Информационна среща с работодателски организации по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“

петък, 07 октомври 2016 8:52

Във връзка със стартирането на дейностите на проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., в качеството си на партньор на Министерството на образованието и науката УНСС проведе информационна среща с организации-работодатели. На срещата в голямата конферентна зала представителите на университета и бизнеса обсъдиха възможностите и изискванията по проекта.

В голямата конферентна зала по време на информационната среща

От името на ректорското ръководство доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, приветства участниците в срещата. Тя изтъкна, че проектът „Студентски практики – фаза 1“ цели подобряването на качеството на образованието чрез представяне на възможности за практически опит и умения на студентите в съответствие с потребностите на трудовия пазар. Зам.-ректорът посочи, че това ще улесни прехода от образователните институции към работното място, ще повиши успешната професионална реализация на младите хора, ще изгради стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.

Доц. Славова и доц. Кирилов

Доц. Славова даде примери с успешното изпълнение на проектите по предишни програми, спря се на ефективната работа на Междууниверситетския център за развитие на кариерата при УНСС и изрази готовността на университетското ръководство за съдействие по новата инициатива.

Доц. Миланка Славова

Доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и ръководител на Специализираното звено за практическо обучение, запозна представителите на работодателските организации с изискванията и процедурите по изпълнение на проекта. Той конкретизира сроковете, договорите с работодателите, изискванията и инструкциите към менторите, възнаграждението, потребностите за работното място, териториалния обхват на практиките за студентите редовно обучение в София, Пловдив и Хасково. Сега има регистрирани 30 академични наставници за провеждане на практическо обучение на 450 студенти от УНСС, посочи доц. Кирилов и очерта перспективата от следващите дейности.

Доц. Росен Кирилов

Доц. Кирилов отговори и на поставените от участниците в срещата въпроси,  свързани с минималния и максималния период на студентските практики, изискванията за точния набор на документи и др.

Участници в срещата

От 10 октомври в сайта на УНСС, раздел „Практики“, ще бъде достъпна необходимата информация по проекта и ще бъде активирана електронната процедура за кандидатстване.

 

Галерия снимки от Информационна среща с работодателски организации по проект BG05M20P001-2.002 „Ст ...