Обновено: понеделник, 16 януари 2023 11:11

Жива памет - проф. д.ик.н. Бистра Боева

Проф. д.ик.н. Бистра Боева е заслужил професор на УНСС

Проф. д.ик.н. Бистра Боева получава почетното звание „заслужил професор на УНСС“ през 2013 г. Дългогодишен ръководител на катедра „МИО и бизнес“, консултант на Световната банка и Американската агенция за международно развитие по въпросите на корпоративното управление. Играе водеща роля при създаването на Националния кодекс за корпоративно управление като съпредседател на работната група по проекта. Член на Държавната комисия по ценни книжа.

Тя е била гост-професор в Пекинския университет по международни изследвания (BFSU), Китай – „Международен бизнес“; в Тиранския университет, Албания – „Корпоративно управление“; в Италия – в магистърска програма по Нова Европа, банково дело и предприемачество – „Корпоративно управление в банковия сектор“; в Henley Business School, UK – „Управление и икономика в преход“; в Бизнес училище в Кейп Таун, Република Южна Африка – „Управление и икономика в преход“.

Била е член на Европейския форум по корпоративно управление към ЕК и консултативната група за развитие на частния сектор към Глобалния форум за корпоративно управление (Световна банка/ОИСР). 

Проф. Бистра Боева e родена през 1947 г. в София. Завършва Политехническа гимназия с преподаване на руски език „Михаил Иванович Калинин“ (1965) и ВИИ „Карл Маркс“ (1970), специалност „Икономика на външната търговия“. Получава магистърска степен по специалност „Право“ от УНСС (2007). Придобива научните степени „доктор“ (1975) и „доктор на икономическите науки“ (1992). Специализира финансови аспекти на управлението на международни проекти във Великобритания. 

Длъжностите, които е заемала са: хоноруван асистент (1971 – 1972); асистент (1973); главен асистент (1977); доцент (1984); професор (1997). Била е директор на департамент „МИО и бизнес“ (1992 – 1995); ръководител на катедра „МИО и бизнес“ (2001 – 2009).

Научните интереси на проф. Боева са в областта на корпоративното управление и устойчивото развитие; международния бизнес и дигитализацията; управлението на международни проекти; международния маркетинг.

Има издадени 107 публикации. Някой от тях са:

  • Корпоративно управление в международния бизнес, София, ИК – УНСС, 2016 (авторски колектив);
  • Международен маркетинг, София, УИ „Стопанство“, 2010 (в съавторство);
  • Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация (Глобален мениджмънт), София, ИК – УНСС, 2014;
  • Капитали, топене на ледове и 2° C: корпоративно управление и устойчиво развитие, София, Изток-Запад, 2018;

  • Capital, Melting Glaciers and 2° C: Sustainable Corporate Governance in 21st Сentury, Sofia: Iztok-Zapad, 2019. 


ВИДЕОФОТОГАЛЕРИЯ