Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 2014 г. към фонд "Научни изследвания" към МОН

вторник, 24 юни 2014 17:12 /
Начало:
Край:
четвъртък, 31 юли 2014
Място:
Подробности:

Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г. към фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката

 

Цел на конкурса

Насърчаване провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните приоритетни области:

  1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.
  2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки.
  3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки.
  4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие.
  5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката.

По настоящия конкурс ще се финансират само проекти за фундаментални научни изследвания с интензитет на безвъзмездната помощ до 100%.

Общ размер на финансовите средства

Предварителен бюджет на конкурса: 20 900 000

Предварителен бюджет на конкурса за 2014 г.: 11 500 000,00 лв.

Разпределение на средствата по приоритетни области:

  1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите – 18%.
  2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки – 25%.
  3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки – 25%.
  4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие – 17%.
  5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката – 15%.

 

Допустимост на кандидатите

1. Общи  кумулативни критерии за допустимост на кандидатите:

1.1.Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати:

1)      Български висши училища;

2)      Институти или специализирани академични звена на Българската академия на науките и Селскостопанската академия.

1.2. Кандидатите по настоящата процедура трябва:

1)       да са юридически лица, чиято основна цел е осъществяване на научни изследвания и разпространение на резултатите от тях посредством преподаване и публикуване; 

2)       да имат седалище в Република България;

3)       да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници;

4)       да попадат в категорията „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ (изследователска организация по смисъла на приложимата Рамка на общността за държавна помощ за НИРДИ и в категорията „научноизследователски организации” по смисъла на параграф 1, т.1[1] от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания (ДВ, бр. 92, 17.10.2003 г);

5)       да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

1.3. Кандидатите по процедурата са субекти:

1)      чиито дейности са изцяло с нестопански характер

или

2)      чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на  аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите от тези дейности трябва да се отчитат отделно.

ВАЖНО:

Одобрените за финансиране кандидати следва да декларират и  гарантират, а администраторът  в хода на изпълнението на проекта да провери, че:

От една страна:

1)      кандидатите не извършват стопанска дейност

или

2)      в случай, че кандидатите извършват стопанска дейност, последната е обособена и ясно разделена от нестопанската им дейност, като за всяка от дейностите се води подходяща аналитична счетоводна отчетност, позволяваща проследяване на финансирането за дейността, вкл. приходите и разходите, свързани с нея.

И от друга страна

3)      финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на нестопански дейности, както следва:

–        образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси;

–        осъществяване на независими изследователски дейности, свързани с фундаментални научни изследвания за повече знания и по-добро разбиране;

–        разпространение на резултатите от изследователската дейност.

4)      придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и следните:

-        научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;

-        консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;

-        отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

5)      всеки възникнал приход за кандидата от дейности по проекта ще бъде реинвестиран в основната научноизследователска дейност на кандидата.

Декларирането се извършва към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ от кандидата чрез попълване на декларация по образец.

Гарантирането се извършва чрез прилагане на подходящи механизми за проверка и контрол от страна на кандидата, одобрени от страна на администратора на мярката, както и чрез предоставяне на съответни доказателства при необходимост.

Механизмите за проверка и контрол, както и доказателствата, следва да позволяват да се удостовери, че резултатите и ползите от реализирането на  проекта не водят до облагодетелстване на каквато и да било стопанска дейност на кандидата. 

2. Специфични критерии за допустимост на кандидатите:

В допълнение към горепосочените общи кумулативни критерии за допустимост по настоящата процедура са допустими за финансиране само кандидати, чиито проектни предложения допринасят за развитието на една или повече от следните приоритетни области:

1)      Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.

2)      Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки.

3)      Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки.

4)      Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие.

5)      Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката.

3. Партньорство и допустимост на партньорите

По настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват в комбинация с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на  Обединение на кандидати.

Условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура са приложими и към всеки участник в обединението.

Други партньори не са допустими.

Изпълнителите в процедури по възлагане не са партньори.

Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в обединение, се определят в споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение.

В споразумението за обединение се определят:

1)      водещият кандидат;

2)      други участващи допустими кандидати;

3)      условията на сътрудничество за целите на проекта;

4)      разпределението на дейностите по проекта и отговорностите по изпълнението им;

5)      разпределението на разходите и ползите, свързани с изпълнението на проекта;

6)      правила за разпореждане с резултатите от проекта;

7)      други съотносими условия, вкл. конкретни права и задължения;

8)      други условия.

Крайният  срок за подаване на проектните предложения е 31 юли 2014 г.

Пълната информация за конкурса, заедно с насоките за кандидатстване и формулярите за подаване на проектните предложения, са публикувани на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ http://www.fni.bg

 

 

 

Център за изследователски и образователни проекти при УНСС[1] По смисъла на параграф 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания „...научна организация е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство”.