Дванадесети национален конкурс "Млад икономист - 2016 г."

понеделник, 22 февруари 2016 11:43 /
Начало:
Край:
понеделник, 09 май 2016
Място:
Подробности:

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СИБ)

Управителният съвет на СИБ

обявява

Дванадесетия национален конкурс

  МЛАД ИКОНОМИСТ - 2016 г.

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

         на тема: „Моята бизнес идея“

Съорганизятор Федерацията на научно-техническите съюзи

            Съорганизатор и генерален спонсор: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Участници в конкурса могат да бъдат ученици в средни училища, без ограничения на специалността, студенти (бакалавър, магистър), докторанти и асистенти в български и европейски университети,  млади предприемачи и експерти до 35-годишна възраст.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Разработките трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 •  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
  • име, презиме и фамилия;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; e-mail;
  • име и адрес на учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение (редовна, задочна), на фирмата, длъжност, на административната институция, длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 12 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 •  Докладите се представят  както следва:

 1)    на хартиен носител  в два екземпляра по пощата; и

2)    по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg

 • Разработките се изпращат: до 09 май 2016 г. на адрес:

гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2016г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail: info@bgeconomist.bg ;

Награди: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработената бизнес идея с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

 • Учениците, класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, с решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2016-2017г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, съорганизатор на конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2016 г.”  ще се състои на 11 юни 2016г.,  събота, 11.00 ч., Ден на икономиста, в София, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С. Раковски” 108, етаж 2, зала 4.
 • Неполучените на 11.06.2016 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ след 17.02.2016 г.: bgeconomist.bg

Ако имате познания и интереси в областта на икономиката и предприемачеството, проявявате лично отношение към избора на бизнес идея и търсите решение, това е вашият шанс да споделите!

Проф. дфн Кръстьо  Петков, председател на УС на СИБ и на организационния комитет

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,  зам.-председател на УС на СИБ, координатор на конкурса „Млад икономист 2016”

Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

АНОТАЦИЯ