Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2014/ 2015 г.

четвъртък, 25 септември 2014 15:56 /
Начало:
Край:
петък, 31 октомври 2014 17:00
Място:
Подробности:

Фондация „Атанас Буров”

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
за академичната 201
4/ 2015 г.

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават в
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 31октомври 2014 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта - може да бъде изтеглена от сайта на фондацията  www.atanasburov.org, (секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2014/2015 г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема "ЕЦБ в борба с дефлацията и стагнацията в Еврозоната – политики, инструменти. Възможно ли е икономическият растеж да бъде стимулиран единствено с монетарни средства?"в размер до 3 страници (1800 знака на страница). 

Документите и есето (на хартиен и електронен носител) се изпращат по пощата на адрес: София 1000, ул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 31 октомври 2014 г.

Критерии за оценка на есето:
- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
- самостоятелност на изложението - 20 точки;
- убедителност на изложението – 20 точки;
- оригиналност на стила и подхода - 10 точки;
- виждане на развитието на коментираната проблематика - 10 точки.

В периода   1 ноември - 30 ноември 2014 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София.
За датата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 10 декември 2014 г.
За информация на телефон 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg