Публикация на преподавател от Юридическия факултет в авторитетно издание

Излезе от печат книгата „Вещните кредитни обезпечения в производството по несъстоятелност в Средна и Източна Европа“ (Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel und Osteuropa).

Книгата е плод на двегодишен изследователски проект на Изследователския институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI) при Икономическия университет - Виена. В неговия обхват е изследвано положението на гарантирания чрез вещни обезпечения кредитор в производството по несъстоятелност срещу длъжника в правните системи на България, Полша, Румъния, Руската федерация, Словакия, Чехия, Украйна и Унгария. Във всички изследвани страни са констатирани многобройни нови регулации в частното право и в правния режим на несъстоятелността, които от една страна, в хода на промените са израз на новата уредба на частното право в реформиращите се страни от източния блок, а от друга са възникнали и като реакция на стопанската криза са насочени към оптимизиране на правния режим на производството по несъстоятелност.

Автор на частта, посветена на българския правен режим Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Bulgarien. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger“ (Кредитни обезпечения в производството по несъстоятелност в България. Правно положение на обезпечените кредитори), стр. 29-176, е доц. д-р Вълчин Даскалов от Юридическия факултет на УНСС.

Доц. д-р Вълчин Даскалов (в средата) по време на научен форум

Изложението на доц. Даскалов е структурирано в четири глави. В първата глава е разгледано историческото развитие на правния режим на кредитните обезпечения и на търговската несъстоятелност в България. Втората глава предлага кратък обзор на използваните в България кредитни обезпечения, като акцентът е поставен върху реалните обезпечения. Чрез сравнително-правен анализ са подчертани особеностите на българския правен режим. Специално внимание е отделено на особените залози, залагането на вземания и финансирането на придобивания (финансов лизинг и продажба на изплащане със запазване на собствеността). Глава трета е посветена на производството по несъстоятелност като разглежда протичането му през различните фази и изследва правата на обезпечените кредитори във всяка от тях.

Изложението на доц. Даскалов завършва със заключение, което обобщава направените в изложението изводи и очертава тенденциите на развитие на анализираните правни режими. Научният апарат на изложението обхваща 44 български и чуждестранни литературни източника.

Издатели на книгата са Мартин Винер, Романа Черпиал-Магнор, издателство Facultas/Nomos, Виена, 2016 г., 886 стр., ISBN 978-3-7089-1457-2, а автори: България - Вълчин Даскалов; Полша - Романа Черпиал-Магнор, Катаржина Доманска - Молдава; Румъния – Ленуца Сладек, Ева Хегедюш-Браун; Руска федерация - Ингеборг Бауер-Митерленер; Словакия – Ангелика Мажурова; Чехия - Филип Мелцер, Петр Тегл; Украйна – Тимур Бондарьев, Юрий Дацкив; Унгария – Торстен Бранер.

Галерия снимки от Публикация на преподавател от Юридическия факултет в авторитетно издание ...