Обновено: четвъртък, 17 януари 2019 11:18

График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2018/2019 г.

Редовно обучение

Срокове за записване Курс
1 11.02. - 14.02.2019 г.
четвърти и пети курс
2 15.02 - 20.02.2019 г. трети курс
3 21.02 - 26.02.2019 г. втори курс
4 27.02 - 05.03.2019 г. първи курс

 


 


Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.