Конкурс "Млад икономист 2014 - гласът на младите за силна икономика"

сряда, 05 февруари 2014 16:01 /
Начало:
Край:
понеделник, 05 май 2014
Място:
Подробности:

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СИБ)

 Управителният съвет обявява конкурс

  „ МЛАД ИКОНОМИСТ 2014 –

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

  на тема

  „Зелената икономика– възможности и предизвикателства“

 

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 •  Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 •  Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 •  В текста да не се посочва името на автора;
 •   Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
  • име, презиме и фамилия;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
  • име и адрес на учебно заведение, ФАКУЛТЕТ И СПЕЦИАЛНОСТ/фирма-длъжност/администрация - длъжност;
 •  Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 •  Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;
 •  Разработките се представят до 5 май 2014 г. на адрес:

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2013г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail: info@bgeconomist.bg ;

Награди по конкурса:

- участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда;

- носителите на специална награда получават предметна награда от отделни институции, съобразно връзката на направеното изследване с техния предмет на дейност;

- заелите призовите първо, второ и трето място и специална награда от всяка категория участници получават грамота;

- на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2014г.”  ще се състои на 11 юни 2014 г.,  Ден на икономиста, в  София, в зала 4 в Дома на науката и техниката, ул. Г.С.Раковски” 108;

Неполучените на 11.06.2014 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

 

 

Проф. дфн Кръстьо  Петков, председател на УС на СИБ

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,  зам.- председател на УС на СИБ, 

координатор на конкурса „Млад икономист 2014”

 

 

София, 04.02. 2014г.