Библиотека на УНСС

Обновено: петък, 28 юни 2019 18:00

Периодични издания


Българска периодика

През 2019 година Библиотеката при УНСС ще получава по абонамент следните български печатни  периодични издания:

  • Изданията са подредени и се ползват на място в читалня „Периодичен печат“, намираща се на втория етаж на библиотеката.
  • Заглавията от списъка представляват активни връзки към оригиналните уеб страници на самите издания.
  • Означенията CEEOL и EBSCO водят към пълния текст на изданията, индексирани в съответните бази данни.


ИЗДАНИЯ НА УНСС

Economic Alternatives   

Бизнес и право   CEEOL  

Годишник на УНСС   CEEOL

Икономически и социални алтернативи   EBSCO

Научни трудове на УНСС   CEEOL


АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ДИЗАЙН

Бюлетин за строителство и архитектура

Градът

Справочник за цените в строителството


ГОДИШНИЦИ

Годишник на БСУ   CEEOL

Годишник на департамент „Право“ на НБУ   CEEOL

Годишник на Икономически университет - Варна   CEEOL

Годишник на СА „Д. А. Ценов”   CEEOL

Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“   CEEOL


ЕЖЕДНЕВНИЦИ

24 часа

България днес

Монитор

Сега

Стандарт

Телеграф

Труд


ЕКОЛОГИЯ, ОКОЛНА СРЕДА

Journal of Balkan Еcology


ЕНЕРГЕТИКА

Енерджи ревю


ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ

Алманах "Научни изследвания"   CEEOL

Forbes BG

Wirtschaftsblatt  BG

Банкер

Бизнес и право   CEEOL

Бизнес посоки   CEEOL   EBSCO 

Бизнес управление   CEEOL   EBSCO

БНБ Банките в България – бълг. език   EBSCO

Диалог   EBSCO

Застраховател

ИДЕС   EBSCO

Известия   CEEOL

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия "Икономически науки"   EBSCO

Икономика

Икономика 21   CEEOL   EBSCO

Икономика и управление   CEEOL

Икономист

Икономическа мисъл   CEEOL

Икономически и социални алтернативи   EBSCO

Икономически изследвания   CEEOL   SCOPUS

Икономически преглед (БНБ) EBSCO

Капитал

* На място, в читалня „Преподаватели“ на библиотеката, читателите могат да получат достъп до К:PRO, включващ „Седмичен Капитал“; „Капитал Daily бизнес новини“; бизнес доклади и справки за фирми в масива КАПИ.

Кой какъв  е? - България

Мениджър

Митническа хроника

Народностопански архив   CEEOL   EBSCO

Наръчник на икономиста

Основни макроикономически показатели 2016 г. комплект – НСИ

Социално-икономически анализи   CEEOL

Твоят бизнес

Ютилитис


ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

CIO - Chief Information Officer

Computerworld


ИСТОРИЯ

История   CEEOL


КУЛТУРА

Култура


ЛИТЕРАТУРА

Granta България


МАШИНОСТРОЕНЕ, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Машиностроене и електротехника


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

Infoсвят – серия Висше образование и наука

National Geographic magazine NGM

Аз буки

Библиотека   CEEOL

Наука

Образование и специализация в чужбина

Педагогика   CEEOL

Химия: Природните науки в образованието   CEEOL


ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА

168 часа

L'Europeo BG

Българска армия

Геополитика и геостратегия

Европа 2001

Клуб Z

Македонски преглед   CEEOL

Международни отношения

Население   CEEOL

Социологически проблеми   CEEOL

Съвременна хуманитаристика   CEEOL


ПРАВО

De Jure   CEEOL

Адвокатски преглед

Административно правосъдие

Бизнес и право   CEEOL

Български законник

Бюлетин на ВКС

Държавен вестник

ЗОП +

Научни трудове на Института за държавата и правото   CEEOL

Норма

Обществени поръчки

Общество и право

Панорама на труда

Правна мисъл   CEEOL

Собственост и право

Счетоводство, данъци и право

Съвременно право

Труд и здраве

Труд и осигуряване

Труд и право

Търговско и облигационно право

Търговско право

Юридически сборник CEEOL

Юридически свят


СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО

Агробизнесът

Български фермер

Животновъдни науки

Земеделие плюс

Икономика и управление на селското стопанство   EBSCO

Лозарство и винарство

Растениевъдни науки


СТАТИСТИКА

Бюджети на домакинствата в Република България 2016г. CD- НСИ

Енергийни баланси 2015 г.CD

Заетост и безработица – годишни данни 2016 г. CD - НСИ

Здравеопазване 2016г. CD- НСИ

Книгоиздаване и печат 2015г. CD- НСИ

Население и демографски процеси 2016г. CD – НСИ

Образование в Република България 2017 г. CD - НСИ

Околна среда 2015 г. CD – НСИ

Районите, областите и общините в Република България 2015 г. CD – НСИ

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2005 - 2016 година - CD – НСИ

Статистика

Статистически годишник 2016 г. комплект – НСИ

Статистически справочник 2017 г. коплект – НСИ


СЧЕТОВОДСТВО, ДАНЪЦИ

Актив - списание

Актив - вестник

Бюджетът

Вътрешен одитор

Главен счетоводител

Експерт счетоводител

Седмичен законник

Счетоводство плюс


ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА

Железопътен транспорт

Логистика


ФИЛОСОФИЯ

Философия   CEEOL

Философски алтернативи   CEEOL


ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Хранителна индустрия и търговия

Хранително-вкусова промишленост


ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Човешки ресурси + CD