Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“

четвъртък, 24 ноември 2016 12:24

В университета тържествено бе отбелязана 25-тата годишнина от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“. Събитието предхождаше откриването на националния семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“, организиран от Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и УНСС, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“.

На тържественото честване на четвъртвековния юбилей на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедрата, г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, секция „Централна Европа, Балтийски държави и Средиземноморски страни“, отдел за страни в преход и развити страни, СОИС, Алексей Андреев, съветник в Министерството на външните работи, Симона Такова от Центъра за спогодба и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд, Георги Дамянов, директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ в Министерството на културата, гл. комисар Христо Терзийски, директор на Главна дирекция „Национална полиция“, декани на факултети, ръководители на катедри, преподаватели и студенти, представители на бизнеса и различни организации.

Откриването на тържественото честване в голямата конферентна зала

Събитията и знаковите фигури, белязали развитието на катедрата в нейното 25-годишно развитие, открои доц. Борисова, която благодари на всички, дали своя принос в това дело. Тя се върна към трудното начало, липсата на литература на български език по проблематика, разработването на учебните планове, като открои основополагащата и водещата роля на проф. Борислав Борисов, основател и първи ръководител на катедрата, директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, почетен ректор и почетен професор на УНСС. Отбелязани бяха и паметни посещения на ръководители и представители на  СОИС, Европейското патентно ведомство, Академията към СОИС, на видни академични личности и др.

Гл. комисар Терзийски, г-жа Такова, г-н Андреев, проф. Статев, доц. Борисова, г-жа Трпковска, г-н Дамянов (отляво надясно)

Доц. Борисова проследи и промените в катедрата, преименуването й през 2013 г., споразумението на сътрудничество между СОИС и УНСС (2001 г.), създаването на Национална асоциация по интелектуална собственост по инициатива на катедрата, откриването на Информационен център към библиотеката на УНСС със специализирана литература по проблемите на интелектуална собственост, създаването на Института по интелектуална собственост и лидерство през 2003 г., изграден с подкрепата на СОИС като филиал на Световната академия по интелектуална собственост и др.

Доц. Борисова (в средата) проследи етапите в развитието на катедрата

УНСС е единственото висше училище в страната със специалност “Икономика на интелектуалната собственост”, а катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост” е единственото учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност, изтъкна доц. Борисова. Тя се спря на обучението на бакалаврите в специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ - на български и на английски език, и „Творчески индустрии и бизнес“, както и на магистърските и докторските програми с широк спектър от специализации по видове творчески индустрии – музикална, радио-телевизионна, филмова, издателска, сценични и други изкуства.

По време на тържеството

Ръководителят на катедрата благодари на академичното ръководство на университета и на колегите си, като подчерта, че „ако не бяхме обединени около идеята за интелектуалната собственост, днешните резултати не биха били такива“.

Като един от големите „камъни“, заложени във фундамента на УНСС определи катедрата проф. Стати Статев. Той открои работата и креативната енергия за намиране на уникалното й място в новите измерения и акцентира върху изключителния принос на основателя и дългогодишния ръководител на катедрата проф. д-р Борислав Борисов.

Проф. Статев поздравява катедрата-юбиляр

От името на академичното ръководство на УНСС и от свое име ректорът проф. Статев поздрави доц. Борисова по случай юбилея на катедрата - „единствената в системата на българското висше образование, която подготвя висококвалифицирани специалисти по интелектуална собственост за бизнеса“. В поздравителния адрес проф. Статев посочи, че „историята на катедрата завинаги ще остане свързана с личността на проф. д-р Борислав Борисов. Със свои колеги той създаде катедра и специалност, непознати дотогава в България, изтъкна той. Ректорът определи четвъртвековното развитие като „време на академичен градеж, на много всеотдайност и упорита работа“. Създаден беше и първият в България Институт по интелектуална собственост и лидерство, който работи в тясно сътрудничество и ползотворно партньорство със Световната организация по интелектуална собственост и Световната академия по интелектуална собственост, изтъкна проф. Статев. Той посочи също, че в съответствие с договорните отношения, ежегодно се провеждат съвместни научни форуми и се работи по изследователски проекти, Световната академия осигури дистанционен достъп до своите учебни курсове и на тази основа се осъществява съвместна магистърска програма. „Затова, съвсем естествено, двама генерални директори  на СОИС - д-р Камил Идрис  и проф. д-р Франсис Гъри - са „доктор хонорис кауза на УНСС“, изтъкна ректорът.

В голямата конферентна зала

Ето защо не е случаен фактът, че възпитаници на катедрата са на ключови позиции в държавната и местната администрация, в бизнеса и много авторитетни международни институции, открои постиженията проф. Статев. Ректорът пожела „На добър час!“ на всички преподаватели, студенти и възпитаници на катедрата.

Проф. Стати Статев награди катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – ръководител и първи ректор на УНСС“ „за постижения в учебната и научноизследователската работа и по случай 25 години от създаването й“ (на снимката долу).

С почетен плакет на катедрата беше удостоен нейният основател и дългогодишен ръководител проф. д-р Борислав Борисов (на снимката долу).

В приветствието си Силвия Трпковска заяви, че катедрата е един от най-важните центрове по интелектуална собственост в региона. Дейността й е широкообхватна, тя играе ключова роля в насърчаване на иновациите, изтъкна представителят на СОИС. Тя изтъкна, че и в бъдеще активното сътрудничество между Световната организация и УНСС ще продължи и предаде и специалните приветствия на генералния директор на организацията проф. Франсис Гъри.

Силвия Трпковска (втората отдясно наляво) поздравява катедрата от името на СОИС

Прочетен бе приветствен адрес от името на председателя на Парламентарната комисия по културата и медиите Славчо Атанасов, в който се посочва, че „ролята на катедрата е изключително значима за бъдещето“.

Представители на различни организации и бизнеса

Алексей Андреев поздрави катедрата-юбиляр от името на Министерството на външните работи, като подчерта ролята на катедрата като единственото учебно звено за създаване на икономически кадри в областта на интелектуалната собственост.

Нуждаем се от кадри, които със знание и ентусиазъм да разкрият нови възможности в нашата работа, посочи в приветствието си Христо Терзийски, директор на Главна дирекция „Национална полиция“, който посочи практически области за работа на завършилите специалността.

Христо Терзийски, Симона Такова и Алексей Андреев (отляво надясно)

Поздравителен адрес от името на Вежди Рашидов, министър на културата в оставка, прочете Георги Дамянов. Симона Такова говори за значението на интелектуалната собственост в областта на медиацията като един от най-успешните способи за доброволно решаване на спорове.

Аплодисменти за успехите на катедрата

Поздравителни адреси към катедрата отправиха и декани, ръководители на катедри, представители на национални и международни организации.

Доц. Борисова връчи благодарствени писма на катедрата на редовни и хонорувани преподаватели, ръководители на катедри в УНСС и представители на организации, осъществяващи тясно сътрудничество в областта на интелектуалната собственост.

Благодарствено писмо бе връчено на ректора проф. Стати Статев „за изключителен принос в развитието на катедрата“. С такова признание бяха отличени и проф. д-р Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета, проф. д-р Виолета Цакова и доц. д-р Мария Маркова, преподаватели в катедрата, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, и др.

Благодарствено писмо до ректора за „изключителен принос в развитието на катедрата“

Работата на двудневния национален семинар беше организирана в шест теми: Международна правна рамка относно авторското право и сродните права, Издатели, библиотеки и архиви от XXI век, Творците на пазара на цифрови технологии, Правното съдържание и цифровият пазар, Ролята на колективното управление на права в цифровата среда, Създаването и използването на съдържание онлайн: платформи, потребители и носители на права. 

Сред участниците във форума бяха представители на СОИС, Иберо-американската федерация на музикантите и преводачите, Мадрид, Университета Саутхемптън, Великобритания, Американската филмова асоциация, Брюксел, Международната федерация на звукозаписната индустрия, Лондон, и др.

 

Галерия снимки от Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии ...