Резултати от търсене за Бакалавър

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

316 results found
Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г. 20.7.2018 г. ... на студентите от: II курс - ОКС „бакалавър”– 4,04 включително; III курс - ОКС „бакалавър”– 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър”– 4,11 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително.   Важно! Срокът ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... приключение с програмата започна с доста колебания при записването за нея, тъй като разполагах с оскъдна информация, но в крайна сметка заминах. Градчето, в което бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си ...
ОКС БАКАЛАВЪР „Регионално развитие”- редовна форма 11.5.2018 г. ... и други области. Завършилите ОКС”Бакалавър” на специалност “Регионално развитие” придобиват знания в областта на: теоретичните основи на регионалната икономика, управление и политика; методология и методика на регионалния анализ и изследвания диагностика и ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” В ОКС „БАКАЛАВЪР“, РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ                  Преддипломният стаж е задължителна част от обучението на студентите, в съответствие със Закона за висшето ...
Национален конкурс "Млад икономист 2018" 3.4.2018 г. ... училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29 годишна възраст. Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;  Докладите трябва да бъдат написани на ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 26.5.2018 14.00-16.00 Магистърски семинар проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.05.2018  11.00-13.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д.Фесчиян 304 09.06.2018  11.00-13.00 Счетоводство на ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 27.3.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 26.5.2018 14.00-16.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 303 27.5.2018 9.00-11.00 Анализ на фин.отчети на предпр. проф.д-р Д.Фесчиян 304 02.06.2018  15.00-17.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър 20.3.2018 г. ... на студентите в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се провежда съобразно съществуващите нормативни регламенти и изисквания ...
Най-нови учебници 4.3.2018 г. ... институции. Книгата е предназначена за студентите от бакалавърска и магистърска степен на специалност „Социология” и специалност „Политическа икономия” в Университета за национално и световно стопанство, но доколкото в нея се разискват проблемите на дефиниране и измерване на социалния ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... четири семестъра е предназначена за завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация ...
Програма за Държавен изпит 28.2.2018 г. ... “Икономика на човешките ресурси”, ОКС “Бакалавър”   Демографски основи на пазара на труда. Населението в трудоспособна възраст като основен източник на предлагането на труд Показатели и подходи за изучаване на раждаемостта   Показатели и подходи за изучаване на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... провеждане на държавен изпит за студентите от ОКС "Бакалавър", специалност "Икономика на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   с    ...
ОКС Бакалавър 26.2.2018 г. ... ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4 8.2.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 17.3.2018 13.00-21.00 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 18.03.2018  9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 302 19.05.2018  9.00-15.45 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2 8.2.2018 г. ... Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 14.04.2018  9.00-17.30 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 306 15.04.2018  9.00-12.15 Стандартизация в счетоводството Л ас.д-р Б.Боянов 306 21.04.2018  9.00-16 ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране: Подаване на заявки – от 12.02.2018 г. до 22.04.2018 г.; Обявяване на основни данни – 23.04.2018 г.; Корекции в основните данни – до 27.04.2018 г.; Класиране – 31.05 ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ” Преддипломният стаж (учебната практика) е задължителна част от обучението на студентите в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. Политическите идеи на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... на държавен изпит за ОКС “Бакалавър”, специалност “Политология“ Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” на ...
Мишев 20.6.2018 г. ... редове“ пред студенти от бакалавърска степен в УНСС. Титуляр на лекционни курсове по „Статистика“, „Иконометрични методи за финансов анализ“, „Иконометрични методи във финансовия мениджмънт“, „Статистически методи в ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3, зимна редовна сесия 22.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 302   13.1.2018 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство проф.д-р Сн.Башева 302   14.1 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 22.1.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала   13.1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство проф.д-р Сн.Башева 403   13.1.2018 13.00-15.00 Финансови счетоводство ас.д-р Б.Боянов 403   14.1.2018 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 3 4.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   14.10.2017 11.00-18.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д.Въткова 305   15.10.2017  09.00-16.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д ...
Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 1 20.10.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   28.10.2017  09.00-15.45 Икономически анализ Л доц.д-р Л.Тодоров 305   29.10.2017  09.00-15.00 Икономически анализ Л доц.д-р Л.Тодоров 305 11.11.2017 09 ...
Акредитация ICAEW 18.9.2017 г. ... време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводен факултет при ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. ...
Институционална акредитация 29.11.2017 г. ... акредитация бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66 27 340 19.10.2017 г.,шест години 19.10.2023 г. 19.10.2022 г ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. 19.9.2017 г. ... ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... , държавна поръчка, в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... студентите: II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; ОКС „магистър” – 4,00 включително ...
Класиране 16.10.2017 г. ... на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 03.10 – 13.10.2017 г.  (в работните дни). ______________________________ Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... степен “бакалавър” в специалност "Финанси" и"Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", редовно обучение, както и в поднаправление" Финанси, счетоводство и контрол", дистанционно обучение. Обучението по дисцплините ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” 19.4.2017 г. ... Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” могат да бъдат изтеглени от тук ...
Програма за Държавен изпит на специалност "Финанси" 19.4.2017 г. ... за Държавен изпит в ОКС "Бакалавър" на специалност "Финанси" може да бъде изтеглена от тук. ...
Новини 22.5.2017 г. ... ICAEW акредитира обучението в бакалавърските програми на Финансово-счетоводния факултет като призна на студентите на факултета шест от общо петнадесетте изпита за международно признатата професионална квалификация на ICAEW (ACA qualification). С това университетът ...
Представяне 13.4.2017 г. ... предоставя на студентите в ОКС „Бакалавър“ – специалност „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, възможността да положат шест (от общо петнадесет) ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) ...
Държавен изпит 17.7.2018 г. ... проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 27.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   29.4.2017 г.   11.00-18.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504 30.4.2017 г. 9.00-16.45 Магистърски семинар Л проф.д-р Д.Фесчиян 504   13.05.2017 г. 9.00-17 ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (2-ри сем.) 2.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   25.03.2017 г. 12.30-20.15 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Ст.Стоянов 504   26.03.2017 г. 8.00-15.45. Анализ на финансовите отчети на финансовите ...
Бизнес администрация, 4 сем.на обучение - след проф.бакалавър (4-ти сем.) 1.3.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала   20.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на корпоративен имидж Л доц.д-р Н.Миронова 504   27.05.2017 г. 9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 13.2.2018 г. ... УНСС 1. Конкурсът за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", специалност  "Социология". "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология" ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В.ПАВЛОВА 403 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО Проф. СН. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Аутсоринг и субконтракторство Проф. М.ХАРИЗАНОВА 505 29.01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М ...
Изпитна сесия - Пловдив 26.1.2018 г. ... за зимна условна сесия, ОКС "Бакалавър" график за условни изпити по дисциплини в катедра "Икономикс" график за условни изпити по дисциплини в катедра ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година. На ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 -ти сем. (зимен) Финансово-счетоводен мениджмънт в ...
Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... "Магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"  4 семестъра на обучение  Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 1 -ви сем. (зимен) Сист. и контрол на данъци и соц. ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежитие за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ 21.9.2016 г. ... успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите от I, II, III и IV курс – 4,00 включително.   Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди от Сектор „Настаняване“ – блок 23, вх.А (ниско ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 4,95 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по съответните блокове. Справки ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 01.09.2016 г ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... . за студентите: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,20 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,27 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително; ОКС „Магистър” – 4,00 включително.   Важно! ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност „Политология“, бакалавърска степен Политическата мисъл през Древността и Средновековието. Политическите идеи на Древна ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година. 3 ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото професионално направление "Политически науки" в УНСС ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... по време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводен факултет при ...
Програмна акредитация 28.9.2017 г. ... НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3.7. ...
Европеистика 21.7.2016 г. ... за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки: -          Професионално направление на висшето образование „Политически ...
Управление на конфликти 10.7.2016 г. ... за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Области на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 3. Социални, стопански и правни науки; 9. Сигурност и отбрана.  Основна цел на програмата Магистърската специалност Международни отношения: ...
Международни отношения: международна публична администрация 25.3.2016 г. ... за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в УНСС (държавна поръчка; при попълване на заявената и отпусната бройка – платено обучение; получилите степента ...
Национална сигурност 25.3.2016 г. ... е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър/магистър“ по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. Социални, стопански и правни науки”, “9. Сигурност и отбрана” - в акредитирано висше училище. Програмата е ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“ три семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“  във  всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети Учебният план на програмата ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 24.3.2016 г. ... семестъра), е насочена към завършилите ОКС „бакалавър“ във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от най-атрактивните и развиващи се сектори на икономиката – търговията на дребно. През ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... бизнес в търговията и др. Завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“, могат да заемат професионални търговски длъжности като търговски директори?, мениджъри по продажбите, търговски агенти, търговски представители, асортиментни мениджъри, брокери и др ...
Програми 16.4.2016 г. ... обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 ...
Международни отношения 22.3.2016 г. ... съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър“, предлага на студентите комплекс от общи, професионални и специални знания и умения с политически, юридически, икономически, управленски и хуманитарен характер; в обучението са включени и съвременни информационни технологии и ...
Европеистика 22.3.2016 г. ... "Европеистика" ОКС Бакалавър    КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Бакалавърската програма по Европеистика предлага специализирана подготовка в областта на европейското обединение и интеграция, както по отношение на историята и съвременните практики в сферата на икономиката, ...
Заявление за магистърски теми 13.6.2018 г. ... явяване на ЗМТ м. юли м. септември (само за ОКС"бакалавър") м. октомври (само за ОКС "магистър") м. март     Подаването на молба за явяване на ЗМТ се извършва в отдел „Магистри“, най-късно 10 дни преди датата на ЗМТ.                 ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 8.2.2017 г. ...          В обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2016/2017 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се избира по една ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 28.4.2017 г. ... ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. в 3062 и 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за по-нататъшната практическа реализация на дипломантите в областта на транспорта. Всеки студент самостоятелно се ориентира към ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... О Н С П Е К Т за Държавен изпит на студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически особености на отделните видове ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ... провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“       Държавният изпит се провежда въз основа на разработен конспект, който съдържа 60 въпроса. Тематиката, която е включена в него обхваща основните дисциплини, изучавани в бакалавърска степен на ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... 21 нейни колежки от отдел „Студенти – бакалавър“, както и от нейния ръководител - Мария Христова – зам.-директор „Студенти“ и началник отдел „Студенти – бакалавър“. След разисквания Комисията взе следните решения: Смята за недопустимо ...
Акредитация 10.2.2016 г. ... последните шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС!  Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели!  Споделяме ...
Учебна практика 9.2.2016 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКАза ОКС “бакалавър”, специалност “Икономика на търговията”  Учебната практика на студентите от специалността се провежда през осми семестър. Продължителността на учебната практика е 50 часа. Тя е включена в учебния план на ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 19.3.2018 г. ... на УНСС по обучението в ОКС "бакалавър" на УНСС Проф. д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС Полина Костова – Директор на СПГЕ „Джон Атанасов“ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: Председател:  ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . - Оптимизиране на броя на бакалавърските и магистърските програми. - Нарастване на броя на съвместните бакалавърски и магистърски програми с водещи чуждестранни университети. - Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... всички завършили ОКС “Бакалавър” от различни научни направления. Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентни транспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Специалности 19.2.2016 г. ... "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР № по ред      Специалности Дистанционно обучение гр. Хасково гр. Пловдив 4 сем 4 сем 1 ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... диплома в образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането ...
ОКС "Бакалавър" 13.3.2017 г. ... в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и  в образователната и научна степен „доктор“.   Държавен изпит Конспектите за държавен изпит за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... успех както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително.   ВАЖНО! ...
Важно! Допълнително класиране за общежитие 5.10.2015 г. ... студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 5,28 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,18 включително; III курс - ОКС ...
Важно! Класиране за общежитие 12.10.2015 г. ... класира студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС ...
Контакти 16.1.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение; milanka.slavova@unwe.bg Зам.-председател: проф. д-р Даниела Фесчиян – УНСС; d.feschiyan@gmail.com Членове: Емилия Иванова – директор на Национална търговско-банкова гимназия, ...
Ръководство 1.11.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение; milanka.slavova@unwe.bg Заместник-председател: проф. д-р Даниела Фесчиян – УНСС; d.feschiyan@gmail.com Членове: 1. Емилия Иванова – директор на Национална търговско-банкова ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 18.2.2016 г. ... и специализациите за ОКС”бакалавър”, ОКС”магистър” и ОНС „доктор”; - получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование. Благодарим  Ви, проф. ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... втора   ОБУЧЕНИЕ в ОКС "БАКАЛАВЪР"  И В СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ Глава трета   ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" Глава четвърта   ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ Част трета   ДОКТОР Глава ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 14.7.2018 г. ... степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС„бакалавър” или ОКС„магистър”. Обучението в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане. Семестриалната такса включва стойността на специално ...
Специалности 11.7.2017 г. ... по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... за обучението в ОКС „бакалавър” и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно обслужване” ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 23.1.2018 г. ... на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 6 048 714 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на уч. 2017/2018 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за уч. 2017/2018 г.; ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... "магистър" след професионален бакалавър, направление "Администрация и управление", специалност "Бизнес администрация"  4 семестъра на обучение от прием септ. 2015 г ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... ОКС”бакалавър”               Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... форма на обучение Срокове за записване Курс 12.02 - 15.02.2018 г. четвърти и пети 16.02 - 21.02.2018 г. трети 22.02 - 27.02.2018 г. втори 28.02 - 06.03.2018 г. първи Дистанционна форма на ...
Алманах 9.2.2015 г. ... на студенти ОКС Бакалавър ...
Бакалаври 4.7.2017 г. ... ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ Бакалавърската програма по „Публична администрация” се предлага в редовна форма с четиригодишно обучение. Програмата акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организациите от публичния сектор. На ...
Магистър 17.1.2018 г. ... - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност;  "Управление на веригата на доставките”  със срок на обучение 2 семестъра - ...
Условна сесия 10.6.2018 г. ... за лятна условна сесия, ОКС "Бакалавър" График за лятна условна сесия на катедра "Икономикс" График за лятна условна сесия на катедра ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ BACHELOR OF SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   4 ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 24.3.2018 г. ... степен Educational and Qualification Degree Бакалавър Bachelor Професионална квалификация Professional Qualification Бакалавър по социология Bachelor of sociology Област на висше образование Area of Study 3. Социални, стопански и  правни науки 3. Social, ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... and Qualification Degree   БАКАЛАВЪР   BACHELOR Професионална квалификация: Professional Qualification   БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ BACHELOR OF SOCIOLOGY Форма на обучение: Form of Education   РЕДОВНА FULL ...
Учебен план Икономическа социология "стар" 10.2.2016 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА BACHELOR OF ECONOMC SOCIOLOGY Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 24.3.2018 г. ... Qualification Degree Бакалавър Bachelor Професионална квалификация Professional Qualification Бакалавър по икономика Bachelor of economics Област на висше образование Area of Study 3. Социални, стопански и  правни ...
Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов" 10.2.2016 г. ... степен:   БАКАЛАВЪР BACHELOR Професионална квалификация:   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА BACHELOR OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на ...
График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър" 29.1.2015 г. ... дипломите за средно образование на студентите от окс “бакалавър“ (решение на РС № 28/22.10.2014 г.) ПЕРИОД КУРС 19.11.2014 – 19.12.2014 ВТОРИ КУРС и ТРЕТИ КУРС ПО ВРЕМЕ НА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 07.05 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... реши студентите от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” с успех  4,00 включително, подали молби-декларации извън срока, да получат еднопосочни разменни писма. ВАЖНО! Студентите могат да поучат своите разменни писма в 23 блок, вх. А – ниско тяло, сектор „Настаняване”, от 15 до 17 октомври 2014 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно допълнително класиране 6.10.2014 г. ... реши в класиранията за ОКС „бакалавър“ за студенти, подали молби-декларации в срок: Минимален успех, необходим за класиране на общежитие  за учебната 2014/2015 г. за студентите в ОКС „бакалавър“, както следва: I курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително.   ВАЖНО! Настаняването в ...
Лятна сесия 2017/2018 г. 2.7.2018 г. ... сем., 3 сем. Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Публични финанси 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем. Публични финанси 4 семестъра на обучение -1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем. Счетоводство и контрол 2 семестъра ...
График летен семестър 2017/2018 г. 2.7.2018 г. ... и контрол след професионален бакалавър  - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 2.1.2018 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности                            1 Професионално направление "Администрация и ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ...         ОКС"Бакалавър"                        1. Професионално направление "Администрация и управление" 1.1. Мениджмънт и администрация 2. Професионално ...
Лятна сесия 2017/2018 г.: 2.7.2018 г. ... за лятна условна сесия, ОКС "Бакалавър" График за лятна условна сесия на катедра "Икономикс" График за лятна условна сесия на катедра ...
Такси за обучение 14.5.2018 г. ... такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и ...
Учебен график 19.7.2018 г. ... СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” Откриване на новата учебна година в РЦДО-Хасково Очаквайте информация. Зимен семестър 01.10.2018 12.01.2019 15 Зимна сесия 14.01.2019 03.02.2019 3 Зимна редовна сесия за дистанционно ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... степен “бакалавър” по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 30.9.2014 г. ... курс - ОКС „Бакалавър”– 5,06 включително;   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително;   IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително.   Важно! Класираните студенти могат да ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 26.9.2014 г. ... курс - ОКС „Бакалавър”– 5,16 включително;   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,10 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително;   IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,25 включително.   Важно! Класираните студенти могат да ...
Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс 29.1.2018 г. ... и контрол Степен на обучение: ...
Разписание- Регионално развитие- 3 курс бакалаври 6.2.2018 г. ... 3 курс Степен на обучение: ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” 2.9.2014 г. ... г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.35 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.   Справки ще могат да се правят през информационната система web-студент от 05.09.2014 г. !!! ВАЖНО ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,58 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за настаняване в общежитието - 01.09. до 17.09 ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Икономика на съобщенията" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. 11.4.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда. Подбор на външни експерти за нуждите на договор №BG051PО001-3.1.07-0053  Публична покана (33 ...
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” 9.4.2014 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” Специалност „Политическа икономия“   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се основават на изискванията на Закона за висшето образование, на възприетите норми в европейското и световното ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Магистратурата по специалност  „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие между хората, ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика и комуникации" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
Информационно табло 26.6.2018 г. ... от дипломата за средно образование и от ОКС "Бакалавър" (ако се подават от друго лице - и копие от личната карта) 25 ЮЛИ 2017 Г. ВТОРА СЕСИЯ, ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ОКС "БАКАЛАВЪР" - МЕДИЯ ИКОНОМИКА + МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА Втората сесия ще се проведе на 28 септември 2017 г., 10.00 ч. ...
ОКС "Бакалавър" 24.9.2015 г. ... информатика и комуникации   ...
Правила, процедура и въпросник за провеждане на държавен изпит в окс „бакалавър“ за специалност „Бизнес логистика“ 12.9.2016 г. ... «Бизнес логистика», ОКС «бакалавър» се основават на Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС «бакалавър» на Университета за национално и световно стопанство.             В учебния план ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.12.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”,  направление „Администрация и управление”,  в съответствие с изискванията на пазара на труда. доц. д-р Цветана Стоянова Катедра: Управление 23.04.2013 23.02.2015   7. BG051PO001-7.0 ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... трябва да подадат молби в отдел „Студенти – бакалавър“. След класирането ще се изготви заповед за прехвърляне в новите поднаправления. Студентите от поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ преминават в поднаправление“ Икономика и управление с преподаване на английски ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... се за всички студенти в ОКС"Бакалавър" За записване и получаване на учебни материали  за летен семестър на уч. 2017/2018г.със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена таксаот 12.02.2018 г. до 28.02.2018 г. / ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/Таксата ...
Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс 9.7.2016 г. ... , счетоводство и контрол Степен на обучение: Бакалавър   Курс: 3 Семестър ...
Екип 11.12.2013 г. ... и изпълнение на проекти Икономист, Бакалавър  специалност „Прогнозиране и планиране“(2013) – Университет за национално и световно стопанство, София ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2016 - 2017 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес ...
Специалност "Индустриален бизнес" 13.7.2018 г. ... по специалността – ОКС „Бакалавър“ ПРАВИЛА за подготовка и провеждане на държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“ Заявка-образец за избор на тема за разработване на курсова работа Тържествено връчване на дипломи Разпределение на ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... степен„Бакалавър“ Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две специалности, които предоставят изключителни възможности за професионална реализация: Професионално направление „Икономика“ ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ГР. ПЛОВДИВ №   Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1. Зимен семестър 16.09.2013 г. 28.12.2013 г. 15 седмици 2 ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... по специалността в ОКС бакалавър е в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра) и цели да подготви кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: управлението на материалните и свързаните с тях информационни, финансови и потоци от ...
Бакалавър 24.7.2013 г. ...   ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,45 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,39 ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма ...
За студенти 26.5.2017 г. ... „Бакалавър“ Информация за държавен изпит Въпросник за държавен изпит Вътрешни правила за провеждане на държавен изпит в ОКС Бакалавър     ОКС „Магистър“ Информация за защита на магистърски тези Заявление за магистърска ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... степен “бакалавър”. Поради своята адаптивност и гъвкавост към бюджета на времето, дистанционното обучение е подходящо за работещите хора, за майки с малки деца, за живеещите в региона и близо до него, за лицата в неравностойно ...
Учебна практика 11.4.2018 г. ... И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър” Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 20.3.2018 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър", специалност "Социология” и “Икономическа социология и психология"   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен ...
ОКС Бакалавър 29.2.2016 г. ... дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят добра професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт; изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации и агенции за маркетингови, ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”, специалност “Социология” и “Икономическа социология”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” на ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231 ...
специалност "Макроикономика и финанси" 5.10.2017 г. ... степен „Бакалавър“ по всички икономически специалности със срок на обучение три семестъра и за завършили образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ неикономисти със срок на обучение четири семестъра. Формата на обучение е ...
специалност "Икономика" 5.10.2017 г. ... в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Срокът на обучение е четири години. Успешно завършилите семестриално обучение по действащата кредитна система се дипломират чрез полагане на държавен изпит по специалността. При разкриването на специалност „Икономика“, ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. В ОКС „Бакалавър“ катедра ...
ОКС "Бакалавър" 18.3.2013 г. ... "Икономикс" води подготовката на бакалаври по специалност "Макроикономика" и специалност "Икономика" с преподаване на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение ...
OKS 28.2.2013 г. ... рамките на образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. – линк към уч. планове за бакалавър, магистър и доктор. В ОКС „бакалавър“ катедра ...
Такси 11.3.2013 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Прием 10.7.2018 г. ... на дипломата за завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и на приложението с оценките, както и на европейското дипломно приложение (ако притежава такова); 4. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р ...
Такси 11.3.2013 г. ... „бакалавър” Обучение на български език Обучение на английски ...
Прием 20.6.2018 г. ... се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на собствени разноски чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от Закона за висшето образование). Документи се подават в УНСС до 20 септември в годината на ...
Такси 8.6.2018 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2018 - 2019 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 231.00 лв. Администрация и управление ...
Спорт 25.10.2013 г. ... В образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в първи и втори курс студентите имат задължителна учебна дисциплина „Физическа култура и спорт“.          Записването за спорт е чрез "WEB - Студент". Обучението се провежда в катедра ...
Обучение 7.3.2013 г. ... в УНСС в образователно- квалификационна степен „Бакалавър“  в първи и втори курс е организирано в професионални направления и поднаправления. След завършен втори курс обучението на студентите продължава в специалност към съответното професионално направление/поднаправление (link) ...
Здравно осигуряване 8.6.2018 г. ... карта).   Контакти: Отдел „Студенти - бакалавър“ Гише „Здравно осигуряване“ тел. /+359 2/ 81 ...
Записване 15.6.2018 г. ... за записване на студенти в първи курс ОКС "Бакалавър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС);                         Документи за кандидатите, приети по реда на ...
Такси 8.6.2018 г. ... образователно-квалификационна степен "Бакалавър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2018 – 2019 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 231.00 лв. Администрация и ...
Записване 8.6.2018 г. ... след завършена степен „бакалавър“  (в чуждестранни висши училища) по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г., се извършва след изпълнение на процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужбина. Необходимо е да попълните заявление (изтегли) ...
ОКС Бакалавър 9.2.2013 г. ... ...
Вече имам диплома 3.2.2017 г. ... за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите се връчват на официална церемония в зала „Тържествена“ ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Записване 2. Такси 3. Обучение 4. Спорт 5. ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4. ...
Контакти 15.6.2018 г. ... (02) 8195 702, (02) 8195 704 Студенти-бакалавър - редовно обучение е-mail: marid@unwe.bg телефон: (02) 8195 274 Юридически факултет: телефон: (02) 8195 578 Факултет „Международна икономика и политика“: телефон: (02) 8195 507 Общоикономически факултет: ...
Изпитна сесия - София 12.6.2018 г. ... СЕСИЯ График за лятна условна сесия, ОКС "Бакалавър" График за лятна условна сесия на катедра "Икономикс" График за лятна условна сесия на катедра ...
Специалност "Публична администрация" 8.11.2012 г. ... образователно-квалификационни равнища: "бакалавър","магистър" и "доктор" в редовна и дистанционна форма на обучение. Студентите от специалността са инициатори на създаването на сдружение с нестопанска цел - Асоциация на студентите по публична администрация, ...
Специалност „Прогнозиране и планиране” 13.3.2017 г. ... и втори курс от обучението си в ОКС „бакалавър” те изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини като: социална ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... и втори курс от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини като: ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... Professional Qualification   БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА/ BACHELOR OF ECONOMICS Форма на обучение/Form of Study   РЕДОВНА/REGULAR Продължителност на обучението/ Study Duration   4 години (8 семестъра)/ 4 years (8 ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини, включени в ...
Класиране за общежитие 16.11.2012 г. ... в класиранията за I, II, III и IV курс ОКС „Бакалавър” да бъдат включени и студенти подали молби-декларации извън срок. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 4.00 ...
Класиране за общежитие 31.10.2012 г. ... за учебната 2012/2013г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.00 включително; II курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително.   ВАЖНО!!! ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... , ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”   Специалност “Социология” в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър” и осигурява професионална квалификация “Бакалавър по ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”    Основната цел на обучението в специалност „Икономическа социология и психология“ е да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания и практически умения за изследване на съвременните общества и ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,31 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително. III. Минимален успех нужен за получаване на еднопосочно разменно писмо за ...
Полезна информация за БАКАЛАВРИ 28.2.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „Бакалавър”    1. Съдържание и форма на държавния изпит  1.1. Държавният изпит се състои от два компонента – (1) писмен изпит и (2) разработване и защита на дипломен проект.  1.2. Писменият изпит по т.1.1 съдържа ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие (2.10.2012 г.) 2.10.2012 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,55 ...
Магистърска степен 2.8.2013 г. ... и конкретно в специалност „Предприемачество“ в бакалавърска степен на УНСС. Магистърската програма се предлага в два варианта – двусеместриално обучение – за завършили ОКС "Бакалавър" в професионално направление "Икономик"“, трисеместриално обучение за всички останали ...
Класиране за общежитие 8.10.2012 г. ... разменно писмо за ТУ-София за студенти I курс ОКС”Бакалавър” – 5,32 включително. Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10 до 05.10.12 г ...
Класиране за общежитие 28.9.2012 г. ... I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,38 включително;                                     II курс - ОКС ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите от първи курс 4.9.2012 г. ... през учебната 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.44 включително;       !!! ВАЖНО Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 10.09 – 21.09.2012г; Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете ...
Специалност "Бизнес икономика" 13.7.2018 г. ... Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2017/2018 Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска теза Учебна практика на студентите от ОКС "Бакалавър" в специалност "Бизнес икономика" 2018 Тематични направления за курсови работи за ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 28.8.2012 г. ... .   ЗА КАНДИДАТИ СЪС СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... от документа за завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и от приложението с оценките; документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Такси 28.8.2012 г. ... „магистър” – след  ОКС „бакалавър” По български език По английски език Обучение на български  и английски език годишна семестриална годишна семестриална годишна семестриална   3000 ...
Специалности 11.12.2012 г. ... от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от направление Икономика Бизнес икономика – 3 сем. Завършилите специалност извън направление ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... за завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”, със срок на обучение не по-малък от пет години, и от приложението с оценките; документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова ...
Такси 28.8.2012 г. ... езиков курс ОКС „бакалавър” ОКС „магистър” По български език По английски език Обучение на български език Обучение на английски език Специалност „Право” Обучение на български ...
Специалности 28.8.2012 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически науки ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър” ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,63 включително;                   III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,81 ...
Важно 6.7.2015 г. ... образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2015/2016 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища,  с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи: Заявление ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... на условията за завършена степен бакалавър или магистър и успешно издържите изпита с достатъчно висок успех, няма проблеми да се запишете. Въпрос: Какъв е минималният бал при кандидатстване? Отговор: Правото да се обучават срещу заплащане в ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и независимо от това, коя година сте завършили (без завършили професионален бакалавър). Програмата е интердисциплинарна. Тя предоставя съществени знания и ...
Магистърски програми 7.4.2017 г. ... , МВР, МО, НРС и други. Обучение в бакалавърски и магистърски програми по „Икономика на отбраната и сигурността” се предлага единствено в УНСС от катедра „Национална и регионална сигурност”. Нашите магистърски програми предлагат много възможности ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... Типове теми за ОКС ‘Бакалавър’ 2.1.1    Тип 1 - Проектиране и разработване на информационна система (модул, подсистема) 2.1.1.1  Цел на разработката Целта е разработка на работещо приложение по зададена тема в конкретен обект с ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... . Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на часовете на аудиторната заетост за целия срок на четиригодишното обучение е не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 3000 часа. Учебният план на обучението осигурява ...
Изпити 6.7.2015 г. ... учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика. • При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички учебници и учебни помагала, ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на подготовка не по-малък от една година (два семестъра) - за завършилите степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР: № по ред    Специалности  Дистанционно обучение гр. Хасково гр. Пловдив 4 сем 4 сем 1.0 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ     1.1 Бизнес администрация - със ...
Изпити 6.7.2015 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години за учебната 2015/2016 година полагат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. (2) Състезателният изпит е в електронен вариант и/или в писмен ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... от държавен изпит за завършена бакалавърска степен, специалност и професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност и професионално ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" със срок на обучение пет години; е със срок на подготовка не по-малък от една година (два семестъра) - за завършилите степен "бакалавър" или ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... степен "бакалавър"). Документ за владеене на английски език - диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper - не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CBIT - не по-малко от 243 т., или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - не ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г. Чл. 1. Приемането на студенти в Университета за национално и световно стопанство се основава на Закона за висшето ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... СТЕПЕНИ ОКС "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"       3.1.1. ...
Катедри 11.4.2012 г. ... отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността ...
Специалности 19.11.2016 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Бакалавър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа ...
История 1.10.2012 г. ... образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор. Ежегодно в специалността “Икономика на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от ...
История 3.2.2012 г. ... на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по водеща специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и ...
История 3.10.2017 г. ... в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика” (TEMPUS JEP – 11347/96). Координатор на проекта е катедра „Стопанска логистика”. Той се реализира съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на ...
История 17.9.2016 г. ... в учебните планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска фунция в процеса на европейската интеграция. Тези изисквания предопределят равнището на обучението по специалността да бъде в ...
История 28.9.2012 г. ... провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в УНСС, ...
История 3.2.2012 г. ... в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по две специалности в професионално направление „Икономика”: „Маркетинг” – редовна форма на обучение за бакалаври и редовна и дистанционна форма за магистри; „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на ...
История 24.3.2018 г. ... образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" и образователно-научна степен "доктор". Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност ...
История 10.12.2012 г. ... на образователно-квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и „доктор”. Обучението на докторанти е от научна област с шифър 05.02.01 “Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Основи на ...
За катедрата 8.4.2016 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през учебната ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване на английски език" в ...
Проекти 25.3.2018 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър” за професионално направление „Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика , основана на знанието”, по ОП „Развитие на човешките ...
Проекти 9.2.2016 г. ... разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и ...
Наука 4.7.2017 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда (финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”) 2014 – 2016 г. Университетски проект ...
Специалности 10.6.2016 г. ... и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС ...
Специалности 16.2.2012 г. ... в учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейска интеграция.       Учебният план предвижда получаването на фундаментална ...
Специалности 27.9.2012 г. ... дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни ...
Специалности 28.9.2012 г. ... отношения" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" специалност "Европеистика" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА" специалност "Международни ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... "Предприемачество" ОКС Бакалавър Специалността: „Предприемачество” e създадена в отговор на настъпилите и настъпващи сериозни промени в икономическата и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително присъединяването на страната в ...
Специалности 14.2.2012 г. ... степени – бакалавър и магистър. Срокът на обучение в бакалавърска степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената ...
Специалности 28.2.2018 г. ... „Бакалавър“ Специалност „Икономика на човешките ресурси“   Основната цел на бакалавърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в ...
Специалности 2.3.2018 г. ... "Бакалавър" Специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" ОКС "Магистър" Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" Програмата е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ...
Специалности 18.11.2015 г. ... на завършилите студенти, ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност "Икономика на търговията" една от ...
Специалности 24.4.2017 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – ...
Специалности 2.3.2016 г. ... „Бакалавър“ Бизнес администрация, редовно обучение, 4 години Бизнес администрация, дистанционно обучение, 4 години Администрация и управление с преподаване на английски език, редовно обучение, 4 години    ОКС „Магистър“ Бизнес ...
Специалност "Маркетинг" 13.3.2017 г. ... курс от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в ...
Обучение 5.10.2017 г. ... в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети. НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е ...
Обучение 26.9.2012 г. ... се осъществява в ОКС "Бакалавър" и  ОКС ...
Обучение 4.7.2018 г. ... Бакалавър, редовна форма на обучение Професионално направление Дисциплина Забележка Икономика Математика първа част задължителна дисциплина Математика втора част задължителна дисциплина Социология, ...
Обучение 28.9.2012 г. ... търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 14.10.2015 г. ... .-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра “Икономика на природните ...
Обучение 2.3.2018 г. ... равнище на учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, включвщи в балансиран вид подходащи и необходими за бизнеса недвижими имоти учебни дисциплини: И това не е слчайно. Тук трябва да отбележим, че тези планове бяха разрабоетни в тясно сътрудничество с ...
Обучение 19.9.2014 г. ... степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски език Специалност "Творчески индустрии и бизнес" (от учебната 2014/2015 г.) В ОКС ...
Обучение 26.2.2018 г. ... обучението по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономика на осигурителните ...
Обучение 24.3.2018 г. ... всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"          УНСС е с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със социологическо ...
Обучение 21.9.2016 г. ... “Политическа икономия” в ОКС”бакалавър”               Подготовката по специалност Политическа икономия  има за цел да осигури на студентите базисни широкопрофилни знания и определени умения  за ...
Обучение 17.6.2015 г. ... "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Международни отношения: международна публична администрация" - ОКС "Магистър" Специалност "Национална сигурност" - ОКС ...
Обучение 6.3.2017 г. ... ФАЙЛОВЕ: 1. Правила за държавен изпит по ОКС "БАКАЛАВЪР". 2. Правила за защита на магистърска теза 3.Подробна схема на критерите за крайна оценка на магъстърски тези 4. Указания за провеждане на преддипломна практика на студентите от специалност "МИО". 5.Формуляр за защита на магистърска теза ...
Специалности 18.1.2018 г. ... по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС магистър и обучение по докторска програма "Икономика и управление ...
Обучение 20.10.2017 г. ... предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове транспорт и предлага обучение в ...
Обучение 20.11.2017 г. ... документация Бакалавър Публична администрация Редовна 4 год. Учебен план Квалификационна характеристика Публична администрация Дистанционна 4 год. Учебен план Квалификационна характеристика Administration and ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... . Изисквания за държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
За факултета 29.3.2017 г. ... степен „бакалавър” (редовна и дистанционна форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична администрация” „Регионално ...
Държавни изпити и защити 9.3.2016 г. ... за провеждане на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по ...
Обучение 17.5.2017 г. ... обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и управление извън сферата на материалното ...
История 20.9.2016 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на ...
За факултета 11.7.2018 г. ... степен “бакалавър” и “магистър” и научна и образователна степен “доктор”. В специалностите на факултета се придобиват фундаментални и приложни знания в  направленията: финанси на ...
В медиите 16.5.2017 г. ... като получат дипломите си за бакалавър, продължават с магистратура – понякога и с две, и така стават 30-годишни, без нито един ден трудов стаж и трудови навици. Например, за да станеш редови счетоводител, не е нужно да си магистър, та дори и бакалавър. ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ доц. д-р Марчо Марков /катедра ...
Наука 15.5.2017 г. ... степени „бакалавър“ и „магистър“, да мотивират дипломантите да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор“, за да станат добри изследователи, преподаватели, експерти и хора с активна ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... от ОКС “Бакалавър” от специалностите на Общоикономическия факултет завършват обучението си с държавен изпит. Въпросниците за държавен изпит се разработват и утвърждават от катедрите, водещи съответната специалност. Държавните изпити се ...
Обучение 22.5.2017 г. ... провежда обучение в ОКС “Бакалавър” и  ОКС “Магистър” в две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за ...
За факултета 12.5.2017 г. ... степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост" ...
Обучение 18.1.2018 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост" ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... И ИКОНОМЕТРИЯ” ОКС „Бакалавър”   Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика, в рамките на периода от началото на лятната ваканция ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за ...
За факултета 19.9.2017 г. ... степен „бакалавър” (редовна форма на обучение) по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни икономически отношения с преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... с условните изпити на ОКС "бакалавър Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”: Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Летен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 06.02.2017 г. до 28.02 ...
Такси за обучение 18.6.2018 г. ... степен "Бакалавър"  за учебната 2018/2019 г. ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Направления: Редовно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. Администрация и управление  (специалности "Бизнес ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и управление" 3.7.1. "Бизнес администрация"       3.7.2. "Публична ...
Такси за обучение 29.6.2018 г. ... такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2018 - 2019 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... по ред Професионални направления ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 1 2 3 4 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“     3.1.1. Поднаправление „Социология/икономика и общество“ 3.1.1.1. ...
Моята мобилност 10.7.2018 г. ... социални науки, гр. Вилнюс, Литва Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски, летен семестър в Барселош, Португалия. Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен" - мобилност с цел обучение в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия  Гл. ...

Събития

269 results found
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“     След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучение ...
Проф. Стати Статев: За академичната общност на УНСС грижата за хората с увреждания е кауза 18.7.2018 г. ... положение в четвърти курс, ОКС „бакалавър“, в нашия университет преминават стаж в реални условия. УНСС е първият държавен университет, който през 2013 г. разработи електронен наръчник за работа с докторанти с увреждания. В университета има Сдружение на доброволци от ...
На вниманието на студентите ОКС "бакалавър", IV курс 20.6.2018 г. ... .09. до 17.09.2018 г. да се явят в отдел "Студенти - бакалавър" за подпис на дипломата по изискване на МОН ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 13.6.2018 г. ... да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН. Студентите трябва да имат успех от ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ,  Лидия Велчева - директор на дирекция „Кабинет на ректора“, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ. Доц. ...
Проф. Огнян Симеонов e новият председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 8.6.2018 г. ... и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС от 2012 г. до 2016 г., декан на Финансово-счетоводния факултет от 2007 г. до 2011 г. и ръководител на катедра "Финансов контрол" от 2007 г. досега. От 2016 г. той е председател на Редакционния съвет на „Годишник на ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета на УНСС и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, доц. д-р Дарина Заимова, зам.-ректор на Тракийския университет – Стара ...
Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми 30.5.2018 г. ... . Кандидат-магистрите трябва да имат завършена бакалавърска степен, да владеят английски език на ниво B2 и да представят есе на английски език. Повече за новата магистърска програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ виж тук  Гл. ас. д-р Георги ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... обучението на английски език в ОКС „бакалавър“. Ректорът благодари на декана на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ проф. д-р Камелия Стефанова, на директора на Центъра за ...
От есента нова магистратура „Противодействие на корупцията“ 15.5.2018 г. ... широкодостъпна за завършилите ОКС „бакалавър“, независимо от професионалното направление ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... на подаване на молба в отдел „Студенти-бакалавър" - гишета 14 и 15 от 9 до 15 часа в периода от 21.06.2018г. до 02.7.2018г.   При подаването на молбата се предават и две снимки паспортен формат.   Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства гост-лектора и го представи като изключително впечатляваща личност със забележителна кариера, като акцентира на огромния брой ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... на съвместни програми в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ и на съвместни научноизследователски проекти. С подписването на този договор УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с утвърдени университети в Азия ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на 10.07.2018 г. 23.4.2018 г. ... от 10.00 ч. в зала 1084. Завършващите в ОКС "БАКАЛАВЪР", които ще се явяват на държавен изпит – подават молба в обща канцелария. Държавният изпит ще се състои на 10 юли 2018 г. (вторник) от 9.00 ч. в зали 4054, 4055 и 4056 ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медия икономика": 12 юли 2018 година от 9.00 ч., зали 3074 и 3075 Важно! Студентите трябва ...
Втори обучителен семинар на Студентския съвет 4.4.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, помощник-ректора Николай Бакърджиев, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра „Финанси“ и ...
Кръгла маса на тема „Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам“ 30.3.2018 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д.ик.н Димитър Хаджиниколов, председател на Българската асоциация за европейски изследвания (отдясно на ляво) Участниците в кръглата маса не са избрани случайно. Когато доц. Пламен ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... .-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в столицата, ...
Академична лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Маркетингът, пазаруването, моловете и щастието“ 29.3.2018 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Миланка Славова По време на лекцията ще се „разходим“ в някои територии на маркетинга и комуникациите, които са ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... сътрудничество. В ОКС „бакалавър“ ICAEW акредитира всички специалности на УНСС и признава общо до 6 изпита на студентите: В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ ...
Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе 12.3.2018 г. ... за есе на социалнополитическа тема за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология". Това са Марaя Русенова, Калина Корчева, Николай Манолев, Мария Конецовска и Диана Михайлова. Комисията, която оценяваше тяхното представяне, беше в състав: ...
ВАЖНО!!! Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит 26.2.2018 г. ... и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2018 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Димитрова, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по ...
Сертификати и за победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 1.3.2018 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Михайлова, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 23.2.2018 г. ... ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН.   Студентите трябва да имат успех от ...
Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания 1.3.2018 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение Лекцията предизвика огромен интерес сред студентите. Н. Пр. Ема Хопкинс отговори изчерпателно на всички въпроси. Преди лекцията Н. Пр. Ема Хопкинс се срещна и разговаря с ректора проф. д.ик.н. Стати ...
Победителите в Националното състезание по икономикс получиха сертификати 28.2.2018 г. ... Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ Доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет Проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-председател на АИУБ  Г-жа Емилия Иванова, директор на Националната ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет на УНСС, гл. ас. д-р ...
Държавни изпити 12.2.2018 г. ... "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в срок от 6-ти до 8-ми март 2018 г ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 18.2.2018 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия ...
Държавен изпит през месец юли 20.4.2018 г. ... . Краен срок за подаване на документи в Отдел "Студенти-бакалавър" - 02.07.2018 г ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... съобщи, че в ОКС „бакалавър“ УНСС продължава да бъде единственият университет, който запълва държавната си поръчка. Това отново се дължи на усилията на всички нас. Трябва да подадем ръка на кандидат-студентите в тяхната ориентация и в избора им какво ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия и член на Координационния съвет на АИУБ, Екатерина ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, посочи доц. Раковска. Образованието по логистика в катедрата покрива много повече от 80% от изискванията за постигане на първо и второ квалификационно ниво без изпит (European Junior ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение.  Доц. Стела Ралева връчва дипломи на абсолвентите Доц. д-р Миланка Славова ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение.  Доц. Стела Ралева връчва дипломи на абсолвентите Доц. д-р Миланка ...
Дипломира се випуск 2017 на катедра „Индустриален бизнес“ 1.12.2017 г. ... и статуетки за бакалавър-отличник получиха и Антоанета Стоянова, Вероника Манушева, Анита Илиева, Цветелин Георгиев и др. Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Бизнес икономика“, както и магистрите ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Поля Кацамунска зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет "Управление и администрация", доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", ...
Четвърто издание на фестивала „Денят на Бернайс“ 24.11.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя приветства участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и коментира темата за комуникационните и репутационните ползи и рискове за страната ни при Българското председателство на ...
Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет 23.11.2017 г. ... отличена  с  грамота „бакалавър-отличник“.  За своите успехи тя получи  и поздравително писмо от декана на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева. Пламена Бодурова благодари на преподавателите от името на колегите ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Логистика", гл.ас. д-р Стиляна Стратиева, научен секретар ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от Европейската асоциация по логистика (ELA). След обстойно разглеждане и сравняване на учебните планове и програми Комисията по акредитирането ...
Научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 23.11.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедрата и зам.-декан по научноизследователската работа на ...
„Студент на годината 2017“ в категория „Бакалавър“ е от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 22.11.2017 г. ... в категория „Бакалавър на годината“ получи Александрина Желязкова, четвъртокурсничка от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“. Тя беше наградена от доц. Миланка Славова и ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... , с подкатегории  “Бакалавър на годината”, “Магистър на годината” и “Докторант на годината”; „Спортист на годината”; “Талант”; „Личност, допринесла за утвърждаване на студентското ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев,  ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на ИСК, Радослав Илиев, председател на ИСИРКС, Кирил Воронков, представител на Россътрудничество, Кристиан ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха 10.11.2017 г. ... на дипломите. Бакалавър-отличник Абсолвент и бъдещ ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... връчи дипломи и грамоти „Бакалавър-отличник“ на Вера Юлиянова, специалност „Икономика с преподаване на английски език“, и Велмира Петкова, специалност „Икономика“. Проф. Статев връчва грамотата на Вера ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... официална церемония  бяха връчени дипломите на студентите, завършили в  РЦДО – гр. Пловдив към УНСС. Бакалаври от специалностите „ Публична администрация и регионално развитие” и „ Финанси, счетоводство и контрол” На ...
Дискусия "Десет години България в ЕС и Българското председателство на Съвета на ЕС“ 2.11.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, зам.-миниcтъpът на Българското председателство на Съвета на ЕС и възпитаник на УНСС Моника Панайотова, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“, Николай Пехливанов, областен ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... ,    ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 26.10.2017 г. ... от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през юли и септември 2017 г.Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга и да представят печат от библиотеката на студентските книжки преди датата на официалното връчване ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 13.10.2017 г. ... 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги. Успех на всички и до ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... , дипломирали се в ОКС „бакалавър“ на Финансово-счетоводния факултет. За останалите модули от фундаменталното ниво беше разработена магистърска програма АCCOUNTING, FINANCIAL CONTROL AND FINANCE /taught in English/ от екип на Финансово-счетоводен ...
Държавен изпит на специалност "Финанси" 12.9.2017 г. ... в отдел „Студенти-бакалавър” ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... студентка Михаела Драганова, бакалавър в специалност „Счетоводство“, получи специална награда 25% отстъпка от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ, с преподаване на български език. Наградата беше ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на ...
Стартира процедура за акредитиране на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА (European Logistics Association - ELA) 29.5.2017 г. ... „Бизнес логистика“ в ОКС „бакалавър“, „Бизнес логистика“ в ОКС „магистър“  и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „магистър“. Предлаганата от Европейската асоциация по логистика (European Logistics ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... надзор“, бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи ...
Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology 18.5.2017 г. ... на английски език" в ОКС "Бакалавър" се проведе Майсторски клас с PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W LESZCZYNSKI, Dean of the Faculty of Organization and Mamagement Lodz University of Technology ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ... в  3 курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... в образованието – бакалавър, магистър и доктор, които градират знанието от базово до висока степен, посочи зам.-ректорът. По думите му, при намаляване на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, който беше модератор на дискусията, преподаватели и ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г. 4.5.2017 г. ... основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до ...
Първа среща на ректорското ръководство с новия Студентски съвет 4.5.2017 г. ... Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение Проф. Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи Николай Бакърджиев, ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... .  Елена Белева Антон Тенев, бакалавър „Международни икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част от дейността на една ...
Сертификати за победителите от Националното състезание по приложна информатика 19.4.2017 г. ... . д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър", проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Любен Боянов, преподавател в катедра  „Информационни технологии и комуникации“,  директори и учители от професионалните гимназии ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2017 г. 10.5.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 7 юли 2017 г. от 9.00 ч. в зала 4052. Моля, запознайте се с изложените по-долу въпросник за държавния изпит и правилата за провеждането му. Катедра ...
Връчени бяха сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2017 г. ... информатика. Зам.-ректорът по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификатите на пълните отличници, както и грамоти за учителите и директорите от училищатаq включили се в организацията и провеждането на състезанието. На събитието присъстваха проф.  ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... качеството на обучението (практическо и теоретично) по бакалавърски и магистърски програми чрез осигуряване на лектори, които са доказани професионалисти в реалния сектор (производство, разпределение, снабдяване, пласмент на електрическа енергия и енергиен мениджмънт); участието на студенти в практически ...
Списък с теми за дипломни проекти за държавен изпит за 2017 г. 21.3.2017 г. ... и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2017 година, е необходимо всеки студент да избере тема от списъка и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062. Списъкът с темите можете да откриете на следната интернет страница най-отдолу: http://departments.unwe ...
Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедрата 18.11.2017 г. ... 1999-2003 г. се обучава в ОКС „бакалавър” по специалност икономика, със специализация „Икономическа социология“. През 2004-2005 г. се дипломира в магистърска програма по Икономическа социология, като магистър по икономика. Продължава обучението си в ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Веселка ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Веселка ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Камелия ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... от катедра "Икономикс" в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".  Доц. д-р Стела Ралева поздравява победителите в Националното състезание Победителите в Националното състезание по икономикс получиха своите сертификати лично от ректора на УНСС проф. д.ик.н. ...
Национално състезание по икономикс 11.3.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. ...
Национално състезание по икономикс 24.7.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 8.2.2017 г. ... , ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА - редовна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 20 март 2017 г., от 08:30, каб ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 29.1.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставрус и председател на  научното жури за ...
Защита на гръцки докторант, обучаван по програма на УНСС на английски език 30.1.2017 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. В зала "Научни съвети" Научен ръководител на Антония Делиставру и председател на  научното ...
Социолозите взеха дипломи на тържествена церемония 16.12.2016 г. ... подаръци. Отличник-бакалавър Приветствие от ръководителя на катедрата А випуск 2016 изказа своята голяма благодарност на катедрата със пециален плакет (на снимката долу) ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра ...
Дипломираха се 150-те бакалаври от специалност "Финанси" 15.12.2016 г. ... получиха и грамота „Бакалавър-отличник“ и поздравително писмо от декана на Финансово-счетоводния факултет проф. Снежана Башева. Имената им бяха вписани в Книгата на декана на факултета ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... част от завършилите ОКС „бакалавър“ продължават и в магистърска степен, тоест надграждат своите знания“, каза проф. Павлова. „Тази година има голям брой желаещи за обучение и в образователната и научна степен „доктор“. ...
Осмодекемврийски спортен празник 2016 14.12.2016 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, ст. преп. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Денис Димитров, председател на Студентския съвет, ветерани, преподаватели, студенти, гости. ...
Дипломираха се бакалаврите от Випуск 2016 на специалност „Счетоводство“ 13.12.2016 г. ... .-ректорът връчва дипломата на бакалавър-отличник Днес в тази зала преживявате незабравим паметен ден. Получавате дипломи от най-стария икономически университет у нас и това е достойно завоюван пътен лист за професията, зелена светлина на семафора на ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежанка Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител на катедра „Счетоводство и ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... на висшето образование - степента "бакалавър", заяви ректорът. Абсолвенти, родители и преподаватели в аула "Максима" "Тази вечер вие сте специални! Тази вечер сте абсолвенти! Сигурен съм, че голяма част от вас ще продължат и след магистър в докторската ...
Катедра "Икономика на търговията" изпрати 61-вия си випуск 5.12.2016 г. ... връчва дипломата на бакалавър-отличник Наблюдавайки залата, установих, че в нея има различни категории щастие, констатира с усмивка проф. Димитър Димитров. Безспорно най-щастливи са родителите, а абсолвентите са щастливи, но и малко уплашени, степенува той ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 10.12.2016 г. ... и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", г-н Бъчваров - Обединена редакция за ...
Четвъртият випуск на специалността „Политическа икономия“ се дипломира 30.11.2016 г. ... . Йотова връчва дипломата на бакалавър-отличник Доц. Йотова поздрави абсолвентите от името на ръководството на Общоикономическия факултет и им пожела: „Носете с гордо вдигната глава своите дипломи. И нека те да не са последни“.  Доц. ...
Дипломира се осмият випуск на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 22.11.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, проф. д-р Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет „Проф. Параскев Стоянов“ във Варна, чиято дъщеря беше сред абсолвентите. Абсолвентите в зала ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... държавния изпит е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други петима бакалаври от двете специалности също бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес администрация“ ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 21.11.2016 г. ... поздрави абсолвентите за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и знания ще ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 27.2.2017 г. ... поздрави абсолвентите за придобиването на бакалавърската и магистърската степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и знания ще ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... държавния изпит е Мария Татарова – бакалавър от специалност „Икономика“. Други пет бакалаври от двете специалности бяха наградени от РЦДО за отличен успех - двама от тях са от специалност „Икономика“ и трима от „Бизнес администрация“ ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 30.11.2016 г. ... език и "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра "Маркетинг и ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 12.11.2016 г. ... език и "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра "Маркетинг и ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... . По време на следването си в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество. Проф. Статев запозна китайските гости с възможностите, които УНСС предлага със своите десет бакалавърски ...
Информационна среща с работодателски организации по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 7.10.2016 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, приветства участниците в срещата. Тя изтъкна, че проектът „Студентски практики – фаза 1“ цели подобряването на качеството на образованието чрез представяне на възможности за практически опит и ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 26.9.2017 г. ... ТРЯБВА ДА СЕ ПОДПИШАТ ДИПЛОМИТЕ В КАНЦЕЛАРИИТЕ НА "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ. от ...
Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 27.9.2016 г. ... .-ректор на университета по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Центъра, ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, преподаватели, представители на университетската администрация. В голямата конферентна ...
"Председател" за един ден 8.7.2016 г. ... - Снежанка Бобева (понастоящем дипломиран бакалавър), беше "Председател" на НСИ за един ден. По предложение на НСИ, г-ца Бобева получи еднократна „заплата“ от Сибанк , която й беше връчена от Христина Филипова, прокурист на банката ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи. От страна на Шанхайския университет в срещата взеха ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ... дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ и защитата на магистърските тези за  ОКС „Магистър“ ще се проведе от 9 часа на 08.07.2016 г. в залите на катедра „Статистика и иконометрия“. ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя оцени огромната работа по проекта, постигнатите същностни характеристики и приложни резултати. Целта на проекта „Ретур“ е да представи учебен курс, насочен към изграждане на комуникативни умения ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Николай ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... Славова - заместник-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение, доц.д-р Стела Ралева - заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на АИУБ, г-н Николай ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... спечели студентът от УНСС Савомир Ботев, бакалавър в специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език", който получи право за едномесечен стаж и парична награда от 500 лв. Третата поощрителна награда, отличаваща участниците с най-оригинални идеи, бе определена за Мария ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър". Събитието се проведе в малката конферентна зала с участието на преподаватели от катедрата. Модератор на форума бе доц. д-р Теодора Рупска. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... , в момента се обучават 536 студенти в ОКС „бакалавър“ и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... , в момента се обучават 536 студенти в ОКС „бакалавър“ и 119 студенти в ОКС „магистър“ ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 13.5.2016 г. ... Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, Антони Тренчев, народен представител от 43-то Народно събрание, Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски”, Габриела Наскова, зам.-председател на Националното представителство на студентските съвети и ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... , специалност „Социология” – бакалавър и магистър. Обучавана е по докторска програма на катедрата през периода 2012-2016 г. Научният ръководител на докторантката е доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология” и зам.-декан на Общоикономическия ...
Първа информационна среща с работодатели от сферата на недвижимата собственост 17.4.2016 г. ... , брокер в "Явлена", отдел „Проекти”, бакалавър и магистър на катедра „Недвижима собственост”; Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties и ръководител на отдел „Анализи и прогнози” на компанията, член на Кралския институт на лицензираните ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 12.4.2016 г. ... Аротунян, отличник магистър, и Милена Лафчиева, бакалавър отличник, благодариха на колегите и преподавателите си за приятелството и разбирането през изминалите години. „Винаги трябва да търсим успеха в самите нас. Ние трябва да бъдем обществен пример на случващото. От нас зависи кое е правилното ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2016 г. 29.3.2016 г. ... основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до ...
Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА 3.4.2016 г. ... март 2016 г. студенти от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ и студенти от програмата "Администрация и управление" с преподаване на английски език посетиха Гранитна зала на Министерския съвет за среща с представители на дирекция „Модернизация ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит за 2016 г. 18.3.2016 г. ... на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2016 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2016 г ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... Славова, зам.ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. Светла Бонева, зам.-декан на факултет "Международна икономика и политика, и проф. Димитър Хаджиниколов, зам.-ръководител на катедра "МИО и бизнес" (отляво надясно)  В нашия университет вече е ...
Публикувано е разпределението на дипломни проекти по рецензенти 8.2.2016 г. ... на дипломни проекти на студенти от ОКС "Бакалавър" по рецензенти. За повече информация тук ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... катедрата и водените от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която се ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), Христо Славов, управител на Обединена редакция ...
На добър час на абсолвентите от „Стопанска логистика“! 14.12.2015 г. ... диплома, грамота и часовник на отличничката-бакалавър Проф. Статев изтъкна също, че много от възпитаниците на университета са част от обществения, политическия и бизнес елит на страната и напомни, че в правителствата след 1989 г. шестима премиери, 14 финансови министри и шестима ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Хасково. Илия Илиев – бакалавър-отличник От специалност „Бизнес администрация” с отличен успех се дипломираха Иванка Костадинова, Есмерай Хасан и Русалина Русева. С ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Хасково. Илия Илиев – бакалавър-отличник От специалност „Бизнес администрация” с отличен успех се дипломираха Иванка Костадинова, Есмерай Хасан и Русалина Русева. С ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 6.12.2015 г. ... Ротанян, отличник магистър, и Милена Лъвчиева, бакалавър отличник, благодариха на колегите и преподавателите си за приятелството и разбирането през изминалите години. „Винаги трябва да търсим успеха в самите нас. Ние трябва да бъдем обществен пример на случващото. От нас зависи кое е ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ (ръководител доц. д-р Марчо Марков), „Разработване и въвеждане на ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... специалността.  Дипломата на бакалавър връчва проф. Тадаръков Проф. Димитров връчи дипломите на отличниците магистри и бакалаври. След випуска бакалаври с отличен успех завършва една студентка, а повечето от магистрите са постигнали забележително високи резултати ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... „Индустриален бизнес“ в ОКС „бакалавър“ и от специалностите „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” получиха дипломите си. Присъстваха преподаватели от ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... по време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводен факултет при ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... . Александров връчва дипломата на бакалавър  Проф. Веселка Павлова поздрави гостите и дипломантите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и им  пожела здраве, щастие и професионална реализация. „Вие имате основание за самочувствие, защото ...
Публикувани са теми за дипломни проекти 11.11.2015 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър". Повече информация на moodle.unwe ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... значима е университетската степен „бакалавър”, защото тя е първото стъпало във висшия ешелон на науката, обърна се към абсолвентите проф. Статев. Той посочи, че освен с най-високия рейтинг на Националната агенция за оценяване и акредитация, УНСС е и с най-висока оценка за ...
Абсолвентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес” получиха дипломи 22.10.2015 г. ... .  Поредната диплома на бакалавър, връчена от гл. ас. д-р Крушков Випуск 2015 "Интелектуална собственост и ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 27.9.2016 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р Огнян Симеонов говори пред студентите Директорът на РЦДО доц. д-р ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 28.9.2015 г. ... по обучението в ОКС ”бакалавър”, който ги поздрави с избора на университет и специалност, призова ги да бъдат дисциплинирани и постоянни, да не спират да се стремят към нови знания. Проф. д-р Огнян Симеонов говори пред ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“, по чиято идея Ректорският съвет реши да се институционализират връзките на УНСС със средните икономически училища в страната, както и с други сродни училища, в които се изучават икономически специалности, и даде ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, г-жа Ваня Кастрева, зам.министър на образованието и науката на РБългария, г-н Николай Бакърджиев, помощник-ректор на УНСС, проф. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", гл. ...
В университета се проведе XXIV конференция на БАПА 8.6.2015 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Даниела Кох – Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, ст ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за бъдещето! Благодарим на всички наши колеги в УНСС, ...
Наша студентка е победител в "Студент на годината" 2015 15.5.2015 г. ... за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... на годината“ бе за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... година, е на различните бакалавърски специалности от университетите според средното заплащане, получавано при намиране на работа веднага след завършване и в средата на трудовата кариера. При очакваното заплащане на завършващите през учебната 2014-2015 г. ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... по обучението в ОКС "бакалавър" (вляво) Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (вторият вляво), зам.-ректор по електронизацията, с организатори на събитието Гостите можеха да получат информация за обучението в отделните ...
Наши студенти участваха в „Ден на отворените врати“ в Министерски съвет 15.6.2015 г. ... от III и IV курс, ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ посетиха Гранитна зала на МС за среща с представители на дирекция „Модернизация на администрацията“. Г-жа Диана Дончева представи Портал за студентски ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2015 г. 23.4.2015 г. ... утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ и кръгла маса та тема: „Анализ и оценка на ефектите от актуализирането на ...
Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост 3.4.2015 г. ... планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по управление на недвижимата собственост, с програмата по „Управление на публична недвижима собственост“. Дискусията в залата Отношение по темата взеха ...
Наш преподавател участва в два престижни форума в САЩ 19.3.2015 г. ... учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда. Участници в международната конференция в Чикаго, ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“ проф. Огнян Симеонов, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит 10.3.2015 г. ... държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2015 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март 2015 г ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“. Проф. Стати Статев връчи почетна грамота на Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ, за „значим принос в сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Националната ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... по обучението в ОКС „бакалавър“. Проф. Стати Статев връчи почетна грамота на Даниела Гонкова, помощник-директор на НТБГ, за „значим принос в сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Националната ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, чийто ръководител бе доц. д-р Цветана Стоянова. Документът е подписан Възможностите, които очертава ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, чийто ръководител бе доц. д-р Цветана Стоянова. Документът е ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в пресклуба на БТА. В ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в пресклуба на БТА. В ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ангел Крайчев от Института на ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... Статев Ректорът връчи дипломи и грамоти „Бакалавър отличник“ на най-добрите четирима, постигнали висок успех по време на обучението си (на снимката долу). Успех и късмет пожела на български и посланикът на Република Словакия Н.Пр. Мариан Якубоци, който също връчи ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на четвъртия випуск бакалаври по предприемачество 10.12.2015 г. ... на УНСС. Ректорът връчва диплома и грамота „Бакалавър отличник“ на първенеца на випуска.   Г-жа Жанет Попова, управител на фирма „АМЕТ“, връчва подаръци на постигналите най-висок успех по време на обучението си.   Проф. Кирил Тодоров връчва диплома и грамота ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от "Финансов контрол" 4.12.2014 г. ... част от вас също завършват своето образование в „бакалавър” и ще продължат да се обучават в следващата степен. И в двете нива много от вас ще започнат работа, каза проф. Славков. Проф. Бисер Славков връчва диплома на абсолвентка Навлизате в живота като пълноправни финансисти. От днес ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... специалностите "Интелектуална собственост" - бакалавър, и "Интелектуална собственост и бизнес" - магистър. На тържеството присъстваха преподавателите от катедрата: проф. д-р Виолета Цакова, научен секретар, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Владя Борисова,  випусков ръководител на магистрите, гл ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 26.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. В Общоикономическия факултет с участието много колеги беше представена и ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 30.9.2015 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Той беше организиран от Факултет “Международна икономика и политика” ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 26.11.2014 г. ... на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Семинарът бе организиран от Финансово-счетоводния факултет. Колеги от трите ...
Катедра "Недвижима собственост" изпрати своите абсолвенти 24.11.2014 г. ... - образователно-квалификационна степен “магистър” и „бакалавър“. Церемонията на випуска се състоя в зала "Тържествена". Абсолвентите и гостите в зала "Тържествена" Всяко нещо има начало и край. И вашето дипломиране е край за някои и начало за повечето от вас, ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 24.11.2014 г. ... “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. Той беше организиран от Факултет “Международна икономика и политика” и катедра “Маркетинг и ...
Два работни семинара по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 19.11.2014 г. ... “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието”. В Бизнес факултета, с участието много колеги и представителите на партньорите от Национално сдружение ...
Представяне на проект BG051РО001-3.1.07-0053 в Академичната мрежа за качество 2014 24.11.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ръководителят на проекта доц. д-р Цветана Стоянова представи етапите и дейностите по проекта, както и конкретните ...
Дипломи за младите маркетолози и плановици 17.11.2014 г. ... . Ректорът връчва диплома и грамота на бакалавър-отличник Завършвате университет № 1 в страната и региона, излъчил за годините на прехода шестима премиери, шестима министри на външните работи, четиринадесет министри на финансите, каза ректорът. За четири години сте направили една крачка ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... на обучение. Вече колеги Първият бакалавър, които получи дипломата си бе Христо Шивачев, завършил с пълно отличие.  Той бе награден и с 1000 лв. от университета. Проф. д-р Любомир Стойков връчи дипломите на магистрите. Специалността „Връзки с обществеността“ е една от ...
Ректорът връчи дипломите на първия випуск „Политическа икономия“ 6.11.2014 г. ... на успешно завършил бакалавър връчва проф. Валентин Кисимов Първите дипломи бяха връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Дипломи на успешно завършилите бакалаври от първия випуск 2014 на специалността „Политическа икономия“ връчиха и проф. ...
Катедра "Индустриален бизнес" изпрати и випуск 2014 от "Икономика на индустрията" 3.11.2014 г. ... вие, посочи той.   С диплома за бакалавър Заместник-ректорът пожела на бакалаврите да продължат обучението си в магистърската степен и посочи, че учението не може да се разделя по степени и години, защото е през целия живот. Абсолвентки Випускът излъчи и ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... лица, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по икономически и неикономически специалности,  включително и медицински. Тя предоставя знания и системна подготовка по правно-организационни, медико-икономически и здравно-политически проблеми на управлението на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... Съберете опит и изградете свой бизнес. Отличникът бакалавър на випуска Божидар Иванов първи получи дипломата си. Това е наистина важен етап от живота ни. Нашата специалност „тежи“ и е предпочитана от работодателите, каза той. Иванов благодари на преподавателите, които са изградили студентите ...
Първа есенна академия 29.12.2014 г. ... изследвания и обучението по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната комисия за ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” и кръгла маса по проект BG051PO001-3.1.07-0053 20.10.2014 г. ... по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” 30.9.2014 г. ... по публична администрация в бакалавърска и магистърска степен. Специално участие в академията взе проф. Алън Розенбаум от Международния университет на Флорида, Маями, президент на Американската асоциация по публична администрация и председател на Международната ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа икономия”, “Икономика на човешките ресурси”, “Застраховане и ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1.07-0053, финансиран от ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ се проведе в УОБ - с. Равда. Форумът бе организиран в рамките на Дейност 3 от проект BG051PO001-3.1.07-0053 ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 17.7.2014 г. ... език"", ОКС "Бакалавър" Всички студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ...  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата. Магистратурата „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо ...
Магистърска програма „Политическа икономия на гражданското общество” 25.6.2014 г. ...  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Магистратурата „Политическа икономия на гражданското общество“ предлага на студентите възможност да се запознаят с механизмите на взаимодействие ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Във форума участваха представители на академичното ...
Участие на проф.д-р Снежана Башева - декан на ФСФ и проф.д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и ръководител на катедра "Финансов контрол" в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България 11.6.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“  и ръководител на катедра „Финансов контрол“ – проф.д-р Огнян Симеонов на 9 юни 2014 г. участваха в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), на която бяха ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ събра преподаватели с представители на бизнеса. На форума, организиран от катедра „Управление”, ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ събра преподаватели с представители на бизнеса. На форума, организиран от катедра „Управление”, ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... и зам-ректор в обучението ОКС "Бакалавър", получи награда за утвърждаване на студентското самоуправление. Наградата му бе връчена от председателя на Студентския съвет Антоан Шотаров (на снимката долу). Първата категория „Студент на ...
Нови правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" (+въпросник) 13.3.2014 г. ... на държавен изпит за ОКС "Бакалавър". Най-долу под текста е прикачен и въпросникът с темите за държавния изпит. За повече информация кликнете на линка: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/2822/полезна-информация-за-бакалаври ...
Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици 21.2.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, Емилия Иванова, директор на НТБГ, журито от катедра „Икономика“ с председател ас. Николай Величков, научен секретар на катедрата. В надпреварата под надслов „Ние знаем повече“ се включиха ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“,  доц. д-р Атанаска Тенева, зам.-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат за София-град, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... специална награда на Мартин Желев, бакалавър по счетоводство и магистър по търговия, а в момента – първокурсник в специалност „Право“ отново в нашия университет. Плувецът, спечелил над 100 златни медала в различни турнири, европейски и световни ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 8.7.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС.Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД. Отляво ...
Уменията на студентите от „Администрация и управление“ оценени високо от работодателите 11.4.2014 г. ... учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... Красимирова, Станка Бакалова, бакалавър по "Икономика", Недялка Младенова, магистър "Публични финанси", и Надя Иглева,магистър "Бизнес администрация", получиха дипломите си от проф. д-р Веселка Павлова. Абсолвентката Снежана Глушкова бе обявена за първенец на ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... Красимирова, Станка Бакалова, бакалавър по "Икономика", Недялка Младенова, магистър "Публични финанси", и Надя Иглева, магистър "Бизнес администрация", получиха дипломите си от проф. д-р Веселка Павлова. Абсолвентката Снежана Глушкова бе обявена за първенец на ...
Поради технически причини дипломите на специалност "Бизнес информатика" няма да бъдат връчвани на 28.11.2013 25.11.2013 г. ... , ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър"  няма да бъдат връчвани на 28.11.2013. На сайта ще бъде публикувана допълнителна информация за нови дата и час на връчването ...
Определена е дата за държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" 23.11.2013 г. ... на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 06.03.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за ОКС "Магистър" специалност "Бизнес информатика със специализация Информационни технолигии за бизнес анализи" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Определена е дата за защита на дипломна работа през м. февруари за специалност "Бизнес информатика" ОКС "Бакалaвър" и ОКС "Магистър" 23.11.2013 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. Срокът за предаване на дипломните работи е: 06.02.2014г ...
Дипломира се и випуск 2013 на специалност "Счетоводство" 25.11.2013 г. ... . Дипломи и грамоти за бакалавър отличник получиха близо десетина от завършилите. За „равновесие“ първи бяха Диана Гинева и Кирил Башикаров, чийто дипломи бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, втори мандат, е член на КПНРО. Проф. Стати Статев и Ваня Донева подписват споразумението Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС ще бъде проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 8.7.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Представители на експертните групи ...
Дискусии по актуализацията на учебните програми в направление „Администрация и управление“ 11.4.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Европейския социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...
Бизнесът и УНСС - заедно в европейски проект за студентски практики 20.9.2013 г. ... степен - веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“ ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" за ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... изпит ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 19.8.2013 г. ... на дипломните работи ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи - 26.08.2013 г ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Проектът се изпълнява в рамките на оперативна програма „Развитие ...
Ректорът откри международен летен семинар по лидерство 22.7.2013 г. ... .-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, Мая Тодорова, зам.-министър на младежта и спорта, президенти и представители на младежки организации, млади лидери – участници в семинара. Десетдневният трейнинг се ...
Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16.7.2013 г. ... на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Проектът се осъществява от Общоикономическия факултет на УНСС, в ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 8.7.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в ...
Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 11.4.2014 г. ... на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма и ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобщенията" 31.5.2013 г. ... изпит в ОКС “Бакалавър“ за специалност “Икономика на съобщенията” ще се проведе на 05.07. 2013 г .от 10.30 ч.  Краен срок за подаване на молби при инспекторите в отдел “Бакалавър” – 28 юни 2013 г ...
Защита на дипломна работа на специалност "Бизнес Информатика" 31.5.2013 г. ... работи на студентите  в ОКС „Бакалавър“ от специалност “Бизнес информатика” ще се проведе на 05.07. 2013 г. от 9.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи – 24.06.2013 г.    Краен срок за подаване на молби при инспекторите в ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... на годината на УНСС” бяха отличени „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и „Студент-спортист на годината“. Несъмнено най-оспорван бе призът „Бакалавър", при който дори се стигна до „балотаж“ между Петко Иванов, Емил Любенов и Илина Мутафчиева. Отличена бе Илина ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... . Н. Пр. Гийермо Салвадор Асрак е бакалавър по администрация (1973 г.), експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра “Икономика на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“. От ляво на дясно: доц. д-р Вера Пиримова, Биляна Кръстева от САИМО, Антоан Шотаров Проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, и Анита Цанева, ръководител сектор "Чуждестранни студенти ...
Бъдещи автори на студентския вестник за Деня на Европа 19.3.2013 г. ... на Грета Петрова, бакалавър по журналистика (в момента в магистърска програма "Енергиен бизнес"), която със своето оригинално перо е станала един от авторите във второто издание на студентския вестник по случай Деня на Европа! Повече за студентския вестник можете да ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“ и ръководител на катедра „Финансов контрол“ и доц. д-р Марчо Марков – заместник ректор по продължаващото обучение и ръководител на катедра „Икономикс“. Деканът на Общоикономически факултет ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... . Н. Пр. Гийермо Салвадор Асрак е бакалавър по администрация (1973 г.), експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия ...
Ден на чуждестранния студент 29.3.2013 г. ... и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър", както и доц. д-р Вера Пиримова - директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели.             Приветствие към участниците отправи Антоан ...
Държавен изпит и защита на магистърска теза за специалност "Икономика на съобщенията". 14.1.2013 г. ... се проведе Държавен изпит за ОКС "БАКАЛАВЪР" и защита на магистърска теза  за  специалност "Икономика на съобщенията". Краен срок за предаване на дипломни работи за ОКС "МАГИСТЪР"- 08.02.2013 г ...
Защита на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" в ОКС "Бакалавър". 4.1.2013 г. ... на дипломни работи за специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 22.02.2013 г. от 9.00 ч ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... страната, завършили образователна степен бакалавър или магистър с най-висок успех, те имаха възможността да предложат решения на въпроси в областта на икономическото развитие, външната политика, отбраната и сигурността, правните въпроси, развитието на регионите и национална ...
Дипломирани финансисти получиха европейски старт 14.12.2012 г. ... връчи дипломите и специалните грамоти "Бакалавър-отличник" на най-добрите. Един от отличниците на випуска – Крум Джупанов, сподели, че е изключително доволен от избора на специалност, с която сега се насочва към банковия сектор, за да гради бъдещата си кариера ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Икономика на съобщенията" 7.12.2012 г. ... на съобщенията" в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" ...
Официално връчване на ДИПЛОМИ на специалност "Бизнес информатика" 7.12.2012 г. ... информатика" в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 13.12.2012 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Младите политолози с поглед към магистралата на науката 30.11.2012 г. ... и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, и предвиди успешното кариерно развитие на младите политолози.  Не бива да се стои на едно място, подчерта той, а дипломата по политология от УНСС определи като престижна както за страната, така и зад граница ...
Двоен празник за катедра "Икономика на търговията" и възпитаниците й 30.11.2012 г. ... е успешен старт в живота", оцени бакалавърската степен доц. д-р Силвия Терезова, научен секретар на катедра „Икономика на търговията“. И на забравяйте, че вратата на преподавателите ви винаги е широко отворена за вас, отправи послание към младите си колеги тя ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси“, очерта нейното състояние и приоритети. По повод 100-годишнината от рождението на проф. д-р Минко Русенов за неговото богато научно наследство доклад изнесе проф. д ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... . Носете с чувство за отговорност името „бакалавър“ и „магистър“ на УНСС, отправи тя своето пожелание. Доц. Йотова връчи и дипломите на отличните студенти, придружени от специални грамоти ...
Първи в първото издание на „Млад одитор“ 18.6.2012 г. ... и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС, а членове – водещи одитори. При тържественото награждаване в хотел "Шератон". В състезанието, което премина в три етапа - попълване на тест по одит, изготвяне на реално одиторско мнение и оценяване ...
Без магистратура не може! 1.11.2012 г. ... представиха пред студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, магистърските програми. Ръководителят на катедрата доц. Андрей Нончев каза, че държи студентите да продължат обучението си и съобщи, че на основата на резултатите от анкета, проведена от студентите-социолози, за интересите и желанията на ...
Предварителна защита на дипломни работи за студенти от ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... защита на дипломни работи за студенти от ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 04.04.2012 от 14.00 до 19.00 в зали - 2066 и 2065 ...
Студенти оцениха предимствата в работата на държавните служители 8.12.2011 г. ... сте млад, току-що завършил бакалавър или магистър и малко след като еуфорията от получаването на дипломите е преминала, си задавате въпроса: А сега накъде? Започвате да търсите работа, но почти всички фирми търсят служители със стаж. Къде да го придобиете, ако все още не сте се ориентирали ...
Вторият Академичен форум за обществена наука направи равносметка на изборите 8.12.2011 г. ... . Подобно мнение изрази и Димитър Сивков, бакалавър по социология в УНСС. По думите му законовата рамка в сегашния й вид усложнява, а не улеснява изборния процес. Той счита за нарушение председателят на избирателната секция самолично да решава дали бюлетините са валидни, защото в ...
Защита на дипломни работи за студенти от спец. "Бизнес информатика", ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър". 21.4.2012 г. ... , ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 4.07.2011. Дипломните работи трябва да бъдат предадени в катедрата на 15.06.2011 ...
Първа и Втора предварителна защита на дипломна работа 21.4.2012 г. ... Студенти от ОКС "Бакалавър", които ще защитават дипломни работи през месец юни-юли, 2011: Първа малка защита ще се проведе на 09.03.2011 (сряда)в зали 2066 и 2067. Втора малка защита ще се проведе на 11.05.2011 (сряда) в зали 2066 и 2067. За Студенти от ОКС "Магистър", ...
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 21.4.2012 г. ... защита на дипломни работи на студенти от ОКС ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... сигурността в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър”. За същия период са защитени дисертационните трудове на десет докторанти, обучавали се в редовна, задочна и свободна форма на докторантура. Колективът на катедрата е участвал в разработването на повече от 30 ...
ГРАМОТИ, ДИПЛОМИ И ПОПЪТЕН ВЯТЪР ЗА "ПИОНЕРИТЕ" ОТ 2010-а 26.9.2012 г. ... присъстващите и припомни на успешно завършилите бакалавърската си степен млади хора, че за да бъдат на висотата на обществения и икономически живот в съвременна България, Европа и света, трябва да продължат да обогатяват знанията си през целия живот. Първенецът на специалността Светлана ...

Предстоящо

370 results found
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 20.7.2018 г. ... "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 04.10.2018 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 04.10.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 20.7.2018 г. ... на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 04.10.2018 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 04.10.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" 9.7.2018 г. ... . "Икономика на търговията", ОКС "Бакалавър", ще се проведе на  9 октомври 2018 г. от 9,00 ч ...
Държавен изпит - втора сесия 29.5.2018 г. ... (втора сесия) на студентите бакалавър от специалности: “Икономическа социология и психология” и “Социология”    ще се проведе на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ...
Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 23.5.2018 г. ... е подал в отдел „Студенти-Бакалавър“: 1) заявление за допускане до защита на дипломна работа; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.) ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 23.5.2018 г. ... език, редовно  обучение, ОКС „Бакалавър“: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Държавен изпит 09:00 ч. Зала П036 Задължително условие за ...
Резултати от държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“ 18.5.2018 г. ... от държавния изпит и студентските книжки ще се получават ЛИЧНО на 12.07.2017 г. (четвъртък) от 09:00 часа в Зала П035 ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“ 18.5.2018 г. ... провеждане на държавния изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 11.07.2018 г., т.е. 08:30 часа ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 17.5.2018 г. ... от спец. "Икономика на търговията", ОКС "Бакалавър", ще се проведе на 9 юли 2018 г. от 8,30 ч ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема - Етап 3 14.5.2018 г. ... тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“. Темите, по които можете да пишете, са: (1)   „ГЛАСУВАНЕТО НА ИЗБОРИ: ПРАВО ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ“ (2)   ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 04.07.2018г.  от 09,00 часа в Тестови център. След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит съобразно учебния план, ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2018 г. 6.5.2018 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 10 юли 2018 г. от 9.00 ч. в зали 4052 и 4053. Катедра ...
ЛЕКЦИЯ ПО АМЕРИКАНСКО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 4.5.2018 г. ... Айрес. Същата година се дипломира като бакалавър по интердисциплинарни изследвания в Аризонския държавен университет в Темпе, САЩ и започва работа като координатор на събития в Пустинната ботаническа градина във Финикс, Аризона. През 2010 г. получава магистърска степен по ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 26.4.2018 г. ... Ъ О Б Щ Е Н И Е           С РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 23.04.2018 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ: · за специалности „Икономика“ (Р.О.) и „Икономика ...
По случай световния ден на интелектуалната собственост катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ на УНСС организира съвместно с Профон, Музикаутор, Филмаутор, ТЕРАПРО, Артистаутор и БАМП кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България”. 24.4.2018 г. ... за обучение на студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ по специалностите на катедрата. В кръглата маса ще вземат участие академични преподаватели, представители на организации за колективно управление на права, на бизнеса, патентни представители и други ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България” 24.4.2018 г. ... за обучение на студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалностите на катедрата. В кръглата маса ще вземат участие академични преподаватели, представители на организации за колективно управление на права, на бизнеса, патентни представители и други ...
Провеждане на ЗМТ за ОКС "магистър" 1.7.2018 г. ... м. септември (само за ОКС ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 1.7.2018 г. ... "Икономика на транспорта", ОКС "бакалавър" от 13.00 ч. в зала 2009  Молбите за явяване на изпит и две снимки се подават най-късно до три работни дни преди датата на изпита в отдел "Студенти" за ОКС ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Творчески индустрии и бизнес" 24.4.2018 г. ... заявление в отдел „Студенти-бакалавър“ в срок до 06.07.2018 г ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 24.4.2018 г. ... заявление в отдел „Студенти-бакалавър“  в срок до 05.07.2018 г ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 10.7.2018 г. ... на специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 09.10.2018 г. от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти трябва да отидат задължително в "Отдел студенти" гише № 14  за проверка на студенското им положение в периода 01.10 ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи 5.7.2018 г. ... (ПЪРВА И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ) НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 12.07.2018 г. /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС - бакалавър - зали 4052 и 4053 10.00 часа  за ОКС - ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 31.5.2018 г. ... специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 12.07.2018 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 12.07.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 31.5.2018 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 12.07.2018 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 12.07.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 13.3.2018 г. ... администрация” ОКС “бакалавър”- София - редовно обучение ще се проведе на 20.03.2018г. в тестовия център от 09.00 до 12.00 часа   Държавен изпит за спец. “бизнес администрация” ОКС “бакалавър” - дистанционно ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема 29.4.2018 г. ... тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“. Крайният срок за подаване на есетата е 20-и април 2018-а г. Повече подробности вижте в прикачените файлове: Регламент есе 2 етап ...
Конкурс за редовен преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност Фитнес 8.3.2018 г. ... образование в степен най-малко бакалавър; Свидетелство за съдимост; Удостоверение за трудов стаж по специалността; Други придобити дипломи и квалификации, които кандидатът е придобил. Срокът за подаване на документите е до 15 дни (от 07.03.2018 до 21.03.2018, ...
Следдипломна квалификация по специалност „Учител“ - дистанционна форма на обучение 18.7.2018 г. ... степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”, или студенти в процес на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно ...
Държавен изпит и защита - редовна сесия - юли 4.7.2018 г. ... дипломанти, Държавният изпит за ОКС бакалавър ще се проведе на 9.07.2018 г. от 9.00 часа в зала 2005. В срок до 4.07. проверете студентското си положение в отдел „Бакалавър“. Защитата на дипломни работи за ОКС магистър ще се проведе на 9.07.2018 г. от 9.00 часа ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 23.2.2018 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 27 март 2018 г. от 9.00 ч. в зала 3060. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит. Катедра ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 21.2.2018 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 19.03.2018г., от 08:30 часа. ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 14.2.2018 г. ... език, редовно  обучение, ОКС „Бакалавър“: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 09:30 часа. Какво? Кога? Къде? Държавен изпит 10:00 ч. Зала 3062 Задължително условие за допускането ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЕСИИ за КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 13.2.2018 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“ IV курс, Предоставяме на Вашето внимание информация от зам.-ректора по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение за възможността да се явите на предварителни сесии под формата на кандидатмагистърски изпит (електронен и/или на ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... . Конкурсът за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионални направления: "Социология, антропология и науки за културата", специалност  "Социология". “Икономика”, поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност “Икономическа ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър" 7.2.2018 г. ... на специалност "Икономика на транспорта" за ОКС "бакалавър". За ОКС "магистър" на специалностите: "Икономика на транспорта" и "Енергиен ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 9.3.2018 г. ... за провеждане на държавния изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 12.03.2018 г., т.е. 08:30 часа ...
Държавен изпит 30.1.2018 г. ... да подадат заявление в отдел „студенти-бакалавър“ в срок до 23.03.2018 г ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 17.1.2018 г. ... с преподаване на английски език" - ОКС "Бакалавър" - редовно ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 4.1.2018 г. ... от спец. "Икономика на търговията", ОКС "Бакалавър", ще се проведе на 29 март 2018 г. от 8,30 ч ...
Държавен изпит – трета сесия 2.3.2018 г. ... за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова.         ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 6.2.2018 г. ... изпит на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 20.02.2018 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в зала "Библиотека". 20.02.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 6.2.2018 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 20.02.2018 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в  зала "Библиотека". 20.02.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на ...
Държавен ипит за спец. "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" - ДО - София 9.2.2018 г. ... , ще се проведе държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. София ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" редовно обучение - специалност "Счетоводство" 24.11.2017 г. ... изпит за специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" редовно обучение, ще се проведе на 14 март 2018 г. от 13.00 ч.в "Тестови център" на УНСС Моля студентите да се явят за регистрация в 12.30 ч ...
Церемония по връчване на дипломите 23.11.2017 г. ... "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" и "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да се явят един-два часа преди церемонията, за да изпълнят всичките си ангажименти в административен ...
Дипломиране на бакалаврите и магистрите от специалност "Политология" 22.11.2017 г. ... дипломите на успешно завършилите студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", специалност "Политология", ще се проведе на 6 декември от 16.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.Дипломантите да се явят в залата в 15:30 ч., за да се подготвят за церемонията.Забележка: Дипломиращите се студенти е ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на търговията" и магистрите от "Управление на търговски вериги" 21.11.2017 г. ... специалност "Икономика на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", и специалност "Управление на търговски вериги" - ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи в периода от 20 до ...
Дипломиране на бакалаврите от специалност "Администрация и управление с преподаване на английски език" 24.11.2017 г. ... управление с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" – редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на дипломна работа през юли 2017 г., ще се състои на 28.11.2017 г. от 10:30 часа в зала "Тържествена". Важна информация: В 09.30 ч. на 28 ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Индустриален бизнес“, „Бизнес икономика“, „Бизнес икономика“ с преподаване на английски език и на магистрите от специалности „ Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ 30.11.2017 г. ... с преподаване на английски език“ в ОКС "бакалавър". На 30 ноември (четвъртък) от 16:30 часа в аула „Максима“ ще бъдат връчени дипломите на студентите от специалности „Бизнес икономика“ от ОКС „бакалавър“; „Бизнес икономика“ и „Бизнес ...
Тържествено връчване на дипломи на бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 16.11.2017 г. ... на недвижимата собственост” - ОКС „бакалавър“ и „магистър“, че на 14 декември 2017 г. (четвъртък) от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ ще се извърши тържествено връчване на дипломи. Внимание!!! Умоляват се дипломантите след 14.30 ч. да се явят в Обща ...
Официално връчване на дипломите на випуск 2017 на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ 16.11.2017 г. ... се подпишат в дипломната книга в отдел "Студенти-бакалавър". Студентите, които не се подпишат в книгата в срок, няма да получат дипломата си на 22 ноември ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 15.11.2017 г. ... „Регионално развитие“ в ОКС "бакалавър", редовно обучение, ОКС "магистър", редовно обучение, и ОКС "магистър" „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“, дистанционно обучение, ще се проведе на 27 ноември от 16.00 ч. в ...
Връчване на дипломите на успешно завършилите студенти от випуск 2017 на специалност „Логистика” 22.11.2017 г. ... 2017 на специалност „Логистика” - бакалавър и магистър ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2017" 10.11.2017 г. ...      1.1    “Бакалавър на годината”            1.2    “Магистър на годината”            1.3    “Докторант на годината” Категория ...
Официално връчване на дипломи за специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 7.11.2017 г. ... управление с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" – редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на дипломна работа през месец юли 2017 г. - ще се състои на 28.11.2017 г. от 10:30 часа в Зала "Тържествена". Важна информация: В 09.30 ч. на ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) 30.11.2017 г. ... за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" – редовно и дистанционно обучение, които са положили успешно държавен изпит през месец юли 2017 г. - ще се състои на 05.12.2017 г. от 15:00 часа в Аула Максима. Важна информация: В 14.00 ч. на 05.12.2017 г. всички дипломанти от ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 7.11.2017 г. ... от специалност "Предприемачество", ОКС „бакалавър“ и специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“, ОКС „магистър“, ще се състои на 4 декември (понеделник) от 16.30 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.   ЗАБЕЛЕЖКА: ...
Държавен изпит - трета сесия 7.11.2017 г. ... на студентите в ОКС „Бакалавър“ (специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика") ще се проведе на 15 март 2018 г. от 10.00 ч. (залата ще бъде обявена допълнително). Моля, имайте предвид, че 2 седмици преди държавния изпит ...
Церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" 6.11.2017 г. ... на студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС "магистър", завършили специалностите:* „Бизнес администрация“ (бакалавър - редовно обучение)* „Бизнес администрация“ (бакалавър– дистанционно обучение)* „Бизнес ...
Официално връчване на дипломи за ОКС "бакалавър" и "магистър" 3.11.2017 г. ... ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" И ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... на английски език" - ОКС "бакалавър" и специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 27.10.2017 г. ... през юли – ОКС „бакалавър“, специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ – редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“ гише № 14 за подписване в ...
Официално връчване на дипломите на випуск 2017 27.10.2017 г. ... книга в отдел "Студенти-бакалавър". Студентите, които не се подпишат в книгата в срок, няма да получат дипломата си на 22 ноември. ...
Връчване на дипломи на специалност "Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език" 26.10.2017 г. ... на английски език" - ОКС "Бакалавър"  - редовно обучение  завършили месец юли 2017 г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 26.10.2017 г. ... от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през юли и септември 2017 г.Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга и да представят печат от библиотеката на студентските книжки преди датата на официалното връчване ...
Дипломиране на бакалаврите от специалностите "Финансов контрол" и "Счетоводство и контрол" и магистрите от "Финансов контрол и финансово право" и "Одитинг" 10.11.2017 г. ... на випуск 2017 г. ОКС “бакалавър”, редовно обучение, на специалност “Финансов контрол”, и ОКС “магистър”, специалност  “Финансов контрол и финансово право” и специалност “Одитинг”. На 22 ноември ...
Официално връчване на дипломи - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 26.10.2017 г. ... на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", и специалност "Управление на търговски вериги" - ОКС "магистър".  Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 26.10.2017 г. ... на студентите от ОКС „бакалавър“, завършили специалностите:* „Маркетинг“* „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“* „Маркетинг“ – дистанционно обучение* „Прогнозиране и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 26.10.2017 г. ... на студентите от ОКС „Бакалавър“, завършили специалностите: „Маркетинг“ „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ „Маркетинг“ – дистанционно обучение „Прогнозиране и ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2017 г. 21.10.2017 г. ... ще се връчат дипломи за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на студенти, дипломирани м. Юли 2017 година. От 13,00 часа - спец. Аграрен бизнес; От 15,00 часа - специалности "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 20.10.2017 г. ... от специалност "Финанси", ОКС "бакалавър", дипломирали се през юли и септември 2017 г.Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга и да представят печат от библиотеката на студентските книжки преди датата на официалното връчване ...
Официално връчване на дипломи на студентите от ОКС 'Бакалавър" спец. "Политическа икономия" 20.10.2017 г. ... колеги,   на 7 ноември 2017 г. от 17.00 часа в зала "Тържествена" на УНСС ще се състои Официалното връчване на дипломи на студентите завършили окс "балалавър" по специалност "Политическа икономия".   Моля, тези от вас, които ще присъстват, ...
ДИПЛОМИРАНЕ 2017 26.10.2017 г. ... език“, ОКС „Бакалавър“ - от 16:30 часа за специалности „Бизнес икономика“ ОКС „Бакалавър“, „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“, ОКС „Магистър“. Всички дипломанти ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър" 18.10.2017 г. ... 3.11.2017, в зала "Тържествена" от 15.00 ще бъдат връчени дипломите на студентите, завършили специалности "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации","Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Медии и обществени комуникации" 13.10.2017 г. ... икономика» - ОКС «бакалавър» и  специалностите «Медии и журналистика» със специализации «Връзки с обществеността», «Бизнес журналистика» и «Продуцентство и културни индустрии»  за ОКС ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 5.10.2017 г. ... на търговията", ОКС "Бакалавър", ще се проведе на 12 октомври 2017 г. от 8,30 ч ...
Държавен изпит 26.9.2017 г. ... в отдел „студенти-бакалавър“ в срок до 10.10.2017 г. ...
Държавни изпити 27.9.2017 г. ... в отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова в периода 02-06 октомври 2017 г. ...
Държавен изпит на специалност "Финанси" 12.9.2017 г. ... в отдел „Студенти-бакалавър” ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Публична администрация“ 25.9.2017 г. ... държавния изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 4.9.2017 г. ... обучение, ОКС „Бакалавър“: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Държавен изпит 09:00 ч. Зала 5022 Задължително ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър", втора сесия, 2017 г. 26.8.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 27 септември 2017 г. от 9.00 ч. в зала 3074. Катедра ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 24.7.2017 г. ... и счетоводство с преподаване на английски език" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 03.10.2017 г.  от 11.00 ч. Всички студенти трябва да  подадат   молби в отдел "Студенти" гише № 14 в периода 25 - 29 септември 2017 г ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 11.7.2017 г. ... изпит на специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 03.10.2017 г. от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти трябва да бъдат пред Тествия център в 8.30 ч. за проверка на документите ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 29.6.2017 г. ... изпит на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 05.10.2017 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в зала "Библиотека". 05.10.2017 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 29.6.2017 г. ... информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 05.10.2017 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в  зала "Библиотека". 05.10.2017 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на ...
Държавен изпит - втора сесия 26.9.2017 г. ... НА ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ” “СОЦИОЛОГИЯ”    СЕ ПРОМЕНЯ.   ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.10.2017Г.  /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 13.00 ЧАСА Ръководството на катедра “Икономическа ...
Държавен изпит 22.6.2017 г. ... трябва да подадат заявление в отдел „студенти-бакалавър“ в периода 3-5 юли 2017 г. ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Макроикономика; - Икономика - с преподаване на английски език; ще се проведат на 13 юли 2017 г., от 08:30ч ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Икономика - редовна форма на обучение; - Икономика - дистанционна форма на обучение; ще се проведат на 11 юли 2017г., от 08:30ч ...
Резултати от държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“ 16.5.2017 г. ... от държавния изпит и студентските книжки ще се получават ЛИЧНО на 13.07.2017 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Зала 4052 ...
Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 23.5.2017 г. ... на заявление за теми на дипломни работи Предаване на дипломни работа Получаване на рецензии Защита Дата Място Дата Място Дата Място Дата Час Място „Администрация и управление“ с преподаване на ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 16.5.2017 г. ... на английски език, редовно  обучение, ОКС „Бакалавър“: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Държавен изпит 09:00 ч. Зала 4056 Задължително условие за допускането до ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“ 15.5.2017 г. ... за провеждане на държавния изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част ...
Държавен изпит - Защита на дипломни работи - редовна изпитна сесия, юли 2017 15.5.2017 г. ... СПЕЦИАЛНОСТ “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” – БАКАЛАВЪР,  “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА” И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ - МАГИСТЪР   ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2017 Г. ОТ 13.00 ЧАСА В ЗАЛА 2005. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ ЗА ОКС ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - випуск 2017 г. 10.5.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 7 юли 2017 г. от 9.00 ч. в зала 4052. Моля, запознайте се с изложените по-долу въпросник за държавния изпит и правилата за провеждането му. Катедра ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 9.5.2017 г. ... на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "бакалавър", ще се проведе на 11 юли 2017  г. от 8,30 ч ...
Държавни изпити 5.5.2017 г. ... "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" ще се проведат на 12.07.2017 г. от 09.00 часа, съответно в залите 3048 и 3049. Молбите за явяване на изпитите се подават при инспекторката г-жа Елена Богданова /Отдел "Студенти" - "Бакалавърска степен"/ от 3-ти юли 2017 г ...
Стаж (учебна практика) на студенти от 3-ти курс на специалност „Статистика и иконометрия” през лято 2017 г. 4.5.2017 г. ... основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите от III-ти курс са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до ...
Защита на магистърски тези 28.4.2017 г. ... в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. в 3062 и 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на ...
Държавни изпити 28.4.2017 г. ... в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. в 3062 и 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на ...
Дни на отворените врати 24.4.2017 г. ... Дни на отворените врати за студентите от ОКС "Бакалавър" - 4  курс. Катедра "Счетоводство и анализ" ще проведе Дни на отворените врати за студентите от ОКС "Бакалавър" на 16 май т.г. от 9,00 до 16,00 ч. в зала 1039А ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 25.5.2017 г. ... изпит на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 07.07.2017 от 9.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в зала "Библиотека". 07.07.2017 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 25.5.2017 г. ... информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 07.07.2017 от 9.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в  зала "Библиотека". 07.07.2017 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на ...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКО ЕСЕ 25.5.2017 г. ... за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“ (подробни указания в прикачените файлове) ...
Дни на отворените врати 24.4.2017 г. ... врати за студентите от ОКС "Бакалавър" - 2  курс. Катедра "Счетоводство и анализ" ще проведе Дни на отворените врати за студентите от ОКС "Бакалавър" на 9 май т.г. от 9,00 до 16,00 ч. в зала 1039А ...
Ден на отворените врати за 4 курс 18.4.2017 г. ... "Счетоводство" ОКС ...
Ден на отворените врати за 2 курс 18.4.2017 г. ... и студентите от 2 курс ОКС ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" редовно обучение-специалност "Счетоводство" 15.6.2017 г. ... специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" редовно обучение. Всички студенти следва да се яват не по-късно от 8.30 ч. Изпитът ще се проведе в "Тестови център" на УНСС ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 9.3.2017 г. ... ОТНОШЕНИЯ" И "ЕВРОПЕИСТИКА" - ОКС ...
Държавен изпит-ОКС бакалавър 27.2.2017 г. ... изпит ще се проведе на 14.03.2017 год. от 9,00 ч. в Тестовия център, за студентите от редовно и дистанционно обучение на специалността ...
На вниманието на всички настоящи студенти от спец. "Счетоводство" - Четвърти курс "ОКС" Бакалавър" 24.2.2017 г. ... АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" IV КУРС ОКС „БАКАЛАВЪР“ УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЯВИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЕСИИ ПОД ФОРМАТА НА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ /ЕЛЕКТРОНЕН ИЛИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ/ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ № ...
Държавният изпит (трета сесия) 24.2.2017 г. ... заявление в отдел „студенти-бакалавър“ в срок до 24.03.2017 г ...
Държавен изпит (март 2017) 21.2.2017 г. ... спец. Икономика на търговията, ОКС "бакалавър", ще се проведе на 15 март 2017 г.  от 8,30 ч. За повече подробности относно провеждането на изпита, вж. Правила за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“ на катедра „Икономика на ...
Държавен изпит и ЗМТ 15.2.2017 г. ... на транспорта", ОКС "бакалавър" . На 22 март 2017 г. от 13.00 ч. в зала 3057 ще се проведе ЗМТ на специалностите: "Икономика на транспорта" "Транспортнен мениджмънт" "Енергиен бизнес" "Интелигентни транспортни ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" - трета сесия 2.2.2017 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 17 март 2017 г. от 10.00 ч. в зала 3071. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит. Катедра ...
Конкурс за редовен преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност футбол 30.1.2017 г. ... образование в степен най-малко бакалавър; Свидетелство за съдимост; Удостоверение за трудов стаж; Други дипломи и квалификации, които кандидатът е придобил. Срокът за подаване на документите е до 15 дни (от 31.01. 2017 до 17.00 ч. на 14.02.2017, включително) от ...
Условни изпити за студентите от ОКС "Бакалавър" 19.1.2017 г. ... изпити за студентите от ОКС ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 20.2.2017 г. ... за провеждане на държавния изпит (Трета сесия): Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Библиотека – ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" специалност "Счетоводство" редовно обучение и спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4.1.2017 г. ...  изпит за завършилите - ОКС "Бакалавър" със следните специалности: - специалност "Счетоводство" - редовна форма на  обучение ; - специалност "Счетоводство и контрол" - дистанционна форма на обучение; ще се проведе на 20 февруари 2017 г. от 8.30 ч. в ...
Национален кокурс за есе “Българският бизнес: предизвикателства и възможности” 21.12.2016 г. ... за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност  "Социология". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование ...
Национален конкурс за есе "България: обществото, в което бих искал да живея" 21.12.2016 г. ... за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност  "Социология". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование ...
Дати за провеждане на Държавен изпит/Дипломна защита през 2017 9.6.2017 г. ...    Държавен изпит за окс бакалавър първа/редовна/ сесия –          06.07.2017 г. - Защита на дипломни работи за окс ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 29.1.2017 г. ... на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" и "Европеистика" 6.12.2016 г. ... служители в отдел „Студенти-бакалавър“ и отдел „Студенти-магистър“ за оформяне на документацията ...
Връчване на дипломи на специалност "Счетоводство" 5.12.2016 г. ... на специалност "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение випуск 2016 г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Политология" 2.12.2016 г. ... успешно завършилите студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", специалност "Политология", ще се проведе на 15 декември от 16.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на търговията" 1.12.2016 г. ... "Икономика на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 28 ноември до 1  декември 2016 г. от 09.30 до 12.00 ч. и от 13 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Стопанска логистика" 30.11.2016 г. ... "Стопанска логистика" – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър“ ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "Недвижима собственост" 23.11.2016 г. ... собственост“ на ОКС „бакалавър“ и „магистър“, че на 22 декември (четвъртък) от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ тържествено ще бъдат връчени дипломите им ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра "Индустриален бизнес" 21.11.2016 г. ... икономика“ - ОКС „бакалавър“- специалност “Индустриален бизнес” - ОКС „бакалавър“- специалност „Бизнес икономика - ОКС „магистър"- специалност „Бизнес анализи и проекти - ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 15.11.2016 г. ... развитие“ в ОКС "бакалавър", редовно обучение, ОКС "магистър", редовно обучение и ОКС "магистър" „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“, дистанционно обучение, ще се проведе на 21 декември от 15 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Медии и журналистика" 8.11.2016 г. ... "Медии и журналистика", ОКС "бакалавър" и ОКС „магистър“ ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 9.11.2016 г. ... "Политическа икономия", ОКС "бакалавър", дипломирали се през юли и октомври 2016 година.Студентите е необходимо да положат подписи в дипломната книга в отдел “Студенти” на гише № 4 в приемното време при представяне на печат от библиотеката ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Икономика на търговията" 7.11.2016 г. ... "Икономика на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".  Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 28 ноември до 1  декември 2016 г. от 09.30 до 12.00 ч. и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 7.11.2016 г. ... , завършили през юли ОКС „бакалавър“ на специалност  "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език". ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да отидат в отдел „Студенти“ гише № 14  за  подписване в  дипломната книга и представяне ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 10.11.2016 г. ... от специалност "Финанси", ОКС "бакалавър", дипломирали се през юли и септември 2016 година.Студентите е необходимо да положат подписи в дипломната книга и представяне на печат от библиотеката в студентските книжки преди датата на официалното връчване ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Публична администрация" 3.11.2016 г. ... "Публична администрация", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на магистърски тези през юли 2016 г. - ще се състои на 14 ноември от 16:30 часа в аула "Максима". Всички студенти трябва да посетят ...
Церемония по връчване на дипломите 31.10.2016 г. ... ИНСПЕКТОРИ В ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ - БАКАЛАВЪР" И ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ - МАГИСТЪР" ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Счетоводство" 28.10.2016 г. ... , завършили през юли ОКС „бакалавър“ на специалност "Счетоводство". ЗАБЕЛЕЖКА: На 12 декември от 9.00 ч. до 14.00 ч. дипломантите да отидат в отдел „Студенти“ гише № 14 – г-жа Колева  за  подписване в дипломната книга и ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - редовно обучение 25.10.2016 г. ... "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на магистърски тези през месец юли 2016 г. - ще се състои на 14.11.2016 г. от 16:30 часа в Аула "Максима". Всички студенти трябва да ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър”. Необходимо е дипломантите (с ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Финансов контрол" 28.10.2016 г. ... контрол”, ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”, випуск  2016 г. На 5 декември от 16.30 ч. в аула “Максима” ще бъдат връчени дипломите на випуск 2016 г. ОКС “бакалавър” - специалност “Финансов ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Икономика на отбраната и сигурността" 25.10.2016 г. ... 2016 г. ОКС „бакалавър“ от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и ОКС „магистър“ от специалностите:* „Икономика на отбраната и сигурността“ – 2 семестъра* „Икономика на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Бизнес администрация" 19.10.2016 г. ... - ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Желателно е преди церемонията студентите да се разпишат в дипломните книги в съответните канцеларии.  От катедра ...
Връчване на дипломите на студентите от спец. "Бизнес администрация", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 19.10.2016 г. ... , ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Желателно е преди церемонията студентите да се разпишат в дипломните книги съответните канцеларии.   От к-ра ...
Церемония по официално връчване на дипломите 17.10.2016 г. ... книга в отдел "Студенти - бакалавър", гише №6.   Подписването на гише №6 може да стане и в деня на връчване на дипломите до 16.30 ч.   Студентите могат да заемат местата си в зала Тържествена от 16.45 ч ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 12.10.2016 г. ... на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 23.02.2017 от 8.00 часа - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 12.10.2016 г. ... "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 23.02.2017 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА. 23.02.2017 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 12.10.2016 г. ... на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 23.02.2017 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА. 23.02.2017 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и ...
Допълнителен прием магистри 1.10.2016 г. ... - оригинал и копие (бакалавър и/или магистър) или уверение (ако дипломата не е издадена), в което да са посочени среден успех от следването, успех от дипломирането, специалност, професионална квалификация и дата на дипломиране. Средният ...
Държавният изпит (втора сесия) 21.9.2016 г. ... в отдел „студенти-бакалавър“ в срок до 21.10.2016 г ...
Връчване на дипломи на завършилите ОКС "бакалавър" 21.9.2016 г. ... "Икономика на транспорта", ОКС "бакалавър". Забележка: Моля, един час преди церемонията по връчване на дипломите, да положите подпис в дипломната книга и представите документ от библиотеката, че не дължите книги в отдел "Бакалаври" при вашата инспекторка по ...
Държавен изпит ОКС БАКАЛАВЪР - втора сесия 19.9.2016 г. ... Специалности "Икономическа социология" и ...
Поправка на държавен изпит в РЦДО-Хасково 1.10.2016 г. ... на държавен изпит (ОКС "Бакалавър"):  специалност "Икономика" на 01.10.16 г. (събота) от 11:30 ч., зала 505. специалност "Бизнес администрация" на 22.10.16 г. (събота) от 11:00 ч. *Поправките ще се проведат в РЦДО-Хасково ...
Срок за подаване на бланка за изборни дисциплини за III курс, ОКС Бакалавър, спец. "Публична администрация", редовно обучение 12.9.2016 г. ... за изборните дисциплини ще се приема на 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 и 26 септември 2016 г. в каб. 5032. Бланката може да изтеглите от сайта на катедра "Публична администрация", раздел "Обучение" - Бакалаври или от тук ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 2.9.2016 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 19 септември 2016 г. от 10.00 ч. в зала 3071. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит. Катедра ...
Държавeн изпит /поправителна сесия/ 17.8.2016 г. ... степен бакалавър ще се проведе на 20.09.2016 г. от 09.00 часа в зала 4051 ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Публична администрация“ 12.9.2016 г. ... за провеждане на държавния изпит (Втора сесия): Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 11:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 12:00 – 14:30 ч. Тестови център – ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" (септ. 2016) 13.7.2016 г. ... . Икономика на търговията, ОКС "бакалавър", ще се проведе на 20 септември 2016 г. от 8,30 ч ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 7.7.2016 г. ... "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 19.09.2016 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА. 19.09.2016 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 7.7.2016 г. ... на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 19.09.2016 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА. 19.09.2016 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ...
Държавен изпит на спец. Финанси, ОКС Бакалавър 7.7.2016 г. ... изпит за студентите в ОКС Бакалавър на специалност Финанси ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ БАКАЛАВРИ 15.6.2016 г. ... ИЗПИТ В ОКС "БАКАЛАВЪР" НА СПЕЦИАЛНОСТ МИО И МИО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 ЮЛИ ОТ 12,00 Ч. В ТЕСТОВИЯ ЦЕНТЪР НА УНСС ...
Държавен изпит/Защита на дипломни работи (редовна сесия) 26.5.2016 г. ... за явяване съответно в отдел Бакалавър или отдел Магистър ...
Държавен изпит 18.5.2016 г. ... в отдел „студенти-бакалавър“ в срок до 05.07.2016 г ...
Държавен изпит - ОКС "бакалавър" 18.5.2016 г. ... . Икономика на търговията, ОКС "бакалавър", ще се проведе на 12 юли 2016 г. от 8,30 ч ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 17.5.2016 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 7 юли 2016 г. от 13.00 ч. в зала 3074. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2016" 12.5.2016 г. ... .1 Подкатегория “Бакалавър” в следните научни направления;- "Икономика"- "Политически науки"- "Право"- "Журналистика1.2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“ 23.6.2016 г. ... за провеждане на държавния изпит (Първа сесия): Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Тестови център – ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 26.5.2016 г. ... "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 12.07.2016 от 8.00 часа - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 26.5.2016 г. ... на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 12.07.2016 от 8.00 -  ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 12.07.2016 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се проведат в зали и по ред на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 26.5.2016 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 12.07.2016 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 12.07.2016 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на ...
Запиши се за участие в "Студент на годината на УНСС" 2016 12.4.2016 г. ... .1 Подкатегория “Бакалавър” в следните научни направления;- Икономика- Финанси- Политически науки- Право- Журналистика1.2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на ...
Провеждане на Защита на магистърски тези 31.3.2016 г. ... м. септември (само за ОКС ...
Провеждане на Държавен изпит 31.3.2016 г. ... 2006 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".            Срокът за подаване на молби за явяване на ДИ е до 5 юли 2016 г. в  отдел "Бакалаври"             ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" ОКС "БАКАЛАВЪР" 23.3.2016 г. ... ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" 23.2.2016 г. ... „Маркетинг“Специалност „Прогнозиране и ...
Предварителен кандидат-магистърски прием за септември 2016 г. за студенти от 4 курс 9.3.2016 г. ... от ОКС "Бакалавър" 4 курс имат възможност да се явят на предварителни сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (хартиен или ектронен) за учебната 206/207 година.Повече информация тук ...
Предварителен кандидат-магистърски прием за септември 2016 г. за студенти от 4 курс 22.2.2016 г. ... от ОКС "Бакалавър" 4 курс имат възможност да се явят на предварителни сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (хартиен или ектронен) за учебната 206/207 година.Повече информация тук ...
Дванадесети национален конкурс "Млад икономист - 2016 г." 22.2.2016 г. ... ограничения на специалността, студенти (бакалавър, магистър), докторанти и асистенти в български и европейски университети,  млади предприемачи и експерти до 35-годишна възраст. Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка; Разработките ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 18.3.2016 г. ... ч. ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" и Защита на магистърски тези на специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Енергиен бизнес" и "Интелигентни транспортни системи".   ...
Държавен изпит 15.2.2016 г. ... подадат заявление в отдел „студенти-бакалавър“ в срок до 18.03.2016 г ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 11.2.2016 г. ... за провеждане на държавния изпит (Трета сесия): Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Тестови център – ...
Държавен изпит/Защита - поправителна сесия 18.3.2016 г. ... образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър ще се проведе на 28.03.2016 г. от 9.00 часа. Държавният изпит - в 4053, защитата - в 2032А. Срокът за предаване на дипломните работи в два екземпляра и електронен носител /може и по мейл предварително/ е 17.03.2016 г ...
Държавен изпит и Защита на магистърски тези 9.2.2016 г. ... "бакалавър"Държавният изпит на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "бакалавър", ще се проведе на 30 март 2016 г. от 8,30 ч. ОКС "магистър"Защитата на магистърските тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 30 март ...
Трета сесия на държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 29.1.2016 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 25 март 2016 г. от 10.00 ч. в зала 3071. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 29.2.2016 г. ... ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 10.03.2016г.  от 10.00 часа.  зала  П034 Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” ...
Прием магистри в РЦДО - Хасково 5.1.2016 г. ... на документи за магистър след ОКС "Бакалавър" или ОКС"Магистър"           - от 07.12.2015 г. до 20.01.2016 г.  Кандидат-магистърски тест - 23.01.2016 г. в РЦДО - Хасково. Обявяване на резултатите - 26.01.2016 г. Обявяване на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост” 6.12.2015 г. ... степен “бакалавър”, и  специалностите “Икономика на недвижимата собственост” и „Бизнес с недвижими имоти“ в ОКС “магистър”, успешно защитили дипломна работа и държавен изпит на 10.07.2015 г., че ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 1.12.2015 г. ... "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 22.02.2016 от 8.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 22.2.2016 г. ... на специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 22.02.2016 от 8.00 ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 22.02.2016 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на явяване ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 22.2.2016 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 22.02.2016 от 8.00 ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 22.02.2016 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на явяване ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Политология" 30.11.2015 г. ... на успешно завършилите студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", специалност "Политология", ще се проведе на 3 декември от 16.30 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 23.11.2015 г. ... на транспорта“ в ОКС „бакалавър“. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на бакалавърска степен за подписи върху дипломите от 13,30 до 15,00 ч. преди официалното връчване ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" ОКС "БАКАЛАВЪР" 15.3.2016 г. ... ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" ОКС ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "Индустриален бизнес" 17.11.2015 г. ... икономика“ в ОКС „бакалавър“ от 15,00 до 16,00 ч. За студентите от специалност „Индустриален бизнес“ в ОКС „бакалавър“ от 16,15 до 17,15 ч. За студентите в от специалностите „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на търговията" 6.11.2015 г. ... "Икономика на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 16 до 19 ноември от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч ...
Церемония по връчване на дипломи на випуск 2015 10.11.2015 г. ... „Стопанска логистика”,  ОКС бакалавър и ОКС магистър. Студентите, които са се дипломирали през октомври 2015, да се обадят в катедрата на тел. 8195610 след 05.12.2015 за информация относно готовността на дипломите им ...
Връчване на дипломи на завършили студенти бакалаври специалност "Икономика на съобщенията" 4.11.2015 г. ... получат дипломи, трябва да се явят в 11ч. в отдел "Бакалавър" за подпис в регистрационна книга ...
Връчване на дипломи на завършили студенти бакалаври специалност "Бизнес информатика" и специалност "Бизнес информатика с преподаване на английски език"" 4.11.2015 г. ... получат дипломи, трябва да се явят в 11ч. в отдел "Бакалавър" за подпис в регистрационна книга ...
Церемония за връчване на дипломите на студентите от специалностите "Маркетинг" и "Прогнозиране и планиране" 2.11.2015 г. ... връчване на дипломите на завършилите ОКС „бакалавър“ от специалностите „Маркетинг“ и „Прогнозиране и планиране“. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“, гише № 16, за подписване на дипломите на  11.11.2015 от ...
Официално връчване на дипломи 30.10.2015 г. ... специалност "Икономика на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 16 до 19 ноември от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч ...
Официално връчване на дипломи 30.10.2015 г. ... специалност "Икономика на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 16 до 19 ноември от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от специалност „Национална и регионална сигурност“ 29.10.2015 г. ... на абсолвентите, завършили ОКС „бакалавър“  и ОКС „магистър“, специалност „Национална и регионална сигурност“ ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност "Финансов контрол" 28.10.2015 г. ... “Финансов контрол”, ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, випуск  2015 г. На 26 ноември от 16,00 ч. в аула “Максима” на УНСС ще бъдат връчени дипломите на випуск 2015 г. ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, специалност ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... специалност "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС “магистър”. Необходимо е студентите да положат ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 26.10.2015 г. ... на студентите от специалност "Финанси", ОКС "бакалавър", дипломирали се през юли 2015 г.Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга преди датата на официалното връчване - в периода 2-6 ноември, отдел “Студенти”, гише № 15 в приемното време ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 23.10.2015 г. ... на дипломите на успешно завършилите студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовно и дистанционно обучение, специалност "Регионално развитие" ще се проведе на 4 ноември от 17.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 20.10.2015 г. ... връчване на дипломите за висше образование ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на студентите от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ще се състои на 17 ноември, 16,30 часа, зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 16.10.2015 г. ... с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, която ще се проведе на 26 октомври (понеделник) от 17,30 часа в аула „Максима“ на УНСС ...
Връчване на дипломи за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 15.10.2015 г. ... м. юли 2015 год. спец. "Бизнес администграция" ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Желателно е същият ден от 10,00 ч. студентите да се обадят на съответните инспекторки, за да се разпишат в дипломната книга. От к-ра ...
Важна информация за дипломантите от специалност "Публична администрация" 14.10.2015 г. ... дипломанти от специалност "Публична администрация" (бакалавър) трябва да се подпишат в отдел "Студенти" при инспектора на специалността ...
Държавен изпит ОКС "Бакалавър" 14.10.2015 г. ... „Маркетинг“Специалност „Прогнозиране и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 13.10.2015 г. ... на завършилите през юли ОКС „бакалавър“, специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ – редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“, гише № 14, за подписване на дипломите на  02 ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 12.10.2015 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес", ОКС "бакалавър", ще се проведе на 21 октомври (сряда) от 17.00 ч. в зала "Тържествена" ...
Официално връчване на дипломите 12.10.2015 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес", ОКС "Бакалавър", ще се проведе на 21.10.2015 г. (сряда) в зала Тържествена на УНСС. Дипломантите трябва да бъдат в залата в 17.00ч. Желаещите да получат дипломите си на церемонията трябва задължително да се подпишат в дипломната книга в отдел "Студенти - ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Бизнес администрация" 12.10.2015 г. ... „Бизнес администрация“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Информационна среща със студентите от IV курс, специалност "Публична администрация" 8.10.2015 г. ... с технически сътрудник от отдел „Студенти - бакалавър“. 3)      Запознаване с изискванията за полагане на държавен изпит. 4)      Възможности за продължаване на обучението в магистърски програми на катедра „Публична ...
РЦДО-Хасково обявява работни места за студенти 30.9.2015 г. ... ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР”  В РЦДО - ХАСКОВO РЦДО-Хасково обявява 2 свободни работни места на 4-часов работен ден, в библиотеката на центъра, за срок от 6 месеца. Желаещите трябва да представят в сградата на РЦДО - Хасково, кабинет 201, в срок до 16.10.2015 год. молба ...
Втора сесия на държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 2015 29.9.2015 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 23 октомври 2015 г. от 9.00 ч. в зала 3071 на УНСС. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
ДЪРЖАВЕНТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 24.9.2015 г. ... ще бъде обявена допълнително. Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология": http://departments.unwe ...
Държавен изпит 24.9.2015 г. ... .2015 г. Молбите се подават в отдел „Студенти - Бакалавър" ...
Държавен изпит (2015 г.) 11.9.2015 г. ... от специалност "Икономика на търговията", ОКС "бакалавър", ще се проведе на 17.09.2015 г. от 08.30 ч. в зала 2005 ...
Държавен изпит (2015 г.) 11.9.2015 г. ... от специалност "Икономика на търговията", ОКС "бакалавър", ще се проведе на 17.09.2015 г. от 08.30 ч. в зала 2005 ...
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 9.9.2015 г. ... НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" - ОКС "БАКАЛАВЪР", ДИПЛОМИРАЛИ СЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2015 Г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" ОКС "БАКАЛАВЪР" 9.9.2015 г. ... изпит за специалност "счетоводство" окс "бакалавър" ще се проведе на 23.09.2015 г. /сряда/ от 9.00 ч ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Публична администрация“ 8.9.2015 г. ... за провеждане на държавния изпит (Втора сесия): Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Компютърна зала на Университетска библиотека – ...
Държавен изпит - поправителна сесия 17.8.2015 г. ... НА ТАЗИ СЕСИЯ, ДА ЗАЯВЯТ ТОВА СВОЕВРЕМЕННО В ОТДЕЛ „БАКАЛАВЪР” - ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРОТОКОЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НЕ Е АВТОМАТИЧНО ...
Нестле България предлага позиция „административен стажант“ 1.7.2015 г. ... Задължително да е студент в УНСС, степен бакалавър или магистър, който може да се възползва от програмата • Отлични познания на МS Office пакет • Много добро владеене на английски език • Насоченост към резултати • Добри организационни умения Основни отговорности: • Изготвяне на анализи и ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 8.6.2015 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 8 юли 2015 г. от 13.30 ч. в зала 2013. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 27.7.2015 г. ... "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 17.09.2015 от 8.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 27.7.2015 г. ... "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 17.09.2015 от 8.00 ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 17.09.2015 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на явяване, ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 27.7.2015 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 17.09.2015 от 8.00 ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 17.09.2015 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на явяване, ...
Държавен изпит 26.5.2015 г. ... от спец. Икономика на търговията, ОКС "бакалавър", ще се проведе на 2 юли 2015 г. от 8,30 ч ...
ДЪРЖАВEН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия 14.5.2015 г. ... СИ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛ “МАГИСТЪР“ ИЛИ „БАКАЛАВЪР”. ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРОТОКОЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НЕ Е АВТОМАТИЧНО ...
Отчет за проведен преддипломен стаж за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ 11.5.2015 г. ... (специалност „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“, 4 курс): 18.05.2015 г. от 10:00 до 12:00 ч. каб. 4029 доц. д-р Д. Горчилова 18.05.2015 г. от 14:00 до 16:00 ч. каб. 2093 гл.ас. д-р К. Кирилова 19.05.2015 г. от 14:00 до 16:00 ...
Държавен изпит 5.5.2015 г. ... . 2015 г. Молбите се подават в отдел ОКС "Бакалавър" ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ 15.6.2015 г. ... на провеждане на държавния изпит: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Тестови център – УНСС Част 2: Есе 13:00 – 14:00 ч. зала ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 1.4.2015 г. ... "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 01.07.2015 от 8.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 1.4.2015 г. ... "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 01.07.2015 от 8.00 ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 01.07.2015 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 1.4.2015 г. ... преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 01.07.2015 от 8.00 ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 01.07.2015 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на ...
Важно! Конспект за държавен изпит ОКС "бакалавър" 25.3.2015 г. ... за четвърти курс "Икономика на ...
Защита на дипломни работи на специалност „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 18.2.2015 г. ... за предаване на дипломните работи от 23 до 24 март 2015 г. (в каб. ...
Държавен изпит втора (поправителна сесия) 17.2.2015 г. ... собственост", ОКС "Бакалавър". Желаещите да се явят на изпит на посочената дата, задължително трябва да подадат заявление в срок до 12.03.2015 г. в ОКС "Бакалавър" ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ/ 10.3.2015 г. ... СИ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛ “МАГИСТЪР“ ИЛИ „БАКАЛАВЪР”. ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРОТОКОЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НЕ Е АВТОМАТИЧНО ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 23.1.2015 г. ... "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 05.03.2015 от 8.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 23.1.2015 г. ... преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 05.03.2015 от 8.00 ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 05.03.2015 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 23.1.2015 г. ... преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 05.03.2015 от 8.00 ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 05.03.2015 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на ...
Държавен изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Бакалавър" редовно обучение 7.4.2015 г. ... на резултати на 10.07.2015 г. от 12.00 ч. каб. ...
На вниманието на студентите ОКС "Бакалавър" - четвърти курс спец. "Счетоводство" 20.1.2015 г. ... Ви, че имате възможност да се явите на предварителни сесии под формата на кандидат-магистърски изпит /електронен или на хартиен носител/ за учебната 2015/2016 година, съгласно Решение на АС № 6/03.12.2014 г. както следва: 1. Подаване на регистрационни карти за първа ...
Трета сесия на държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 19.2.2015 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Третата сесия на държавния изпит ще се проведе на 25 февруари 2015 г. от 9.00 ч. Мястото на провеждане ще се обяви допълнително. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит ...
Държавен изпит - трета сесия 24.2.2015 г. ... за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”: http://departments.unwe ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Стопанска логистика" 9.12.2014 г. ... специалност „Стопанска логистика”,  ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Съобщение за бакалаврите от 4 курс 27.11.2014 г. ... и социално дело", ОКС "Бакалавър" - 4 курс: В срок до  28 ноември 2014 година, трябва да направите избор и да заявите модул, в който желаете да се обучавате през летния семестър на учебната 2014/2015 година. Молбите се подават в кабинет № 2053 в приемното ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 17.11.2014 г. ... от специалност "Финанси", ОКС "бакалавър", дипломирали се през юли и септември 2014 г. Забележка. Студентите трябва да  положат подписи в дипломната книга преди датата на официалното връчване - всеки работен ден в отдел “Студенти” на гише № 14 в приемното време ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Икономика на търговията" 17.11.2014 г. ... на търговията" - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи от 24 до 28 ноември от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри на катедра "Недвижима собственост" 14.11.2014 г. ... степен “магистър” и „бакалавър“, че на 21 ноември (петък) от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ ще се състои тържественото връчване на дипломи ...
Избор на тема за магистърска теза от студенти-магистри от спец. "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи"", 13.11.2014 г. ... тези за ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи". Студентите трябва да направят своя избор и да подадат молба в катедрата до 12.12.2014. Повече информация може да ...
Избор на тема за магистърска теза от студенти-магистри от спец. "Бизнес информатика" 13.11.2014 г. ... тези за ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика". Студентите трябва да направят своя избор и да подадат молба в катедрата до 12.12.2014. Повече информация може да бъде ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ до края на месец ноември 2014 г. предстои провеждането на поредица от ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност „Финансов контрол“ 12.11.2014 г. ... на випуск 2014 г. ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, специалност  “Финансов контрол”. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи до 28 ноември и от 13,30 до 14,30 преди официалното ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" 11.11.2014 г. ... ОКС "бакалавър" и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език", ОКС   “магистър”,  ще се състои на 1 декември от 12 ...
Връчване на дипломите на випуск 2014 в РЦДО Хасково 14.11.2014 г. ... на випуск 2014 - ОКС"бакалавър", специалности "Икономика" и "Бизнес администрация" и ОКС"магистър", специалности "Финанси" и "Счетоводство и контрол", завършили дистанционна форма на обучение в ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и на магистрите от "Макроикономика" 11.11.2014 г. ... език" - ОКС "бакалавър" и специалност "Макроикономика" - ОКС "Магистър" ще се проведе на 1 декември (понеделник) от 17,00 ч. в голямата конферентна зала на университета ...
Официално връчване на дипломи 3.11.2014 г. ... на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност "Интелектуална собственост" и ОКС "Магистър", специалност "Интелектуална собственост и бизнес" ще се проведе на 27.11.2014 г. от 18.00ч. в зала Тържествена. Дипломантите ...
Връчване на дипломи на ОКС "Бакалавър" 30.10.2014 г. ... , ОКС "Бакалавър", успешно положили държавен изпит през м. юли 2014 год. Необходимо е студентите да се подпишат в дипломната книга при инспекторката - ОКС "Бакалавър", I етаж,  (17 гише) в някои от дните преди ...
Избор на тема за дипломент проект от студенти от спец. "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език" 27.10.2014 г. ... е списък с теми за дипломни проекти за ОКС "Бакалавър". Студентите трябва да направят своя избор и да подадат молба в катедрата до 24.11.2014. Повече информация може да бъде намерена тук ...
Връчване на дипломи на студентите от специалността 23.10.2014 г. ... 2014 на специалност „Стопанска логистика”,  ОКС бакалавър и ОКС магистър ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "Национална и регионална сигурност" 23.10.2014 г. ... „Икономика на отбраната и сигурността” - ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”: ОКС „бакалавър” , специалност „Икономика на отбраната и сигурността” ОКС „магистър” , специалност „Икономика на отбраната сигурността”, 2  и 3 сем. ОКС „магистър” , специалност „Икономика на отбраната и сигурността” ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Регионално развитие" 22.10.2014 г. ... официално връчване на дипломи на студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – редовна форма на обучение от специалност „Регионално развитие“ ...
Церемония по официалното връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Интелектуална собственост" и магистрите от специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 13.10.2014 г. ... "Интелектуална собственост" - ОКС "бакалавър" и специалност "Интелектуална собственост и бизнес" ОКС "магистър" ...
РЦДО Хасково обявява свободни работни места за студенти 13.10.2014 г. ... . До участие се допускат само студенти в ОКС „бакалавър”, които нямат неиздържани изпити и са записали зимния семестър на 2014/2015 учебна година. Класирането ще се извърши на основата на среден успех и/или затруднено материално положение. *Повече информация относно обявата в Учебен отдел на РЦДО ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Счетоводство" 13.10.2014 г. ... дипломите на випуск 2014 г., завършили през юли ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство" - редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да отидат в отдел „Студенти“ гише № 14 за  подписване на дипломите на  28-и и 29 октомври от 9.00 до 12.00 ч ...
Връчване дипломите на випуск 2014 г. 10.10.2014 г. ... през месец юли - ОКС "Бакалавър" спец. "Счетоводство" - редовно ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 18.11.2014 г. ... официално връчване на дипломите на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - випуск 2014 година, специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 23.9.2014 г. ... реши в класиранията за I, II, III и IV курс ОКС „Бакалавър” за студенти подали молби-декларации в срок. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2014/2015 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 5,20 включително; II курс - ОКС ...
ДЪРЖАВЕНТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 15.9.2014 г. ... ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология” и “Социология” ще се проведе на 17.09.2014 /сряда/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър В института за следдипломна квалификация, зала 4002. Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се ...
ДЪРЖАВЕНТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 15.9.2014 г. ... ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология” и “Социология” ще се проведе на 17.09.2014 /сряда/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър В института за следдипломна квалификация, зала 4002. Молби за явяване ...
Втора сесия на държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 1.9.2014 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Втората сесия на държавния изпит ще се проведе на 17 септември 2014 г. от 9.00 ч. в зала ИСК 210. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Дата за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ спец. "Икономика на съобщенията" 17.7.2014 г. ... "Икономика на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 17.09.2014 от 8.00-10.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ...
Дата за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" 17.7.2014 г. ... с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 17.09.2014 от 8.00-10.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 17.09.2014 от 13.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на явяване, ...
Дата за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" 17.7.2014 г. ... специалност "Бизнес информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 17.09.2014 от 8.00-10.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 17.09.2014 от 13.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и по ред на явяване, ...
Държавен изпит (поправителна сесия) 9.7.2014 г. ... сесия) на студентите в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 15.09.2014 г. в Института по интелектуална собственост и лидерство от 09.00 часа. Крайният срок за подаване на молби за явяване на държавен изпит е 11.09.2014 г. Молбите се подават в ОКС ...
Провеждане на държавен изпит и държавна защита 9.7.2014 г. ... на инспекторката в степен "Бакалавър" за подаване на молба-образец. Крайният срок за дипломните работи, да  се предадат в един хартиен екземпляр , подписан от научния ръководител, и на CD,    в катедрата е до 30.09.2014 год ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...
Държавен изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Бакалавър" редовно обучение 19.6.2014 г. ... "Счетоводство"-ОКС "Бакалавър" редовно ...
Подаване на молба за държавен изпит, ОКС "Бакалавър" 13.6.2014 г. ... студенти трябва да подадат снимка и молба за явяване на държавен изпит през м.юли, 2014, и при инспектора в отдел "Бакалаври", обслужващ специалността, до 27.06.2014 ...
Работен семинар по проект BG051PO001-3.1.07-0053 3.6.2014 г. ... учебни програми в ОКС„бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“ - за обсъждане промяната в съдържанието на учебните програми, за специалност „Бизнес администрация“ 9 юни, 10.30 ч., малка ...
Държавен изпит за специалност "Предприемачество", ОКС "бакалавър" 1.6.2014 г. ... колеги, дипломанти на специалност "Предприемачество", Държавният изпит ще се проведе на 11 юли 2014 г. от 9.00 ч. в зала 3006 на УНСС. Моля, запознайте се с изложените по-долу правила за провеждане на държавния изпит.   Катедра ...
Дата за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" 23.5.2014 г. ... на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 2.07.2014 от 11.00-13.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 2.07.2014 от 13.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и ...
Дата за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" 23.5.2014 г. ... информатика", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва: 2.07.2014 от 8.00-10.00 часа ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР. 2.07.2014 от 10.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се се проведат в зали и ...
Дата за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ спец. "Икономика на съобщенията" 23.5.2014 г. ... на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 3.07.2014 от 9.00 часа е Изпитен център. Изпитът е ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ ...
Национална олимпиада по маркетинг 12.5.2014 г. ... по маркетинг между студенти от бакалавърски или магистърски програми и се организира от 2009 г. от висшите български училища, обучаващи студенти по специалност "Маркетинг". Целта е да се повишава интереса към тази област и да се създават условия за обмен ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината" 8.5.2014 г. ... следните подкатегории: 1.1 “Бакалавър” в направленията: "Икономика" "Финанси" "Политически науки" "Право" "Журналистика" 1.2. “Магистър”;  1.3 “Докторант”. 2. Категория ...
Информационна среща за студенти от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология" 4.4.2014 г. ... изпит за завършване на ОКС "Бакалавър". 8 април, 14.00 ч., зала ...
Студентска кръгла маса 31.3.2014 г. ... от студенти - ОКС "Бакалавър", с ръководител - проф.д-р Снежана Башева ...
ДЪРЖАВНЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология” и “Социология” 26.3.2014 г. ... ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2014 /петък/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за ...
Информационна среща за студенти "Образование и бизнес" 28.3.2014 г. ... на успешен държавен изпит за ОКС Бакалавър. Присъединете се и споделете Вашето мнение във Фейсбук страницата на събитието: https://www.facebook ...
Конкурс за стипендии за обучение на български студенти и докторанти в Китай 11.3.2014 г. ... степени „бакалавър” и „магистър”, на образователната и научна степен „доктор”, както и за едногодишна специализация по китайски език. Разпределението на стипендиите по видовете обучение и специализация ще се извърши по време на конкурса от ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: "Многообразието на туризма в научното познание" 18.2.2014 г. ... , обучавани от катедрата в ОКС „бакалавър” и „магистър”. 24 февруари (понеделник), 09:00 ч., голяма конферентна зала на ...
Стипендии за "магистър" и "доктор" в университети на Република Корея 14.2.2014 г. ... степен „ Бакалавър” или „ Магистър” към 31 август 2014 г. Кандидатите за стипендия за  придобиване на степен „Магистър” трябва да са придобили съответно степен „Бакалавър” към 31 август 2014 г., а за стипендия за научна степен ...
ДЪРЖАВEН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен ...
Връчване на дипломи на студентите от специалност “Икономика на недвижимата собственост” - образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър" 2.12.2013 г. ... степен “бакалавър” и “магистър”,  успешно защитили дипломна работа и държавен изпит на 10.07.2013 г., че тържеството по-случай официалното раздаване на дипломи за висше образование ще се състои на 13 декември 2013 г. от 16.30 ч. ...
Връчване на дипломите на студентите от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през м.юли 2013 година 25.11.2013 г. ... "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през м.юли 2013 година. Студентите дипломирани през месец юли 2013 г. е необходимо да  положат подписи в дипломната книга преди датата на официалното връчване. Полагането на подписите се ...
Връчване на дипломите на студентите от специалностите „Международни отношения“, „Европеистика“ /ОКС „Бакалавър“/ и „Международни отношения: международна публична администрация“, „Национална сигурност“ /ОКС „Магистър“/, дипломирали се през юли месец 25.11.2013 г. ... ,  „Европеистика“  /ОКС „Бакалавър“/ и „Международни отношения: международна публична администрация“, „Национална сигурност“  /ОКС „Магистър“/,  дипломирали се през юли месец. Моля абсолвентите да се явят преди това /15.00 – 15.45 часа/ за ...
Държавен изпит за специалност "Икономика на съобшенията", ОКС "Бакалавър" 5.3.2014 г. ... на съобщенията", ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 06.03.2014г. от 9.00 ...
Защита на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" през м.февруари 17.2.2014 г. ... на дипломни работи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" спец. "Бизнес информатика" ще се проведе на 20.02.2014г. от 9.00 часа в зала 2066. В деня на защитата ще бъдета обявени списъците с разпределението на дипломантите. Срокът за ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 15.11.2013 г. ... на туризма"  - ОКС "бакалавър", и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма" - ОКС “магистър”,  ще се състои на 2 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Икономика на търговията" 15.11.2013 г. ... специалност „Икономика на търговията“, ОКС „бакалавър“. Забележка: Дипломантите да се явят в канцеларията на бакалавърска степен от 09.00 до 12.00 ч. за подпис за получена диплома. На 27 ноември от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ ще бъдат връчени дипломите и на завършилите специалност ...
Раздаване на дипломи на ОКС "Бакалавър" 5.11.2013 г. ... администрация" само ОКС "Бакалавър" ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Финансов контрол" 4.11.2013 г. ... връчени дипломите на випуск 2013 г. ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”, специалност  “Финансов контрол”. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи до 15 ноември, както и един час преди официалното връчване - за подписи ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 30.10.2013 г. ... в класиранията за I, II, III и IV курс ОКС „Бакалавър” да бъдат включени и студенти подали молби-декларации извън срок. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2013/2014 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 4.00 ...
Официално връчване на дипломи 29.10.2013 г. ... собственост", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър",  през м. юли 2013 г ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 22.10.2013 г. ... 2013/2014 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 4.66 включително. Студентите могат да получат своите настанителни заповеди от 23 блок, вх. А – ниско тяло, сектор „Настаняване”.   !!! ВАЖНО: Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 23.10 – 28.10.2013 г. ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 9.10.2013 г. ... за учебната 2013/2014г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,07 включително; II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,08 включително III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,27 включително.   ВАЖНО!!! Срок за настаняване ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 2.10.2013 г. ... I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,16 включително;                   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,18 ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 25.9.2013 г. ... I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,20 включително;                   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,33 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 19.9.2013 г. ... ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 18.10.2013 /ПЕТЪК/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 4.9.2013 г. ... 2013/2014 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.30 включително; Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете; Справки ще могат да се правят през информационната система web-студент от 05.09.2013 г.     !!! ...
Защита на дипломни работи и държавен изпит 18.6.2013 г. ... на изпита при инспекторката в степен "Бакалавър". Желателно е да бъдат в деня на изпита в 8,30 ч. със студентски книжки. На 05.07.2013 год. от 9,00 ч. в П034 ауд. ще се проведе защита на дипломни работи от I-ва комисия на студенти от спец. "Бизнес администрация". ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 9.5.2013 г. ... „Студент на годината“ с трите подкатегории - „Бакалавър“, „Магистър“, „Докторант“ и категорията „Студент-спортист на годината“, както и избраниците  за „Преподавател на годината“ и „Служител на годината“.   Церемонията ще бъде съчетана с концерт по случай закриването на учебната ...
Среща с представители на дирекция "Човешки ресурси" при ДАНС 17.4.2013 г. ... курс на образователно-квалификационна степен „бакалавър”, във връзка с възможност за кандидатстване и постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност”. Срещата се осъществява със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 10.4.2013 г. ... ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология” и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 11.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен ...
ПРОЛЕТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 22.3.2013 г. ... , Проекти & Строителство. Петър Солаков е бакалавър по икономика и бизнес-администрация от Американския университет в България и магистър – сертифициран финансов анализатор от CFA Institute, САЩ. Документ за професионална квалификация На успешно завършилите Пролетното училище за ...
Лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 8.3.2013 г. ... роден на 21 декември 1951 г. в Буенос Айрес. Бакалавър по администрация (1973 г.), експерт-счетоводител (1974 г.) от Националния университет в Буенос Айрес; магистър по икономика и бизнес на университета „Анауак“, Мексико (2001 г.), зам.-консул в Рио де Жанейро, Бразилия (1977–1981 г.), ...
AIESEC УНСС дава възможност за стаж по програмата „Be a Pro: Engineer” 31.1.2013 г. ... за стажантска позиция може да е завършил бакалавър преди най-много две години, a възрастовата граница е тридесет години. Възможността за участие в стажантската програма е целогодишна, като страната и компанията са по избор на кандидата. Kъм момента наличните стажантски позиции в IT ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" и на магистрите от "Национална сигурност" 27.11.2012 г. ... ,  „Европеистика“  (ОКС „бакалавър“) и „Национална сигурност“ (ОКС „магистър“),  дипломирали се през юли т.г. Моля, абсолвентите да се явят за подписи в Дипломната книга най-късно до 17.00 ч. на 5 декември в отдел „Студенти“, както следва: бакалаврите - при ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" 10.12.2012 г. ... от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър", дипломирали се през юли т.г. По молба на отдел “Студенти” – гише № 13, необходимо е студентите да се явят в същия ден от 13.00 ч. до 15.00 ч. за подпис в дипломната книга ...
СЪОБЩЕНИЕ 14.11.2012 г. ... недвижимата собственост  - ОКС "Бакалавър" и "Магистър", - успешно защитили дипломна работа или положили държавен изпит на 12.07.2012 г., че тържеството по случай официалното връчване на дипломи за висше образование ще се състои на 23 ноември 2012 година (петък) ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност “Финансов контрол” 15.11.2012 г. ... през февруари и юли 2012 г. ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”.  Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи от 15,00 ч. до 16,00 ч ...
Връчване на дипломите на завършилите специалност "Икономика на търговията" 15.11.2012 г. ... от 16.00 ч. - ОКС "бакалавър" - от 17.00 ч. - ОКС "магистър" ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Бизнес администрация" 12.11.2012 г. ... "Бизнес администрация" - ОКС "бакалавър", завършили през  юли 2012 г., ще се проведе на 20 декември от 13,00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност “Счетоводство” 12.11.2012 г. ... студенти от специалност “Счетоводство”, ОКС „бакалавър“, дипломирали се през  юли 2012 г. Необходимо е до 12.00 ч. на 27 ноември дипломантите да се явят в отдел „Студенти“ – гише 14 при г-жа Л. Колева за подпис в Дипломната книга ...
Раздаване на дипломи 26.10.2012 г. ... администрация" само за ОКС "Бакалавър", завършили през м. юли 2012 год. ще се проведе на 20.12.2012 год. от 13,00 ч. в зала "Тържествена" в сградата на УНСС ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00); - без придобита ...
Връчване на дипломи от катедра "Публична администрация и регионално развитие" 12.11.2012 г. ... – специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“; 15 ноември, 16.00 ч., зала „Тържествена“ – специалност „Регионално развитие“, ОКС „бакалавър“ ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... държавният изпит на студентите от ОКС "бакалавър", специалност "Политология" На 31октомври 2012 г. от 1-00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър, специалност "Политология" ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... държавинят изпит на студентите от ОКС "бакалавър" на специалност "Политология". На 10 октомври от 10.00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър" на специалност "Политология" ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕНИДЖМЪНТ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ" 2.3.2018 г. ... на недвижимата собственост" за ОКС "Бакалавър", ще се проведе на 26 март (понеделник) 2018 г. от 10.00 часа в зала 4052. За допълнителна информация: УНСС, к-т 1096 (нов корпус), г-жа Каменка Евстатиева, тел. 02/ 8195 269 ...
Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 24.9.2012 г. ... .10.2012 г. – писмен /io 9,00 до 11,00 часа/   25.10.2012 г. – устен /от 12,00 ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец.БА / УКОС 26.9.2012 г. ... на електронен носител (CD), за ОКС "Бакалавър" е 28.09.2012г. Рецензии ще се раздават на 08.10.2012г. в кабинет 1047 ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец.БА / БК 26.9.2012 г. ... на електронен носител (CD), за ОКС "Бакалавър" е 28.09.2012г. Рецензии ще се раздават на 08.10.2012г. в кабинет 1047 ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец. Бизнес администрация 26.9.2012 г. ... на електронен носител (CD), за ОКС "Бакалавър" е 28.09.2012г. Рецензии ще се раздават на 08.10.2012г. в кабинет 1047 ...
ОКС "Бакалавър" Държавен изпит и защита на дипломни работи 26.9.2012 г. ... на електронен носител (CD), за ОКС "Бакалавър" е 28.09.2012г. Рецензии ще се раздават на 08.10.2012г. в кабинет 1047. Студентите, които се явяват на държавен изпит подават молба-образец лично при инспекторката в Бакалавърска степен. Дипломантите (независимо дали се ...
Държавен изпит 22.4.2013 г. ... изпитна сесия)  ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР”  СПЕЦИАЛНОСТ  “ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ”  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.07.2013 Г. ОТ 9.00 ЧАСА  В ЦЕНТЪРА ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ...
Дати за Държавен изпит ОКС Бакалавър и защита ОКС Магистър - "Икономика на съобщенията" 2.8.2012 г. ... за Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" - специалност "Икономика на съобщенията" - 17.09.2012 г. от 11.30 ч. Дата за защита - ОКС "Магистър" - специалност "Икономика на съобщенията" - 17.09.2012 г. - 11.00 ч. Краен срок за ...
Дати за защити ОКС Бакалавър и ОКС Магистър - "Бизнес информатика" 2.8.2012 г. ... за защита - ОКС "Бакалавър" - 17.09.2012 г. - от 8.30 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи: 05.09.2012 г.   Дата за защита - ОКС "Магистър" - 24.09.2012 г. - от 14.00 ч. Краен срок за предаване на дипломните работи: 18.09.2012 г ...
Конкурс за "инспектор по приходите" на НАП 2.5.2012 г. ... „инспектор по приходите” – висше, бакалавър; в) професионален опит за длъжността „инспектор по приходите” – не се изисква придобит V младши ранг. 2.            Допълнителни изисквания, носещи предимство: - ...
Защита на дипломни работи за ОКС"Бакалавър" специалност "Бизнес информатика", м.юли, 2012 21.4.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС"Бакалавър" специалност "Бизнес информатика" ще се проведе на 9.07.2012 от 9.00. Разпределение на дипломанти по комисии и зали ще бъде публикувано допълнително. Материалите по дипломната работа трябва да бъдат предадени на 23 ...
Конкурс на БНТ за журналистически позиции 3.4.2012 г. ... образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - журналистически стаж в електронни или печатни медии с ресор „политика", „икономика" или „общество" - не по-малко от 3 (три) години; - отлично владеене на поне един чужд език; - компютърна грамотност ...
Предварителна защита на дипломни работи на бакалаври от "Бизнес Информатика" 23.2.2012 г. ... дипломни работи на студенти от ОКС "Бакалавър"  на специалност "Бизнес Информатика" ...
Държавен изпит на студенти от ОКС "Бакалавър" на "Икономика на съобщенията" 23.2.2012 г. ... изпит на студенти от ОКС "Бакалавър" на специалност "Икономика на съобщенията" ...
Защита на дипломни работи за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" на специалност "Бизнес Информатика" 23.2.2012 г. ... дипломни работи на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" на специалност "Бизнес Информатика" ...
Бакалаври и магистри по „Бизнес информатика“ и „Икономика на съобщенията“ ще получат дипломите си 8.12.2011 г. ... на дипломите на студентите от ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър“ от специалностите “Бизнес информатика“ и “Икономика на съобщенията” ...
Тържествено връчване на дипломи на първия випуск бакалаври от специалност “Предприемачество” 8.12.2011 г. ... "Предприемачество", ОКС "бакалавър", дипломирали се през юли 2011 г ...
Бакалаври и магистри от „Икономика на туризма“ ще получат дипломите си 8.12.2011 г. ... „Икономика на туризма“ - ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - ще бъде на 12 декември от 12,30 ч. в зала „Тържествена“ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене