от Бизнес факултета 17.5.2017 г. ... студенти от специалностите „Агробизнес“ и „Индустриален бизнес“ в малката конферентна зала изнесе лекция доц. д-р Екрем Джокай, преподавател от Университета в Прищина и директор на дирекция „Анализи и статистика“ към Министерството на земеделието, горите ...
Commercial Awareness Session за студенти на УНСС 16.5.2017 г. ... гостите: Йоанна Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant Thornton България. Гл. ас. д-р Михаил Мусов и Йоанна Сзичовска В кратка ...
Студенти и докторанти от специалност „Стопанска логистика“ взеха участие в Шестата международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 12.5.2017 г. ... докторанти под надслов „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е продължение на дългогодишната традиция за насърчаване на възпитаниците на специалността, в посока разширяване на интересите и познанията им в актуални аспекти на научното познание и подкрепа на младите учени, по ...
Бизнес мастър клас „Me Inc.: практични идеи за управление на личния бранд“ 11.5.2017 г. ... Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност (U2B), откри организирания от УниКредит Булбанк и U2Б Бизнес мастър клас на тема „Me Inc.: практични идеи за управление на личния бранд“. Лектор бе Вики Блажева, ...
"Кариера УНСС 2017" 10.5.2017 г. ... стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори. Компании от сферата на ИТ, телекомуникациите, консултантски фирми, рекламни агенции, производители, търговски фирми, финансови институции, банки се включиха в събитието. То бе организирано под от патронажа на ректора на УНСС проф. ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, който беше модератор на дискусията, преподаватели и студенти. Проф. Динков представи гостите и определи събитието като принос към най-актуалната ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... , храните и горите. Магистър по „Аграрен бизнес, икономика и мениджмънт“ и „Отбранителна индустрия, икономика и мениджмънт“ на УНСС. Румен Порожанов Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Завършил е ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“, доц. д-р Костадин Коларов, научен секретар на катедрата ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 27.4.2017 г. ... маса на тема „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“. Форумът се проведе в навечерието на Световния ден на интелектуалната собственост 26 април и бе организиран от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“. На откриването му ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“ 3.5.2017 г. ... , обмен на информация за значими учебни и бизнес прояви, лекции и презентации, семинари, конференция, дискусии и др. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“ ЕООД, респ. катедра „Статистика и ...
Търсят се бизнес идеи, които да помагат в борбата срещу климатичните промени 26.4.2017 г. ... международен конкурс за стартиращи зелени бизнес идеи.  Конкурсът привлича таланти в сферата на чистите технологии и им помага да имплементират решенията си за справяне с климатичните изменения, както и да превърнат своите идеи в бизнес с глобален потенциал. Студенти, стартиращи ...
Дни на кариерата на банка Пиреос 3.5.2017 г. ... тази година. Стела Добрева, експерт-партньор ЧР – бизнес дирекция „Човешки ресурси“, и Боряна Монева, началник отдел „Обучение и развитие“, дирекция „Човешки ресурси“, консултираха студентите как да кандидатстват за стаж в банката. Те разясниха, че за да бъдеш стажант е ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 26.4.2017 г. ... . д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е втора по дял от БВП в България със своите 13-14 на сто, посочи той. Проф. Първанов открива срещата с Карел Крал ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 26.4.2017 г. ... . д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е втора по дял от БВП в България със своите 13-14 на сто, посочи той. Проф. Първанов открива срещата с Карел Крал ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът бе фокусиран върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 3.5.2017 г. ... на кръгла маса на тема „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“. Форумът се проведе в навечерието на Световния ден на интелектуалната собственост 26 април и бе организиран от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“. На откриването му ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът бе фокусиран върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 3.5.2017 г. ... . д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е втора по дял от БВП в България със своите 13-14 на сто, посочи той. Проф. Първанов открива срещата с Карел Крал ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 20.2.2019 г. ... на кръгла маса на тема „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“. Форумът се проведе в навечерието на Световния ден на интелектуалната собственост 26 април и бе организиран от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“. На откриването му ...
Публична лекция на Н.Пр. Шин Бунам, посланик на Република Корея в България 21.4.2017 г. ... . На събитието, организирано от катедра „МИО и бизнес“, присъстваха доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедрата, проф.  д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, преподаватели, студенти. Тази среща ще разкрие важни детайли за корейската икономика и отношенията на Република Корея и ...
Ректорът връчи почетни грамоти на „златните“ и „сребърните“ ни баскетболисти и треньорите им 20.4.2017 г. ... издание на турнира, което се организира от престижното бизнес училище ESSEC. „За първи път в историята нашето участие бе увенчано с шампионска титла при мъжете. Жените бяха на една ръка разстояние от втора шампионска титла, но малко не им достигна“, отбеляза тя. Треньорът благодари за подкрепата на ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... . Събитието, част от поредица практически лекции на Бизнес мастър клас, бе организирано от УниКредит Булбанк и Центъра за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност“ (U2b) при УНСС. В голямата конферентна зала Целта на инициативата Бизнес мастър клас и ...
Нашите баскетболисти със злато и сребро от турнира „Петте топки“ в Париж 18.4.2017 г. ... топки“,  организирано от престижното бизнес училище ESSEC. В него взеха участие университети от десет страни от Европа, Африка и Азия с отбори по  баскетбол, хандбал, волейбол, футбол и ръгби. Нашият университет бе представен от отборите си по баскетбол, които спечелиха първо място при ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“, доц. д-р Костадин Коларов, научен секретар на катедрата. При откриването ...
Студенти от Бизнес факултета посетиха София тех парк 5.4.2017 г. ... от Бизнес факултета на УНСС научиха какво е среда за иновации в първия технологичен парк в България - София тех парк АД.  Посещението бе инициирано от ас. д-р Петя Биолчева и подкрепено от Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности "Иновации и конкурентоспособност ...
GfK Bulgaria представи бизнеса си пред студенти от катедра "Статистика и иконометрия" 5.4.2017 г. ... на маркетинговите проучвания у нас, представи бизнеса си пред четвъртокурсниците от специалност „Статистика и иконометрия“. На срещата в малката конферентна зала присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедрата, доц. д-р Соня Чипева, зам.-декан по научноизследователската ...
Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач 29.3.2017 г. ... , банкер и предприемач, бе темата на лекцията от Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк с лектор Филип Генов, старши мениджър „Специални проекти“ в банката. Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк е в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на ...
Презентация "Геймърството - удоволствие и бизнес" 29.3.2017 г. ... „Геймърството – удоволствие и бизнес“ бе голям. В голямата конферентна зала Това е поредната лекция, която организирахме с подкрепата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, посочи неговият директор доц. д-р Йордан Близнаков и акцентира ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 28.3.2017 г. ... Сървисиз“ е лидер в сферата на аутсорсинга на бизнес процеси, работи с компании от световния топ 500 и има офиси в София, Варна и Бургас. Участниците в дискусията (проф. Гоев и проф. Димитров вляво) Катерина Куртева,  мениджър „Връзка с образователни институции“ ...
Национално състезание по Приложна информатика 27.3.2017 г. ... за учебната 2017/2018 г. - специалност „Бизнес информатика и комуникации“ и специалност „Бизнес информатика и комуникации“ с преподаване на английски език. Изкаралите състезанието ученици могат да се запишат в специалността с преподаване на английски език след явяване на ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.3.2017 г. ... Сървисиз“ е лидер в сферата на аутсорсинга на бизнес процеси, работи с компании от световния топ 500 и има офиси в София, Варна и Бургас. Участниците в дискусията (проф. Гоев и проф. Димитров вляво) Катерина Куртева,  мениджър „Връзка с образователни институции“ ...
Предварителен кандидат-магистърски прием за 2017 г. 29.3.2017 г. ... ПРОГРАМИ: СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 24.3.2017 г. ... в Тилбург е един от водещите университети за правни, бизнес и икономически науки в Европа. Основан през 1927 г., днес той разчита на дългогодишния си опит и установени традиции в преподаването, като насърчава академичното развитие на своите студенти и ги подготвя за професионалните изисквания на модерния ...
Правителството реши да бъдат открити три института в УНСС 23.3.2017 г. ... и политики, Институт по творчески индустрии и бизнес и Институт по предприемачество. Това реши Министерският съвет на заседанието си на 22 март. Институтът по икономика и политики ще допринесе за оптимизиране на научноизследователската дейност в университета. В него ще се извършват както ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... сътрудничество и преподавател в катедра „МИО и бизнес“, по време на посещението му в САЩ. Проф. Манкю благодари за отличието и изрази своето желание да посети нашия университет. Проф. Манкю (вляво) и доц. Желев Проф. Манкю е автор на един от най-популярните учебници по ...
„ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКАТА“ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ“, УНСС В ИП „КАРОЛ“ 20.3.2017 г. ... на УНСС се докоснаха до реалния бизнес по време на изнесено обучение в Инвестиционен посредник „Карол“. В библиотеката на Карол обучението е интригуващо и приятно Инициативата „Обучение в практиката“ е съставна част от избираемите дисциплини „Анализ ...
Семинар "Как да намерим сигурност в един несигурен свят" с лектор Дан Мур 17.3.2017 г. ... , връзки с обществеността, бизнес статистика, прогнозиране и създаване на нови центрове. Сега обучава в компанията над 70 000 души на това как да създадат свой бизнес и да постигнат целите си. Изнася лекции в различни университети в света - Vanderbilt ...
Инициатива „Обучение в практиката“ за студентите от специалност „Политология“ 17.3.2017 г. ... на УНСС се докоснаха до реалния бизнес по време на обучение в инвестиционния посредник „Карол“.  В библиотеката на „Карол“ Инициативата „Обучение в практиката“ е съставна част от избираемите дисциплини ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БАКР - Агенция за кредитен рейтинг 16.3.2017 г. ... на лекции, семинари кръгли маси, бизнес форуми, осигуряване на шансове за кариерно развитие и реализация на наши студенти чрез стажантски програми и наемане на работа, организиране на съвместни емпирични изследвания и др. Това предвижда меморандумът между УНСС и БАКР ...
Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ 15.3.2017 г. ... наука, изпълнителната власт, бизнеса, НСИ, БАН, фирми и браншови организации участваха в конференция на тема „Проблеми и решения за малките и средните предприятия“, която се проведе в университета. На организирания от  УНСС, Министерството на ...
Дискусия със създателите на компаниите Chargest и Junior Achievement Bulgaria 14.3.2017 г. ... за финансиране на стартиращи бизнеси, който набира скорост и сред българските предприемачи. В голямата конферентна зала Срещата бе открита от доц. д-р Радко Радев, директор на Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности ...
Светът в хаоса на социалните медии коментира в лекцията си PR експертът Максим Бехар 22.2.2017 г. ... студентите и представители на бизнеса. Една от тях е обособяването на Бизнес център в университета. Максим Бехар подчерта, че за него е чест да се върне в УНСС след много години! Ректорът представя PR експерта Максим Бехар „Нито една ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 21.2.2017 г. ... си „Срещни бизнеса – бъди успешен в логистиката“. Началото на поредицата постави темата „Професията „спедитор“ – практика и реалност“ с лектор Олга Василевска, управител на фирма  MW Logisticа ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 20.2.2017 г. ... си „Срещни бизнеса – бъди успешен в логистиката“. Началото на поредицата постави темата „Професията „спедитор“ – практика и реалност“ с лектор Олга Василевска, управител на фирма  MW Logisticа ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 17.2.2017 г. ... 22 000 студенти и най-големият бизнес университет в Източна Европа. Шестима са премиерите, седмина - външните министри, 14 са министрите на финансите, чиято биография е тясно свързана с нашия университет. Доц. д-р Стела Ралева представя обучението в ...
Кристиян Маджуров е новият председател на Студентския съвет 16.2.2017 г. ... 4 курс, специалност „Бизнес администрация“. За членове на Студентския сенат бяха избрани Кристиян Маджуров, Мартин Петков, Даниел Парушев – докторант, Веселин Андреев, Георги Стаматов, Данита Бърдарова и Мелани Захариева. Мартин ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" между УНСС и Университета Нотингам Трент се проведе информационна среща с доц. Емил Хелиенек, международен директор на програмата, и ас. д-р Дияна Митева, директор и координатор на програмата. На събитието стана ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... по „финанси, счетоводство и бизнес. През м. октомври 2014 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев подписа рамково споразумение “Partner in learning” между   УНСС и Institute of Chartered Accountants in England and Wales ...
ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ 13.1.2017 г. ... „Ваптех“ ЕООД – бизнес ...
Проект GreenB - Трета работна среща, Перуджа, Италия 11.12.2017 г. ... по управление за "зелен" бизнес/. Като представители на ИСК при УНСС - София в срещата взеха участие доц.д-р Елка Василева и доц.д-р Даниела Иванова. На срещата присъстваха партньорите по проекта: ИСК при УНСС - София, България, TUCEP - Перуджа, Италия, ...
Катедра "Недвижима собственост" изпрати възпитаниците си в навечерието на Коледа 23.12.2016 г. ... собственост”, „Бизнес с недвижими имоти“ и “Икономика на недвижимата собственост” със специализация „Финансов мениджмънт на недвижимата собственост“. Дипломите на абсолвентите бяха връчени на официална церемония в ...
Магистрите и бакалаврите от „Регионално развитие“ се дипломираха 22.12.2016 г. ... мениджмънт и бизнес“ се проведе в зала „Тържествена“. Абсолвентите Това е тържествен момент, в който родителите сигурно са най-щастливи, а след тях и абсолвентите, обърна се към ...
Семинар на тема "10 причини защо доброволците са по-успешни в кариерата си" 21.12.2016 г. ... и студентския форум „Бизнесът в действие“, който е ангажиран с това да подпомага младите хора в търсенето на работа. По време на форума се провеждат реални бизнес симулации от водещи компании, обучения от професионалисти и възможности за ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... държавните институции, бизнесът, неправителственият сектор, обществеността, както и академичната общност у нас и в чужбина, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев пред Общото събрание на УНСС, което събра в аула „Максима“ делегати, бивши ...
Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти 20.12.2016 г. ... , катедра „МИО и бизнес“, проф. Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, катедра „Управление“, проф. д-р Галина Младенова, катедра ...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори - бизнес организации 20.12.2016 г. ... за избор на асоциирани партньори - бизнес организации. На адрес URL http://www.unwe.bg/crep се намират необходимите документи* за кандидатстване и информация за поканата, които се считат за неделима част от настоящата покана: Декларация за участие и критерии и методология ...
Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони" 16.12.2016 г. ... бе представена „Връзката наука-бизнес  в рамките на индустриалните зони“. В нея участваха Асенка Христова и Георги Стоев, едни от създателите на Индъстри Уоч. Доц. Стоянова, Асенка Христова, Георги Стоев, проф. Копева и доц. Щерев (отляво надясно) ...
УНСС и НСИ проведоха първия обучителен курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ 16.12.2016 г. ... демографската, макроикономическата и бизнес статистиката, както и с някои нови методи за събиране на данни. Доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката и преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС, и гл. ас. д-р Александър ...
Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони" 16.12.2016 г. ... бе представена „Връзката наука-бизнес  в рамките на индустриалните зони“. В нея участваха Асенка Христова и Георги Стоев, едни от създателите на Индъстри Уоч. Доц. Стоянова, Асенка Христова, Георги Стоев, проф. Копева и доц. Щерев (отляво надясно) ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... , известни представители на бизнеса и неправителствения сектор. В аула "Максима" Последните четири години, които вие прекарахте в университета, бяха най-щастливите години на вашата младост, в които учихте икономика и макроикономика, изграждахте ...
Открита лекция на тема „5-те пътя на иновациите до пазара“ 6.12.2016 г. ... на УниКредит Булбанк „Бизнес Мастър Клас“ по икономика с практическа насоченост. Събитието в голямата конферентна зала под надслов „Сглоби теорията с практиката“ бе открито от доц. д-р Радко Радев, директор на Научноизследователския център за ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... от специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и 65-те бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ получиха дипломите си на официална церемония в ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 27.2.2017 г. ... технологии в сътрудничество с бизнеса“ бе организирана в университета по случай 50-годишнината на катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“. На събитието в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 20.2.2019 г. ... и студенти, представители на бизнеса и различни организации. Откриването на тържественото честване в голямата конферентна зала Събитията и знаковите фигури, белязали развитието на катедрата в нейното 25-годишно развитие, открои доц. Борисова, която благодари на ...
Младежкият икономически форум 2016 срещна студентите с бизнесмена Стефан Шарлопов 2.12.2016 г. ... лекции и обучения в най-големия бизнес форум за студенти и млади хора в България. Събитието бе организирано от Студентския съвет при УНСС и неговата цел бе да събере на едно място студенти и младежи от цялата страна с някои от най-успешните представители на бизнеса, ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 2.12.2016 г. ... технологии в сътрудничество с бизнеса“ бе организирана в университета по случай 50-годишнината на катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“. На събитието в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати ...
Среща на декана на ФСФ и екипа по Университетски проект "Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (АССА) с г-жа Роксана Георге - мениджър бизнес отношения на АССА за Югоизточна Европа 2.12.2016 г. ... Роксана Георге - мениджър бизнес отношения на АССА за Югоизточна Европа,към Association of Chartered Certified Accountants (АССА), офис Букурещ, Румъния. На срещата бе обсъдено предстоящото акредитиране на учебните програми (F5 - "Управление на изпълнението"; F6 - ...
Участие в Деветата годишна научна сесия на УНСС 2.12.2016 г. ... усъвършенстване на връзката "обучение-бизнес" чрез създаване на тренировъчна счетоводна фирма", с научен колектив - ръководител - проф.д-р Стоян Стоянов и  гл.ас.д-р Христо Маврудиев и докторантите - Николай Кацарски и Мартин Танчев; Проект № НИД НИ-1-1/2013, "Адаптиране ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... и студенти, представители на бизнеса и различни организации. Откриването на тържественото честване в голямата конферентна зала Събитията и знаковите фигури, белязали развитието на катедрата в нейното 25-годишно развитие, открои доц. Борисова, която благодари на ...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на асоциирани партньори 13.12.2016 г. ... висши училища), или от типа бизнес организации (предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.), като за всеки тип организация се кандидатства отделно. На адрес URL http://www.unwe.bg/crep  се намират необходимите документи ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 2.12.2016 г. ... на Студентския съвет, представители на бизнеса и държавната администрация, преподаватели и студенти.  Доц. Близнаков открива форума. Вдясно от него: Зорница Русинова, доц. Стела Ралева, Светлозар Петров, Драгомир Николов, Денис Димитров  Стартира ...
Студенти и преподавател от УНСС спечелиха конкурса „Като Бернайс” 30.11.2016 г. ... Христов от катедра „МИО и бизнес“ на УНСС, който получава грамота за подготовката на екипа победител. Илиана Христева, гл.ас. Александър Христов и Петя Лютова при връчването на наградата Илиана и Петя впечатлиха журито със създадената ...