Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България

вторник, 17 септември 2013 14:53

Втора кръгла маса на тема „Устойчиво потребление в България“ организира под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев катедра „Икономика на природните ресурси“.  Форумът се проведе в рамките на проекта ДИД 02/4 от 16.12.2009 “Устойчиво потребление в България – промяна на моделите”, финансиран от фонд “Научни изследвания” към МОН. В работата му участваха зам.-ректорите на УНСС проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков, представители на други университети, институции, бизнеса, неправителствени организации.

От името ректора и академичното ръководство на университета проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците в кръглата маса. Той изрази убеденост в значимостта на проекта, изпълняван от УНСС, Пловдивския университет и Българската национална асоциация „Активни потребители“.  Проф. Гоев отчете и трудностите, съпътствали разработките през миналата година, като подчерта, че от научна гледна точка липсват основания  проектът да бъде прекъсван. Нямам никакво съмнение в успешния му финал и значимия резултат, подчерта зам.-ректорът.

Отдясно наляво: проф. д-р Веселка Павлова, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, доц. д-р Даниела Иванова, проф. д-р Валентин Гоев 

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“ и председател на ИС  на фонд „Научни изследвания“, коментира финансирането на българската наука и посочи, че въпреки тежките условия изследователите в УНСС са активни, което е важно за заемане на достойно място в научната академична общност на страната.  Той акцентира върху необходимостта от преподреждане на приоритетите на национално ниво и важността на провеждания форум.

За различните аспекти на устойчивост и неотложността в тази сфера да се направят изводи и препоръки се обърна към присъстващите в голямата конферентна зала и д-р Богомил Николов, изпълнителен директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“.

Проектът „Устойчиво потребление в България – промяна на моделите“ представи неговият ръководител доц. д-р Даниела Иванова. В презентацията си тя се спря на основните цели и задачи на изследванията, разшифрова предизвикателствата за устойчивото потребление на световно, европейско и национално ниво, разгледа резултатите от т.нар. работни пакети, идентификацията и анализа на устойчиви модели на производство и потребление в България. подходящата и достъпна информация, качеството на продуктите и услугите, методите за анализ, управление, осигуряване и контрол на качеството и т. н.

Участници в кръглата маса

Върху  моделите на устойчиво потребление на индивидуалните потребители и домакинствата в България се спря доц. д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“. Добрите практики за устойчиво потребление и последвалите дискусии конкретизираха различни практически аспекти по темата.

Проектът “Устойчиво потребление в България – промяна на моделите” ще бъде финализиран до края на 2013 г. През миналата година излезе и новата книга на екипа на УНСС – „Устойчиво потребление на България“, което бе първото по рода си издание у нас.

Галерия снимки от Кръгла маса дискутира проблемите на устойчивото потребление в България  ...