Библиотека на УНСС

Обновено: сряда, 14 февруари 2018 14:57

Правилник за устройството и дейността на университетската библиотека на УНСС

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда  устройството и дейността на Университетската библиотека при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София.

Чл. 2. Университетската библиотека (библиотеката) е звено в структурата на УНСС за събиране, обработване, съхраняване и предоставяне за ползване на библиотечно-информационни фондове. 

Чл. 3. Организирането и провеждането на библиотечните дейности се осъществява в съответствие с Наредбата за статута и дейността на библиотеките и взаимоотношенията в националната библиотечна мрежа, Закона за висшето образование и Правилника за дейността на УНСС.

Глава втора

Основни функции на библиотеката

Чл. 4. Функциите на библиотеката са да обслужва учебния и научноиз-
сле­дователския процес и да задоволява потребностите на преподавателите, докторантите и студентите от УНСС с актуална литература и с информация на електронни носители и други бази данни. 

Чл. 5. За осъществяване на тези функции библиотеката извършва следните дейности:

1. проучва потребностите на научно-преподавателския състав от научна информация;

2. издирва, събира, обработва и съхранява необходимите информационни материали и създава справочен апарат към тях;

3. осигурява необходимата среда за подготовка на студентите и преподавателите;

4. подпомага процеса на извършване на научноизследователска работа в съответствие със съвременните изисквания;

5. създава и използва нови информационни продукти и услуги;

6. предоставя на читателите търсената от тях информация и литература;

7. осигурява достъп до интернет и други бази данни на библиотеки и информационни центрове в страната и чужбина;

8. популяризира новопостъпилите библиотечни материали;

9. организира изготвянето на устни, писмени и електронни библиограф­­ски и други справки;

10. издава бюлетин “Нови книги и статии”;

11. съхранява сбирка “Научен архив – непубликувани материали и ръко­пи­си от научно-преподавателския състав в УНСС”;

12. провежда обучение на читателите по ефективно използване на информационните фондове;

13. установява, поддържа връзки и се интегрира с други библиотечни и информационни системи;

14. съдейства за подобряване на възможностите на УНСС за получаване на най-висока институционална и програмни акредитации.

Чл. 6. (1) Имуществото на библиотеката е предоставено от УНСС, с право на безвъзмездно ползване. 

(2) Закрилата на интелектуалната собственост на информационните фондовете на библиотеката се урежда съгласно действащото законодателство и правилниците на УНСС.

Глава трета

Управление и персонал

Чл. 7. (1) Общото ръководство и контрол върху дейността на библиотеката се осъществява от заместник-ректора по научноизследователска дейност (НИД) при УНСС. 

(2) Заместник-ректорът по НИД:

1. организира и контролира работата на библиотеката;

2. прави предложения пред съответните органи на УНСС и ръководи провеждането на мероприятия за определяне насоките в развитието на библиотечно-информационната дейност;

3. наблюдава функционирането на библиотечно-информационна­та система и взема мерки за повишаване на нейната ефективност.

4. съдейства за установяване на взаимоизгодно сътрудничество с други библиотечни и информационни системи в страната и чужбина. 

  

Чл. 8. (1) Оперативното управление на библиотеката се осъществява от директор, който се назначава от ректора. 

(2) Директорът на библиотеката:

1. ръководи, координира и контролира цялостната дейност на библиотеката,  съгласувано с ректора и заместник-ректора по НИД на УНСС, и  отговаря за резултатите;

2. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на библиотеката финансови, материални и трудови ресурси;

3. осъществява връзките на библиотеката с научните и други звена на УНСС и със сродните организации в страната и чужбина;

4. ръководи комплектуването на библиотечните фондовете на библиотеката;

5. организира работата по библиотечното обслужване на учебната и научноизследователска дейност в УНСС;

6. ръководи изготвянето на годишните планове и отчети за работата на библиотеката;

7. ръководи и създава условия за поддържане и повишаване на квалификационното равнище на библиотечните сътрудници;

8. съдейства за развитие и насърчаване на дарителската дейност в библиотеката;

9. предлага на ректора и заместник-ректора по НИД назначаване, преназначаване, смяна на щатни длъжности и напускане на библиотечните сътрудници.

Чл. 9. (1) Работата по библиотечно-информационното обслужване се извършва от щатни експерти - библиограф-информатори, библиотечни сътрудници, технически изпълнители и помощен персонал, съобразно длъжностните им характеристики.

(2) Назначаването и уволняването на длъжностните лица става по общия ред, установен за служителите на УНСС. 

(3) Щатът на библиотеката се определя от ректора на УНСС.

Чл. 10. В помощ на библиотечно-информационното обслужване могат да бъдат привличани по граждански договор нещатни сътрудници - научни работници от преподавателския състав на УНСС, сътрудници от катедрите, преводачи, студенти и други.

Чл. 11. Дейността на библиотеката се финансира от:

1. бюджетни средства;

2. собствени средства – определени от академичния съвет по предложение на ректорския съвет;

3. субсидии от международни програми и проекти;

4. дарения;

5. други източници.

Глава четвърта

Организационна структура

Чл. 12. (1) Структурата на библиотеката се разработва от директора и се утвърждава от ректора.

(2) Университетската библиотека включва следните звена:

1. отдел “Библиотечно-информационно обслужване”;

2. отдел “Информационни технологии в библиотечната дейност”;

3. отдел “Библиотечни фондове и каталози”;

4. сектор “Периодичен печат”.

Чл. 13. Отдел “Библиотечно-информационно обслужване”:

1. регистрира читателите на библиотеката и следи за спазване на правилника за вътрешния ред и обслужване на читателите на библиотеката;

2. обслужва читателите с библиотечни материали за дома и за ползване в читалните;

3. организира, съхранява и предоставя за ползване основните и подръчни библиотечни фондове и фондовете на свободен достъп;

4. осигурява ползване на интернет-достъп, е-mail-сървър, MS Office XP. 

5. взема мерки за своевременното събиране на библиотечни материали с изтекъл срок на ползване за дома и преценява замяната на загубени или похабени библиотечни материали;

6. осъществява междубиблиотечното книгозаемане в страната и чужбина;

7. обслужва читателите с научния архив на библиотеката;

8. организира и ръководи събирането на статистическа информация за читателите, за посещенията им и ползваните библиотечни материали;

9. организира отчисляването на библиотечни материали;

10. организира микрофилмирането, микрофиширането и сканирането на биб­лиотечни материали;

11. изпълнява допълнителни задачи, възлагани от директора на библиотека.

Чл. 14. Отдел “Информационни технологии в библиотечната дейност”:

1. организира и ръководи цялостната работа по автоматизацията на библиотечно-информационната дейност, използването на електронни бази данни, внедряването на нови информационни носители;

2. планира доставките на необходимата за библиотеката компютърна техника;

3. отговаря за локалната мрежа и внася предложения за нейното усъвършенстване;

4. ръководи автоматизирането на процесите в отдел “Библиотечно и информационно обслужване”;

5. прави предложения за подобряване на работата и за необходимите про­ме­ни, изискващи се от въвеждането на компютърна обработка;

6. отговаря за новостите в софтуерната и хардуерната технология и запознаването на библиотечните сътрудници с нея;

7. отговаря за създаването на информационната инфраструктура, включваща покритие на книжните фондове, достъп до други библиотеки, възможности за e-meil-адреси на читателите и осигуряване на бърз достъп до интернет;

8. организира развитието на дейността на библиотеката по използването на дигиталната информация и на нови форми на обучение и към създаване на база за предлагане на дигитални услуги на читателите;

9. ръководи интегрирането на библиотечно-информационната система в единната университетска информационна система и междууниверситетските автоматизирани информационни системи;

10. организира развитието на услугата “Доставка на документи по електронен път”;

11. организира предоставянето на електронни версии на учебни материали – тестове, конспекти, програми, подпомагащи подготовката на студентите;

12. ръководи пълноценното използване на работното място за незрящи и отговаря за осигуряването на електронни версии на учебници, учебни програми и други учебни материали;

13. извършва библиографско-справочни услуги;

14. издава бюлетин “Нови статии в библиотеката”;

15. издава “Алманах” за преподавателския състав УНСС;

16. ежедневно води статистика за посещенията и ползваните библиотечни материали;

17. изпълнява допълнителни задачи, възлагани от директора на библиотеката.

Чл. 15. Отдел “Библиотечни фондове и каталози”:

1. изучава читателските интереси и потребностите на научно-препода­ва­тел­ския състав за набавяне на научна и специализирана литература;

2. проучва книжния пазар и прави предложения до директора на библиотеката и заместник-ректора по НИД на УНСС за закупуване и доставяне на библиотечни материали;

3. обработва постъпилите заглавия, разпределя ги по предназначение в другите звена на библиотеката и поддържа справочния апарат (каталози и картотеки), картотекира софтуерните продукти, постъпили в библиотеката;

4. създава и актуализира база данни – автоматизирана система по ком-
плектуване, обработка и каталози;

5. издава бюлетин “Нови книги в библиотеката”;     

6. осъществява книгообмен със сродни организации в страната и чужбина;

7. контролира и отговаря за бракуването на библиотечни материали;

8. изпълнява допълнителни задачи, възлагани от директора на библиотеката.

Чл. 16. Сектор “Периодичен печат":

1. отговаря и внася предложения за абонамент за български и чуждоезикови периодични издания за ректората и библиотеката, след проучване на потребностите;

2. контролира регистрирането и получаването на периодичните издания в библиотеката и отговаря за рекламациите;

3. отговаря за реда на съхраняване и ползване на периодичните фондовете в читални “Периодика” и “Преподавателска”;

4. ежедневно води статистика за посещенията и ползваните библиотечни материали;

5. ръководи и участва във внедряването и използването на атоматизацията на периодични издания;

6. изпълнява допълнителни задачи, възлагани от директора на библиотеката.

Чл. 17. Правата и задълженията на читателите и реда за ползване на библиотечните фондове се регламентират в “Правилник за вътрешния ред и обслужване на читателите в библиотеката”.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът е разработен на основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за дейността на УНСС.

§ 2. Неуредените с правилника въпроси се решават от ректора, заместник-ректора по НИД, директора на библиотеката или друг орган съобразно техните компетенции.

§ 3. Контролът по изпълнение на правилника се осъществява от директора на библиотеката и от заместник-ректора по НИД.

§ 4. Този правилник отменя Правилника за дейността на Информационен център с библиотека от 12.10.1997 г.

§ 5. Правилникът е приет от ректорския съвет с решение № 21 от 14 юни 2005 г.


Правилник за вътрешния трудов ред и обслужване на читателите на университетската библиотека при УНСС

 

Чл. 1. (1)  Този правилник урежда условията и реда за ползване на библиотечните фондове в Университетска библиотека (библиотеката) при УНСС -София. 

(2)  Правилникът е разработен въз основа на “Типови правила за обслужване на читателите в библиотеките”, които се отнасят за всички видове библиотеки от Единната библиотечна система в страната. 

 

Чл. 2. (1) За да получат правото да ползват услугите на библиотеката, преподавателите, докторантите, студентите и служителите от УНСС трябва да се регистрират и да получат безплатна читателска карта, като представят:

1. преподавателите и служителите от УНСС – лична карта и документ от дирекция “Финанси и човешки ресурси” при УНСС, че лицето е включено в персоналния състав на УНСС; 

2. докторантите в редовна форма на подготовка – лична карта и писмо по образец от катедрата, към която е зачислен докторантът; 

3. докторантите в задочна форма на подготовка – лична карта; те заплащат читателската карта със сума от 5.00 лв. и нямат право да заемат библиотечни материали за дома; 

4. студентите от УНСС - лична карта и редовно заверена студентска книжка.

(2) Читателската карта на студентите се издава за периода на следване. 

(3) При необходимост от следващо издаване на читателска карта – вследствие загубване или повреждане до степен-непригодност за използване, читателят заплаща такса от 5.00 лв. 

(4) Външни лица могат ползват услугите на библиотеката след регистрация срещу представена лична карта и заплатена годишна (календарна) такса в размер на 50.00 лв. Те нямат право да заемат библиотечни материали за
дома. 

(5) Ръководството на УНСС си запазва правото да актуализира определе­ни­те в чл. 2, ал. 3 и ал. 4 такси. 

 

Чл. 3. (1) При напускане на УНСС, за да получат трудовите си книжки, преподавателите и служителите от УНСС представят обходен лист, че не дължат библиотечни материали от фондовете на библиотеката. 

(2) При напускане на УНСС, поради дипломиране или други причини, студентите от УНСС, заверяват студентските си книжки в библиотеката с печат – не дължи библиотечни материали. 

(3) При промяна на основния си адрес по местоживеене читателят е длъжен своевременно да се пререгистрира. 

Чл. 4. Библиотеката работи всеки работен ден от 8,00 до 21.00 часа, а в събота – от 8.00 до 16.30 часа, без прекъсване, като служителите работят със следните графици:

 

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Събота

График 1

-

8,30-16,30

8,30-16,30

8,30-16,30

8,30-16,30

8,30-16,30

График 2

12,30-21,00

12,30-21,00

12,30-21,00

12,30-21,00

12,30-21,00

 -

График 3

8,30-16,30

12,30-21,00

12,30-21,00

12,30-21,00

12,30-21,00

 

 

Чл. 5. При регистрирането си читателите се информират за всички видове библиотечни услуги, които могат да получат, реда и мястото на получаването им, за правата и задълженията си. 

 

Чл. 6. Читателите имат право да получават следните видове библиотечни услуги:

1. да ползват справочния апарат на библиотеката – традиционни и електронни каталози, чужди бази данни, каталози, картотеки, справочно-библиографския фонд, книжния фонд и периодика;

2. да заемат библиотечни материали за дома (освен лицата, регистрирани по чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 4 - задочни докторанти и външни лица) или да ги ползват в читалните зали;

3. да ползват библиотечни материали по системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане; 

4. да ползват интернет-достъп, е-mail-сървър, MS Office XP в местата, определени за това. 

5. да получат от библиотечните специалисти автоматизирано библиотечно-информационно обслужване:

-  автоматизирано търсене на информация по зададени от читателите теми;

-  търсене на информация в бази данни на CD-ROM и в чужди бази данни в on-line режим;

-  изготвяне на библиографски и фактографски справки (устни, писмени и на дигитални носители – CD-ROM и DVD-ROM ) и предоставяне за ползване;

- адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение;

6. срещу заплащане да получат допълнителни услуги, като ксерокопиране, сканиране и принтиране на библиотечни материали.

 

Чл. 7. (1)  Читателите могат да заемат библиотечни материали за дома срещу открита редовна партида и заемни бележки, както следва:

1. преподавателите (професори, доценти и докторанти – редовна докторантура) – не повече от 10 заглавия едновременно;

2. студенти и служители – не повече от 6 заглавия, като за студенти, изучаващи две специалности, се допуска едновременно заемане на не повече от 10 заглавия общо. 

(2) Съгласно чл. 36, ал. 1 от “Наредба за запазване на библиотечните фон­дове” и “Правилника за междубиблиотечно заемане”, читателите не могат да заемат за дома:

1. скъпи, ценни и редки библиотечни материали като  - ръкописи, архивни материали, инкунабули, български старопечатни издания, редки публикации, справочни и периодични издания;

2. закупени от авторско право, но непубликувани произведения на български автори, като ръкописи, дисертации, резултати от ЦНИТ и други;

3. библиотечни материали получени по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.

(3) Освен  определените от горната алинея, ограничения за ползването на други библиотечни материали се допускат и съобразно задачите на библиотеката по опазване на единични или депозитни екземпляри или при извършване на библиотечни дейности като подвързване, инвентаризации и други. 

 

Чл. 8. (1)  Срокът за заемане на библиотечни материали за дома е:

  1. за преподавателите и докторантите –  1 година;
  2. за студенти и служители – 1 семестър;

(2) Срокът за заемане може да бъде продължен по желание на читателя, само ако заетите библиотечни материали не се търсят в момента от друг читател. При продължаване на срока за заемане за дома читателят е длъжен да ги представи и попълни нови заемни бележки. 

(3)  Читателите имат право да запазват библиотечни материали за ползване в читалните зали за срок от 3 дни. 

 

Чл. 9.  (1)  Читателите описват заеманите за дома или за ползване в читалните зали библиотечни материали в заемни бележки. При връщане на заетите материали, библиотекарят унищожава заемните бележки и заверява с подписа си контролния лист. 

 

Чл. 10. (1) Читателите са длъжни:

1. да се грижат за запазване на заетите библиотечни материали, да ги пазят чисти, да не подчертават текст или да добавят бележки, да не късат страници, да не ги  повреждат; да не повреждат или заменят звукозаписи, магнетофонни ленти, видеокасети, диафилми и информационни записи на електронни носители; да не повреждат библиотечната електронна, компютърна и друга спомагателна техника и инвентар;

2. да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и при откриване на повреди или липсващи страници да уведомят библиотекаря да отбележи повредите върху библиотечния материал;

3. да не разбъркват местата на библиотечните материали в читалните;

4. да връщат заетите библиотечни материали в определения за ползване срок;

5. да не преотстъпват на друго лице заетите библиотечни материали;

6. да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката, да изключват мобилните си телефони или подобни лични средства, причиняващи неудобство за ползващите читалните зали;

7. при неспазване на тези задължения, ако не следва имуществена отговорност по чл. 28 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове, правото на читателите за ползване на библиотечните услуги се отнема, по преценка на директора на библиотеката, за срок от 3 до 6 месеца (съгласно чл. 30, ал. 1 от НЗБФ). 

 

Чл. 11. (1)  Когато читателят получи предизвестие – с обратна разписка, за връщане на просрочени библиотечни материали, е длъжен да ги върне в срок от 1 месец от датата на получаване на предизвестието. В противен случай спрямо читателя се прилагат мерки, предвидени в чл. 27, ал. 4, т. 2 от Наредба за запазване на библиотечните фондове. 

(2)  Когато читателят не получи предизвестието за просрочени библиотечни материали по независещи от библиотеката причини – като променен адрес и други, спрямо него се прилагат същите мерки, но не по-рано от 1 месец след връщането на предизвестието и обратната разписка. 

 

Чл. 12. Когато читателят загуби или повреди зает библиотечен материал до степен – негоден за ползване, той е длъжен:

1. в рамките на срока за заемане да замени библиотечния материал с идентичен в библиографско отношение екземпляр или да заплати обезщетение в размер на 5-кратната стойност на библиотечния материал по вътрешнотърговски цени и средногодишен процент инфлация по НСИ.

 

Чл. 13.  За кражба на библиотечни материали, електронна, компютърна и друга спомагателна техника се търси наказателна и гражданска отговорност, съгласно чл. 32 от НЗБФ. 

 

Чл. 14. Писмени документи със стойност на договор между Университетска библиотека и читателите са читателската карта и заемната бележка. 

 

Чл. 15.  Библиотечните служители са длъжни:

1. вежливо да посрещат и упътват читателите, като им оказват помощ при работата им с библиотечните фондове, при използването на електронната, компютърна и друга спомагателна техника, да ги информират и им предоставят за ползване своевременно новопостъпили библиотечни ресурси, да приемат и в срок изпълняват читателските поръчки, да обясняват на читателите точно и изчерпателно причините, когато дадена поръчка не може да бъде изпълнена;

2. да не допускат ползване на библиотечните ресурси на читатели без читателска карта и без контролен лист;

3. да не допускат изнасяне на библиотечни материали извън определения ред;

4. при връщане на заетите библиотечни материали да унищожават само в присъствие на читателя, заемните бележки;

5. да не допускат в библиотеката читатели в неподходящ вид и поведение и с обемист багаж;

6. да поддържат реда за ползване, опазване и съхранение на библиотечните фондове;

7. да поддържат пълна и точна документация за читателския състав;

8. да се грижат за реда в университетската библиотека. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. Този правилник е разработен на основание чл. 17 от Правилника за дейността на Университетска библиотека при УНСС и е приет с решение на ректорския съвет на УНСС № 21 от 14 юни 2005 г.