Обновено: Wednesday, 01 February 2012 10:48

Tuition Fees

Семестриални такси на студенти в ОКС „бакалавър“ и/или „ магистър“, дистанционна форма на обучение
за учебната 2011/2012 г.

 

№ по ред

Специалности и специализации

Семестриална такса
в лв.

1

Професионално направление "Администрация и управление"

 

1.1

Бизнес администрация

900

1.11

Бизнес администрация - РЦДО гр. Хасково

900

1.2

Публична администрация  със специализация
“Здравен мениджмънт”

900

1.21

Публична администрация  със специализация
“Здравен мениджмънт”
 - РЦДО гр. Хасково

900

1.3

Публична администрация със специализация
Държавна администрация

900

2

Професионално направление "Икономика"

2.1

Международни икономически отношения

900

2.2

Публични финанси

900

2.21

Публични финанси - РЦДО гр. Хасково

900

2.3

Маркетинг

900

2.4

Счетоводство и контрол

900

2.41

Счетоводство и контрол - РЦДО гр. Хасково

900

2.5

Икономика на човешките ресурси със специализация “ Управление на човешките ресурси”

800

2.6

Застраховане и социално дело със специализация "Застраховане"

800

2.7

Управление на международни проекти

900

2.8

Финансов мениджмънт

900

 

За завършили ОКС „Професионален Бакалавър“,
обучение в РЦДО гр. Хасково
за учебната 2011/2012 г.

 

№ по ред

Специалности и специализации

Семестриална такса
в лв.

1

Професионално направление "Икономика"

 

1.1

Икономика на човешките ресурси със специализация “ Управление на човешките ресурси”

800

1.2

Маркетинг

900

1.3

Публични финанси

900

1.4

Счетоводство и контрол

900

2

Професионално направление "Администрация и управление"

 

2.1

Бизнес администрация

900

2.2

Публична администрация  

9002. Таксата за обучение на магистри в София се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС

Таксата за обучение на магистри, приети в Хасково се внася по банков път по сметка:
по сметка в "Тексимбанк"
BIG: TEXIBGSF, IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. 

3. Семестриалната такса включва и стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител; мултимедийни и интерактивни презентации; практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп. 

4. Таксата в размер на 30 на сто от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети, се заплаща от следните категории, приети в дистанционна форма на обучение студенти: инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди; кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ. 

5. 
Минималният брой записали се магистри, необходим за разкриване на обучение по дадена специалност, е 12 души. На записани студенти в специалност с по-малко от 12 души, се предлага да се прехвърлят в друга специалност с непопълнени бройки или в друга форма на обучение. При нежелание от тяхна страна, внесената семестриална такса им се връща в срок до един месец от започване на учебните занятия.