Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БАЕИ

сряда, 28 март 2018 16:03

Взаимно подпомагане на успешното реализиране на политиката, целите и задачите на УНСС и Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ) предвижда рамковият договор за сътрудничество, подписан от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, председател на БАЕИ (на снимките долу).

В документа е записано, че УНСС, респ. катедра „Международни отношения“, ще информира студентите и випускниците на катедрата за стажантски и работни позиции в институциите на ЕС, ще кани лектори и консултанти за участие в разработването на методологически и методически въпроси, свързани с дейността на Асоциацията, и др.

БАЕИ ще съдейства за провеждане на стажове на студенти от УНСС, ще организира презентации, лекции, срещи и други събития в университета, ще кани преподаватели като лектори, консултанти, експерти за участие в проекти и други събития.

На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, и доц. д-р Георги Чанков, преподавател в катедра „Международни отношения“ (на снимката долу).

Координатор по изпълнението на рамковия договор от страна на УНСС е доц. д-р Георги Чанков, а от страна на БАЕИ – проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов.

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БАЕИ ...