УНСС е участник в престижен консорциум за изпълнение на научноизследователски проект по програма Хоризонт 2020 на ЕС

вторник, 31 януари 2017 15:54

Проект на тема „Изграждане на устойчиви и гъвкави системи на селскостопанско производство (SURE-Farm)” е одобрен за финансиране по дейност „Научни изследвания“ на програма Хоризонт 2020 на ЕС.

Интересът и загрижеността за жизнеспособността на системите на селско стопанство в ЕС непрекъснато нарастват. В рамките на 4-годишния изследователски проект се цели създаване на конкретни форми и начини за подобряване на устойчивостта и гъвкавостта на селскостопанските системи. В проекта се разглеждат: 1) факторите, определящи устойчивостта и гъвкавостта на селскостопанските системи; 2) възможностите за подобряване на стратегиите за управление на риска при тях; 3) факторите за демографската структура на стопанствата и 4) силните и слаби страни на политиките в сектора. Очакваните резултати и въздействие се оценяват с оглед предоставяне на частни и публични блага.

Проект SURE-Farm се координира от Университета във Вагенинген, Холандия. Консорциумът се състои от 16 партньори (13 държави) и прилага трансдисциплинарен подход на изследване с активната роля на всички заинтересовани страни по веригата за доставка на храни, включително застрахователи.

В проекта участва екип от катедра "Икономика на природните ресурси" на УНСС с ръководител проф. д.ик.н. Пламен Мишев.

Контакт на координатора за проекта: miranda.meuwissen@wur.nl (Университет във Вагенинген, Холандия).

За допълнителна информация: https://resource.wur.nl/en/show/WUR-leads-EU-project-on-farmers-motives.htm

 

Галерия снимки от УНСС е участник в престижен консорциум за изпълнение на научноизследователски пр ...