Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2017-2018 ГОДИНА

понеделник, 19 юни 2017 13:19

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели

в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+”

през учебната 2017-2018 година

            На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “Eразъм+” УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели, които желаят да изнесат кратък курс от лекции в европейски университети през учебната 2017-2018 година. За този период, съгласно финансово споразумение с Център за развитие на човешките ресурси, УНСС ще финансира до 42 мобилности за преподаване.

            В мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” могат да участват  всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели.

            Преподавателите трябва да владеят добре чуждия език, на който ще преподават в приемащия чуждестранен университет. Най-ниското препоръчително ниво е В2 по Европейската езикова рамка.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса – ИЗТЕГЛИ;
  • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на преподаване;
  • списък на публикациите след 2010 г., на български и на езика на публикуване;
  • примерна програма на мобилността за преподаване – Teaching Programme на английски език - ИЗТЕГЛИ;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).
  • в случай че вече имате принципна договорка с партньорски университет – потвърждение (подписана от тях програма, е-мейл или друго) от университета, включващо периода на мобилността (препоръчително, при наличност).

 

Документите се представят едновременно на хартиен и на електронен носител (без документа за чуждия език).

 

Крайният срок за подаване на документи за участие е 10 юли 2017 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 31 юли 2017 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и преподаването им в европейския университет.

Съгласно правилата на програма Еразъм + размерът на финансовата помощ се определя по четири групи държави, като за учебната 2017-2018 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия:

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Държава

Грант

Държава

Грант

Държава

Грант

Държава

Грант

Дания

160

Белгия

140

Германия

120

Естония

100

Ирландия

160

Чехия

140

Испания

120

Хърватска

100

Холандия

160

Гърция

140

Латвия

120

Литва

100

Швеция

160

Франция

140

Малта

120

Словения

100

Великобритания

160

Италия

140

Португалия

120

 

 

 

 

Кипър

140

Словакия

120

 

 

 

 

Люксембург

140

Бивша Югославска Република Македония

 120

 

 

 

 

Унгария

140

 

 

 

 

 

 

Австрия

140

 

 

 

 

 

 

Полша

140

 

 

 

 

 

 

Румъния

140

 

 

 

 

 

 

Финландия

140

 

 

 

 

 

 

Исландия

140

 

 

 

 

 

 

Лихтенщайн

140

 

 

 

 

 

 

Норвегия

140

 

 

 

 

 

 

Турция

140

 

 

 

 

 

Списъкът с приемащите университети и местата за преподавателска мобилност можете да намерите ТУК

За допълнителна информация и подаване на документи за участие в конкурса:

 

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели,

УНСС, Партер, каб. 1003

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

 

 

Галерия снимки от КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕР ...