Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“

вторник, 26 ноември 2019 13:40

Разглеждате снимки от Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“

Вижте пълен текст на Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“

„За мен е удоволствие да открия заключителната конференция на проекта, по който работихме три години. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. В него бяха включени студенти, докторанти и преподаватели. Дейностите, които изпълнявахме, бяха от различно естество. В известен смисъл този проект е надграждане на предходните два аналогични проекта, а разликата е в мащаба. Участниците са два пъти повече от предходните, издадените книги - четири пъти повече, а краткосрочните командировки в чуждестранни университети - пет пъти повече“. Това заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, при откриването на заключителната конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“.

„За мен е удоволствие да открия заключителната конференция на проекта, по който работихме три години. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. В него бяха включени студенти, докторанти и преподаватели. Дейностите, които изпълнявахме, бяха от различно естество. В известен смисъл този проект е надграждане на предходните два аналогични проекта, а разликата е в мащаба. Участниците са два пъти повече от предходните, издадените книги - четири пъти повече, а краткосрочните командировки в чуждестранни университети - пет пъти повече“. Това заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, при откриването на заключителната конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“.

Страница:

Галерия снимки от Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изсле ...