Обновено: вторник, 20 ноември 2012 14:25

доц. д-р Румен Йорданов Брусарски

            Доц. д-р Румен Брусарски е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Нов български университет и Института по публична администрация. Води лекции по Публични финанси, Анализ “разходи – ползи” и Оценка на въздействието. Автор е на няколко учебника, много статии и научни доклади.

            Изследователските интереси на доц. д-р Брусарски са в областта на публичните разходи, данъчното облагане, анализа “разходи – ползи” и оценката на въздействието.

            Доц. д-р Румен Брусарски е директор на Националния университетски център “Икономика на публичния сектор”. Специализирал е в Германия, Великобритания, Холандия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Словакия. Член е на Съюза на икономистите в България.