УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България

четвъртък, 21 април 2016 14:44

Университетът за национално и световно стопанство беше домакин на национална среща на заместник-ректорите по научноизследователската дейност на висшите училища в България. Във форума, организиран от  Министерството на образованието и науката, участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и заместник-председател на Съвета на ректорите, проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, проф. Стийн Делауре, водещ експерт от Университета в Льовен, Белгия, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, и др. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени изключително важни въпроси, свързани със създаването на центрове за изследователски и образователни проекти, които да бъдат своеобразни хъбове за управление на проекти по „Хоризонт 2020“ и други научноизследователски инициативи, за трансфер на знания и отворена наука и пр.

Проф. Статев (вдясно) и проф. Димов

Ректорът проф. Статев приветства участниците в срещата и посочи, че новият зам.-министър проф. Димов, който ще отговаря за висшето образование и науката, е авторитетен учен, досегашен научен секретар на БАН и председател на Научния съвет на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Предстоят сериозна работа, професионални разисквания и съдържателна дискусия, посветени на актуални политики в областта на научноизследователската дейност, заяви проф. Статев и изрази увереност, че ще бъде споделен ценен опит. В този контекст ректорът представи дейността на Центъра за изследователски и образователни проекти при УНСС, създаден още през 2009 г.

Срещата се проведе в голямата конферентна зала на УНСС

Центърът се утвърди като изключително добре работещо звено, допринасящо за привличането на финансов ресурс по национални и европейски програми и за успешно изпълнение на утвърдени проектни предложения по тези програми. Това доказва далновидността ни да създадем в УНСС такова специализирано звено, благодарение на което нашият университет разшири участието си в проекти, финансирани по Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, Програмата за учене през целия живот на ЕС, Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, Фонда за сътрудничество на Централноевропейската инициатива и др., посочи проф. Статев. Той конкретизира, че дейността на Центъра обхваща цялостния проектен цикъл.

Същевременно Центърът подпомага развитието на проектната дейност в УНСС чрез предоставянето на академичната общност на своевременна информация за отворени покани за подготовка на проектни предложения и за възможности за участие в конкурси, форуми и др., отбеляза ректорът. Той посочи също, че при изпълнението и отчитането на утвърдените проекти Центърът поддържа постоянни контакти с финансиращите организации (служби на Европейската комисия, Министерството на образованието и науката), както и с международни и национални партньори.

Ректорът представя дейността на Центъра за изследователски и образователни проекти при УНСС

Проф. Статев  уточни, че в периода 2011 - 2013 г. Центърът успешно е разработил и получил финансиране за 10 проекта: един по Седма Рамкова програма, един по Програмата за учене през целия живот, 8 проекта по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и един в рамките на Централноевропейската инициатива, в която УНСС е координиращ университет за България. Изпълнението на изследователските задачи на проект FOLPSEC по Седма Рамкова програма създаде необходимите условия за: творческа самостоятелна изследователска работа по темата на проекта; активно участие в дейности за трансфер на знания: съвместни обучения, учебни посещения, научни срещи и конференции; повишаване на публикационната активност на участващите преподаватели и докторанти, посочи ректорът. Той обозначи и основните научни резултати на проекта: 3 монографии и 2 сборника със статии, включващи разработки на изследователите от УНСС и неговите партньори.

Участници в срещата

Чрез финансираните проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на УНСС са осигурени средства за закупуване на хардуер и софтуер, за разработване на информационни системи, нови и актуализирани учебни програми, електронни учебници, стартова обучителна програма за повишаване квалификацията и компетентностите на преподавателите, за внедряване на уеб-базирана система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС и за провеждане на практическо обучение на студенти, представи фактите проф. Статев. Той изтъкна, че особено успешен за университета е бил координираният от Центъра проект за подготовка на докторанти, обхванал 43 редовни докторанти от УНСС, обучаващи се в редовна форма. Проектът подпомогна тяхната подготовка чрез предоставянето на възможности за придобиване на нови знания, умения и компетентности; финансово подпомагане под формата на месечни стипендии; извършване на експертизи на качествата на подготвяните дисертационни трудове; осъществяване на научноизследователска мобилност в страната и чужбина; участие с доклади в национални и международни научни форуми; достъп до специализирана научна литература; участие в национални конкурси за най-добра докторантска разработка със значим принос за науката и практиката, посочи проф. Статев.

По време на заседанието

Ректорът се спря и на подготовката на проектни предложения през новия програмен период 2014 - 2020 г., на работата на експертите от Центъра по проучване на рамковите документи на отделните програми, документите на Европейската комисия, представящи политиките, които трябва да бъдат отразени в проектните предложения, националните стратегически документи, схемите за финансиране и добри практики при разработването на проектни предложения по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Програмата „Балкани – Средиземно море“, Еразъм+ и др.

С цел представяне пред академичната общност на УНСС на основните резултати от тези проучвания в областта на програма „Хоризонт 2020“ е разработен цикъл от лекции, който е част от курса за подготовка и управление на проекти, включен в Програмата за квалификация на академичния състав на УНСС, посочи още ректорът. Той отбеляза и факта, че сега Центърът разработва проектно предложение по дейностите Мария-Склодовска Кюри на програма „Хоризонт 2020“ и подготвя участието на УНСС в три проектни предложения по Програмата „Балкани – Средиземно море“ и в един проект по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“.

Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, и проф. д.ик.н. Станка Тонкова, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти

Убеден съм, че опитът на Центъра за изследователски и образователни проекти при УНСС ще бъде приложен в дейността на висшите училища в България, категоричен бе проф. Статев и пожела ползотворна работа на националната среща.

Чувствам се комфортно в този прекрасен университет, каза проф. Димов, който пожела на участниците успех и ползотворно сътрудничество от името на министър Меглена Кунева. Вярвам, че на тази среща ще вземем полезни решения, че както за вас, така и за МОН тя ще има положителен резултат. За мен и моя екип е изключително важно да чуем мнението ви по различни теми, свързани с висшето образование и научноизследователската дейност. Намеренията ни са да организираме поне по две срещи годишно, за да имаме обратна връзка по всички въпроси, свързани с вашата работа, заяви зам.-министърът.

На срещата със заместник-ректорите на университетите говори Златина Карова, директор на дирекция „Наука“ в МОН, и проф. Стийн Делауре, който сподели опита на Университета в Льовен, Белгия.

Галерия снимки от УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училищ ...