Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 01 ноември 2017 20:55

План за действие за 2017/2018 г.

1. ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси:

Национално състезание по икономикс – февруари 2018 г.

Национален конкурс по счетоводство – декември 2017 г.

Национално състезание по финанси и счетоводство – декември 2017 г.

Национално състезание по приложна информатика и статистика – февруари 2018 г.

Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема – срок за изпращане на есетата юни 2018 г.

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.

2. НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ

Провеждане на национални семинари през месец април 2018 г. по дисциплини, които се изучават от почти всички специалности в икономическите училища в България.

3. РАБОТНИ СРЕЩИ

3.1. Провеждане на работна среща на директорите на икономическите училища в България по време на междусрочната ваканция през месец февруари 2018 г.

3.2. Организиране на срещи с ръководствата на Асоциацията на банките в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара за планиране на стажантски програми и менторство над учебните предприятия.

4. СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Проучване на възможностите и разработване на съвместен проект на членовете на Асоциацията по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с цел установяването на по-широко взаимодействие между висшето и средното образование.