Юбилейна научна конференция на тема: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа"

вторник, 08 юли 2014 13:54 /
Начало:
петък, 21 ноември 2014 10:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

 

П О К А Н А

 за участие в юбилейна научна конференция на тема

"ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА В

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА "

 организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров

под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев

 21 ноември 2014 г., 10.00 ч., голяма и малка конферентна зала

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

  • Несъвършенства на законодателството и правоприлагането в сферата на частноправните отношения
  • Регулиране и контрол на стопанската дейност в Република България и Европа
  • Наказателноправна защита на стопанските отношения 

І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Форма на участие: доклад/научно съобщение.

2. Заявка за участие: надлежно попълнената заявка за участие се изпраща на електронен адрес lawconference2014@abv.bg.

3. Резюме и списък на ключови думи: Участниците изготвят и резюме на български и английски език в обем до 150 думи, както и списък с посочване на не повече от 10 ключови думи на български и английски език. Изисквания: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

4. Последователност при оформяне на доклада:

4.1. Заглавие: Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред);

4.2. Академична длъжност, научна степен, име и фамилия (презиме) на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;

4.3. Катедра и висше училище/ организация и адрес на електронна поща на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред);

4.4. Резюме на български език;

4.5. Ключови думи на български език;

4.6. Резюме на английски език;

4.7. Ключови думи на английски език.

5. Изисквания към оформяне на доклада/научното съобщение:

5.1. Максимален обем – 8 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература;

5.2. Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 см, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно;

5.3. Изисквания към основния текст: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;

5.4. Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified;

5.5. Използвана лтература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите. Изисквания към библиографията: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

Отговорността относно съдържанието и оформлението на докладите е на авторите.

Всички доклади, които бъдат допуснати до участие в юбилейната научна конференция, ще бъдат отпечатани в сборник с научни трудове  от издателството на УНСС.

ІІ. ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на заявката за участие – 15 октомври 2014 г.

Краен срок за изпращане на окончателния доклад/научно съобщение, оформени съгласно указанията по т. І, на официалния елекронен адрес на конференцията -  lawconference2014@abv.bg1 ноември 2014 г.

В деня на конференцията - 21 ноември 2014 г. - всеки участник трябва да представи при регистрацията си за участие екземпляр от своя доклад/научно съобщение на хартиен и електронен носител.

ІІІ. ВАЖНА ИНОРМАЦИЯ

Всички преподаватели, докторанти и студенти от УНСС са освободени от такса за участие в конференцията.

Таксата за участие в конференцията за външни лица е 40 (четиридесет) лева с ДДС. Таксата се заплаща чрез превод по банковата сметка на УНСС в БНБ, а именно: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01. Като основание за превода се посочва “Такса за участие в юбилейна конференция на ЮФ на УНСС – 2014 г.”. Фактури за плащането ще се издават по надлежния ред.  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      доц. д-р Мирослав Димитров 

ЧЛЕНОВЕ:               гл. ас. д-р Илонка Пешева-Горанова

                                гл. ас. д-р Гергана Боянова

                                ас. д-р Пресиян Марков

Стефан Радев – председател на Алумни клуба на завършилите ЮФ на УНСС

             Официална електронна поща на конференцията: lawconference2014@abv.bg.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ