Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера”

сряда, 29 ноември 2017 8:57

Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост”, Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Министерството на културата организираха двудневен национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера”.

При откриването на семинара

Семинарът бе открит в голямата конферентна зала в присъствието на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, г-жа Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, г-н Румен Димитров, зам.-министър на културата, г-н Рафаел Фераз Вазкес, юридически съветник, отдел „Авторско право“ в СОИС, г-н Николай Стоянов, съветник в Министерството на икономиката, г-жа София Владимирова, председател на Съвета за електронни медии, юридически съветници на фирми, телевизионни и филмови продуценти, режисьори, мениджъри и др. В семинара участваха чуждестранни и български лектори от Световната организация за интелектуална собственост, Международната конфедерация на дружествата на изпълнители и автори (CISAC), Дружеството на артистите изпълнители на Испания, представители на Организацията за колективно управление на права (ОКУП), на бизнеса, на творчески общества, преподаватели и др. 

Г-н Стоянов, г-жа Сачева, проф. Борисов, доц. Борисова, проф. Гоев, г-н Вазкес, г-н Димитров, г-жа Владимирова (отдясно наляво)

Проф. Гоев поздрави организаторите и участниците в семинара от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той изтъкна, че катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ винаги осигурява за научните си събития широко участие на много външни организации. Важно е да чуем мнението на всички заинтересовани лица, защото само чрез диалога и дискусиите могат да бъдат постигнати добри резултати, посочи проф. Гоев.

Проф. Гоев поздравява участниците в семинара

Проф. Борисов открои двете основни дискусионни направления: юридическото - за правната рамка на творческите индустрии, и икономическото - за бизнеса в областта на креативните индустрии. Почетният ректор коментира „отеснялата дреха“ на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, новите креативни индустрии в рамките на творческите индустрии, дигитализацията и интернет. Той посочи, че инициативата за дигитално кино от 2002 г. е обединила пет от най-големите филмови компании в САЩ.

Проф. Борислав Борисов

Проф. Борисов акцентира върху красноречив факт от последните години: креативните индустрии формират 3,14% от БВП при бюджетно годишно финансиране в размер на около 1,4-1,5%. Тоест, системата на културните и творческите индустрии създава 2,5 пъти по-голям дял в БВП от предвиденото за тях в републиканския бюджет. Тенденцията няма да се промени, все повече ще нараства относителният дял на креативните индустрии спрямо материалното производство. Затова трябва да ги познаваме, за да можем да ги управляваме, посочи проф. Борисов.

Участници във форума


Проблемите в сферата на интелектуалната собственост са № 1 за Министерството на културата, посочи Румен Димитров. Зам.-министърът се спря на бурното развитие на българското игрално и документално кино през последните години (с около 20 заглавия на художествени филми годишно), тенденциите при българските сериали, получените престижни награди на международни конкурси. Затова и този семинар е навременен, изтъкна г-н Димитров и благодари на УНСС и СОИС за организацията на форума.

Г-н Румен Димитров

Г-жа Деница Сачева маркира важни теми, свързани с познанията в училището, масовото сваляне на филми и музика от торент сайтовете, проблемите на учителите да работят в цифрова среда, преградите пред развитието на креативното предприемаческо мислене у подрастващите. Тя конкретизира дейността на Министерството на образованието и науката в това направление, предстоящите форуми и конференцията през април 2018 т. по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Г-жа Деница Цачева и проф. Борислав Борисов

За приемането на конкретни политики и мерки в областта на творческите индустрии говори г-н Николай Стоянов. Той прочете поздравителен адрес до участниците във форума от зам.-министъра на икономиката Александър Манолев. Темата е важна, защото интелектуалната собственост има в основата си икономически аспект. Необходимо е акцентът да падне върху възможностите, а не толкова върху проблемите, изрази становището на министерството г-н Стоянов.

Г-н Николай Стоянов

От името на генералния директор на СОИС проф. Франсис Гъри, доктор хонорис кауза на УНСС, поздравителен адрес към участниците в семинара отправи г-н Рафаел Фераз Вазкес. Той изтъкна актуалността на темата и удовлетворението си да участва в дискусията за дигитализацията на аудиовизуалната индустрия. Креативната индустрия е огромен източник на нови работни места, а днешният форум открива възможности за развитие на продуктите на интелектуалния творчески труд чрез дигитализацията, посочи г-н Вазкес (на снимката долу).

Прочетен беше и поздравителен адрес към участниците в семинара на Вежди Рашидов, председател на Комисията по културата и медиите на Народното събрание.

Обобщение на дискутираните теми направи доц. Владя Борисова. Тя изтъкна, че интелектуалната собственост е двигател на икономиката и класифицира творческите индустрии в три категории: авторскоправни, иновационни и креативни. Доц. Борисова открои с данни от европейско изследване дяловете, които творческите индустрии генерират в БВП на ЕС за периода 2012 - 2013 г. Тя цитира и някои данни за България от 2009 г., според които авторскоправните индустрии формират 3,7 процента от БВП, генерират 4,2 процента от добавената стойност и осигуряват 5,17 процента заетост. Такава е и тенденцията за 2016 г. по данни на СОИС, регистрираща нарастване, отбеляза ръководителят на катедрата.

Основните теми на семинара бяха: Международна правна рамка на аудиовизуалните произведения; Предизвикателства на дигиталния пазар пред автори, изпълнители и продуценти на аудиовизуални произведения; Нови бизнес модели в дигиталния пазар на аудиовизуално съдържание; Нарушения на права върху аудиовизуални произведения и разрешаване на спорове.

 

През втория ден на форума се проведе и кръгла маса, на която се представиха и дискутираха проблеми и перспективи пред филмовата индустрия.

 

Галерия снимки от Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предиз ...