Резултати от търсене за Публикации

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

137 results found
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 4.5.2018 г. ... една от дисциплините в магистърска степен с публикации, свързани с лекционните ни теми, изнесени пред студенти. В крайна сметка сме впечатлени от факта, че обменът по „Еразъм+“ дава много повече възможности от обикновената преподавателска дейност, която е в основата му, ...
Цветков 26.1.2018 г. ... равнище, демографска статистика). Основни публикации: Въведение в общата теория на статистиката: Ръководство за самоподготовка. - София: ВИИ "К. Маркс", 1980.- 224 с. Икономическа статистика. - Варна: ВИНС "Д. Благоев", 1990. - 300 с. (в съавторство). Икономическа статистика. - ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 19.12.2017 г. ... на елек­тронен носител; 6. списък на публикации, на патенти и други документи (ако има такива), които пред­ставят интересите на кандидата и постиженията му в кандидатстваната за обучение научна област. Кандидат-докторантите могат да депозират горепосочените документи през цялата ...
Янакиев 14.12.2017 г. ... проблеми на статистиката. Основни публикации:1. НТР и АСУ и информация. - 1972.2. Принципът на пропорционалността на производствените елементи: Ч. 1: Законът за намаляващото се плодородие на почвата в ученията на буржоазните икономисти до класическата школа. - София: Наука и ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... интереси: теория на статистиката. Основни публикации:1. Приемателен статистически контрол на качеството по количествен признак. - София: ВИИ "К. Маркс", 1987.2. Транспортна статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 259 с. (авт. колектив). 1. Весела статистика. //Актуални ...
Шапкарев 14.12.2017 г. ... анализ на икономическите показатели. Основни публикации:1. Въпроси на развитието на електрификацията в HP България. - София: БАН, 1963. - 213 с.2. Многоцелева оптимизация при планиране на народното стопанство. - Варна: Георги Бакалов, 1979.- 119 с.3. Нововъведение: За и против. - София: Акад ...
Цонев 14.12.2017 г. ... интереси: статистически методи. Основни публикации:1. Върху логическите основи на статистическия метод. - София: Наука и изкуство, 1951,- 31 с.2. Диалектиката и статистически метод. - София: Наука и изкуство, 1949. - 36 с.3. Обща логическа природа на статистическия метод и развитието на ...
Тотев 14.12.2017 г. ... теория на социалното управление. Основни публикации:1. Лекции по съдебна статистика. - София: Наука и изкуство, 1958. - Ч. 2. - 277 с.2. Обща теория на статистиката. Учебник за икономическите техникуми. - 2 стереотип, изд. - София: Наука и изкуство, 1992. - 139 с.3. Обща теория на ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... и зависимости; логика на СИ, ЕСИ. Основни публикации:1. Eвpucmukama и ние. - София: Профиздат, 1989. - 159 с. (3 съавторство).2. Евристичното мислене: Или как се раждат новите идеи. - София: УИ "Стопанство", 1993. - 168 с. (в съавторство).3. Методология и методика на социологическите ...
Сугарев 14.12.2017 г. ... методи 6 икономиката. Основни публикации:1. Висша математика. Учебник на студентите от икономическите институти: Ч. 1: Аналитична геометрия. - София: ВИИ, 1963. - 1967 с. (В съавторство).2. Демографска статистика. - София: Наука и изкуство, 1975. - 395 с.3. Демографска ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... статистика в България. Има над 190 научни публикации и над 110 рецензии. Основни публикации:1. Демография на България. - София: Наука и изкуство, 1974. - 644 с. (авт. колектив).2. Животоосигуряването в България. - Свищов, 1944.3. Методика на промишлените преброявания в България. - София: ...
Станев 14.12.2017 г. ... растеж и социалната политика. Основни публикации:1. Икономическа статистика. - 2. изд. - София: Наука и изкуство, 1965. - 486 с.2. Икономическа статистика. - 3. изд. - София: Наука и изкуство, 1971. - 488 с.3. Икономическа статистика. - 4. изд. - София: Наука и изкуство, 1977. - 532 с ...
Русев 14.12.2017 г. ... процеси на населението. Основни публикации:1. Анализ на състава, естественото и механичното движение на населението. - София: ЦСУ, 1974. - 124 с.2. Демографска статистика. - София: Печатна база на ВИИ "К. Маркс", 1980. - 208 с.3. Демографска статистика. - София: УИ "Стопанство", ...
Петров 14.12.2017 г. ... статистиката и на селскостопанската статистика. Основни публикации:1. За формите на обобщаващите показатели за динамика. - 1964.2. Обща теория на статистиката и селскостопанска статистика: Учебник. - София: ДИ за селскостопанска литература, 1974. - 320 с.3. Ръководство за практически занятия по селскостопанска ...
Мишев 24.12.2017 г. ... образование; социално равнище; финансов анализ. Основни публикации:1. Изследване на социалното равнище в България през последното десетилетие на XX век. - София: УИ "Стопанство", 2002. - 144 с. (в съавторство).2. Квантификация на многомерни признаци. - София: УИ "Стопанство", 1992.3. Международни статистически ...
Мичев 14.12.2017 г. ... . Научни интереси: проблеми на статистиката. Основни публикации:1. Ефективно информационно обслужване. - 1980.2. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).3. Индексният анализ. - 1973.4. Сборник задачи по теория на ...
Къналиев 24.12.2017 г. ... методи при статистическите изследвания. Основни публикации:1. Икономическа и финансова статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 75 с. (в съавторство).2. Икономическа и финансова статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1974. - 83 с. (авт. колектив).3. Промишлена статистика: Учебник. ...
Кацарска 14.12.2017 г. ... . Научни интереси: търговска статистика Основни публикации:1. Приложение на регресионния и корелационния анализ при моделиране на икономическите процеси. - София: Техника, 1975. - 179 с. (в съавторство).2. Ръководство за упражнения по статистика на вътрешната търговия. - София: ВИИ "К. Маркс", 1973. - ...
Имамов 24.12.2017 г. ... анализ на данъчната и фискална политика. Основни публикации:1. Въведение в статистиката със SPSS. - София: УИ "Стопанство", 2000. - 620 с.2. Компютърна статистика: Елементарни статистически изчисления ЕСТАТ. - София: УНСС, 1993. - 69 с.3. Компютърна статистика със STATISTICAL GRAPHICS SYSTEM STATGRAPHICS. ...
Дочев 24.12.2017 г. ... добиви и производството в селското стопанство. Основни публикации:1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. - София: ДУИ, 1970. - 43 с. (в съавторство).2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: [Ръководство]. - София: Земиздат, 1982. - 147 с. (авт. колектив).3. ...
Димитров 14.12.2017 г. ... в Института за развиващи се икономики - Токио. Основни публикации:1. Въведение в иконометрията: Учебник. - Велико Търново: Абагар, 1995. - 312 с.2. Икономическа енциклопедия: в 2 т. - София: Наука и изкуство, 1971 (авт. колектив). 3. Методи за измерване и прогнозиране на икономическите явления. - София: Наука и ...
Гатев 14.12.2017 г. ... теория на статистиката, икономическа статистика Основни публикации:1. Въведение в общата теория на статистиката. - София: Наука и изкуство, 1980. - 511 с.2. Въведение в статистиката. - София: ЛИА, 1995. - 424 с.3. Индексен факторен анализ на динамиката на промишлената продукция. - 1964.4. Индексни модели за ...
Величкова 24.12.2017 г. ... методи и модели в икономическите изследвания. Основни публикации:1. Икономика на България. - София: Наука и изкуство, 1974 (авт. колектив).2. Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия. - София: Наука и изкуство, 1979. - 503 с. (авт. колектив).3. Приложение на корелационния и ...
Батьов 24.12.2017 г. ... на българската селскостопанска статистика. Основни публикации:1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. - София: ДУИ, 1970. - 43 с. (в съавторство).2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: [Ръководство]. - София: Земиздат, 1982. - 147 с. (авт. колектив).3. ...
Балевски 14.12.2017 г. ... интереси: проблеми на демографската статистика Основни публикации:1. Външнотърговска статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1989. - 186 с.2. Избрани теми по икономическа статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1986. - 201 с.3. Истината за развитието и използуването на българската статистика в годините на командно- ...
Аврамов 14.12.2017 г. ... . Научни интереси: статистически проблеми Основни публикации:1. Ефективност от висшето образование. - 1969.2. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).3. Някои направления на индексния анализ на ...
Публикации 12.12.2017 г. ... ...
ПУБЛИКАЦИИ 3.3.2018 г. ... of Enterprise Ivan Georgiev, Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev, Kiril Dimitrov, UNWE Publishing       Complex Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции Иван Георгиев, Цветан Цветков, Димитър Благоев, Издателски комплекс УНСС   Основи на ...
Публикации 25.8.2017 г. ... ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на ...
Публикации 19.7.2017 г. ... ...
Публикации 19.7.2017 г. ... ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ   SUSTAINABLE DEVELOPMENT Устойчиво развитие и конкурентоспособност на българската икономика Икономическа политика за устойчиво развитие на България 1 част Икономическа политика за устойчиво развитие на България 2 част SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ...
Изисквания 4.7.2017 г. ... New Roman, 10 pt, normal. При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила: Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994). Библиографията следва да бъде посочена след основния текст, без номериране на литературните ...
ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ 18.4.2017 г. ... съюз (в периода 2013–2015 г.). Има публикации на български език на различни тематики: избори и изборни системи; нови технологии и политика; държавност и конституционализъм; политически процес и политическа стабилност; политически системи на балканските държави; политологията във висшето ...
доц. д-р Ивка ЦАКОВА 30.3.2017 г. ... английски и руски език Основни научни публикации: 1. Лобизъм и демокрация, Изд. „Авангард Прима“, С., 2005, 375 с. 2. Лобизмът (цикъл лекции), Изд. „Д. Яков“, С., 2010, 350 с. 3. Как да лобираме в Брюксел (Кратък наръчник за лобиране в ЕС), Издателски комплекс ...
доц. д-р Симеон АСЕНОВ 30.3.2017 г. ... в политиката. Автор и съавтор на множество научни публикации – монографии, учебни пособия, студии, статии, доклади. Преподава лекционни курсове и води семинарни занятия по дисциплините: „Политически партии и партийни системи”, „Политически маркетинг”, ...
ас. д-р Ивайла СТОЕВА 30.3.2017 г. ... съвет на Албано-българска асоциация. Има публикации на български и английски език. Владее свободно английски език; ползва френски, испански и руски език. Родена 1980 г., гр. Ихтиман ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... , Великобритания). Проф. Георги Янков има над 190 публикации, включително на руски, френски и английски език. По-важни негови научни публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история са: „Политологичната мисъл от древността до наши дни. Том първи. ...
доц. д-р Елена СИМЕОНОВА 30.3.2017 г. ... в разработването и управлението на проекти. Има публикации на български и английски език в областта на: анализа на политическия риск; управлението на кризи; оценка на социалното въздействие; разработването и управлението на проекти. Владее английски, френски и руски език. Родена на 17. 02. 1969 г. ...
Публикации 3.8.2017 г. ... и статистика/ Научна дейност Публикации Участия в научни форуми в периода ( гл.ас. Костадин Шейретски)K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , 4-th International Conference on Application of Information ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... конференции и научни прояви. Проекти Публикации Научно-изследователски проекти в областите на информационните технологии и статитстиката - университетски, национални, международни. Конкурсни сесии, отворени проекти, резултати от проекти Статии; Монографии; Учебници; Учебни ...
Публикации 25.8.2017 г. ...      ...
Изисквания 13.7.2016 г. ... New Roman, 10 pt, normal. При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила: Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994). Библиографията следва да бъде посочена след основния текст, без номериране на литературните ...
Семинар 6.2.2017 г. ... катедрения Блог, обсъждане на подготвяни статии за публикации, методологически семинари по избрани теми и т.н. С оглед на посоченото - на тази страница всеки заитересован може да получи актуална информация за предстоящи семинари, темите които ще се обсъждат, както и да предлага такива (на следния ...
Публикации 18.9.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... процес на ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
Публикации 11.3.2016 г. ... ...
проф. д-р Галина Пенчева Младенова 17.6.2016 г. ... проекти. Автор на множество публикации в областта на теоретичните и практическите аспекти на маркетинга: маркетингови анализи и планиране, маркетингова стратегия, маркетинг на финансовите продукти, маркетинг на регионалните клъстъри и др. Консултант на компании ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... от изследванията. Научните публикации са важен завършек на научните изследвания и всепризнат начин за легитимиране на постигнатите резултати пред научната общност в локален и световен мащаб. Научните публикации осигуряват споделяне и публичност на ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... на цитируемостта на научните публикации в световнопризнати бази данни и създаване на университетска система за стимулиране на изследователските резултати. Централно място в приоритетите за следващия период заема разгръщането  на потенциала на УНСС да ...
АНОНСИ ЗА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ И ДРУГИ 9.3.2016 г. ... за публикация в сп.Социално-икономически анализи ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  и макет за оформяне на статиите. International scientific conference "Efficiency in the Private and the Public Sector" (November 27, 2015) in Prague, ...
Основни научни резултати 21.8.2015 г. ... монографии и сборници с научни публикации: Първата FOLPSEC монография озаглавена „Local Production Systems in Countries in and outside the EU: from Theory to Practice” е издадена от УНСС през 2014 г. в електронен формат. Тя прави преглед на съществуващите ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 16.9.2015 г. ... училище; 5. списък на публикации, на патенти и други документи (ако има такива), удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс. (4) В срок до 3 работни ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... план; 2. подготовката на научни публикации и участието в научни прояви; 3. подготовката на материали за водене на упражнения; 4. организирането на процедурата по атестиране; 5. провеждането на научни изследвания, свързани с разработването на дисерта­ционния ...
Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика” и "Управление на веригата на доставките" 3.10.2017 г. ... проблематиката, която се изследва. На основите на публикации и нормативни документи, авторът прави връзка с проблемите на собственото си изследване. Най-важното, което трябва се има предвид, се отнася до необходимостта от задълбочен анализ на литературните източници и нормативни актове, оценка на позициите ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... доклади, нито пък от дебели томове на публикации с труден за разбиране специализиран език. Нещо повече – те бяха систематизирани от Самюел П. Хънтингтън, който ги включи в своя световен бестселър „Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред“ ...
История 9.12.2017 г. ... и регионално развитие“. Научни публикации на преподаватели от катедра "Публична администрация" Инфографики ОТЧЕТ за учебната и изследователската работа на катедра „Публична администрация“ за периода м.март 2014 – м. юли 2015 ОТЧЕТ за учебната и ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... , както и при подготовката на своите публикации и участията си в научни форуми. Качеството на обучението по докторската програма се обуславя и от факта, че то се провежда в неголеми групи или индивидуално, което позволява персонален подход към докторантите. Всички ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... известен публицист, автор на над 500 публикации у нас и зад граница. Ректорът изтъкна и многобройните му специализации в европейски и американски университети, стотиците му студенти от цял свят, работата му като експерт в Международната организация на труда и Световната ...
РП4: Разпространение 21.8.2015 г. ... Словакия Обща информация за пресата и публикациите в партньорските списания Обща информация за участие в конференции и семинари Обща информация за другите канали на разпространение Прес съобщения и публикации по проекта - втори отчетен период Публикация на сайта на УНСС ...
Публикации 12.11.2013 г. ...   ...
Екип 11.12.2013 г. ... (Словакия). Автор на над 100 публикации в областта на:Регионалната политика, Регионално стратегическо планиране, Макроикономически анализи. Д-р Росица Велинова Разработка и изпълнение на проекти Инженер – химик,  Пост–докторска специализация (1993) – ...
Правилник за устройството и дейността на университетската библиотека на УНСС 14.2.2018 г. ... , български старопечатни издания, редки публикации, справочни и периодични издания; 2. закупени от авторско право, но непубликувани произведения на български автори, като ръкописи, дисертации, резултати от ЦНИТ и други; 3. библиотечни материали получени по ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... . доклади пред Общото събрание на УНСС; 5. публикации във вестника на УНСС; 6. други подходящи начини, определени от Контролния съвет или от председателя на Съвета.   Чл. 31. Материалите от работата на Контролния съвет се съхраняват в архив при условията и по реда за съхраняване на ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации - Създаване на теоретичен модел за описание формите на политическо участие в съвременното българско общество и мястото на новите политически мобилизации - Създаване на система от критерии за оценка на институционалната подкрепа ...
ДДВУ 02/47 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации - Публикации от участия в конференции в страната и в чужбина; - Публикации в реферирани научни списания и издания с редакционна колегия; - Публикуване на колективно научно изследване по темата Ключови ...
ДДОКФ02/2 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Основният резултат на проекта е  разработване и защита на докторска дисертация, подготвянa във фирма.  По конкретно  проектът ще резултира в разработване на  предложения за подобряване на управленския ...
ДМУ 02/24 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Научни доклади със следните заглавия: „Основни резултати от проучване и анализ на динамичните структурни промени в сектора на „ХВП” (на примера на България) „Социално-икономически, демографски характеристики на основните ...
ДИД 02/4 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Предлаганият изследователски проект ще запълни една очевидна празнина в научните изследвания и ще позволи на заинтересованите страни да насочат и увеличат своите усилия за промяна на потреблението към устойчиви модели в България ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Основни резултати: 1. Изследване на текущите и бъдещи климатични промени и оценка на техните въздействия върху екстремните явления на база модела REMO 2. Оценка на въздействия върху природните екосистеми – добиви от земеделски ...
ДО 02-289 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Създаване на интердисциплинарен колектив от изследователи, който да предлага на държавните институции алтернативни решения, свързани с предизвикателствата пред устойчивото развитие (УР) ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Разработване на теоретично издържан и практико-приложим материал с осезаем принос за науката в областта на изследването на фирмата като стопанска и бизнес единица Ключови думи Обекти на ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... на отбраната. Автор е на над 130 публикации, от които една монография и три учебника, има над 31 внедрени научноизследователски разработки, свързани с информационни системи и технологии за сигурност ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... на отбраната. Автор е на над 130 публикации, от които една монография и три учебника, има над 31 внедрени научноизследователски разработки, свързани с информационни системи и технологии за сигурност ...
Документи 19.9.2017 г. ... висше училище • Списък на публикации, на патенти и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област (ако има такива) • Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс. Документите се представят ...
Публикации 7.4.2017 г. ... се изразяват в серия от публикации, голяма част от които под формата на книги и учебници подпомагат обучението на студентите в УНСС.  Участието на преподаватели от катедрата в международни изследователски мрежи и проекти, както и активното участие на ...
Е-ресурси 27.4.2018 г. ... база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки www.sciencedirect.com ABI/Inform Complete е водеща база данни в областта на икономическите науки. Включва списания в пълен текст, ...
Новини 14.5.2018 г. ... пълнотекстови научни, технически и здравни публикации с интуитивна функционалност. www.sciencedirect.com    И двете бази данни позволяват отдалечен достъп като за целта е необходимо всеки потребител от УНСС: да има институционален имейл адрес като ….@unwe ...
Магистърски програми 7.4.2017 г. ... на катедрата и участват в конференции и публикации, като има възможност за продължаване на обучението им в докторска степен. Прием се осъществява 2 пъти в годината – през м. септември за всички програми и допълнително през м. януари – за програмата със специализация по ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Крайният резултат на проекта е изграждането на методологическа рамка, състояща се от най-съвременните икономически модели, които ще бъдат използвани за бъдещи анализи нужни за правилното изграждане на политиките в сектора ...
Проект FarmIath 21.4.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации Общата цел на FarmPath е да се идентифицират и оценят бъдещите пътища за трансформиране към регионално устойчиво селско стопанство в Европа, и социалните и технологични иновации, необходими за откриване и напредък по тези ...
Проект PROMISE 21.4.2012 г. ... на очакваните резултати, в т.ч. публикации 1) Разработване на цялости системи за регистриране и счетоводно отчитане на общинската собственост 2) Разработване на стратегии за ефективно управление на общинската собственост Ключови думи Общинска ...
Публикации 24.9.2013 г. ... ...
История 3.9.2012 г. ... роля на студентската организация те участват чрез публикации и разработки в научните конференции и научно-изследователските теми, организирани от катедрата. През 2004 г. и 2005 г. студентите организират самостоятелно Младежки икономически форум с участие на студенти и преподаватели от страната и чужбина ...
Партньори 28.9.2012 г. ... университет, Виена, Австрия. Разработват се съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право" ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 4.3.2018 г. ... с доклади от конференцията ни по повод 40 годишнината от началото на преподаване по „Социология“ и създаване на катедра „Икономическа социология“ в УНСС . ИЗДАДЕНИ КНИГИ от членовете на катедра „Икономическа социология”, УНСС проф. д ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 24.12.2017 г. ... с публикации на преподаватели от катедра "Статистика и конометрия" (в xlsx формат)       Заявка (форма) за добавяне на публикации към базата  (в xlsx формат)     Попълнената заявка (форма) изпратете на адрес: ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 11.4.2013 г. ... изследване по проект на фонд НИД, УНСС с ръководител проф. д-р Димитър Димитров, Икономически аспекти на тероризма, Етап ІІІ – Анализ на българската практика и моделиране на връзката тероризъм – икономика, Издателски комплекс, УНСС, 2012 г ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Публикации 30.1.2012 г. ... ...
Наука 28.9.2012 г. ... на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Наука 24.3.2018 г. ... от индивидуални и колективни научни публикации, научни проекти, научни прояви на членовете на катедрения академичен състав.  Научно-изследователските и научно-приложните приноси на преподавателите от катедрата ги правят търсени и предпочитани висококвалифицирани ...
Наука 28.9.2012 г. ... се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, индустриалните отношения, осигуряването и застраховането.       Учебници, публикувани от преподавателите в катедра ...
Наука 21.4.2012 г. ... национални и международни конференции, публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално работещи информационни решения ...
Наука 24.4.2018 г. ... . Доказателство за това са многобройните публикации в различин форми - статии в научни списания, студии, монографични изследвания и др. За периода 2008-2012 г., преподаватели от катедрата са ръководили и ръководят общо осем научно-изследователски проекта, пет които вече са ...
Наука 2.3.2018 г. ... им изследвания са отразени в множество публикации, които са посочени в персоналните им блогове ...
Наука 27.9.2012 г. ... на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Научни публикации 9.5.2016 г. ...   ...
Научни публикации 1.3.2012 г. ... . Публикувана статия в българско научно списание - 8 2. Публикувана студия - ...
Наука 2.10.2012 г. ... на високите научни стандарти чрез научни публикации, издаване на научно списание, организиране на национални и международни научни форуми, и изграждане на научни центрове ...
Научни публикации 27.2.2012 г. ... статия в българско научно списание     33 Публикувана статия в международно списание в ред. Колегия    13 Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор    2 Публикувана студия (глава от книга) ...
Научни публикации 30.1.2012 г. ... ...
Научни публикации 27.2.2012 г. ... статия в българско научно списание     51 Публикувана статия в международно списание в ред. Колегия    14 Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор    7 Публикувана студия (глава от книга) ...
Научни публикации 15.5.2017 г. ... .1. Научни публикации в научни списания (статии, студии), представени в световни вторични литературни източници 31 А.2. Научни публикации (статии, доклади, глави от книги), публикувани в издания с импакт фактор IF (Web of Science) ...
Научни публикации 24.2.2012 г. ... ПУБЛИКАЦИИ: 59 Публикувана статия в българско научно списание 28 Публикувана статия в международно списание в ред. колегия 9 Публикувана статия в международно/българско списание с импакт-фактор ...
Научни публикации 23.2.2012 г. ... статия в българско научно списание - 14 бр. статии; Публикувана статия в международно списание в ред. колегия - 15 бр. статии; Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор - 16 бр. статии; Публикувана студия (глава от книга) - 17 бр. ...
Е-ресурси 9.4.2012 г. ... база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки www.sciencedirect.com База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на икономиката, ...
Услуги 9.4.2012 г. ... - Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки www.sciencedirect.com 3. Springer Link - База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на ...

Събития

67 results found
Световнопризнатият американски преподавател по маркетинг д-р Радж Рагунатан за „Щастието в ранната кариера“ 15.5.2018 г. ... подчерта, че освен световнопризнат автор на публикации в престижни издания, д-р Радж Рагунатан е и водещ на един от най-успешните курсове „Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност“ в платформата за онлайн обучения “Coursera“ с над 200 000 курсисти от цял свят. ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ 2.3.2018 г. ... и тяхното изпълнение; в обмена на информация и публикации за дейности и събития; участие на представители на Комисията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и други прояви, организирани от УНСС; съдействие за участие на преподаватели и други представители на нашия ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА 1.3.2018 г. ... публични дейности на БСА; обмен на информация и публикации за важни научни, учебни, бизнес и други събития; участие на наши преподаватели в срещи, експертизи, лекции, консултации, статистически и други проучвания; взаимно съдействие при провеждането на събития и др. Доц. д-р Андрей ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Средиземноморската дипломатическа академия 1.3.2018 г. ... програми и научноизследователски  публикации, на студенти и преподаватели, да организират семинари с участието на лектори от двете институции и др. Проф. Стати Статев, Емил Караниколов, министър на икономиката и възпитаник на УНСС, и проф. Готфри ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... социология” направи публикации по повода на сайта на университета и на катедрата и статия в списание „Социология и икономика”. Получихме поздравителни адреси от възпитаници на УНСС с увреждания с изразена благодарност към университетското ръководство, ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД 7.12.2017 г. ... информиране и обмен на информация и публикации за важни научни, бизнес и други събития, организирани от страните по договора, презентации, лекции, конференции, срещи и други прояви, участие на преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“ в срещи, експертизи, ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... му дейност и последните му публикации са посветени на използването на новите технологии и социалните медии в дипломацията, на приложението на мениджмънта в дипломацията и др. Създал е и поддържа блог за обучение “Diplo Learning corner” и сайта ...
Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България 28.11.2017 г. ... информиране и обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни научни, учебни, бизнес и други събития от Патентното ведомство и УНСС, респ. катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“; съдействие за участие на представители на ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... сериозен подбор на материали за публикации, посочи той. Д-р Радостин Вазов Поздравителен адрес до участниците във форума бе поднесен от проф. д-р инж. Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ ...
Катедра „Недвижима собственост" отбеляза 10-годишнината си с юбилейна научно-практическа конференция 10.11.2017 г. ... състав на катедрата, научните проекти и публикации, учебниците и учебните помагала, научните форуми, партньорствата и сътрудничествата, учебните практики. Ние сме един екип, завърши проф. Йовкова и пожела успех на конференцията.. По време на форума Проф. Димитър ...
Юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания" 7.11.2017 г. ... създаването на специалността, автор на 190 публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история. Линк към събитието ...
Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС 31.10.2017 г. ... създаването на специалността, автор на 190 публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история. В голямата конферентна зала Проф. Георги Янков   На събитието в голямата конферентна зала ...
Kонкурсна кампания за определяне на носители на именни стипендии и стипендия „Хуауей – ИКТ“ на Фондация „Еврика“ 11.9.2017 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” /до 3 страници/ ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху ...
Предприемачество за студенти – отворен разговор с инвеститор, банкер и предприемач 29.3.2017 г. ... и отговори към присъстващите, с примери и публикации, лекторът насочи вниманието към същината на предприемаческата дейност и пазара в България. Повече от 90% от българските компании и домакинства изпитват сериозна необходимост от подобряване на ефективността – промени, свързани ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... на RePEc за март т.г., на база на академични публикации, цитати и свързаните с тях показатели, проф. Манкю зае място сред 50-те най-влиятелни икономисти в света (от близо 50 000). Доц. Желев изнесе лекция на тема ‘’Конкурентоспособност на постсоциалистическите страни в глобалната ...
Преподаватели от УНСС в Правния съвет към президента 21.3.2017 г. ... по българския наказателен процес. Има много научни публикации, студии и монографии, посветени на  наказателното процесуално право. Била е председател на Комисията по помилванията при президента на Републиката (2001-2016 г.), член на Консултативния съвет по законодателството в Народното събрание и др ...
Наш преподавател e рецензент в списание Journal of Cleaner Production 15.3.2017 г. ... го поставя на първо място в категорията за топ публикации в областта на устойчивото развитие сред 20 международни списания. До февруари 2017г. д-р Божикин е изготвил 28 рецензии на статии, изпратени за публикуване в списанието.  Част от тях, след като са преработени, са одобрени за публикуване. ...
Обучение на автори на публикации в индексирани издания 15.12.2016 г. ... бяха коментирани по време на обучение на автори на публикации в индексирани издания, което се проведе в университета. По време на обучението в голямата конферентна зала Не е необходимо да ви убеждавам колко важно е да се публикува в индексирани издания, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев ...
УНСС ще си партнира с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами 24.11.2016 г. ... и сътрудничество чрез взаимен обмен на информация и публикации за научни, учебни, бизнес и други събития, участие на представители на АСЕРИ в презентации пред студенти, изнасяне на лекции, провеждане на конференции, семинари и други прояви, организирани от нашия университет. Представителите ...
Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС 24.11.2016 г. ... на Издателския комплекс на УНСС и възможностите за публикации в англоезичното периодично научно списание „Икономически алтернативи“. Разговорите около кръглата маса Д-р Ли заяви, че неслучайно е избрал да посети нашия университет по време на своята визита в България. По ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... изключително скрупульозно проучване на всички публикации по политическа икономия у нас през последните години, опитвайки се да опише многообразието от гледни точки и тенденции в нейното развитие. В своя анализ той завършваше с предложение да се продължат изследванията и пренос на световен опит в ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... вниманието проф. Първанов постави необходимостта от публикации в чужди издания и ползването на наши добри практики в образователната система на чуждестранни университети. За пример той посочи публикуваната в Москва монография за фирма „Дискордия“, залегнала вече в учебните програми на два ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... вниманието проф. Първанов постави необходимостта от публикации в чужди издания и ползването на наши добри практики в образователната система на чуждестранни университети. За пример той посочи публикуваната в Москва монография за фирма „Дискордия“, залегнала вече в учебните програми на два ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... вниманието проф. Първанов постави необходимостта от публикации в чужди издания и ползването на наши добри практики в образователната система на чуждестранни университети. За пример той посочи публикуваната в Москва монография за фирма „Дискордия“, залегнала вече в учебните програми на два ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... за разработване на съвместни научни изследвания и публикации, за участия в бъдещи международни научни форуми и за стартирането на проучвателна работа за кандидатстване по международни изследователски и образователни програми. Чуждестранните колеги  заявиха интерес за участие в международните научни ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ 27.5.2016 г. ... и да получат по-висока оценка, включително и с публикации, категоричен бе ректорът. Като голямо предизвикателство определи проф. Статев проблематиката на провеждания форум. Той изрази убеденост, че проявата ще се утвърди като традиционна и ще стане образец за другите факултети ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Международната банка за икономическо сътрудничество 26.5.2016 г. ... от УНСС, обмен на информация между двете институции, публикации за важни научни, учебни, бизнес и други съвместни прояви, участие на представители на банката в презентации, лекции, семинари, конференции и обучение в УНСС, а на наши преподаватели - в експертизи, консултации, статистически и други проучвания ...
Трета научна студентска конференция по икономическа политика 13.5.2016 г. ... ни е всички да получите своите първи публикации, конкретизира  гл. ас. д-р Ивайло Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“. Участието ви днес има и допълнителни измерения, насочи той вниманието на студентите към възможностите за стаж в държавните институции на най-добре ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 13.5.2016 г. ... долу). Тя има над 120 участия и публикации в радио „Вокс” и като репортер на „Вестник на УНСС”. В категорията „Бакалавър по политически науки” бяха излъчени победител и двама подгласници. Наградите бяха връчени от ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... , взаимен обмен на информация и публикации, провеждане на важни научни, учебни, бизнес и други събития, както и осъществяване на съвместни образователни, изследователски и практико-приложни проекти. Двете страни ще си сътрудничат в организирането на съвместни научни ...
Проф. д-р Благой Колев за втори мандат ще бъде академичен омбудсман 28.1.2016 г. ... 2011 г.). Автор на близо 140 публикации в страната и чужбина. Авторитетен учен и любим преподавател на няколко поколения студенти ...
Проф. д-р Благой Колев за втори мандат ще бъде академичен омбудсман 17.12.2015 г. ... 2011 г.). Автор на близо 140 публикации в страната и чужбина. Авторитетен учен и любим преподавател на няколко поколения студенти ...
Представители на катедра "Недвижима собственост" посетиха Технологичния институт в Кавала 13.7.2015 г. ... за отпечатване на научни публикации на наши колеги в издания на университета–партньор. По време на посещението преподавателите от катедра „Недвижима собственост” разгледаха материалната база на Технологичния институт в Кавала, ...
Наш преподавател с активно участие на голям научен форум в Пекин 10.6.2015 г. ... организиране на конференции и публикации. Китайският институт по електроника е национално академично дружество, което е част от Китайската асоциация за наука и технологии към Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай. CIE е основан ...
Докторанти на катедрата с отличия в конкурс 13.3.2015 г. ... науки получиха докторантските публикации на д-р Мариета Христова и д-р Тодорка Кинева. И двете разработиха дисертациите си в катедра "Икономическа социология". ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... и обществото, както и за публикации в научните издания на Висшето училище по икономика. Договорът между българския и руския университет бе подписан на 23 октомври. След срещата проф. Владимир Автономов изнесе публична лекция пред преподаватели и студенти от ...
Безплатен свободен достъп до новия InCites 2.0 15.10.2014 г. ... и продуктът за оценка на научните публикации InCites, чиято нова версия 2.0 предлагаме за свободно ползване до края на 2014г ...
Главният редактор на научното списание „Паноикономикус“ в УНСС 14.10.2014 г. ... , Сърбия. Автор на много книги и публикации. Член е на борда на Сръбската национална банка, на Изпълнителния съвет на Асоциацията на икономистите в Сърбия, президент на Асоциацията на икономистите във Войводина и др. Ръководи департамент по европейска икономика и ...
Международна конференция „Западните Балкани и Европейският съюз. Поуки от последното разширяване на ЕС и предизвикателствата пред бъдещата интеграция“ 9.10.2014 г. ... г. в Париж. Ще организираме и публикации от тях в български, сръбски и гръцки издания, даде информация за предстоящите събития проф. Ксавие Рише. Основното предизвикателство е дали Европейският съюз има позитивно влияние върху Балканите, подчерта проф. Николай ...
Публична лекция на проф. Робърт Хисрич, световен авторитет в областта на предприемачеството 8.10.2014 г. ... учен е автор на много книги и публикации, консултант на фирми като „Алкоа“, „Бритиш Петролеум“, „Ситикорп“, „Диджитъл икуипмънт“, „Бостън Файв“, международен лектор по успешно предприемаческо поведение и маркетинг в глобална, мултикултурна бизнес среда ...
Шеста международна конференция „Предприемачески/управленски иновативни стратегии и поведение в глобална мултикултурна среда” 19.9.2014 г. ... конференции, освен реферираните публикации в сборника с доклади от конференцията, избрани доклади ще бъдат публикувани в международните списания International Review of Entrepreneurship (IRE) и International Journal of Management Science and Information Technology ...
Четвърти възпитаник на УНСС – председател на НСИ 12.6.2014 г. ... години. Автор е на редица научни публикации в областта на демографската статистика и регионалните статистически сравнения, поместени в български и чуждестранни издания ...
Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров 16.5.2014 г. ... структури“, на над 140 научни публикации у нас и в чужбина, на близо 100 доклада на международни форуми.  Част от разработките му са по програми на ЕС, НАТО и МААЕ, създател е на нови материали с уникални свойства. Проф. Статев изтъкна още работата на акад. ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... студентите-докладчици сборник с публикации от конференцията. Потърсете многообразието от туристически алтернативи, насочете се към новите пазарни ниши, за да бъдете първооткриватели и да се реализирате успешно, обърна се проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на ...
Среща-дискусия за новия маркетинг и съвременния потребител 20.2.2014 г. ... , консултант и автор на книги и публикации, разгледа пред аудиторията съвременните тенденции в развитието на маркетинга. Той се спря на еволюцията от „Грам, стотинка, сантиметър“ до новостите и условията, които диктуват маркетинга като бизнес, а не като ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... публицист, автор на над 500 публикации у нас и зад граница. Ректорът изтъкна и многобройните му специализации в европейски и американски университети, стотиците му студенти от цял свят, работата му като експерт в Международната организация на труда и Световната ...
Публична лекция на проф. дфн Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.1.2014 г. ... публицист, автор на над 500 публикации у нас и зад граница. Ректорът изтъкна и многобройните му специализации в европейски и американски университети, стотиците му студенти от цял свят, работата му като експерт в Международната организация на труда и Световната ...
Наши студенти сред първите в националния конкурс на Софийския форум за сигурност 9.12.2013 г. ... на Софийски форум/раздел "Публикации" http://www.sofiaforum.bg/front/rtf ...
Публична лекция и дискусия за "Наследството на Роналд Коус: достиженията на новата институционална икономика" 20.11.2013 г. ... Роналд Коуз и посочи, че две публикации са в основата на нобеловата му награда, като и двете са задължителни четива за всеки студент по икономика. Първата е публикувана в далечната 1937 г. под заглавие „Природата на фирмата“, а другата е от 1960 г. – ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... на ЕС, да участват в научни публикации и форуми. В документа е посочено също разработването на програми за обучение и изследвания в областта на правата на човека и повишаване  информираността на обществото в този област. Предвидена е и размяна на ...
Трима наши студенти са сред авторите на „Поколение Европа“ 4.6.2013 г. ... Петрова присъства с две публикации -  „Енергийната либерализация на Европа – химера или реалност?“ и „ЕРАЗМисли – обединени в многообразието“, а есето на Десислава Иванова е на тема „А след училище – накъде?“.  Второто издание на ...
Шести премиер, 13-и финансов и 6-и външен министър от УНСС 5.6.2013 г. ... . Има редица научни публикации у нас и в чужбина в областта на инвестиционния анализ, финансите и повече от сто статии, рецензии и коментари. Доц. Орешарски беше зам.-министър на финансите в правителството на Иван Костов, министър на финансите в ...
Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г. 22.4.2013 г. ... реферати на най-новите публикации на преподавателите по социология от двете катедри. Студентският научен форум е организиран по инициатива на Клуба на социолога от УНСС и реализиран от Регионалният изследователски център „Балканите-Европа”, ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... научни и научно-приложни публикации са преведени на 12 езика. Ректорът  жалонира сътрудничеството на университета с военното ведомство през годините, като посочи примери за най-добро взаимодействие в значими съвместни научни прояви, осигуряване на ...
Студентска научна сесия по социология 19.4.2013 г. ... реферати на най-новите публикации на преподаватели по социология в двете катедри. Студентският научен форум бе организиран по инициатива на Клуба на социолога при УНСС от регионалния изследователски център „Балканите-Европа”, съвместно с катедра ...
Научна сесия между катедрите на УНСС и ЮЗУ 27.4.2013 г. ... реферати на най-новите публикации на преподавателите по социология от двете катедри. Студентският научен форум е организиран по инициатива на Клуба на социолога от УНСС и реализиран от Регионалният изследователски център „Балканите-Европа”, съвместно с ...
Съюзът на икономистите в България на Общо отчетно-изборно събрание избра проф. д.ф.н. Кръстьо Петков за председател на Управителния съвет на Съюза на Икономистите в България 23.3.2013 г. ... хърватски език. Има над 500 публикации - книги, студии, статии, доклади и др. След 1990 г. повечето от публикациите му са в чужбина. КАКВО ОЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЗА ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ: http://www.kpetkov ...
Семинар на световноизвестното издателство Emerald 18.3.2013 г. ... за включване на неговите публикации – книги, списания, серии в базата данни Web of Science/ Book Citation Index. Преди семинара ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев прие и разговаря с  Джо Шарокс и гостите от британското ...
гл. ас. д-р Донка Никова беше избрана за доцент в катедра „Икономическа социология” към ОИФ на УНСС. 23.3.2013 г. ... степен   По-важни публикации Никова, Д. (2012) Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия. София, Издателски комплекс - УНСС. Никова, Д. (2012) Методическо ръководство за организиране, провеждане и оценяване на учебната студентска ...
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев оглави фонд „Научни изследвания“ 20.2.2013 г. ... в България. Има над 130 публикации в български и международни научни списания, книги, доклади на симпозиуми, конференции и семинари, от които 53 на английски език (5 от тях в реферирани издания и издания с ИМПАКТ фактор). Проф. д.ик.н. ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" - випуск 2012 27.11.2012 г. ... в престижни международни публикации   Отличничката на випуска - г-ца Юлиана Григорова   Задоволство сред присъстващите гости от представянето на абсолвентите   На първия ред - част от присъстващите гости   Проф. ...
Книга за Йоханес Гербер бе представена от катедра „Национална и регионална сигурност“ 21.11.2012 г. ... и др. В сборника са събрани публикации на Йоханес Гербер, отзиви за него и албум със снимки, много от които са запазили мигове от посещенията му у нас. Третокурсниците от специалността "Икономика на отбраната и сигурността" Това е много ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... малки оръжия. Автор е на над 80 научни публикации и има участие в редица национални и международни изследователски проекти по въпросите на отбранителното бюджетиране, прозрачност и отчетност на разходите за отбрана, отбранителната индустрия, модернизацията на въоръжените сили, ...
Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... академични постижения, над 132 публикации в страната и чужбина,  заслужено му донесоха наградата. ,,Аз не мога да бъда първи, след мен идва друго поколение!”, уточни проф. Благой Колев.. Гл. ас. Петър Станков от катедра „Икономикс“ стана вторият носител на приза ...
УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти 19.11.2012 г. ... за подготовката на дисертационен труд, публикации на свои трудове в научни издания, както и за осъществяването на мобилност. Командировките в чужбина ще намират израз в участие на наши докторанти в аналогични мероприятия, организирани от западни университети, както и извършване ...
В библиотеката се проведе обучение за работа с дигитални ресурси 28.3.2012 г. ... за работа с платформите с научни публикации Science Direct, Scopus и Web of Knowledge. Обучението бе организирано от Министерството на образованието младежта и науката, съвместно с библиотеката на УНСС и издателствата Elsevier и Thomson Reuters. Върху огромната роля на ...

Предстоящо

22 results found
Kурс по сравнителен граждански първоинстанционен процес 16.3.2018 г. ... . Климент Охридски“. Той има публикации по теми, свързани с гражданския процес, медиацията и правната етика в американски, английски, български, немски, румънски и френски издания.  Брайън Мърфи  Брайън Мърфи е юрист и дипломат с дългогодишна международна ...
Курс „Решаване на споровете в договорите FIDIC” 28.3.2018 г. ... преводи на книгите на FIDIC. Има публикации по проблемите и прилагането на  договорните условия на FIDIC в България. Ръководил е курсовете на БААИК и САБ по прилагането на договорните условия на FIDIC в България. Обучението е предназначено: за архитекти, ...
БСА обявява конкурс за най-добра публикация на млад социолог 25.4.2018 г. ... да участват млади социолози с публикации в български или чужди научни списания. Текстовете, представени в конкурса, да са публикувани в периода 01.01.2010-31.12.2017 г. Участниците в конкурса да са били на възраст до 35 години към датата на публикуване на текста, ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... , ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията.  Авторите на докладите, ...
Стипендии на фондация "Еврика" 7.9.2017 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, ...
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи ...
Обучение на автори на публикации в индексирани издания 30.11.2016 г. ... се проведе обучение на автори на публикации в индексирани издания. По време на обучението ще бъдат представени новите изисквания за публикуване в Годишник и Научни трудове на УНСС ...
"Комуникационни предизвикателства пред българското председателство на Съвета на ЕС" 25.11.2016 г. ... , специалист „Комуникации и публикации“ към DG Connect (Directorate General) на Европейската комисия, Брюксел Златка Димитрова, координатор на „Образование България 2030“ Кирил Вълчев, автор на обзорното политическо предаване ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... , ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите доклади, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията. Авторите на докладите, които ...
Стипендии на фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ 15.10.2015 г. ... , които разработват проекти или подготвят публикации по определена тема. Стипендиантите имат възможност да специализират в швейцарски университети, институти, изследователски центрове и други институции с университетски статут. Крайният срок за изпращане от кандидатите на необходимите ...
<b>Ежегодни награди на Фондация "ЕВРИКА" за изявени студенти</b> 8.10.2015 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 8.9.2015 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” (до 3 страници) ...
Лекция на проф. Робърт Хисрич на тема: "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 1.10.2014 г. ... международни форуми. Автор е на голям брой публикации, а книгите му по предприемачество и маркетинг са сред най-продаваните в света. Книгата „Предприемачество: стартиране, развитие, и управление на ново предприятие“ има девет издания и е преведена на девет езика. Консултирал е фирми ...
Лекция-среща на тема "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 25.9.2014 г. ... международни форуми. Автор е на голям брой публикации, а книгите му по предприемачество и маркетинг са сред най-продаваните в света. Книгата "Предприемачество: стартиране, развитие, и управление на ново предприятие" има девет издания и е преведена на девет езика. Консултирал е ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 18.9.2014 г. ... имат публикации по правни въпроси или опит в сравнително-правни и криминологични изследвания, статистически и социологични анализи, създаване и управление на бази данни и други специфични умения според ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 5.9.2014 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ...
Десета юбилейна международна научна конференция на тема: "Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно" 2.10.2014 г. ... , ще бъдат публикувани в сборник с публикации от конференцията. Най-добрите ще бъдат публикувани в списание “Икономически и социални алтернативи” и в сборника с публикации от конференцията. В срок до 15 септември ще бъдете уведомени за становището на рецензентите по вашите ...
Конкурс за стипендия на Дипломатическия институт 2.10.2013 г. ... . Списък и резюме на научните и експертни публикации. Желаещите да участват трябва да изпратят необходимите документи до 15.11.2013 г.: на електронна поща: bdecheva@mfa.bg на пощенски адрес: София 1040, ул. „Алфред Нобел” №2 Класиране и избор на кандидата: Кандидатите с одобрени ...
Стипендии на фондация "Еврика" 17.9.2013 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други документи за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и т.н.; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 2.10.2013 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ( до 3 страници). За изпратените документи ...
Семинар на тема: „Как български автори могат да публикуват в Emerald?“ 7.3.2013 г. ... ISI Thomson Reuters за включване на неговите публикации – книги, списания, серии в базата данни Web of Science/ Book Citation Index. По този начин българските автори, които публикуват в Emerald, ще влязат бързо в международния обмен на цитирания и научни референции. Семинарът ще се ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 13.9.2012 г. ... конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” ( до 3 страници). За допълнителна информация ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене