Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Димитрина Папагалска

E-mail E-mail: dpapagalska@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 862 94 97, (02) 8195 603

Office Кабинет: 1076


Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: