Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“

Като възпитаници на най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа вие сте заинтересовани да научите повече за възможностите за бизнес в селското стопанство. С тези думи проф. д. ик. н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, откри семинара „Възможности за бизнес на младите хора по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП)“, в който участваха и студенти от Лесотехническия университет. Форумът е организиран със съдействието на УНСС и Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и е по проект на АЗПБ „CAP – Hot Spot“ по Договор № AGRI 2018-0218, финансиран от Генералната дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия. Целта на проекта е да повиши информираността на широката общественост за ролята и приоритетите на ОСП на ЕС.

Проф. Пламен Мишев, г-жа Таня Георгиева, изпълнителен директор на АЗПБ и експерт към проекта „CAP – Hot Spot“, и г-жа Петя Куманова, зам. главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и Аналитична лаборатория“ към Националната служба за съвети в земеделието (на снимката отдясно на ляво)

Аграрният сектор е голям и сложен за целия ЕС и се управлява от една обща политика, започнала през 1962 г. с подписването на Римския договор. ОСП покрива всички аспекти в развитието на аграрния сектор, отбеляза проф. Мишев. Той допълни, че в момента тече дискусия накъде ще тръгне политиката през следващия програмен период, който ще разполага с по-малък бюджет.

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев

През цялата си 56-годишна история ОСП успяваше да се приспособи и така да запази значението си и да има водеща роля в прехода към по-устойчиво селско стопанство на ЕС, отбеляза г-жа Таня Георгиева. Повече от 50% от населението на ЕС живее в селски райони и ОСП е най-силната връзка на всички 28 държави. Земеделието изисква не само обща политика в отрасъла, но и внимание и подкрепа от общия европейски бюджет. От няколко години обаче разходите за селско стопанство постоянно спадат – в началото на 80-те години ОСП е 66% от бюджета на ЕС, за периода 2014 - 2020 г. - 37.8%, а според предложението за многогодишна финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. делът е едва 28.5%, съобщи г-жа Георгиева (на снимката долу).

Селското стопанство на ЕС гарантира прехраната на 500 млн. европейски граждани. Директните плащания помагат да се запази селскостопанската дейност в ЕС, като се осигурява минимална стабилност на доходите на фермерите. По този начин се поддържа дългосрочната жизнеспособност на фермите и защитата им от колебанията в цените. Директните плащания частично компенсират разликата между дохода от селскостопанска дейност и доходите в други сфери, допълни г-жа Георгиева.

Г-жа Петя Куманова се спря на ролята на националната система за съвети в земеделието за осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на дейностите на младите хора. Съветите са безплатни и са насочени към управители на малки стопанства и младежите, които искат да се занимават със земеделие.

В Малката конферентна зала

Студентите имаха възможност да задават въпросите си след докладите на семинара. 

Галерия снимки от Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“ ...