Конкурс "Млад икономист 2013" на тема: "Електронна търговия и интернет маркетинг"

четвъртък, 25 април 2013 8:58 /
Начало:
Край:
петък, 20 септември 2013
Място:
Подробности:

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява конкурс

 „МЛАД ИКОНОМИСТ 2013

 на тема:

„ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ”

за ученици, студенти, докторанти и млади специалисти до 35-годишна възраст -

български граждани, живеещи в страната и в чужбина

 

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;

Докладите трябва да бъдат написани на български език;

Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;

В текста да не се посочва името на автора;

 Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:

  • име, презиме и фамилия;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
  • име и адрес на учебното заведение/фирма/администрация и т.н.;

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител;

Разработките се приемат до 20 септември 2013 г. на адрес:

София 1000, ул.”Г. С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2013 г.”,

За справка: тел. 02987-18-47; моб. телефон: 0878 871 847;e-mail: unieconom@abv.bg;

На кандидатите, заели първите три места, съгласно правилата за оценяване, се присъждат парични и предметни награди, за които ще бъдат информирани до 21 октомври 2013 г.;

Всички номинирани участници в конкурса, получили минимален брой точки – 30, получават сертификат на СИБ;

Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2013 г.” ще се състои на 1 ноември,  Деня на народните будители - в София;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.union-econ.com

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

Проф. дфн Кръстьо  Петков, председател на УС на СИБ

           Проф. д-р ик.н. Нено Павлов,  зам. -председател на УС на СИБ,

координатор на конкурса „Млад икономист 2013”

Анотация