Университетска библиотека

Обновено: петък, 10 март 2023 16:02

Периодика

Периодични издания

През 2023 година "Университетска библиотека" получава по абонамент и книгообмен следните български и чуждоезикови периодични издания:

  • Изданията са подредени и се ползват на място в читалня „Периодичен печат“, намираща се на втория етаж на библиотеката.
  • Заглавията от списъка представляват активни връзки към оригиналните уеб страници на самите издания.
  • Означенията CEEOL и EBSCO водят към пълния текст на изданията, индексирани в съответните бази данни.


ИЗДАНИЯ НА УНСС

Economic Alternatives   

Бизнес и право   CEEOL  

Годишник на УНСС   CEEOL

Икономически и социални алтернативи   EBSCO

Научни трудове на УНСС   CEEOLГОДИШНИЦИ


Годишен алманах - научни изследвания на докторанти - Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Годишник на Стопанска академия „Д. А. Ценов”   CEEOL

Годишник на Бургаски свободен университет   CEEOL

Годишник на Варненски свободен университет  „Черноризец Храбър”

Годишник на Икономически университет - Варна   CEEOL

Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“   CEEOL

Годишник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“   

Годишник ВУЗФ

Годишник НБУ - департамент Право   CEEOL

Годишник на Висше училище по сигурност и икономика   CEEOL

Алманах научни изследвания Свищов   CEEOL

Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев

Научни трудове ВУЗФВЕСТНИЦИ

24 часа

168 часа

България днес

Стандарт

Телеграф

Труд

СегаЕКОЛОГИЯ, ОКОЛНА СРЕДА

Journal of Balkan ЕcologyИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ

BGlobal

Алманах "Научни изследвания"   CEEOL

Бизнес и право   CEEOL

Бизнес посоки   CEEOL   EBSCO 

Бизнес управление   CEEOL   EBSCO

БНБ Банките в България – бълг. език   EBSCO

Диалог   EBSCO

Застраховател

ИДЕС   EBSCO

Известия   CEEOL

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия "Икономически науки"   EBSCO

Икономика

Икономика 21   CEEOL   EBSCO

Икономика и управление   CEEOL

Икономическа мисъл   CEEOL

Икономически и социални алтернативи   EBSCO

Икономически изследвания   CEEOL   SCOPUS

Икономически преглед (БНБ) EBSCO

Капитал

* На място, в читалните на библиотеката, читателите могат да получат достъп до К:PRO, включващ „Седмичен Капитал“; „Капитал Daily бизнес новини“; бизнес доклади и справки за фирми в масива КАПИ.

Мениджър

Митническа хроника

ЮтилитисИСТОРИЯ

История   CEEOLОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

National Geographic България

Библиотека   CEEOL

Образование и специализация в чужбина

Педагогика   CEEOL

Обучение по природни науки и върхови технологии  CEEOLОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА

168 часа

L'Europeo BG

Геополитика и геостратегия

Клуб Z

Македонски преглед   CEEOL

Международни отношения

Население - БАН   CEEOLПРАВО

Адвокатски преглед

Административно правосъдие

Български законник

Държавен вестник

Норма

Общество и право   CEEOL

Правна мисъл   CEEOL

Собственост и право

Счетоводство, данъци и право

Съвременно право   CEEOL

Труд и здраве

Труд и осигуряване

Труд и право

Търговско и облигационно право

Търговско право

Юридически свят   CEEOLСЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО

Растениевъдни науки

Лоза и виноСЧЕТОВОДСТВО, ДАНЪЦИ

Актив - списание

Актив - вестник

Вътрешен одитор- електронно

Главен счетоводител- електронно

Седмичен законник- ИнтернетТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА

Железопътен транспорт

ЛогистикаФИЛОСОФИЯ

Философия   CEEOL

Философски алтернативи   CEEOLХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Хранителна индустрия и търговия

Хранително-вкусова промишленост