Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса"

понеделник, 11 септември 2017 10:11 /
Начало:
сряда, 29 ноември 2017 9:30
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:
                                                                        

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

 

 

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА БИЗНЕСА

 

30  ноември 2017,

голяма и малка конферентна зала, УНСС,

София, България

 

Юридическият факултет на УНСС и Алумни клубът на завършилите Юридическия факултет при УНСС организират научна конференция по повод 80-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил Златарев и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Златка Сукарева. Конференцията ще се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС.

 

Тематични направления:

  1. Актуални правни проблеми на административния и финансовия контрол в законодателството;
  2. Актуални въпроси на наказателноправната защита на финансовата и данъчната система;
  3. Актуални проблеми на гражданскоправната защита на потребителите;
  4. Актуални въпроси на правното регулиране на стопанската дейност.

 

Език:

Работният език на конференцията е български.

 

Предварителна програма

Четвъртък, 30 ноември 2017 г.

9.00 – 9.30                   Регистрация

9.30 – 10.00                 Приветствени слова

10.00 – 11.00                Основни (пленарни) доклади

11.00 – 11:15                Кафе пауза

11.15 – 13.00                Паралелни сесии

13.00 – 14:00                Обяд

14.00 – 15:30                Паралелни сесии

15.30 – 15.45                Кафе пауза

15.45 – 17.30                Паралелни сесии

17.30 – 18.00               Закриване на конференцията

18.00                             Коктейл

 

Такса участие

Таксата за участие в конференцията е в размер на 40 (четиридесет) лв. и следва да бъде заплатена не по-късно от 15 октомври 2017 г. Плащането се извършва по банков път на банковата сметка на УНСС в БНБ: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01. Като основание за превода се посочва „Такса за участие в научна конференция на ЮФ на УНСС – НП-17-2017”. Моля, обърнете внимание, че в документа за плащане, в основанието, задължително се посочва номера на научната проява - НП-17-2017. Фактури за плащането ще се издават по надлежния ред.

 

Всички преподаватели, докторанти и студенти от УНСС са освободени от такса за участие в конференцията.

 

Регистрация

Надлежно попълнената заявка за участие (съгласно приложения образец) следва да се изпрати в срок до 15 октомври 2017 г. на официалния електронен адрес на конференцията - lawconference2017@abv.bg. Към заявката задължително се прилагат на български и на английски език резюме на доклада и ключови думи (съгласно изискванията, посочени по-долу), както и сканирано копие от документа за плащане на таксата за участие. Подадените заявки подлежат на преценка от страна на Организационния комитет относно тяхното съответствие с обявените изисквания, като за одобрените заявки се изпраща изрично потвърждение.

 

Окончателният текст на научния доклад/научното съобщение, оформен съгласно посочените по-долу изисквания, следва да се изпрати в срок до 15 ноември 2017 г. на официалния електронен адрес на конференцията - lawconference2017@abv.bg.

 

Организационен комитет:

Председател:                        проф. д-р Валери Димитров

Членове:                               гл. ас. д-р Нина Чилова

                                               гл. ас. д-р Илонка Пешева-Горанова

                                               докторант Стефан Радев – председател на Алумни клуб на

                                                                                           завършилите ЮФ при УНСС

                                               докторант Стойчо Дулевски

 

Изисквания за оформяне на докладите/научните съобщения:

Докладите следва да бъдат на български език.

Последователност при оформяне на доклада/научното съобщение:

Заглавие:

Font: Times New Roman; Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред);

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия (презиме) на автора:

Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;

Катедра и висше училище/организация и адрес на електронна поща на автора:

Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред);

Резюме на български език (не повече от 150 думи);

Ключови думи на български език – до 5 (следва един празен ред);

Резюме на английски език;

Ключови думи на английски език  - до 5 (следва един празен ред);

Изисквания към оформяне на резюмето:

Font: Times New Roman; Font Size:12 pt; Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

Основен текст на доклада:

Изисквания към оформяне на доклада/научното съобщение:

Максимален обем – 15 страници, включително таблици, фигури и използвана литература;

Формат на страницата А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 cм, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно;

Изисквания към основния текст:

Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;

Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n“; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified;

Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите.

Изисквания към библиографията:Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

 

Отговорността относно съдържанието и оформлението на докладите е на авторите. За улеснение на участниците е приложен примерен файл.

 

Всички допуснати до участие в научната конференция доклади ще бъдат публикувани в специално електронно издание.

 

Заявка за участие