Резултати от търсене за Международни

Университетски подсайтове

Катедра "Международни отношения"
Катедра "Международни отношения"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

287 results found
Счетоводство и контрол 3 сем., 2-ри 27.3.2018 г. ... .06.2018  9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети ас.д-р Б.Боянов 304 10.06.2018  11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство ас.д-р Б ...
Администрация и управление II курс, сем.4 27.3.2018 г. ... .06.2018  9.00-11.00 Международни институции и администрация проф.д-р Цв.Стоенчева 505 730 17.06.2018  9.00-11.00 Физкултура и спорт - 2 курс преп.д-р В ...
Национален конкурс за есе на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" 26.2.2018 г. ... бъдеще" за прием в поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни ...
Документи и такси за кандидатстване 3.4.2018 г. ... . 3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие). 4. Кандидатите по чл. 38, чл. 39, чл.40, чл.41 и чл.42 от Правилника на УНСС  представят сертификат издаден от университета (оригинал и копие). 5. Уверение ...
Кандидатстудентски изпити 27.3.2018 г. ... . Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на ...
Счетоводство и контрол 3 сем., семестър 2 8.2.2018 г. ... .05.2018  9.00-15.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л ас.д-р Б.Боянов 302 19.05.2018  9.00-17.30 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д ...
Руска периодика 12.2.2018 г. ... . Патенты и лицензии МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, ПОЛИТИКА Азия и Африка сегодня Международная жизнь Мировая экономика и международные отношения ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА ВМУ Серия 12: Политические науки ВМУ Серия 18: ...
Администрация и управление II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... .03.2018  9.00-16.45 Международни институции и администрация Л проф.д-р Цв.Стоенчева 505 7301 18.03.2018  9.00-16.45 Международни институции и администрация У проф.д-р Цв.Стоенчева 503 730 22.04.2018 8.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л доц ...
Българска периодика 12.2.2018 г. ... Z Македонски преглед Международни отношения Население Социологически проблеми ПРАВО Адвокатски преглед Административно правосъдие Български законник Бюлетин на ВКС Държавен вестник ЗОП ...
За Нас 6.2.2018 г. ... и участие в национални и международни проекти в посочената област; провеждане на научни конференции и семинари; оказване на консултантска помощ; обмен на информация с други Висши училища и научни и професионални организации; осъществяване на съвместна дейност по ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... на Европейската комисия или по други международни програми. За подготовката, отчитането и защитата на стажа на студентите катедра “Политология” определя ръководител (отговорник), който е член на преподавателския състав на катедрата. Най-често това е научният секретар ...
Карина Николова – Прага, Чехия 19.1.2018 г. ... се Карина, уча Международни отношения в УНСС и през изминалата година сбъднах своето Еразъм приключение в Прага, Златна Прага. Що се отнася до ползите от един международен обмен първосигнално всеки би отбелязал – повишаване нивото на владеене на конкретния език, подобряване ...
Таня Колева – Варшава, Полша - летен семестър 2016-2017 19.1.2018 г. ... в София, където уча в специалност „Международни отношения”. Идеята да участвам по програма „Еразъм+” беше в съзнанието ми още от първи курс, когато разбрах за съществуването й. Когато започна втората ми година в университета, се запознах с едно момиче, което ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 18.12.2017 г. ... . Развитие на вътрешния туризъм. Развитие на международния туризъм. Основни туристически райони. Проблеми и тенденции в развитието на туризма в България. 18. ЮГОЗАПАДЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОН Географско положение, граници и големина. Природни условия и ресурси - стопанска оценка на ...
Мишев 24.12.2017 г. ... многомерни признаци. - София: УИ "Стопанство", 1992.3. Международни статистически сравнения. - София: ОПКК, ВИИ, 1986.4. Статистика. - София: УИ "Стопанство", 1994. - 174 с.5. Статистика за икономисти: в 2 ч. - София: ИК "Люрен", 1993 (в съавторство).6. Статистика за икономисти. - 2. прераб. и доп. изд. - ...
Въжаров 24.12.2017 г. ... . Чете лекционни курсове по теория на статистиката и международни статистически сравнения. Научни интереси: статистика и иконометрия Научни студии, статии и доклади:1. Базисна предпоставка на концепцията за индексните числа е неистина. //Икономическа мисъл, 2005, № 1, с. 50-64.2. Елементарни методи ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 3, зимна редовна сесия 24.1.2018 г. ... .д-р Сн.Башева 302   14.1.2018 9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети проф.д-р Сн.Башева 302   14.1.2018 9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети ас.д-р Б.Боянов 302   20.1.2018 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в ...
Счетоводство и контрол - 2 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 24.1.2018 г. ... .д-р Б.Боянов 302   14.1.2018 9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети проф.д-р Сн.Башева 302   14.1.2018 9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети ас.д-р Б.Боянов 302   20.1.2018 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в ...
Счетоводство и контрол - 2 сем., семестър 1 2.1.2018 г. ... .11.2017-26.11.2017 09.00-16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф.д-р Сн.Башева 301   25.11.2017-26.11.2017 09.00-16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л ас.д-р Б.Боянов 301   06.01.2018 11.00-16 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 3 20.10.2017 г. ... .11.2017-26.11.2017 09.00-16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф.д-р Сн.Башева 301   25.11.2017-26.11.2017 09.00-16.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л ас.д-р Б.Боянов 301   06.01.2018 09.00-16 ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... .07.2019 г. Световно стопанство и международни икономически отношения     07.07.2014 г.,шест години 07.07.2020 г. 07.07.2019 г. Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка     07.07.2014 г.,шест години 07.07 ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... повечето от тях работят на престижни позиции в международни компании, а други продължават обучението си в докторски програми у нас и в чужбина.   ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТАМАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТНА УНСС И МЕЖДУНАРОДНАТА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ Магистърската програма ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... повечето от тях работят на престижни позиции в международни компании, а други продължават обучението си в докторски програми у нас и в чужбина.   MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност „Международен бизнес с преподаване на английски ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... медии и непрекъснатото професионално развитие. МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ И БИЗНЕС Магистърската програма „Международни финанси и бизнес“ има за цел да даде специализирана подготовка за професионалисти със задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... науки“     Международни отношения Х Х Политология Х Х Направление „Социология, антропология и науки за културата“     Социология/икономика и ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 3.8.2017 г. ... на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies of Rome, ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС. Общата цел на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС. Общата цел на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, ...
Мисия 3.8.2017 г. ... институции и организация на национални и международни конференции и кръгли маси като средство за обмяна на идеи и практически опит ...
Проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" 20.7.2017 г. ... , УНСС Доц. д-р Мария Енева Бакалова, катедра "Международни отношения", УНСС Гл.ас. д-р Михаела Михайлова Мишева, катедра "Икономическа социология", УНСС Ас. д-р Мариета Борисова Христова, катедра "Икономическа социология", УНСС               ...
Класиране на студентите от ІІІ курс, спец."Международни отношения" за специализации и изборни дисциплини 6.7.2017 г. ... на студентите от ІІІ курс, спец."Международни отношения" за специализации и изборни ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация II курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 9.00-10.30 Международни институции и администрация проф.Цв.Стоенчева (гл.ас.В.Вълков) 404 1.7.2017 13.30-15.00 Статистически изследвания доц.С.Чипева 501 1.7.2017 15.00-16.30 Стратегическо управление доц.Цв ...
За конференцията 4.7.2017 г. ... следните водещи национални и международни университети: -         Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България; -         Alma Mater Studiorum Universita di ...
Конспекти 23.6.2017 г. ... държавен изпит специалност "Международни отношения"  Конспект за държавен изпит специалност ...
Дейности 15.6.2017 г. ... в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, ...
Дейности 15.6.2017 г. ... в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната ...
За програмата 14.6.2017 г. ... през първата година, са Международни финанси, Финансов мениджмънт, Международен маркетинг, Глобален стратегически мениджмънт, Специализиран курс по управленско счетоводство, Международно търговско право, Методи за изследване в международния бизнес и ...
Предварителен списък на първенците в конкурса за есе на чужд език за прием в поднаправление "Международни отношения" 8.6.2017 г. ... списък на първенците в конкурса за есе на чужд език "България в Европейския съюз и моето бъдеще":   Елеонора Апостолова Стоянова Симона Димитрова Коприщенова Румина Петкова Петкова Пламена Андреева Профирова Мария Петрова ...
Предварителен списък на първенците в конкурса за есе на чужд език за прием в поднаправление "Международни отношения" 8.6.2017 г. ... списък на първенците в конкурса за есе на чужд език "България в Европейския съюз и моето бъдеще":   Елеонора Апостолова Стоянова Симона Димитрова Коприщенова Румина Петкова Петкова Пламена Андреева Профирова Мария Петрова ...
Външни акредитации на УНСС от агенции, признати на международно ниво – AACSB 26.5.2017 г. ... от тях работят в големи международни компании ...
ОКС Магистър 24.4.2017 г. ... и „Банково дело и международни финанси”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публични финанси”, в редовна и дистанционна форма на обучение. Съвместно с университета в Нотингам-Трент катедра ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски ...
Бизнес журналистика и продуцентство 31.1.2018 г. ... и координатори на проекти по национални/международни програми на различни организации и институции Медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на професионалисти от бизнеса Професионални медийни кадри за работа в институциите, ...
Новини 22.5.2017 г. ... получат по-добра възможност за работа на международния пазар. Проф. Стати Статев - ректор на Университета за национално и световно стопанство: "Направеното с ИДЕС по признаване на курсовете от нашите магистърски програми в програмата на ИДЕС сега го пренасяме и от двустранно ...
ас. д-р Ивайла СТОЕВА 30.3.2017 г. ... . Притежава бакалавърска степен по „Международни отношения” (2002), магистърски степени по „Право” (2007) и „Европейска интеграция” (2006) и докторска степен по „Политология” (2016), защитена с дисертация на тема: „Дискусията за ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... е политология и е участвал в международни научни конференции в: Московския университет (1983 г.), Института по политически науки към Берлинския свободен университет (1989 г.), Университета в Лодз (1990 г.), Икономическия университет – Будапеща (1990 г.), Бернския ...
доц. д-р Елена СИМЕОНОВА 30.3.2017 г. ... на УНСС. Завършила е специалност „Международни отношения” на УНСС (1996). Притежава магистърска степен по „Финанси” и докторска степен по „Политология“, придобита със защитена дисертация  на тема: “Модели и типология на ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... (Съвременни политически системи и Международни отношения) и СУ „Св. Кл. Охридски“ (Теория и история на политиката). Участвала е в международни конференции в Черна гора, Турция, Австрия, Русия. От 1987 година е преподавател по политически науки в катедра ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... - университетски, национални, международни. Конкурсни сесии, отворени проекти, резултати от проекти Статии; Монографии; Учебници; Учебни помагала ...
Важна информация 31.3.2017 г. ... студентите IV курс "Международни отношения" и "Европеистика"  Възможности за явяване на предварителни сесии за кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) за учебната 2017/2018 година, както ...
Счетоводство и контрол, 4 сем.на обучение (3-ти сем.) 4.4.2017 г. ... .03.2017 г. 8.00-15.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф.д-р Сн.Башева 301   8.4.2017 г. 9.4.2017 г. 11.00-16.45 09.00-16.45 Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 301   23.04.2017 г. 9.00-16 ...
Счетоводство и контрол, 3 сем.на обучение (2-ри сем.) 4.4.2017 г. ... .03.2017 г. 8.00-15.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф.д-р Сн.Башева 301   8.4.2017 г. 9.4.2017 г. 11.00-16.45 09.00-16.45 Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 301   23.04.2017 г. 9.00-16 ...
Летен семестър, Бизнес администрация II курс 23.5.2017 г. ... .04.2017 г. 9.00-16.45 Международни институции и администрация Л проф.д-р Цв.Стоенчева 502 8007 30.04.2017 г. 9.00-16.45 Международни институции и администрация У проф.д-р Цв.Стоенчева 502 806 20.05.2017 г. 11.00-16.45 Териториално и ...
Акценти 19.4.2018 г. ... със следните водещи национални и международни университети и институции: -          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България; -          Alma Mater ...
Национални конкурси за написване на есе, организирани от УНСС! 8.6.2017 г. ... науки", поднаправление "Международни отношения"; Национален конкурс за написване на есе социално-икономическа тема - за кандидатстване в направление "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология"; Национален конкурс за ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... лв., в т.ч.: стипендии от МОН по международни спогодби и ЦЕЕПУС - 18 136 лв., трансфери от фонд “Научни изследвания” - 165 692 лв.             7. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС № 374/22 ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... .12.2016  09.00 - 16.45 306 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф. д-р Сн.Башева 07.01.- 08.01.2017  09.00 - 16.45 305 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л гл.ас. д-р М.Маркова 07.01.- 08.01.2017  09 ...
Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... .12.2016  09.00 - 16.45 306 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф. д-р Сн.Башева 07.01.- 08.01.2017  09.00 - 16.45 305 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л гл.ас. д-р М.Маркова 07.01.- 08.01.2017  09 ...
Счетоводство и контрол 2 сем. на обучение - 1 сем. 30.11.2016 г. ... .12.2016  09.00 - 16.45 306 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф. д-р Сн.Башева 07.01. - 08.01.2017  09.00 - 16.45 305 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л гл.ас. д-р М.Маркова 07.01. - 08.01.2017  09 ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... науки" Поднаправление "Международни отношения" 15 Поднаправление "Политология" 20 15 Направление "Социология, антропология и науки за културата" Поднаправление "Социология/икономика и ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... "Международни отношения"   15 Поднаправление "Политология" 20 15 Направление "Социология, антропология и науки за културата"     Поднаправление "Социология/икономика и ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети: -          Университет на гр. Болоня, Италия; -          Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 19.2.2018 г. ... Неновски Парична теория и политика, международни финанси, парични режими Проф. д-р Надежда Николова Корпоративни финанси Проф. д-р Маргарита Александрова Корпоративни финанси Проф. д-р Румен Брусарски Публични финанси, Анализ ...
МП “БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ” 29.1.2017 г. ... на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени в областта на управлението на социални и икономически процеси; специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и ...
За конференцията 27.4.2016 г. ... , Сърбия. По време на проведените девет Международни конференции са представени: логистични асоциации като Холандска (NEVEM), Италианската и Руската; логистичната практика в компании като Филипс, DHL, Шенкер, Кюне и Нагел, Ойрошпед, Kaven&Orbiko, Фактива, Кока-Кола, AI Data ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година. 3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... от катедрата специалности "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото ...
Програмна акредитация 28.9.2017 г. ... г. Световно стопанство и международни икономически отношения     07.07.2014 г.,шест години 07.07.2020 г. 07.07.2019 г. Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка     07.07.2014 г.,шест ...
Международни комуникации 16.4.2016 г. ... цел Магистърската програма „Международни комуникации” има за цел да подготви компетентни кадри за българските медии в областта на външната политика – новинари, коментатори, анализатори, а също и в областта на сигурността. Тя се явява естествено продължение на ...
Управление на конфликти 10.7.2016 г. ... програма Изучавани дисциплини Специалност „Международни отношения“ със специализация: „Управление на конфликти“ в ОКС „Магистър“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ в  специалностите в Области на висше образование: 2. Хуманитарни ...
Международни отношения: международна публична администрация 25.3.2016 г. ... дисциплини Магистърската програма по „Международни отношения: Международна публична администрация“ е предназначена за всички, завършили ОКС „бакалавър“ на Професионално направление на висшето образование „Политически науки“ в УНСС (държавна поръчка; при ...
Програми 16.4.2016 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ... на интерактивна интернет страница на катедра Международни отношения с интегрирана система за онлайн управление на преподаваните курсове в бакалавърската и магистърската програми по Международни отношения и Европеистика. НИД 21.03-45/2009. Ръководител: А. Георгиев. Участници: М. Бакалова, Б. Вълчев ...
Нашите студенти 23.3.2016 г. ... в специалност "Международни отношения" - младежки делегат в ООН Анина Йовкова е на 22 години, студентка в специалност „Международни отношения” в УНСС. Като студент по "Международни отношения" Анина се интересува от въпроси за мира и сигурността, хуманитарни проблеми и права на ...
Международни отношения 22.3.2016 г. ... "Международни отношения" ОКС Бакалвър КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА След продължително прекъсване у нас от 1976 г. е възстановено специализираното професионално обучение - специалност Международни отношения, по Учебен план, отразяващ богатото наследство на Свободния университет в ...
Европеистика 22.3.2016 г. ... , с което се гарантира усвояването на ефективни международни практики и опит. Учебният план е разработен на базата на учебната документация на авторитетни европейски университети и позволява взаимно признаване на документите и мобилност на студентите за изучаване на отделни дисциплини и в други ...
За нас 8.4.2017 г. ... „Международни ...
Защо при нас? 29.6.2016 г. ... бизнес ключовите експерти в международни организации благополучните мечтатели и пътешественици Кандидаствай! Ела! Запиши се! Над 3500 човека са в нашата ...
Минимуми 22.3.2016 г. ... . Повече информация: Политология (Международни отношения и външна политика) Световно стопанство и ...
Докторска степен 22.3.2016 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в научна и образователна степен доктор по научна специалност Международни отношения и външна политика и по научна специалност Световно стопанство и МИО (Европейско сътрудничество и интеграция). Докторантските ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 19.10.2016 г. ... – по видове транспорт. Международни споразумения и конвенции за извършване на превози по различните видове транспорт. Транспортно – спедиторска дейност и услуги. Митническо обслужване на международния транспорт. Анализ на транспортния пазар – ...
проф. д-р Галина Пенчева Младенова 17.6.2016 г. ... опит в ръководство и участие в международни, национални и университетски научно-изследователски и практико-приложни проекти. Автор на множество публикации в областта на теоретичните и практическите аспекти на маркетинга: маркетингови анализи и планиране, ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения". 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година. 3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... и съвместно участие в международни и национални изследователски центрове и мрежи. - Провеждането на мащабни научноизследователски проекти в подкрепа на държавата и бизнеса. - Изработване и реализация на визия и стратегия за дейността на университетските ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .2 Банково дело и международни финанси Х Х   Х Х             2.3 Бизнес ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Последва разработването и на други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е максимално ...
Erasmus Student Network 26.10.2015 г. ... година те помагат на около 190 000 международни студенти.   ЕСН УНСС е една от секциите на ЕСН в България. Общо в София има 5 секции – към СУ, УНСС, ХТМУ, УАСГ и НБУ, а в България сме общо 10 – освен София имаме секции в Пловдив, Варна, Русе, Велико ...
Цели и задачи 15.7.2015 г. ... семинари и кръгли маси; Участие в международни и национални проекти с цел модернизиране на училищната среда и повишаване качеството на образователния процес; Популяризиране на възможностите за продължаване на образованието в УНСС; Извършване на подготвителна работа за ...
За конференцията 17.7.2015 г. ... в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети: -          Университет на гр. Болоня, Италия; -          Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... , изпратени от УНСС за обучение по международни проекти и програми за мобилност с продължителност един или два семестъра: 1. преминават в индивидуална форма на обучение със свободно присъствие на занятията за периода на мобилността; 2. имат право на признаване на периода ...
Творчески индустрии и бизнес 4.5.2015 г. ... .; служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като WIPO, UNESCO, UNDP, WTO,UPOV и други; служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски или сродни права като МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР, ...
Интелектуална собственост и бизнес 23.2.2018 г. ... .; служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации като WIPO, UNESCO, UNDP, WTO,UPOV и други; служители, специалисти и експерти в организации за колективно управление на авторски или сродни права като МУЗИКАУТОР, , ФИЛМАУТОР, ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 23.1.2018 г. ... 828 лв., в т.ч.: стипендии от МОН по международни спогодби и ЦЕЕПУС - 18 136 лв., трансфери от фонд “Научни изследвания” - 165 692 лв.   7. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република ...
test1 27.3.2017 г. ... СЕНЗОРНИ МРЕЖИ 7 МРЕЖИ. NFC МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО И СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА МРЕЖИТЕ 8 ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА КОМУНИКАЦИЯТА НА ДАННИ. АНАЛИЗ НА ФУРИЕ. ЧЕСТОТН ОГРАНИЧЕНИ СИГНАЛИ 9 УСУКАНА ДВОЙКА. КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ. ОПТИЧЕСКИ ВЛАКНА. ...
СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... счетоводни стандарти И ас. Борислав Боянов 12.06.2016 11:00 - - 303 за финансови отчети Поправителна сесия 2 - ри семестър Спецкурс по управленско счетоводство ПИ проф. ...
СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .2016 10:30 - - 403 Международни счетоводни стандарти И ас. Борислав Боянов 12.06.2016 11:00 - - 303 за финансови отчети Поправителна сесия 3 - ти семестър Спецкурс по управленско счетоводство ПИ проф. ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... , регулативна политика (вътрешни  и международни регулации); устойчиво развитие, политическа етика и растеж. Форма на обучение и продължителност: редовно обучение, 4 години, осем семестъра. Форма на прием: приемен изпит. Форма на завършване (дипломиране): държавен ...
Бакалаври 4.7.2017 г. ... и проекти; управление и администрация на международни институции и организации. В резултат на обучението студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури; анализ на публични политики и ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... на международната логистика. Особености на областите на международни логистични решения. Международни логистични разходи. Значение на международната логистика. Раздел II. Структурни елементи на логистичната система Тема 6. Потребление и рециклиране на материалните ресурси. Същност и класификация на ...
СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/ КЪМ КАТЕДРА “ЛОГИСТИКА” 3.10.2017 г. ... .2021 Прогнозиране и планиране на времето за международни доставки на основни суровини в медодобивната индустрия Доц. д-р Мирослава Раковска Обучаващ ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... .02.2015г. 10:00ч. 4038 Международни отношения Политология (Международни отношения и външна политика) 03.02.2015г. 09:30ч. 1031   Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки   Медии и обществени ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 24.3.2018 г. ... и анализ на данни с SPSS; Социология на комуникациите; Международни миграции; Организационно поведение; Икономическа политика; Социално взаимодействие и социометрия; Икономическа психология; Приложна психология в съвременната организация; Социална политика; Демография; Институционална икономика; Социален ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... exam 31 B13101O0535 Международни миграции International Migrations 60 60 0 65 5 изпит exam 31 B13101O0536 Организационно поведение Organizational Behaviour 60 60 0 65 5 изпит ...
Дистанционно обучение 25.9.2017 г. ... университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Впоследствие са разработени и други програми по международни проекти. В Регионалния център на УНСС в Хасково се предлагат ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 8.9.2017 г. ... институции, правителствени, неправителствени и международни икономически организации. Специалност СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ: Тази специалност подготвя специалисти за стопанската, непроизводствената и финансовата сфера. Завършилите имат възможности за успешна реализация като експерти в дружества, ...
Международни 11.9.2014 г. ... ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... икономическа автономност от международните институти; активизиране на националната конкуренция и на промени в световния пазар; тоталност на икономическото мислене намерило пристан в икономическия империализъм и др. Дървото на съвременната политическа ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... . 4038 Международни отношения Политология (Международни отношения и външна политика) 03.02.2014г. 09:30ч. 1031   Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 4.12.2013 г. ... университети, да се включат в международни изследователски екипи и да получат международно признание на своя труд;  - Осигурява се възможност за публикуване на резултатите от изследванията на докторантите в реферирани международни списания;  - ...
Екип 11.12.2013 г. ... финансирани от национални и международни програми, комуникация с национални и чуждестранни институции и партньори; задълбочени познания по: Международно управление на мобилността, инструменти за мобилност (Европейска квалификационна рамка,  Европейска ...
Правилник за устройството и дейността на университетската библиотека на УНСС 14.2.2018 г. ... съвет; 3. субсидии от международни програми и проекти; 4. дарения; 5. други източници. Глава четвърта Организационна структура Чл. 12. (1) Структурата на библиотеката се разработва от директора и се утвърждава от ректора ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край)     ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край)   ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 13.2.2018 г. ... на изследователския доклад. Международни сравнителни изследвания и анализи. Композитни индекси. Основна литература: Гидънс, А. 2003. Социология. София: “Прозорец” Колев, Бл.,  А.Нончев (ред.) 2017. Икономическа социология. София: ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 20.3.2018 г. ... обществени процеси и политики. Международни сравнителни изследвания, индекси и индикатори (индекси на човешкото развитие (HDI), Джини-коефициент за социална еднородност или поляризация (Gini), индекси на икономическата свобода, корупционни индекси и др.). ...
ОКС Бакалавър 29.2.2016 г. ... власт; в корпорации, търговски дружества, фондации и международни организации; в агенции за емпирични изследвания – социологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни; специалисти в Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията по социално подпомагане и нейните дирекции; ...
специалност "Макроикономика" 5.10.2017 г. ... институции, правителствени и неправителствени, както и международни икономически организации. Особено ценни са като специалисти по проблемите (формиране и провеждане) на макроикономическата политика: фискална политика, парична политика, политика на доходите и др. Обучението на специалистите по Макроикономика се ...
специалност "Икономика" 5.10.2017 г. ... и банкови институции, правителствени, неправителствени и международни икономически организации ...
Специалности 19.1.2018 г. ... 1. Международни икономически отношения с преподаване на английски език             2. Икономика с преподаване на английски език             3. ...
Такси 10.7.2017 г. ... науки (специалности "Политология", "Европеистика" и "Международни отношения" 335.00 лв. Обществени комуникации и информационни науки  (специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика") 335.00 лв. Право (специалност "Право") 335.00 лв.   Такси за ...
Медии и журналистика 20.4.2018 г. ... организации и институции с медиите; да работят в международни медийни програми, проекти и дейности, както и да продължат обучението си в магистърска и след това в докторска степен. Форма на обучение: редовна Срок на обучение: 4 години (=8 ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... фондове на европейски университети, да се включат в международни изследователски екипи и да получат международно признание на своя труд;  - Осигуряване на възможност за публикуване на резултатите от изследванията на докторантите в реферирани международни списания,  - Тестване на Проекта на ...
доц. д-р Даниела Милчова Фесчиян 20.11.2012 г. ... в банките , Счетоводството в публичния сектор и Международните счетоводни стандарти н публичния сектор. От 2005 година до сега е научен секретар на катедра “Счетоводство и анализ”. От 2008 година до 2011 година е зам. декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Член е на Факултетния съвет и на ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 16.2.2016 г. ... в специализирани издания и доклади пред национални и международни конференции. Проф. Фесчиян участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на счетоводството и анализа в банките и публичния сектор. Лектор е към Международния банков институт. Проф. д-р Даниела Фесчиян ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 13.12.2017 г. ... , Българска Чаена Компания и др.).Член на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии, доклади, монографии и учебници в областта на търговията и маркетинга на търговските организации ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 20.11.2012 г. ... , Българска Чаена Компания и др.).Член на колективи на международни проекти по продължаващо обучение към Института за следдипломна квалификация на УНСС. Автор е на статии, доклади, монографии и учебници в областта на търговията и маркетинга на търговските организации ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Доц. Цакова участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на интелектуалната собственост. Консултант е на „IP Bulgaria” в областта на правата, сродни на авторските. Лицензиран експерт е на НАОА, лицензиран оценител към КНОБ, член на Националната ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... има опит в ръководството и работата по национални и международни проекти, консултативни и експертни органи по проблеми на науката, висшето образование и интелектуалната собственост. Председател е на Комисията по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация, лицензиран ...
Специалност "Публична администрация" 8.11.2012 г. ... , Регионална икономика, Управление на публичния сектор, Международни административни структури, Данъчна администрация, Съвременни политически системи и др. Бъдещето на публичния сектор като посредник между държавата и личността дава големи възможности на завършилите специалността. Те могат професионално да се ...
Специалност „Прогнозиране и планиране” 13.3.2017 г. ... да работят в органи на държавната и местната власт, международни институции, търговски дружества, неправителствени организации, отраслови камари и палати, фондации, образователни и здравни организации, борси, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове. На следващото ниво – ОКС ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... агенции, финансови институции, международни организации. На следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска ...
Изпитни програми 15.11.2017 г. ... отношения 05 Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации) Медии и обществени комуникации 06 Гражданско и семейно право Частноправни ...
Докторантски програми за учебната 2017/2018 г. 26.10.2017 г. ... отношения Политология 3 -   Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки   Медии и обществени комуникации Организация и управление извън сферата ...
Връзки с обществеността 31.1.2018 г. ... , компании, държавни институции и международни организации Анализират медийте организации и познавайки техните специфики да планират професионално своите комуникационни кампании Конструират ефективни комуникационни стратегии и съставят концепции за комуникационни ...
Център за социологически и психологически изследвания 13.2.2018 г. ... в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в РБългария. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... , търговски дружества, фондации и международни организации; в агенции за емпирични изследвания – социологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни; специалисти в Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията по социално подпомагане и ...
Магистърска степен 2.8.2013 г. ... на бизнес мрежи, включително международни с участието на ФБ. Области на професионална реализация Завършилите успешно магистратурата ще могат да се реализират като: Участници и продължители/ приемници на фамилната фирма, от която произхождат. Създатели на ...
Публикации 7.4.2017 г. ... на преподаватели от катедрата в международни изследователски мрежи и проекти, както и активното участие на катедрата като съорганизатор на международни конференции в областта на предприемачеството предоставят възможности за разпространението на генерираното в ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... туризъм 162 Международни икономически отношения                     401 402 Международни икономически отношения със специализация ...
Специалности 28.8.2012 г. ... икономически  отношения Х Х Х Х Х       Международни икономически  отношения специализация Управление на ...
Специалности 28.8.2012 г. ... Science) Политология (Politics) Международни отношения (International Relations) Европеистика (European Studies) ІІІ. Обществени комуникации и информационни науки (Public Communications and Information Sciences) Медии и журналистика (Media and Journalism) ІV. Право ...
Специалности 11.12.2012 г. ... специалност извън направление Икономика Международни икономически отношения – 2 сем.                    Завършили специалност Международни икономически отношения, владеещи един от следните чужди ...
Специалности 28.8.2012 г. ... Science) Политология (Politics) Международни отношения (International Relations) Европеистика (European Studies) ІІІ. Обществени комуникации и информационни науки (Public Communications and Information Sciences) Медии и журналистика (Media and Journalism) ІV. Право ...
Новини 26.3.2018 г. ... политическите и социални науки, психология, международни отношения и други. Arts & Humanities Database – включва заглавия в областта на антропологията, архитектурата, изкуството, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... в развитите страни.  Проучването на международния опит показа възроден интерес към политическата икономия в последните години. Във водещите университети на Запад и на Изток се изучава политическа икономия и различни политико-икономически дисциплини, особено активно се развива ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Последва разработването и на други програми по международни проекти. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... сфери, като Управление на проекти, Международни операции, Икономика на военните съюзи, Конфликтология, Защита на информацията, Стратегическо управление, Администрация на вътрешния ред и сигурност, и др. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на ...
Прием 24.7.2014 г. ... експертизи КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ: Международни счетоводни стандарти За информация и записвания: ИСК при УНСС София 1797, бул. "Климент Охридски" 2 стая 105, г-жа Полина Никифорова тел. 02 862-77-13, 0888 000 237 ...
Договор № 279081 EU-WISE 6.4.2012 г. ... на съответните страни и националните и международни ресурси влияят върху дейностите на всеки един болен от хроничен диабет, както и кои са секторите за доброволна работа в общността и непосредственото обкръжение на болните. За тази цел ще бъдат използвани разнообразни методи, ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... ПРОЕКТИ 2011 г. № по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Шеста рамкова програма на ...
Събития 2.4.2012 г. ... на съответните страни и националните и международни ресурси влияят върху дейностите на всеки един болен от хроничен диабет, както и кои са секторите за доброволна работа в общността и непосредственото обкръжение на болните.    За тази цел ще бъдат използвани ...
Начало 2.4.2012 г. ... политики на съответните страни и националните и международни ресурси влияят върху дейностите на всеки един болен от хроничен диабет, както и кои са секторите за доброволна работа в общността и непосредственото обкръжение на болните.     За тази цел ще бъдат използвани разнообразни ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... по проекта Институт за обучение на персонала на международни организации, София, България Institute for training of personnel on international organization Аудиовизуални технологий, информатика и телекомуникации, Русбек, Белгия Audio-visual Technologies informatics and ...
Дейност 2.3.2012 г. ... и дребния бизнес в национални, регионални и международни контексти (най-вече в ЕС) и да осигурява използването им в обучението на студентите, предприемачите и мениджърите. От създаването му до днес в института са изпълнени важни за науката и практиката университетски, национални и международни ...
Център за управление на качеството и международни проекти 18.1.2018 г. ... ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ПРИ ИСК ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ: Вътрешeн одитор на Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2015  Вътрешeн одитор на Система за управление на околната среда (СУОС) Въведение в Система за управление на ...
Център по финанси и счетоводство 19.4.2015 г. ... на измами КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ Международни счетоводни стандарти    За контакти и допълнителна информация:  г-жа Полина Никифорова кабинет 105 организатор по учебната работа тел: 02/862 77 13, GSM 0888 000 237 e-mail: P.Nikiforova@ips ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... . Глобален мениджмънт и лидерство  2. Международни икономически отношения и външноикономическа дейност 3. Право  4. Медиация 5. Публична и местна администрация 6. Външна търговия и международно право 7. Международни икономически отношения и митническа политика 8. Маркетинг, ...
Обществени поръчки 9.5.2012 г. ... процедура за подбор на консултанти по европейски и международни проекти на HVB Банк Биохим и Хеброс банк АД  2. Спечелена обществена поръчка на Министерски съвет на Р България с предмет „Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на ...
Развитие на иновациите 8.2.2017 г. ... за подготовка на служители в международни организации–България  Institute for Training of Personnel in International Organizations    Еф ейч Йоанеум – Университет за приложни науки, Грац, Австрия  Fn Joanneum Gesellschaft mfH ...
ЕСЕТА-КА1 3.6.2013 г. ... по проекта Институт за подготовка на служители в международни организации   Община Карнобат, България Конфедерация на труда "Подкрепа", България Institute for Training of Personnel in International Organizations - ITPIO   Obshtina Karnobat, Bulgaria Konfederatsia ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... вече имат внедрена такава. Продуктът покрива следните международни стандарти за качество ИСО 9001:2000, HACCP и ИСО 14001.      The objective of the project proposal is to create an innovative online training software product for professionals, decision-makers and managers ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... , с участието на бранд-консултанти от водещи международни агенции, предприемачи, преподаватели и студенти – 12.05.2009 г.; Международна конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” по проект на ...
Структура 4.12.2017 г. ... на Център за управление на качеството и международни проекти доц. д-р Татяна Даскалова ръководител на Център за факултативно обучение Лъчезар Лазаров главен счетоводител   Центрове   Център по икономика и управление Център ...
Изпити 6.7.2015 г. ... администрация”, “Публична администрация”, “Международни отношения” и “Стопанско управление” в УНСС полагат тест за неикономисти ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... заплаща такса. Кандидатстващите за специалността Международни икономически отношения трябва да владеят един от следните чужди езици: английски, испански, немски, руски и френски, което се удостоверява с документ. За всички кандидати, завършили УНСС или друг ВУЗ с професионално направление, ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... мениджмънт Х Х Х Х Х 2,8 Международни икономически отношения специализация Управление на международни проекти     Х Х   2,9 Международни икономически отношения специализация Международен мениджмънт   Х   Х Х 2 ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... . Кандидат-студентите за специалностите "Международни икономически отно­шения", "Международни отношения: Международна публична администрация", "Международни икономически отношения" със специализация "Международен бизнес", "Управление на веригата на ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... не се връща. 3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от Министерството на образованието, младежта и науката. 4. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/ специалност и в ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... . Чл. 68. На лауреатите на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България се признава оценка отличен (6.00), когато изпитът (модул 3) по желаните от тях професионални ...
Класиране 9.4.2012 г. ... и обратно. Чл. 73. Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат извън утвърдения прием. Чл. 74. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място за дадено професионално направление или поднаправление и категория, се приемат за студенти. Чл. 75 ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... . 35. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... . 35. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .3.2. "Международни  отношения"       3.3.3. "Европеистика"   3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" 3.5.1. "Медии ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "МИО и бизнес" Катедра "Международни отношения" Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Катедра "Публичноправни науки" Катедра "Наказателноправни науки" Факултет "Приложна информатика и ...
Информационен младежки съюз (ИМС) 17.4.2012 г. ... , държавни, европейски и международни институции, организации и служби, със стопански, нестопански и граждански формирования и обединения, медии и др. За повече информация, посетете интернет сайта на ИМС:  www.ims-bg.org  ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 6.12.2013 г. ... асоциация за изследване на международните отношения е неправителствена организация, създадена през 1999г. в Университета за национално и световно стопанство, и е насочена към студенти от професионално направление „Политически науки“ и специалностите ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... дейност, местни, национални и международни донори; Организиране на семинари, научни кръгли маси, конференции, симулации и др.; Срещи с политици, експерти, общественици; Мотивиране на собствен студентски живот сред колегията; ...
Катедри 11.4.2012 г. ... през 1975 г. факултет „Международни икономически отношения”. В неговия състав са включени четири катедри: Катедра „Международни икономически отношения” Катедрата осъществява обучение по специалност Международни икономически отношения (МИО). ...
История 1.10.2012 г. ... се първите национални и международни проекти по предприемачество и се генерират собствени изследователски резултати, които се използват в обучението на студентите. През 1997 г. в рамките на голям проект по програма "Темпус" се създава ...
История 22.3.2016 г. ... “Международни отношения” е създадена през 1976г. като специализирано звено, чиято основна задача е осигуряване на преподаването на специалните и професионалните учебни дисциплини пред студентите от специалност ...
История 7.11.2012 г. ... в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, ...
История 3.2.2012 г. ... науки” (Политология, Международни отношения и Европейстика), която се очаква да приключи с положителна оценка до края на годината. През 1996 г. тя става първата българска катедра по “Политология” - член на Европейския консорциум по политически ...
История 3.2.2012 г. ... партньори в националните и в международните бизнес среди. Възможностите за постигането на тази висока цел практически се доказва чрез реализацията на завършили студенти в двете специалности, заемащи възлови позиции в централни и местни органи на властта, в ...
История 3.2.2012 г. ... в администрацията на банки, международни институции като Европейския съюз и ООН, както и в други световни административни организации. Същевременно те могат да работят в структурите на местните органи на властта и администрацията като кметове, общински ...
История 1.10.2012 г. ... усилия за сключване на нови международни договори с аналогични специалности от университети в Германия, Австрия, Великобритания и др. страни. Предвижда се подписването на нови и подновяването на вече сключени договори за реално сътрудничество и в ...
История 3.2.2012 г. ... , Право, Маркетинг, Международни икономически отношения, Финанси, Счетоводство и контрол, Икономика на отбраната и сигурността, Отбранително-икономически анализ, Мениджмънт на отбраната и сигурността, Стратегически маркетинг в отбраната и ...
Партньори 11.4.2013 г. ... за борба с трафика на хора Международни организации NATO HQ webpage Brussels, Belgium European Defence Agency Brussels, Belgium Europol (the European Law Enforcement Agency) INTERPOL (the world’s largest international police organization) Васенаарско ...
Партньори 9.2.2016 г. ... на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и др. Катедра „Логистика”  изгражда стабилни и дълготрайни връзки и с организации, които осъществяват и управляват реалните процеси в икономиката (или допринасят за това) ...
Партньори 27.9.2012 г. ... университет, СУ, ТУ и др. Международни организации: фондация "Отворено общество"; Мисията на Европейската комисия и др. Сродни висши училища, институти и катедри от европейски и други страни:  AEDEM, SIGEF, Университетите на Барселона, Лил, ...
Партньори 22.3.2016 г. ... ОТ КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“    Университет в Баня Лука – Република Босна и Херцеговина  (2008 г. – интервю с проф. В.Войнович – декан на Факултет за Политически науки във връзка с изпълнение ...
Партньори 28.9.2012 г. ... публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели от FOWI изнасят лекции по дисциплината "Австрийско право" ...
За катедрата 2.10.2012 г. ... от тях заемат важни позиции в наши и международни организации, подкрепящи предприемачеството. В своята работа преподавателският състав се опира на резултатите, постигнати в рамките на национални и международни проекти, обучения и консултиране на фирми. В тази насока катедрата ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... партньори в националните и в международните бизнес среди. Възможностите за постигането на тази висока цел практически се доказва чрез реализацията на завършили студенти в двете специалности, заемащи възлови позиции в централни и местни органи на властта, в наши и ...
За катедрата 8.4.2016 г. ... осигуряване, Теория на застраховането, Международни финанси, Управление на банковия риск, Местни финанси, Банков мениджмънт, Финансов мениджмънт, Финансов инженеринг, Анализ “Разходи-Ползи”, Управление на инвестиционни портфейли, Международни финансови организации и ...
За нас 20.4.2018 г. ... и журналистиката; да осъществява международни връзки по обучението и научните изследвания в медийната сфера. Моля, използвайте съответните раздели в менюто, за да се информирате в подробности за обучението по медии и журналистика в УНСС, както и за да се свържете с ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... . Обучението по специалност “Международни икономически отношения" има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... страни.  Проучването на международния опит показа възроден интерес към политическата икономия в последните години. Във водещите университети на Запад и на Изток се изучава политическа икономия и различни политико-икономически дисциплини, особено активно се развива ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... и общински структури, национални и международни институции, бизнес организации и други организации в областта на изкуствата и културата.     Катедрата предлага и продължаващо обучение в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ с широк спектър от ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... по ИКТ, ежегодно провеждат авторитетни международни научни прояви под формата на конференции, семинари и работни срещи, с участието на изтъкнати международни учени и преподаватели в тази област. На тази база конференцията си поставя следните задачи: Дефиниране на ...
Конференции и семинари 2.10.2012 г. ... ръководители и членове на регионалните и международни клонове на „Номура” и др. Особен интерес предизвикаха изказванията на г-жа М. Таматани, изпълнителен директор на Център „Номура”; г-н К. Маекауа, генерален директор - секретариат на министъра на образованието, културата, спорта ...
Проекти 10.4.2017 г. ... - 2015   COST Action: Динамика на виртуалната работа (с 54 партньора от 26 страни) 2012 - 2013  BG051PO001-7.0.01 „Без граници – компонент 1” - Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда чрез ...
Проекти 8.4.2013 г. ... ключово участие в редица национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които участват преподавателите, моля, посетете индивидуалната университетска страница  на всеки от тях в частта ...
Проекти 16.5.2017 г. ... .04.201331.06.2015  Международни проекти № Номер на проекта Тема на проекта Изпълнител (ръководител на проекта) Срок 1 517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE Изгубени в прехода в Европа проф. д-р Маргарита ...
Наука 21.4.2012 г. ... в редица доклади на национални и международни конференции, публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално работещи информационни решения ...
Наука 1.10.2012 г. ... участват активно в различни национални и международни проекти ...
Наука 27.9.2012 г. ... на редица доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Наука 28.9.2012 г. ... на редица доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Наука 20.9.2012 г. ... от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат ...
Специалност "Маркетинг" 13.3.2017 г. ... агенции, финансови институции, международни организации. На следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска ...
Специалности 24.4.2017 г. ... осигуряване, Теория на застраховането, Международни финанси, Управление на банковия риск, Местни финанси, Банков мениджмънт, Финансов мениджмънт, Финансов инженеринг, Анализ “Разходи-Ползи”, Управление на инвестиционни портфейли, Международни финансови организации и ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Международни отношения" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" специалност "Европеистика" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА" специалност ...
Специалности 27.9.2012 г. ... отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения ...
Специалности 17.9.2016 г. ... учебни дисциплини: "Международни икономически отношения", "Международни спорове и конфликти", "Структура и функции на съвременната държава", "История на българския политически живот", "Законодателен процес и парламентарно поведение", "Политическа култура", ...
Специалности 14.2.2012 г. ... , правителствени, неправителствени и международни икономически организации. Икономика Специалност “Икономика” е създадена с решение на Академичния съвет на УНСС от учебната 2007-2008 г., съобразено с потребностите на стопанската практика от широкопрофилни специалисти ...
Обучение 1.10.2012 г. ... факултетни дисциплини:" Международни икономически отношения", "История на българския политически живот", "Структура и функции на съвременната държава", "Законодателен процес и парламентарно поведение", "Политическа ...
Обучение 17.6.2015 г. ... "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" Специалност "Международни отношения: международна публична администрация" - ОКС "Магистър" Специалност ...
Обучение 6.3.2017 г. ... магистърски тези - Управление на международни проекти 10.Примерни магистърски тези - Международен бизнес 11.Примерни магистърски тези - Международни икономически отношения и други специалности 12.Декларация за ...
Обучение 19.3.2013 г. ... дисциплина Международни икономически отношения Математика задължителна дисциплина Финанси, специализация Публични финанси Математика задължителна дисциплина Финанси Математика избираема ...
Обучение 26.9.2017 г. ... III и IV курс специалност Международни икономически отношения,  Международни отношения, Европеистика и Политология, които полагат накрая на IV курс Държавен изпит по съотвeтния II чужд език ...
Обучение 21.9.2016 г. ... политика (вътрешни  и международни регулации); устойчиво развитие, политическа етика и растеж. Форма на обучение и продължителност: редовно обучение, 4 години, осем семестъра. Форма на прием: приемен изпит. Форма на завършване (дипломиране): държавен изпит ...
Международни 25.1.2012 г. ... ...
ЗА ИНСТИТУТА 21.2.2018 г. ... в изготвянето и реализирането на международни проекти, участия в сдружения с нестопанска цел. Приоритетите, залегнали в идейната ни концепция, се изразяват в придобиване на знания и умения, адаптивни към променящата се среда, чрез създаване на гъвкава и ефективна ...
Консултантска дейност 18.1.2018 г. ... по управление на качеството и международни проекти е звено в структурата на ИСК, специализирано в консултации в следните области : Системи за управление на качеството Системи за управление на околната среда  Системи НАССР Системи за управление ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... и експертни съвети към национални, международни институции     3 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.     1 Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) ...
Проекти с други организации 1.3.2012 г. ... и експертни съвети към национални и международни институции - 1 2. Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. - ...
Наука 2.10.2012 г. ... в струдничество с национални, международни и чуждестранни институции, стремейки се към достигане на високите научни стандарти чрез научни публикации, издаване на научно списание, организиране на национални и международни научни форуми, и изграждане на научни ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... и експертни съвети към национални, международни институции     12 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.      Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) ...
Международни проекти 16.1.2013 г. ... на НАТО ...
Наука 12.3.2012 г. ... катедри на факултета е поддържането на активни международни връзки с водещи университети в света. Сътрудничеството се осъществява на практика чрез обмен на учебни програми, покани за участия в семинари, изпълнение на разработки на наши преподаватели за отразяване на чуждестранния опит след ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... , както следва: (1)   Специалност „Международни икономически отношения”: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Институт за икономическа политика; Икономически и социален съвет; Фондация „Отворено общество”; Център за икономическо развитие; Организации, институции ...
Партньори 6.3.2012 г. ... и политика“ поддържа традиционно широки международни контакти, в т. ч. с Асоциацията на университетите с професионално обучение по международни отношения , САЩ (Американски университет – Вашингтон, Университет „Джордж Вашингтон“, Джорджтаунски университет – Вашингтон, Университети ...
История 11.4.2012 г. ... на основания през 1975 г. Факултет „Международни икономически отношения“. Факултет „Международна икономика и политика“ се състои от следните катедри: Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” (създадена 1952 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка ...
За факултета 11.4.2012 г. ... „Международна икономика и политика“, „Международни отношения“ и „Политология“. Висококачественото обучение, в съответствие с европейските и световни образователни стандарти и изисквания, е предпоставка за успешното кариерно развитие на студентите. Те намират реализация в структурите ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... и експертни съвети към национални, международни институции     16 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.     9 Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив)    ...
Международни проекти 27.2.2012 г. ... научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" Форум на младите научни работници се проведе за седми пореден път в УНСС. Докторанти и преподаватели представиха своите изследвания пред академичната общност и дискутираха значими икономически проблеми с ...
В медиите 16.5.2017 г. ... в множество национални, европейски и други международни научноизследователски проекти. Другото направление е подпомагане на държавата и бизнеса при разработването на икономически и управленски стратегии, планове и решения. Очакваме Министерският съвет да разкрие три института в УНСС ...
Научни публикации 15.5.2017 г. ... .6. Български или международни патенти, в т.ч.: 0 А.6.1.     регистрирани патентни заявки 0 А.6.2.     патенти 0 А.6.3.     патенти, резултат от сключени договори ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... и експерти съвети към национални, международни институции - 18 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. - 1 Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) - 2 Изготвяне на рецензии за завършени етапи ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... г. №  по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение (начало/ край) ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1. Проекти по Седма рамкова програма на ...
За факултета 12.5.2017 г. ... активност, участията в национални и международни конференции и прояви, ръководството на университетски, национални и международни проекти, членовете на академичния състав допринасят за утвърждаване авторитета на Университета за национално и световно стопанство в европейското ...
Проекти с други организации 24.2.2012 г. ... и експертни съвети към национални, международни институции 2 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.   Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20 % от годишен ...
Международни проекти 24.2.2012 г. ... ПРОЕКТИ: 8 Ръководство на международен проект 5 Участие в международен проект ...
Проекти с други организации 23.2.2012 г. ... и експертни съвети към национални, международни институции - 13 бр. съвети; Подготовка на нормативни актове, страгетии, програми, методики и др. - 24 бр. разработки; Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% годишен норматив) - 25 бр. ...
Международни проекти 14.6.2016 г. ... Empowering Education Systems in Information Security Международен проект, финансиран по Европейска програма Erasmus+/Strategic Partnership, 2015-2018 Проектът I Secure насърчава стратегическото използване на информационни и комуникационни технологии в образователните ...
Дейности 1.12.2011 г. ... университет – Виена, Австрия, международни летни университети, други международни образователни програми и проекти. Студентската и преподавателската мобилност са важна част от международната дейност на университета и се реализират на основата на сключени от УНСС и УЦМСП ...
Отбори 4.4.2012 г. ... и за жени. Те участват в национални и международни спортни състезания на различно ниво и от различен ранг. В периода от 1973–1989 г. ежегодно се провеждат  международни турнири на студенти от икономическите университети (Икономиади) на ГДР, Полша, Чехословакия, СССР (Киев, ...
Международни прояви 22.11.2011 г. ... ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации. Международното сътрудничество на УНСС с чуждестранни университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно ...
Международни организации 31.1.2018 г. ... – координиращ университет за България в Централноевропейскатаинициатива за междууниверситетски връзки - Знание чрез мобилност (CEI UniNet)  Европейска университетска асоциация (EUA)  Асоциация на Югоизточните европейски икономически университети ...
Университети 3.4.2018 г. ... в ЛодзМосковски държавен институт за международни отношения Московска селскостопанска академия “Академик К.А.Тимирязев” Институт по руски език “А.С.Пушкин" - МоскваУниверситет на Делауеър Оклахомски държавен университет Университет на ...
Партньори 8.12.2011 г. ... чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации. Международното сътрудничество на УНСС с чуждестранни университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации. Международното сътрудничество на УНСС с чуждестранни университети се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно ...
Международна дейност 30.11.2011 г. ... университети - сключване на  международни договори - удостояване с почетното звание  „доктор  хонорис кауза” на авторитетни учени, икономисти, държавници, политици и др. от цял свят - превръщане в постоянна практика на организирането на лекции на ...
Приключили 20.7.2016 г. ... международни проекти - 2015 г.; Завършени международни проекти - 2014 г.;  Завършени международни проекти - 2013 г.; Завършени международни проекти - 2012 г.; Завършени международни проекти - 2011 г.; Завършени международни проекти - 2010 г.; Завършени ...
Текущи - по години 20.7.2016 г. ... проекти - 2016 г. Международни проекти - 2015 г.  Международни проекти - 2014 г.; Международни проекти - 2013 г.; Международни проекти - 2012 г.; Международни проекти - 2011 г.; Международни проекти - 2010 г.; Международни проекти - 2009 г.; Международни ...
Международни 25.9.2017 г. ... проекти - 2017 г. Международни проекти - 2016 г. Международни проекти - 2015 г.  Международни проекти - 2014 г.;  Международни проекти - 2013 г.;  Международни проекти - 2012 г.;  Международни проекти - 2011 г.;  Международни проекти - 2010 ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни икономически отношения с преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес администрация; Публична администрация; ...
Съвместни магистърски програми 3.8.2017 г. ... програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим ...
Такси за обучение 1.8.2017 г. ... науки (специалности "Политология" , "Международни отношения" и "Европеистика") 335.00 лв. Обществени комуникации и информационни науки  (специалност "Журналистика и масмедии") 335.00 лв.   Семестриални такси за обучение срещу заплащане по ...
Такси за обучение 6.7.2017 г. ... науки (специалности "Политология", "Европеистика" и "Международни отношения" 335.00 лв. - Обществени комуникации и информационни науки  (специалност "Медии и журналистика" и специалност "Медия икономика" ) 335.00 лв. - Семестриални такси за обучение в ОКС ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .3.2. „Международни отношения“       3.3.3. „Европеистика“   3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ 3.5.1. „Медии и журналистика“       3.5 ...
График 7.12.2017 г. ... .02.2016 г. 10:00 ч. 2060 Международни отношения Политология (Международни отношения и външна политика) 03.02.2016 г. 09:30 ч. П 046   Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки   Медии и ...
Акредитирани докторантски програми 27.10.2017 г. ... техника в икономиката Световно стопанство и международни икономически отношения Икономика и организация на труда Планиране Икономика и управление (интелектуална собственост по отрасли) Икономика и управление (отбрана и сигурност) Икономика и управление ...
Моята мобилност 16.2.2018 г. ... Великобритания Таня Колева, бакалавър, специалност "Международни отношения", студентска мобилност във Варшава, Полша Карина Николова, бакалавър, специалност "Международни отношения", студентска мобилност в Прага, Чехия  Петя Петрова, бакалавър, специалност „Медия икономика“, ...
Реализиране и отчитане 26.2.2018 г. ... по нея грант в един и същ период, успоредно с други международни активности на преподавателите – като участия в научни конференции и други научни форуми в чужбина, визити във връзка с реализирането на участия в други международни проекти и програми и др. В подобни случаи мобилността не се признава ...
Дарители 29.9.2017 г. ... на Кувейт Надежда Кирилова Стоянова, специаност "Международни отношения", "Право" Надежда Нейнски Наталия Авенировна Заркова Никола Алтънков Николай Владимиров Михайлов Николета Михалева Отец Христо Пудин Олга Симова Павлина Михайлова Пело Михайлов Петър Ангелов Петър Людмилов ...
УНСС №1 26.3.2018 г. ... изследвания“ към МОН, и 3 международни, финансирани от ЕС. Проведени са 25 университетски научни прояви, от които 14 с международен характер. Университетът притежава система за управление на качеството на обучение, сертифицирана от Intertek, съгласно ...
Визия и мисия 15.1.2018 г. ... чуждестранни университети и международни изследователски институции. УНСС ще продължи да се развива в съответствие с европейската и националната стратегия за предоставяне на висококачествено образование, допринасящо за цялостното развитие на личността и ...

Събития

385 results found
Научна конференция на тема „Сирия – геополитически сблъсъци и сценариите за развитие“ 13.4.2018 г. ... „Международни отношения“ за поредна година организира научна конференция по проблемите на Близкия изток. Тази година акцентът е „Сирия – геополитически сблъсъци и сценариите за развитие“. Във форума ще участват преподаватели, експерти и анализатори от България, Ирак, Сирия, ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БАЕИ 28.3.2018 г. ... е записано, че УНСС, респ. катедра „Международни отношения“, ще информира студентите и випускниците на катедрата за стажантски и работни позиции в институциите на ЕС, ще кани лектори и консултанти за участие в разработването на методологически и методически въпроси, свързани с ...
Правила и срокове за отпускате на СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 26.3.2018 г. ... места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са завършили ...
Младежка кръгла маса на тема „Българското председателство и Западните Балкани: Колко голяма е крачката от етикета до приоритета?“ 16.3.2018 г. ... асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) към УНСС и Студентският дипломатически клуб (СДК) към СУ „Св. Кл. Охридски“, с подкрепата на Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Националната асоциация за международни отношения (НАМО) и Българското ...
Ректорът на УНСС се срещна с директора по ядрена сигурност в МААЕ и с представител на UNIDO 8.3.2018 г. ... представителство на България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена. Повод за срещата беше обсъждането на актуални въпроси, свързани с международната магистърска програма по ядрена сигурност в УНСС, която стартира през учебната 2015/2016 г. с подкрепата на МААЕ. В срещата участва доц ...
Ректорът на УНСС се срещна с директора по ядрена сигурност в МААЕ и с представител на UNIDO 8.3.2018 г. ... представителство на България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена. Повод за срещата беше обсъждането на актуални въпроси, свързани с международната магистърска програма по ядрена сигурност в УНСС, която стартира през учебната 2015/2016 г. с подкрепата на МААЕ. В срещата участва доц ...
ДЕН НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ - 7 март 2018 година 8.3.2018 г. ... Исаки, студент в трети курс, специалност „Международни отношения“ (на снимката горе). Презентации представиха и първокурсниците Александар Стевков от Македония, Лилия Семкова и Максим Койчев от Украйна. Чуждестранните студенти с отличен успех, както и представилите ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... и стипендии, сътрудничеството в организирането на международни конференции с цел популяризирането на счетоводната и одиторската професия, както и в организирането на магистърски програми. Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Ден на чуждестранните студенти в УНСС 8.3.2018 г. ... Исаки, студент в трети курс, специалност „Международни отношения“. Презентации представиха и първокурсниците Александар Стевков от Македония, Лилия Семкова и Максим Койчев от Украйна. Чуждестранните студенти с отличен успех, както и представилите презентации получиха ...
Наши студентки са победители в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ 6.3.2018 г. ... от УНСС Весела Миткова (специалност „Международни отношения“, 4 курс), Елизабет Колаклиева (специалност „Международни отношения“, 2 курс) и Ралица Кабакова (специалност „Медии и журналистика“, 4 курс) са победители в конкурса „Твоите 25 причини ...
Семинар на тема „Отношенията ЕС - Турция и Българското председателство на Съвета на ЕС” 1.3.2018 г. ... Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедра „Международни отношения“ („Политически аспекти на българо-турските отношения в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС“). Проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов Доц. д-р Пламен ...
График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Март 2018 г. 26.2.2018 г. ... , "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси". Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 20.03.2018 г. /вторник/         от 10.00 часа до 12.00 часа в кабинет 2046 21.03.2018 г. ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 26.2.2018 г. ... и обществени комуникации“ и „Международни отношения“, в сътрудничество с Британското посолство и Британския съвет – София, организираха международна кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“. Г-н Марсел ван ...
Първи брой на списание „Бизнес и право“ 26.2.2018 г. ... публично и частноправни, вътрешни, европейски и международни проблеми на бизнес средата. Членовете на редакционната колегия са утвърдени имена в българската правна наука: проф. Валери Димитров – главен редактор, проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Габриела ...
Излезе първият брой на списание „Бизнес и право“ 1.3.2018 г. ... , вътрешни, европейски и международни проблеми на бизнес средата. Членовете на редакционната колегия са утвърдени имена в българската правна наука: проф. Валери Димитров – главен редактор, проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, проф. д-р Дарина ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 1.3.2018 г. ... комуникации“ и „Международни отношения“, в сътрудничество с Британското посолство и Британския съвет – София, организираха международна кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ ...
Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания 1.3.2018 г. ... .-ръководител на катедра „Международни отношения“ (отдясно наляво) Н. Пр. Ема Хопкинс посочи основните причини, довели до Брекзит, и каза, че Великобритания има своя визия за бъдещето си в глобализиращия се свят. Дефицитът на демокрация, ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 11.4.2018 г. ... следдипломна квалификация по "Международни икономически отношения и митническа политика" на 20 служители на Агенцията. През изминалите 25 години над 1000 служители на Агенцията са преминали през различни курсове и квалификации на УНСС. Институтът за ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 28.2.2018 г. ... квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика“ на 20 служители от Агенцията. Сътрудничеството между нашите институции датира от 1992 г., когато Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) организира първия курс ...
Тренировъчен курс за обучители по медиация във Вилнюс, Литва 16.2.2018 г. ... и познания за управление на международни медиационни процеси и решаване на спорове. Курсът за обучители е част от множеството дейности, изпълнявани по проекта. Всеки университет-партньор има заложен в учебната си програма предмета „медиация“. ...
Защити на магистърски тези 12.2.2018 г. ... тези на студентите от спец."Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти". Дипломантите следва да подадат по две молби - една в Катедрата /каб.3080/ и една в Дирекция "Магистърска степен", ...
Държавни изпити 12.2.2018 г. ... студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в срок от 6-ти до 8-ми март 2018 г ...
Публична лекция на Готфри Пирота, почетен професор на УНСС, на тема „Външната политика на независима Малта“ 1.3.2018 г. ... предложение на катедра „Международни отношения“, проф. Пирота да бъде удостоен със званието „почетен професор на УНСС по политически науки и международни отношения“. Проф. Стати Статев и доц. Игор Дамянов, декан на факултет ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... сектор, както и в редица международни организации. Приемаме тази награда като оценка за усилията на целия академичен състав на УНСС. Искам да ви уверя, че ще продължим да работим все така упорито за осигуряване на високо ниво на образование - не само в ...
Наши студенти спечелиха голямата награда на StartUp Универсиада 2017 14.2.2018 г. ... в 4 курс, специалност „Международни икономически отношения“ Борислав Стратев, второкурсник в поднаправление „Икономика и ...
Випуск 2017 на специалностите „Международни отношения”, „Европеистика” и „Национална сигурност” се дипломира 12.12.2017 г. ... от специалностите „Международни отношения” и „Европеистика”, както и на магистрите от „Международни отношения” и „Национална сигурност”, редовно обучение. Абсолвенти На събитието ...
Конференция „Балканите след референдума в Турция, рисковете от политиката на неоосманизъм и ислямизация и следствията за България и тракийските българи“ 5.12.2017 г. ... на Института за икономика и международни отношения, Симеон Николов, директор на Центъра за стратегически изследвания, Любомир Шопов от СТДБ и д-р Боряна Бужашка от УНИБИТ. В последвалата дискусия бяха обсъдени подробно промените в Турция през последните години ...
Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017) 12.2.2018 г. ... и студенти, както и голям брой международни участници от Тайван, Япония, Китай, Русия, Украйна и др. До участие в конференцията бяха допуснати 78 доклада, от които 27 от чуждестранни автори. Проф. Велев, проф. Стефанова, доц. Бошнаков (отдясно ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... при българските сериали, получените престижни награди на международни конкурси. Затова и този семинар е навременен, изтъкна г-н Димитров и благодари на УНСС и СОИС за организацията на форума. Г-н Румен Димитров Г-жа Деница Сачева маркира важни теми, свързани с познанията в училището, масовото ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... при българските сериали, получените престижни награди на международни конкурси. Затова и този семинар е навременен, изтъкна г-н Димитров и благодари на УНСС и СОИС за организацията на форума. Г-н Румен Димитров Г-жа Деница Сачева маркира важни теми, свързани с познанията в училището, ...
Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България 28.11.2017 г. ... и Италия по 10 показатели: изучаване на страните чрез международните класации“. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Поля Кацамунска зам.-декан по качеството и международното ...
Отбор от специалност „Международни икономически отношения“ спечели голямата награда в конкурса „Като Бернайс“ 27.11.2017 г. ... Калина Леонтиева и Дарина Попова от специалност „Международни икономически отношения“ с ментор гл. ас. д-р Александър Христов от катедра „МИО и бизнес“. Павлина Цанева и Маргарита Димова от специалностите „Медия икономика“ и „Медии и журналистика“ на катедра ...
Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България 28.11.2017 г. ... на други конкретни активности и събития, в т.ч. международни, представляващи взаимен интерес.  Проф. Статев и д-р Николов Договорът за съвместна дейност предвижда съвместно организиране и провеждане на специализиран курс за повишаване на информираността на малките и средните ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... „Формиране на новите медийни пазари“, „Международни отношения, световна икономика и медии“, „Социални медии, бизнес, политика“. Докладите от форума ще бъдат публикувани в сборник ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... „Формиране на новите медийни пазари“, „Международни отношения, световна икономика и медии“, „Социални медии, бизнес, политика“. Докладите от форума ще бъдат публикувани в сборник ...
13-та годишна международна научна конференция на младите учени 17.11.2017 г. ... в съорганизаторство със следните водещи национални и международни университети: -          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България; -          Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... организация към Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) Future World Diplomats, организираха модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите – възможности и предизвикателства". На събитието в малката конферентна зала присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор ...
Кръгла маса на тема „Европейският съюз, Западните Балкани, България“ 13.11.2017 г. ... към университета, съвместно с Българската асоциация за международни отношения и Българското дипломатическо дружество организираха кръгла маса на тема „Европейският съюз, Западните Балкани, България“ (опит за генериране на активна и ефективна българска външна политика). Във форума участваха проф. д ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... на добрите практики на УЦЖ, създаването на национални и международни мрежи по проекта и др. Участници във форума Форумът продължи с презентация на Ариан Робер на тема „Сформиране на партньорства в подкрепа на ученето през целия живот във Фландрия, Белгия“. В нея тя акцентира ...
Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017) 3.11.2017 г. ... , преподаватели и студенти, както и голям брой международни участници от Тайван, Япония, Китай, Русия, Украйна и др. До участие в конференцията бяха допуснати 78 доклада, от които 27 от чуждестранни автори. Проф. Велев, проф. Стефанова, доц. Бошнаков (отдясно наляво) Форумът се ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 30.10.2017 г. ... среща с Лаура Ван Боше от департамент „Международни студенти“ на Университета в Тилбург, Холандия, се проведе в УНСС. Пред присъстващите в зала „Научни съвети“ лекторът представи възможностите за студентски обмен по програма Еразъм+ между УНСС и холандския университет. Доц. ...
Публична лекция на проф. Мотошиге Ито на тема „Глобалните икономически тенденции и отношенията Япония-ЕС“ 25.10.2017 г. ... Ито, преподавател във Факултета по международни социални науки на университета „Гакушуин“, почетен професор на Токийския университет и специалист в областта на международната икономика.  В зала „Тържествена“ На събитието ...
Открита лекция на тема „5-те пътя на иновациите до пазара“ 20.11.2017 г. ... начина за генериране на идеи в международни организации, каквато е и УниКредит Булбанк. Това са партньорство с ИТ компании и стартъпи, обмяна на добра практика на ниво група, обмяна на добра практика извън организацията, идея генерирана „отдолу" в организацията ...
УНСС ще си сътрудничи с Технологичния университет МАРА, Малайзия 17.10.2017 г. ... за съвместно организиране на международни научноизследователски и образователни проекти. Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“, а от страна на Технологичния ...
График за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Октомври 2017 г. 20.10.2017 г. ... финанси" и "Банково дело и международни финанси".  Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 23.10.2017 г. /понеделник/                  от 10.00 часа до 12.00 ...
УНСС ще си сътрудничи с водещи университети от Индонезия 17.10.2017 г. ... за изготвянето на съвместни международни научноизследователски и образователни проекти. Ректорът на STEBI Lampung University, Lampung, Indonesia Prof. Dr. Tulus Suryanto и  колегите му от Индонезия участваха в тридневната международна конференция по приложен ...
Партньорска среща по проект FABUSS 13.10.2017 г. ... , ще формират както национални, така и международни мрежи за партньорска подкрепа. това ще повлияе позитивно върху взаимното разбирателство между поколенията и върху управленските решения на местно, регионално и национално равнище.   ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... университети и с подкрепата на международни списания. В конференцията участваха представители на университети от 16 държави - България, Гърция, Румъния, Русия, Чехия, Полша, Испания, Великобритания, Латвия, Индонезия, Малайзия и др. Те представиха доклади ...
Партньорска среща по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" 28.9.2017 г. ... , ще формират както национални, така и международни мрежи за партньорска подкрепа. Това ще повлияе позитивно върху взаимното разбирателство между поколенията и върху управленските решения на местно, регионално и национално равнище ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... счетоводители. Предлага международни квалификации пряко свързани с бизнеса в областите счетоводство, финанси и мениджмънт. ACCA е основана през 1904 г. и към 2016 г. има 162 000 членове и 428 000 ученици в 173 страни, работи чрез мрежа от 91 офиса и ...
Семинар на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози 14.9.2017 г. ... тема: „Анализ и прогнозиране на международните пазари“, организирано от Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози. Водещ лектор на еднодневния семинар беше доц. д-р Васил Петков, ръководител на Центъра и утвърден преподавател по учебни дисциплини ...
Kонкурсна кампания за определяне на носители на именни стипендии и стипендия „Хуауей – ИКТ“ на Фондация „Еврика“ 11.9.2017 г. ... участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист ...
Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция 11.9.2017 г. ... четирима членове, по двама от двете международни организации: prof. Allan Rosenbaum (Florida International University, USA) и prof. Polya Katsamunska (UNWE, BG) за International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Programs (ICAPA) към ...
Среща на студенти с доц. Емил Хелиенек, международен координатор на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 31.7.2017 г. ... , и с Ева Хелиенек, мениджър „Международни партньорства“ на Бизнес училището на Нотингам Трент. На срещата присъства и гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата. Доц. Хелиенек, Ева Хелиенек и д-р ...
Докторант от университета участва в международната лятна академия в Напфлион, Гърция 31.7.2017 г. ... и Европейската асоциация за международни отношения (EISA). По време на обучението През десетте дни от своето обучение в академията, Ани Арутюнян бе в класа на световноизвестния проф. Статис Каливас, преподавател в университета Йейл, САЩ, ...
Класиране на студентите от ІІІ курс, спец."Международни отношения" за специализации и изборни дисциплини 6.7.2017 г. ... на студентите от ІІІ курс, спец."Международни отношения" за специализации и изборни ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 4.10.2017 г. ... стратегия за навлизане на международни пазари, а вторият – стратегия за развитие на вътрешния пазар. Нашите студенти от двата отбора работиха ангажирано, задълбочено и колегиално, с което спечелиха симпатии и нови приятели. Участниците Екип ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 3.7.2017 г. ... стратегия за навлизане на международни пазари, а вторият – стратегия за развитие на вътрешния пазар. Нашите студенти от двата отбора работиха ангажирано, задълбочено и колегиално, с което спечелиха симпатии и нови приятели ...
Професор от УНСС участва в международни комисии за присъждане на докторска степен в холандски университет 30.6.2017 г. ... участва в работата на три международни комисии за присъждане на докторск степен в Университета Брабант, Тилбург, Холандия. Комисиите се състоят от петима професори, експерти в съответната област на защитавания труд, които се избират от академичните ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, Н.Пр. Закия Ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко в България, ген.-лейтенант д-р Ангел Антонов, началник на Национална служба за охрана (НСО), възпитаник на УНСС, главен комисар Николай Николов, ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, Н.Пр. Закия Ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко в България, ген.-лейтенант д-р Ангел Антонов, началник на Национална служба за охрана (НСО), възпитаник на УНСС, главен комисар Николай Николов, началник на ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС.  Общата цел на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за ...
Младите ни юристи с достойно представяне на състезанието по европейско право СЕЕМС 2017 28.8.2017 г. ... . Климент Охридски“ и Сдружението за международни състезания по право. Отборът на УНСС представи достойно университета ни и спечели уважението на съдиите. Четиримата студенти по право – първокурсничката Айше Уруч, третокурсниците Теодор Тошев и Никола Найденов и ...
Годишна научна конференция „Европейски разногласия и световен хаос“ 26.5.2017 г. ... хаос“, организирана от катедра „Международни отношения“ в памет на доц. д-р Бойко Младенов. На откриването на форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 25.5.2017 г. ... , като повечето от тях работят в големи международни компании. Обучението е в малки групи на английски език, персоналното внимание и отношение, както и подходящият за работещи график са само някои от плюсовете за програмата. Д-р Митева представя обучението в Университета ...
Ректорът връчи награди на отличени застрахователи-възпитаници на УНСС 23.5.2017 г. ... надзор“, бакалавър и магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Проф. д.ик.н. Стати Статев, г-жа Агайн-Гури и  проф. д.ик.н. Нено Павлов (отляво надясно) Ректорът на УНСС Статев връчи и наградата „За цялостен принос на ...
Ректорът награди с грамоти студенти от Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД - УНСС 11.5.2017 г. ... на „ФСФ“ ООД – УНСС на Международния панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2017, първо място в категорията „Изряден данъкоплатец“ и за утвърждаване на авторитета на УНСС“. В панаира, който се проведе на 27-28 април в Пловдив под патронажа на ...
"Кариера УНСС 2017" 10.5.2017 г. ... с представители на  големи български и международни компании, предлагащи стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори. Компании от сферата на ИТ, телекомуникациите, консултантски фирми, рекламни агенции, производители, търговски фирми, финансови институции, банки се включиха в ...
Докторант на Юридическия факултет - съдия на най-престижния форум по международно право 9.5.2017 г. ... е симулационен процес пред Международния съд към ООН и е организирано в  национални и международни кръгове. Правната проблематика на казуса тази година бе свързана със споделянето на общи природни ресурси между съседни държави, третирането на културни ценности, правото ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... . д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, който беше модератор на дискусията, преподаватели и студенти. Проф. Динков представи гостите и определи събитието като принос към най-актуалната тема в момента – бъдещето на ЕС. Проф. Динков ...
Повечето министри в новото правителство са преподаватели и възпитаници на УНСС 4.5.2017 г. ... на Съвета на Европа 2018. Магистър по „Международни икономически отношения“ на УНСС. Лиляна Павлова Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите. Магистър по „Аграрен бизнес, икономика и мениджмънт“ и „Отбранителна индустрия, ...
Студентска кръгла маса на тема „Международните отношения в контекста на повишаващите се рискове и заплахи за сигурността“ 3.5.2017 г. ... се проведе студентска кръгла маса на тема "Международните отношения в контекста на повишаващите се рискове и заплахи за сигурността". На форума, организиран от катедра „Международни отношения“ и ИПУР 21, присъстваха доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет ...
Кръгла маса на тема „Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа в групата „16+1“ 21.4.2017 г. ... бе организирана от катедра „Международни отношения“ по повод нейната 40-годишнина. Председателят на организационния комитет на форума доц. д-р Георги Чанков, научен секретар на катедра „Международни отношения“, открои обстановката в Европа и света, като ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... Белева Антон Тенев, бакалавър „Международни икономически отношения“ и магистър „Финанси“ на УНСС, представи накратко УниКредит Булбанк и инициативата й Бизнес мастър клас. Оценката и управлението на риска са най-важната част от дейността на една финансова ...
Новият председател на парламента е възпитаник на УНСС 19.4.2017 г. ... , а по-късно защитава магистърска степен по международни икономически отношения в нашия университет. Новият председател на парламента е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Бил е депутат в 41-ото, 42-ото и 43-ото Народно събрание. Зам.-председател на 43-ото Народно събрание ...
Покана за участие в годишната научна конференция на катедра "Международни отношения" 13.4.2017 г. ...   Катедра „Международни отношения“ П О К А Н А за участие в годишна научна конференция ЕВРОПЕЙСКИ РАЗНОГЛАСИЯ И СВЕТОВЕН ХАОС в памет на доц. д-р Бойко Младенов   25 май 2017 г.           Покана и ...
Публична лекция на Н.Пр. Микола Балтажи, посланик на Украйна в България 7.4.2017 г. ... от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и бе поредното посещение на специален гост в университета. Н.Пр. Микола Балтажи Темата „Европейският път на развитие на Украйна“ коментира пред студентите в зала ...
Преподавател от УНСС в комисия за международна акредитация на Американския университет в Кайро, Египет 10.4.2017 г. ... за акредитация на двете най-авторитетни международни организации по публична администрация - European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) и International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Programs (ICAPA), процедурата за ...
Пета конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 6.4.2017 г. ... , организирана от УНСС, Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Българското дипломатическо дружество (БДД) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО), се проведе в голямата конферентна зала на университета. В нея участваха учени, дипломати, представители на ...
Шеста студентска кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на развитие“ 3.4.2017 г. ... концептуална рамка, предложен от Съвета по международни счетоводни стандарти, поради което проблемът е актуален и обществено значим. А разбирането на постановките в нея е гаранция за правилното интерпретиране и прилагане на действащите счетоводни стандарти в практиката, изтъкна ...
Пета младежка кръгла маса “Балканите в XXI век – българският поглед” 30.3.2017 г. ... Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентският дипломатически клуб (СДК), със съдействието на УНСС, Българското дипломатическо дружество (БДД), Института за икономика и международни отношения (ИИМО)  и Националната асоциация за ...
Публична лекция на доц. Димитър Ялнъзов от Университета в Киото, Япония 27.3.2017 г. ... те практикуват една година в големи международни организации-партньори. Основната идея за създаването на тази "интердисциплинарна школа" се основава на факта, че „човечеството върви към опасна пропаст и живее във враждебна среда“. Лекторът открои глобалните проблеми в ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... в 58-ия ежегоден конгрес на Асоциацията за международни изследвания в Балтимор - най-мащабния конгрес в света в областта на международните отношения и международната политикономия. В него  взеха участие близо 6000 учени от над 80 страни. В секция „European Union and Energy in ...
Преподаватели от УНСС в Правния съвет към президента 21.3.2017 г. ... трибунал. Заемала е редица длъжности в международни юридически организации. Член е на Американската асоциация по международно право. През 2016 г. е наградена с почетен знак за заслуги към БАН, била е член на експертни съвети към висши държавни институции, арбитър е в Арбитражния съд ...
Публична лекция на тема „Европа след Брекзит“ 27.3.2017 г. ... на Факултета по икономика в Университета за международни изследвания в Рим (University of International Studies of Rome) - UNINT. Проф. Малиьо гостува в нашия университет по покана на Научноизследователския център за парични и икономически изследвания и катедра "Финанси" на ...
Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение" 9.3.2017 г. ... експерт, референт за европейски програми и международни организации, БАН, Илия Леков, председател на Националната браншова организация Индустриален клъстер “Електромобили” (ИКЕМ), и др. Проф. Стати Статев приветства участниците във форума. Вляво – проф. ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 7.3.2017 г. ... Христиана Демирева, IV курс, „Международни отношения“, Иво Тодоров, I курс, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“, и Николай Иванов, IV курс, „Международни икономически отношения“, бяха връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 6.3.2017 г. ... Христиана Демирева, IV курс, „Международни отношения“, Иво Тодоров, I курс, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“, и Николай Иванов, IV курс, „Международни икономически отношения“, бяха връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. ...
Наш преподавател e рецензент в списание Journal of Cleaner Production 15.3.2017 г. ... в областта на устойчивото развитие сред 20 международни списания. До февруари 2017г. д-р Божикин е изготвил 28 рецензии на статии, изпратени за публикуване в списанието.  Част от тях, след като са преработени, са одобрени за публикуване. В резултат на своята работа като рецензент, ...
Публична лекция на Н.Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България 22.2.2017 г. ... от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), присъстваха доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, доц. д-р Пламен ...
Кристиян Маджуров е новият председател на Студентския съвет 16.2.2017 г. ... от специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език” Кристиян Маджуров беше избран за председател на Студентския съвет (мандат 2017-2019 г.). Кристиян Маджуроов Кристиян е завършил испанската гимназия в ...
Правила за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 15.2.2017 г. ... или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... , като повечето от тях работят в големи международни компании. Обучението в малки групи на английски език, персоналното внимание и отношение, както и подходящият за работещи график са само някой от плюсовете, които д-р Митева изтъкна за програмата. Приемът се осъществява през ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... . УНСС стана един от сравнително малкото международни партньори за обучение  на ICAEW в света (общо 21 извън партньорите от Великобритания). Към м. ноември 2015 г. ICAEW призна (акредитира) 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията „дипломиран ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... , завършил УНСС. Магистър по „Международни отношения“.  Ради Найденов Гълъб Донев е деветият министър на труда и социалната политика след 1989 г., завършил УНСС. Магистър по „Финанси“.  Гълъб ...
Студенти от специалност „Международни отношения“ коментираха встъпването в длъжност на президента Тръмп в пряко тв включване 24.1.2017 г. ... направи пряко включване от катедра „Международни отношения“ в УНСС. Водещият Златимир Йочев разговаря с доц. д-р Пламен Ралчев, заместник-ръководител на катедрата, и със студентите от специалност „Международни отношения“ – Георги Вълев, Илиян Крумов, ...
Бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" и "Европеистика" взеха дипломите си 19.12.2016 г. ... абсолвентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" взеха дипломите си. На събитието присъстваха доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет "Международна икономика и политика",  проф. д-р Георги Генов, проф. д-р Динко Динков, проф. д.пол.н. Атанас ...
Изложба представи картини на доц. Георги Чанков 19.12.2016 г. ... . Негови колеги и приятели от катедра „Международни отношения“ бяха първите й посетители, които присъстваха и на символичното „прерязане на лентата“ във фоайето на аула „Максима“. Доц. Чанков пред картините си Проф. Георги Генов ...
Открита лекция на тема „5-те пътя на иновациите до пазара“ 6.12.2016 г. ... са основните начина за генериране на идеи в международни организации, каквато е и УниКредит Булбанк. Това са партньорство с ИТ компании и стартъпи, обмяна на добра практика на ниво група, обмяна на добра практика извън организацията, идея генерирана „отдолу" в организацията ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... , в бизнеса и много авторитетни международни институции, открои постиженията проф. Статев. Ректорът пожела „На добър час!“ на всички преподаватели, студенти и възпитаници на катедрата. Проф. Стати Статев награди катедра „Творчески индустрии и интелектуална ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 1.12.2016 г. ... от завършените университетски, национални и международни научни проекти в периода 2015/2016 г. На събитието, което се състоя в голяма конферентна зала, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, учени от факултети и катедри. В голямата ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 2.12.2016 г. ... – 77 държавни институции, водещи български и международни компании, банки, неправителствени организации и други. Това е автентичен знак за интереса на работодателите към нашите възпитаници, признание за качеството на обучението, за авторитета, традициите и конкурентоспособността на УНСС“, ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... местната администрация, в бизнеса и много авторитетни международни институции, открои постиженията проф. Статев. Ректорът пожела „На добър час!“ на всички преподаватели, студенти и възпитаници на катедрата. Проф. Стати Статев награди катедра „Творчески индустрии и интелектуална ...
Договор за сътрудничество между УНСС и АИЕСЕК 25.11.2016 г. ... на организирани от Сдружението локални, национални и международни форуми, да привлича кандидат-студенти и др. На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет Линх Хай Нгуей е от Виетнам и е студентка в четвърти курс, специалност „Маркетинг и стратегическо ...
Китайска делегация от Министерството на науката и технологиите на посещение в УНСС 24.11.2016 г. ... , г-н Dongbai Ye, съветник в дирекцията за международни връзки, г-н Yu Zhou, началник на отдела за връзки с Източна Европа и Централна Азия, г-н Guoqiang Dai, генерален директор на Института за научна и техническа информация, г-н Wei Xiao, административен сътрудник, и г-н Qing Luo, втори секретар ...
Ден на майсторските класове „Светът: Денят след утре“ 21.11.2016 г. ... Денят след утре“, организиран от катедра „Международни отношения“ във връзка с отбелязването на 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „Международни отношения“ в УНСС, се проведе на 19 ноември. Съдействие в организацията и провеждането оказаха и членовете на ...
Тържествено честване на 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „Международни отношения“ 21.11.2016 г. ... от създаването на специалност и катедра „Международни отношения”. На трибуната в аула „Максима” заеха местата си проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика”, доц. д-р Андрей Георгиев, ...
Катедра "Международни отношения" проведе ден на майсторските класове 1.12.2016 г. ... Денят след утре“, организиран от катедра „Международни отношения“ във връзка с отбелязването на 40-годишнината от създаването на катедра и специалност „Международни отношения“ в УНСС, се проведе на 19 ноември. Съдействие в организацията и провеждането оказаха и членовете на ...
Научна конференция "Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС" 4.11.2016 г. ... от катедрите „Политология“, „Международни отношения“ и „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, от ТУ – София и  Международната гимназия „Проф. д-р В. Златарски“. В трети панел със свои презентации се включиха докторанти, студенти и ученици ...
Кръгла маса на тема "Новият път на коприната" и Черноморският регион - рискове и възможности" 4.11.2016 г. ... по повод 40-годишнината на катедра „Международни отношения“. Организатори на форума бяха доц. д-р Георги Чанков, научен секретар на катедра „Международни отношения“, гл. ас- д-р Елизабет Йонева, гл. ас. д-р Антонина Хабова, д-р Моника Панайотова. Присъстваха проф. д-р ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... бе поставен и върху ползите от интегрирането на международни добри практики, както и от преодоляването на дублиращите се елементи в образователния процес. По време на събитието. На първия ред (отляво надясно): проф. д-р Снежана Башева, проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Бойко Костов. ...
Наш преподавател участва в международна конференция в Истанбул 27.10.2016 г. ... . ас. д-р Боян Хаджиев от катедра „Международни отношения“ представи доклад за българската гледна точка и отношение към бежанската криза на международна конференция в Истанбул на тема „Human Security Conference: Implications of the Refugee Crisis“, организирана от Coventry University ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... страни се обединиха около идеята да се активизира международният обмен на студенти и преподаватели от двата университета, което предстои да бъде официализирано с подписването на  споразумение за сътрудничество по програма „Еразъм+“. Гостите от Китай - доц. Lingti KONG, директор на ...
Преподаватели от УНСС участваха в семинар на ОССЕ във Виена 26.10.2016 г. ... на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, съвместно с Отдела за транснационални заплахи (ОТЗ) и Германското председателство на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в рамките на Работната програма на комуникационната стратегия на ...
Преподаватели от УНСС участваха в семинар на ОССЕ във Виена 21.10.2016 г. ... на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, съвместно с Отдела за транснационални заплахи (ОТЗ) и Германското председателство на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в рамките на Работната програма на комуникационната стратегия на ...
Ден на майсторските класове: "Светът: денят след утре" 17.10.2016 г. ... „Международни отношения“ към Университета за национално и световно стопанство организира Ден на майсторските класове „Светът: Денят след утре“ на 19 ноември 2016 г. Учениците и студентите могат да избират между три класа на различни теми: 1. Конфликт или сътрудничество. ...
Публична лекция на проф. Пол Сурасик "Президентски избори в САЩ 2016" 17.10.2016 г. ... Сурасик, декан на Факултета по политически науки и международни отношения в университета Йънгстаун, Охайо, изнесе пред студенти и преподаватели от университета публична лекция на тема „Президентски избори в САЩ 2016“. Срещата бе организирана от Студентската асоциация за изследване на ...
Втора международна конференция на Научноизследователския център по парични и икономически изследвания 17.10.2016 г. ... , Монетарна теория и банково дело, Капиталови пазари, Международни монетарни режими, Икономическа и социална история, Технологични и геополитически проблеми. В конферентната зала Най-добрите доклади от форума ще бъдат публикувани в отделно издание на списание Economic Alternatives на УНСС ...
Публична лекция за динамиката на обществено-политическите процеси в кюрдските райони в Северна Сирия 13.10.2016 г. ... Ербил. Преподава човешки права, гражданско общество и международни организации. В зала "Научни съвети" Махмуд ал-Арабо направи ретроспекция на събитията в Близкия Изток, който традиционно е арена на динамични политически процеси, спря се на т.нар. арабска пролет, промените в ...
Наши студенти с отличия в „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016” 7.10.2016 г. ... професионална реализация в страната. Български и международни компании, членове на Съвета на жените в бизнеса в България, се обединиха за създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на активните и талантливи млади хора на България. За втора поредна година патрон на инициативата е г-жа Ева ...
Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия 3.10.2016 г. ... и докторантката Татяна Манчева от катедра „Международни отношения“. Те изнесоха научни доклади на английски език на теми, свързани с ефектите от руското ембарго върху българския износ, предимствата и недостатъците на плоското данъчно облагане, проблемите на младежката безработица и ...
Наши студенти с отличия в „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016” 29.9.2016 г. ... професионална реализация в страната. Български и международни компании, членове на Съвета на жените в бизнеса в България, се обединиха за създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на активните и талантливи млади хора на България. За втора поредна година патрон на инициативата е г-жа Ева ...
Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико 12.9.2016 г. ... на външните работи на Мексико и на международни организации като John-Mary Kauzia – Chief of Governance and Public Administration Capacity Branch, Division for Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, Arturo ...
Наши преподаватели участваха в престижни форуми на Международната агенция по атомна енергия 8.9.2016 г. ... МААЕ. Мисията й е да допринася за изграждане на международния капацитет по ядрена сигурност чрез сътрудничество между центрове, ангажирани с обучението в тази област. Сред основните задачи на мрежата са постигането на високо качество на обучението по ядрена сигурност и насърчаването на ...
Гост-лектор на УНСС в американски университет 7.9.2016 г. ... пред студенти от програмата по „Политика и международни отношения“ на  Florida International University, Miami, USA. Доц. Кацамунска по време на лекцията си в американския университет Лекцията се проведе на 2-ри септември и бе посветена на управлението и ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... от август т.г. е гост-изследовател в   Международния университет – Флорида, Маями, където до февруари 2017 г. ще работи върху своята дисертация, свързана със споразуменията за франчайзинг. Ивайло Димитров също е възпитаник на Юридическия факултет. В момента е редовен докторант в ...
Наши преподаватели участваха в престижни форуми на Международната агенция по атомна енергия 24.8.2016 г. ... МААЕ. Мисията й е да допринася за изграждане на международния капацитет по ядрена сигурност чрез сътрудничество между центрове, ангажирани с обучението в тази област. Сред основните задачи на мрежата са постигането на високо качество на обучението по ядрена сигурност и насърчаването на ...
Проект GreenB - Обучение на мениджъри по зелени технологии 11.12.2017 г. ... и с Институтът за обучение на персонал в международни организации (България), Viniaus technicos universitetas (Литва), Gospodarska Zbornica Slovenije Center za Poslovno Usposabljanje (Словения) и Tiber Umbria Comett Education Programme (Италия). Продължителността на проекта е от 01.09.2015 ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... изследвания и публикации, за участия в бъдещи международни научни форуми и за стартирането на проучвателна работа за кандидатстване по международни изследователски и образователни програми. Чуждестранните колеги  заявиха интерес за участие в международните научни конференции, организирани в ...
Седма международна конференция „Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда – изграждане на мостове“, 8 - 10 юни 2016 г., Поморие 10.7.2016 г. ... (една от шестте в света, препоръчана от Международния съвет за малък бизнес (ICSB). Конференцията се проведе от 8 до 10 юни 2016 г. в гр. Поморие (комплекс „Виа Понтика“). Мисията на конференцията е: да събере на едно място професионалисти в областта на предприемачеството, за ...
European Review of International Studies (ERIS) публикува изследване на наши преподаватели 8.7.2016 г. ... от катедра „Международни отношения“ доц. д-р Евгения Василева и проф. д.н. Атанас Гочев публикуваха свое изследване в European Review of International Studies на тема International Cooperation in Early Warning and Conflict Prevention Global v Regional Approaches – ...
Преподавател от катедра „Международни отношения“ участва в Международната научна конференция на ASN 8.7.2016 г. ... . д-р Мария Бакалова от катедра „Международни отношения“ участва в конференцията като единствен представител на българската академична и научна общност и представи УНСС с доклад на тема „Balkan Nationalisms: In-Between (In)Glorious Images of the Past and Dissipated ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... . Създаден е преди 117 години и е сред водещите международни изследователски центрове в азиатската държава. Името „Джао Тонг“ означава „хармония между небето и земята“. Китайският университет има 28 отделения, 26 института и 12 болници, в които се обучават 16 хиляди ...
Международна конференция на тема "Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда - изграждане на мостове" 1.7.2016 г. ... (една от шестте в света, препоръчана от Международния съвет за малък бизнес (ICSB). Откриване на конференцията: проф. д.ик.н. Кирил Тодоров отправя приветствие към участниците Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев (в средата) приветства участниците в ...
Преподаватели от катедра "Международни отношения" участваха в CEEISA-ISA 2016 27.6.2016 г. ... форума взеха участие над 400 изследователи на международните отношения от няколко континента. Домакин на събитието беше Факултетът по социални науки към университета в Любляна. Mark Boyer, изпълнителен директор на ISA, открива конференцията Конференцията бе открита от водещи ...
График за раздаване на рецензиите на дипломантите 23.6.2016 г. ... и "Банково дело и международни финанси".  Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 22.06.2016 г. /сряда/                  от 10.00 часа до 12 ...
Вътрешно обучение на счетоводния персонал на университета 16.6.2016 г. ... , началник на сектор "Бюджет и международни проекти", и Светослава Филчева, началник на сектор "Вътрешноведомствен контрол".  Лидия Дончева, директор на дирекция „Финанси“, и Антоанелла Христова, главен счетоводител (отдясно ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... заключителна конференция по международния проект „Ретур“, който бе осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия, ключова програма К2. Проектът бе изпълняван от консорциум от шест европейски държави – Италия, България, Испания, ...
Публична лекция на д-р Ламберто Заниер, генерален секретар на ОССЕ, на тема „Нови предизвикателства за европейската сигурност“ 2.6.2016 г. ... към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена,  зам.-ректорите на университета доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет ...
Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г. 31.5.2016 г. ... със спец."Банково дело и международни финанси", Банково дело и международни финанси, Публични финанси, Финанси със спец. " Публични финанси ", Финанси         и Финансов мениджмънт могат да се разписват ...
Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика" 27.5.2016 г. ... школа в изследванията на международните отношения и външната политика" организира по повод своята 40-годишнина катедра „Международни отношения“. Форумът, който бе осъществен със съдействието на студентските организации САИМО и ЕГО ПОЛИТИКО, ...
Представяне на книгата на проф. д.пол.н. Атанас Гочев „Анализ на политиките – модели и оценки на въздействието” 30.5.2016 г. ... на катедра „Международни отношения” и на него присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Генов от катедра ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Международната банка за икономическо сътрудничество 26.5.2016 г. ... се спря на нейната дейност и международни контакти (на снимката горе). МБИС е създадена и действа на основата на междуправителствено споразумение и е регистрирана в Секретариата на ООН през 1964 г. със седалище в Москва. Нейни членове са България, Виетнам, ...
Преподавател от катедра "Международни отношения" води лекции в университета в Ебора, Португалия 26.5.2016 г. ... Хабова от катедра „Международни отношения” посети  Университета в Евора, Португалия в рамките на преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“.  Пред студентите от специалност „Международни отношения“ д-р ...
Заключителен семинар по проект „Антикорупционно образование“ 19.5.2016 г. ... на редица български и международни организации, ще получат сертификати. Не можем да изкореним напълно корупцията, но целта е да се придвижим към параметрите на развитите страни в борбата им с това явление, посочи задачите и значимостта на обучението по ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... един от сравнително малкото международни партньори за обучение  на ICAEW в света (общо 21 извън партньорите от Великобритания). Към м. ноември 2015 г. ICAEW призна (акредитира) 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията ...
Гостуване на д-р Бойко Василев ("Панорама"/БНТ) 17.5.2016 г. ... работи от дълги години по международни теми, Бойко Василев сподели: “Провинциализирахме българската журналистика – българинът спря да се интересува от случващото се в света”. Водещият не скри разочарованието си, че българските ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... през първи семестър са: Международни проблеми на европейския мениджмънт на човешките ресурси, воден от доц. д-р Кирил Димитров, Международен маркетинг, доц. д-р Миланка Славова, Глобална и европейска бизнес среда, доц. д-р Иван Стойчев, Международни ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 13.5.2016 г. ... публикувана в списание „Международни отношения”. Анина сподели:  „Надявам се всеки един от вас да открие това, което го кара да се събужда сутрин с усмивка. Аз мисля, че съм го открила и се наслаждавам на всеки един ден и на всичко, с ...
Публична лекция "Икономиката на Европа след 2018 г." 12.5.2016 г. ... дълг. Има делови контакти с международни финансови структури като Ротшилд, Рокфелер и др. Бил е икономически консултант в много правителства, а сега е президент на Държавния фонд за развитие на Северозапада на Русия, представи гост-лектора проф. Гоев ...
Заключителен семинар по проект „Антикорупционно образование“ 10.5.2016 г. ... на редица български и международни организации, ще получат сертификати. Не можем да изкореним напълно корупцията, но целта е да се придвижим към параметрите на развитите страни в борбата им с това явление, посочи задачите и значимостта на обучението по ...
Студентка на УНСС представя България на Глобалния форум на Алианса на цивилизациите на ООН в Баку 9.5.2016 г. ... в четвърти курс в специалност „Международни отношения” бе единственият младежки представител от нашата родина на този форум, в който взеха участие над 4500 души от 147 държави, сред които държавни глави, експерти от ООН, представители на академичната общност, ...
Заключителен семинар по проект „Антикорупционно образование“ 10.5.2016 г. ... със съдействието на редица български и международни организации, ще получат сертификати. Не можем да изкореним напълно корупцията, но целта е да се придвижим към параметрите на развитите страни в борбата им с това явление, посочи задачите и значимостта на обучението по проекта ...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗМАМА 27.4.2016 г. ... , предлагани от несъществуващи международни организации, завършващи с издаването на документи и сертификати "валидни за цяла Европа" и разбира се - на много ниски цени. Имейлите са от името на Институт за следдипломна квалификация, департаменти "Финанси и одит", ...
Публична лекция, във връзка с проекта "Антикорупционно образование" на УНСС и катедра "Национална и регионална сигурност" 26.4.2016 г. ... в САЩ. Завършва магистърска степен по международни отношения от Колумбийския университет, Ню Йорк, САЩ, и също така е доктор по социология на Лондонски икономически институт, Великобритания. В началото на своята лекция, Г-н Гунев представи пред аудиторията интересни данни, от ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... на образованието и науката), както и с международни и национални партньори. Ректорът представя дейността на Центъра за изследователски и образователни проекти при УНСС Проф. Статев  уточни, че в периода 2011 - 2013 г. Центърът успешно е разработил и ...
Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 18.4.2016 г. ... , участва със свои доклади в три международни конференции и публикува в авторитетни научни списания. „В бъдещото си научно развитие никога не забравяй принципите на свободното мислене, на които е основан университетът в Брюксел“ – обърна се проф. Денчев ...
Тържествено събрание на Юридическия факултет по случай неговата 25-годишнина 18.4.2016 г. ... отбори по право на най-престижните международни състезания в света, успешната кариера на възпитаниците, голяма част от които са на ключови позиции в законодателната, изпълнителната и съдебната власт. „Миналото и настоящето на Юридическия факултет с неговите три катедри ...
Публична лекция на тема „LKW Walter – третата най-голяма транспортна фирма в Австрия. Възможности за стаж и работа на студенти от УНСС във Виена“ 15.4.2016 г. ... кариера в компанията, ангажиментите на международния транспортен мениджър, свързани с всекидневни контакти с международни бизнес партньори, работа в екип и бизнес пътувания из цяла Европа.  Необходимо е кандидатите за такава кариерна позиция да имат завършено висше ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... , изследователи, които работят по редица международни научни проекти, модерна материална база, направления с много висока акредитационна оценка, тесни ползотворни контакти с бизнеса и др. По данни на Националния осигурителен институт 97, 5 на сто от випускниците на УНСС се ...
Публична лекция на посланика на Япония у нас Н.Пр Такаши Коидзуми 12.4.2016 г. ... студентската асоциация за изследване на международните отношения САИМО и на нея присъстваха доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“,  и доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедра „Международни отношения“ ...
Информационна среща на „SOS детски селища“ България 12.4.2016 г. ... както работа в една от най-големите международни неправителствени организации, така и професионално обучение в областта на търговията и комуникациите, атрактивна и гъвкава схема на  заплащане. Участници в информационната ...
Наши преподаватели с доклади на най-големия форум по международни отношения на International Studies Association (ISA) 8.4.2016 г. ... . ас. д-р Боян Хаджиев от катедра „Международни отношения“. Темите на докладите бяха сред най-актуалните и предивзикващи академичен интерес области - кибер сигурност, организирана престъпност и тероризъм. И двата доклада предизвикаха силен интерес и ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 8.4.2016 г. ... със съдействието на редица български и международни организации, отбеляза проф. Статев.Той благодари на вицепремиера Кунева за подкрепата, която е оказала още от самото начало в подготовката на този проект, съвместно с Министерството на външните работи. „Естествена логична ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 5.4.2016 г. ... със съдействието на редица български и международни организации, отбеляза проф. Статев. Той благодари на вицепремиера Кунева за подкрепата, която е оказала още от самото начало в подготовката на този проект, съвместно с Министерството на външните работи. „Естествена ...
Наш професор участва в престижен форум в Исламабад, Пакистан 25.3.2016 г. ... й е да допринася за изграждане на международния капацитет по ядрена сигурност чрез сътрудничество между центрове, ангажирани с обучението в областта. Сред основните задачи на Мрежата са постигане на високо ниво на обучение по ядрена сигурност и насърчаване на ...
Наша студентка - младежки делегат на България към ООН 22.3.2016 г. ... години, студентка в специалност „Международни отношения” в УНСС. Интересува се от въпросите за мира и сигурността, хуманитарните проблеми и правата на човека. Три години Анина е активен член на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), ...
Четвърта конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема: „Сирийската криза и Балканите“ 21.3.2016 г. ... от УНСС, Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Българското дипломатическо дружество (БДД) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО), се проведе в голямата конферентна зала на университета. В нея участваха учени, дипломати, депутати, ...
Нашият отбор на пето място в най-голямото състезание по инвестиционно право в света 17.3.2016 г. ... , обикновено заемащи челните места в международните състезания по право. Интересът към състезанието беше голям. Например 21 индийски отбора (на университети, в които обучението се води на английски език) подали заявка за участие в състезанието. Наложило се да бъдат проведени ...
Четвърто издание на младежката кръгла маса „Балканите в XXI век – българският поглед“ 16.3.2016 г. ... асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), Студентският дипломатически клуб (СДК), Българското дипломатическо дружество (БДД), Институтът за икономика и международни отношения (ИИМО) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО) ...
Публична лекция на министъра на външните работи Даниел Митов 10.3.2016 г. ... бе организирана от катедра „Международни отношения“ и на нея присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра ...
Деканът на Юридическия факултет на посещение в академични институции в Загреб 7.3.2016 г. ... , както и във Висшето училище по международни отношения и дипломация. Бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството и осъщестяване на обмен на преподаватели, студенти и докторанти между двата юридически факултета. На срещите присъства Н.Пр. Таня ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... , студентите от специалност „Международни икономически отношения“ имат отделен образователен модул по европейските въпроси, посочи зам.-ректорът. Активно се усвоява европейската тематика и в рамките на учебната програма на много други специалности. Книгата на ...
УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network) 8.2.2016 г. ... й е да допринася за изграждане на международния капацитет по ядрена сигурност чрез сътрудничество между центрове, ангажирани с обучението в областта. Сред основните задачи на Мрежата са постигане на високо ниво на обучение по ядрена сигурност и насърчаване на ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 8.2.2016 г. ... с подкрепата на много български и международни институции като МААЕ, Виена,  Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, Агенцията за ядрено регулиране, БАН и др. Важна стъпка в тази посока бе подписаното от ректора на университета проф. д.ик.н ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... , с участие в много национални и международни проекти“. Проф. Статев изтъква факта, че само през последните 10 години в катедрата са защитили 27 докторанти, над половината от които вече са преподаватели във висши училища в цялата страна, а през тази година ...
Доц. д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) 8.2.2016 г. ... обсъдени възможности за участие на международни конференции, организирани от Университета в Малага и УНСС, за разработване на съвместни проекти с участието на Българска асоциация по логистика, а също и за извършване на съвместни изследвания. Обменени бяха добри практики ...
Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илинойс, САЩ 21.1.2016 г. ... 43 000 студенти (14% от които международни) в над 150 програми в 16 колежа, където работят 2729 преподаватели. През 2016 г. U.S. News & World Report класира университета на 11-о място сред държавните университети в САЩ и на 41-ва позиция сред най-добрите 1800 ...
УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network) 18.1.2016 г. ... й е да допринася за изграждане на международния капацитет по ядрена сигурност чрез сътрудничество между центрове, ангажирани с обучението в областта. Сред основните задачи на Мрежата са постигане на високо ниво на обучение по ядрена сигурност и насърчаване на ...
Абсолвентите от катедра „Международни отношения” получиха дипломите си 22.12.2015 г. ... от „Международни отношения” и „Европеистика” и магистрите от „Международни отношения: международна публична администрация” и „Национална сигурност” получиха дипломите си на официална церемония в зала ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и ГДПБЗН – МВР 18.12.2015 г. ... съвместно участие в национални и международни инициативи в областта на защитата при бедствия и защита на критичната инфраструктура; взаимно информиране за научни и научно-приложни разработки и др. Рамковото споразумение за сътрудничество е ...
Банков празник в НТБГ 5.12.2015 г. ... от гимназията са участвали в международни състезания на световната мрежа и са спечелили множество отличия в Германия, Франция, Словакия, Финландия, Испания, Швейцария и САЩ. Своята дейност и впечатляващите си  знания по банково дело демонстрираха ученици от ...
Кръгла маса „Кризата в Сирия: пренареждане на глобалната матрица и мястото на България и ЕС“ 2.12.2015 г. ... и консултации към катедра „Международни отношения“ в сътрудничество със САИМО, бе по повод и на 40-годишнината на катедра и специалността „Международни отношения“. Дискусията бе водена от доц. д-р Мария Бакалова и доц. д-р Пламен Ралчев, зам ...
Гост-лектор от Coface България 30.11.2015 г. ... Пред студенти от специалност „Международни икономически отношения“ г-жа Милена Виденова, управител на Coface България, изнесе лекция на тема: „Управление на съвременните търговски рискове“. Милена Виденова по време на ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 11.11.2015 г. ... с подкрепата на много български и международни институции като МААЕ, Виена,  Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, Агенцията за ядрено регулиране, БАН и др. Важна стъпка в тази посока бе подписаното от ректора на университета проф. д.ик.н ...
Научна конференция „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ 10.11.2015 г. ... значима поради драматичните международни събития, свързани със сигурността в глобален и национален мащаб, изтъкна проф. Гоев. Студентите в залата Д-р Добромир Тотев приветства катедрата-юбиляр от името на ръководството на Министерството на ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... , с участие в много национални и международни проекти“. Проф. Статев изтъква факта, че само през последните 10 години в катедрата са защитили 27 докторанти, над половината от които вече са преподаватели във висши училища в цялата страна, а през тази година ...
Наш преподавател участва в международна M-Sphere конференция в Дубровник 29.10.2015 г. ... и обществото. Асоциацията организира ежегодни международни конференции и издава научни списания ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... на четири континента, около стотина са в международни организации, посочи проф. Генов. Той отбеляза също, че възпитаници на факултета имат съществен принос за промените и управлението в страната. Известни сме най-вече с успехите на наши студенти в областта на фирменото управление и  ...
Международен семинар „Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност“ 1.10.2015 г. ... на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, Гуидо Глушке, председател на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност, проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Димитър Димитров, ...
Среща на деканското ръководство с представители на Университетите на Сплит и Риека, Република Хърватска, относно междууниверситетско сътрудничество 25.9.2015 г. ... сътрудничество - съвместно организиране на международни научни форуми, бъдещо сътрудничество в европейски  и международни проекти, научноизследователска дейност и мобилност на преподаватели, докторанти, студенти и административни сътрудници ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 9.9.2015 г. ... УНСС и Институт за подготовка на служители в международни организации и бе заключителната част на проект iPro - iProfessional, осъществен с директната финансова ходкрепа на Европейската комисия по програма "Учене през целия живот". На форума присъстваха представители на академичните среди и ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации. Конференцията бе заключителната част на проект, осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот“. На форума присъстваха представители на академичните ...
Магистърска програма на УНСС беше представена във Виена 20.8.2015 г. ... на Университета в Тенеси, САЩ, Института за международни изследвания в Монтерей, САЩ, и Кингс Колидж - Лондон. Проф. Димитров по време на презентацията В представянето на магистърската програма участва и Светослав Спасов, постоянен представител на България към ...
Отборът на УНСС с наградата Baxter на Международното състезание по право Jessup 12.8.2015 г. ... . Състезанието е симулация на процес пред Международния съд към ООН, има 56-годишна история, а участници в него са отборите на повече от 550 правни факултета от над 80 страни. През 2014 г. отборът на УНСС грабна отличието Dillard за комбинирани писмени защити на ищец и ответник. Тази ...
Ректорът се срещна с председателя на Международната банка за икономическо сътрудничество 1.7.2015 г. ... университета в света, фондации и сдружения, международни организации. По време на срещата бяха разисквани конкретните възможности за взаимодействие между УНСС и МБИС в областта на учебната и научноизследователската дейност предвид сходството в профила на университета и международната ...
"European Review of International Studies“ представи наш преподавател с рецензии на две негови монографии 25.6.2015 г. ... . д.пол.н. Атанас Гочев от катедра „Международни отношения“ получи международно признание за две от своите монографии – „Конфликтът – ранно сигнализиране и превантивна дипломация“ (2011) и „Конфликтът – теории и подходи за разрешаване“  (2012). Рецензирането и представянето на ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... университета в училищата, съвместно участие в международни и национални проекти за повишаване на качеството на икономическото образование, популяризиране на възможностите за обучение в УНСС и др. На националното съвещание присъстваха и Николай Бакърджиев, помощник-ректор на УНСС, гл. ас. д-р ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... , работни семинари, кръгли маси и участия в международни и национални проекти.  Приет бе и план за действие за учебната 2015/2016 г.   ...
Среща с ръководството на Професионалната бизнес академия в Тирана 15.6.2015 г. ... университети, както и членството в международни професионални организации. Ректорът на Професионалната бизнес академия д-р Юлбер Безо благодари за гостоприемството на най-престижния български университет УНСС и изрази надежда за успешно и дългосрочно сътрудничество с него. Той ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... също подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните членове. В меморандума е предвидено и ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... също подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните членове. В меморандума е предвидено и ...
УНСС ще си сътрудничи с Нестле България 10.6.2015 г. ... и младежката заетост, съвместни национални и международни научни прояви, обучения, конкурси и други прояви от общ интерес са  записани още в документа. За координатори по меморандума от страна на УНСС бяха определени доц. д-р Йордан Близнаков и Междууниверситетския център за ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД 3.6.2015 г. ... и политика“ и ръководител на катедра „Международни отношения“.  По време на срещата Проф. д.ик.н. Стати Статев посочи, че сътрудничеството между университета и ЗК  „УНИКА“ АД е традиционно успешно и активно, а с подписването на договора ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... чуждестранни университета и членството си в международни научни институции, с прекрасната си материална база, с електронизацията и др. Но ако винаги сме първи, главната заслуга е на всички нас, скъпи колеги, обърна се той към академичното представителство в залата и благодари за ...
Американски професор изнесе публична лекция за демокрацията и капитализма в САЩ 22.5.2015 г. ... . Доц. д-р Евгения Василева от катедра „Международни отношения“ представи лектора и открои основните теми в презентацията му. Тя представи и проф. Иван Динев, възпитаник на УНСС и преподавател в университета в Синсинати, осъществил посещението на госта. При ...
Доц. д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) 14.5.2015 г. ... . Бяха обсъдени възможности за участие на международни конференции, организирани от Университета в Малага и УНСС, за разработване на съвместни проекти с участието на Българска асоциация по логистика, а също и за извършване на съвместни изследвания. Обменени бяха добри практики във висшето ...
Академично слово „Първичните инстинкти в икономиката. Как икономиката стана политическа?“ 7.5.2015 г. ... съвети“ д-р Евгения Василева от катедра „Международни отношения“. Преподаватели и студенти присъстваха на презентацията й на тема: „Първичните инстинкти в икономиката. Как икономиката стана политическа?“. В зала "Научни съвети" Доц.  Василева ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... – 53-ро място, маркетинг – 56-то, международни отношения – 64-то, маркетинг и международен бизнес – 67-мо, бизнес-мениджмънт и маркетинг – 71-во, политически науки – 72-ро, счетоводство – 80-то, бизнес-администрация – 93-то, екология – 95-то, публична администрация – 117-то ...
Национална конференция “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“ 30.4.2015 г. ... Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Областната администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието – Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по ...
Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 30.4.2015 г. ... за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по Програма ...
Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт 28.4.2015 г. ... , че тя ще бъде последвана от други международни научни форуми. Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветства участниците в конференцията и представи пред руските гости университета-домакин. Той изтъкна, че УНСС е най-престижният, най-големият и с най-висока ...
Публична лекция „Уроци от европейската интеграция и значението им за икономическата интеграция в Югоизточна Азия" 27.4.2015 г. ... . Доц. д-р Пламен Ралчев от катедра „Международни отношения“ представи госта и изрази увереност, че лекцията ще очертае важни паралелни аспекти в развитието на европейските и източноазиатските страни, както и новите измерения в сътрудничество на Република Корея ...
Научна конференция „Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното „завръщане в бъдещето" 27.4.2015 г. ... Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и катедра „Международни отношения”, с подкрепата на Студентския съвет. В конференцията участваха студенти и докторанти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, УниБИТ и др ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... работи по 68 университетски, национални и международни проекта, предстои да започне работа и по още 45-50 проекта, като голяма част от тях са свързани с въвеждането на модерни форми на дистанционно обучение, студентски практики, академично израстване на младите учени и др. С този ...
Наш преподавател бе гост-лектор в Турция 15.4.2015 г. ... . д-р Пламен Ралчев от катедра „Международни отношения“ изнесе лекционен курс пред студенти и докторанти по международни отношения в университета „Бахчешехир“, Истанбул. Темите включваха приложението на теорията на конструктивизма във външнополитическия ...
Публична лекция на Н.Пр. Сюлейман Гьокче, посланик на Турция в България 31.3.2015 г. ... асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) организира в зала „Тържествена“ публична лекция на Н.Пр. Сюлейман Гьокче, посланик на Турция в България. Посланикът говори пред преподавателите и студентите за турската външна политика и турско-българските ...
Трета годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 25.3.2015 г. ... от УНСС, Института за икономика и международни отношения, Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни отношения, с медийното съдействие на списание „Международни отношения“, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р ...
Наш преподавател с научна проява и номинация в Шри Ланка 24.3.2015 г. ... екип по темата във връзка с няколко международни и национален проекта, които той ръководи. На конференция ICET 2015 бяха изнесени 21 доклада, допуснати до участие след задълбочено и  професионално рецензиране между много разработки. По време на ICET 2015 бе анонсирано ...
Трето издание на младежката кръгла маса “Балканите в XXI век – българският поглед” 19.3.2015 г. ... Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентският дипломатически клуб (СДК), със съдействието на УНСС, Българското дипломатическо дружество, Института за икономика и международни отношения и Националната асоциация за международни отношения, ...
Преподавател в университета "Салахадин" за динамиката на процесите в Сирия 17.3.2015 г. ... зала бе организирана от катедра "Международни отношения". Д-р Махмуд ал-Арабо Д-р Махмуд ал-Арабо, който е завършил нашия университет, обрисува в хронологичен ред обстановката и динамиката на процесите в Сирия, открои политическите аспекти и бъдещите ...
Ректорът представи в МААЕ магистърската програма „Ядрена сигурност“ 9.3.2015 г. ... и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и други международни организации, и гл. ас. д-р Георги Пенчев от катедра „Национална и регионална сигурност“. Кратка презентация на програмата, нейната структура и дейностите, предвидени за развитието й, направи гл. ас. д-р Пенчев ...
Четирима наши студенти са сред авторите на четвъртото издание на студентския вестник за Деня на Европа 26.2.2015 г. ... , Янислав Илиев, магистър в специалност „Международни икономически отношения“, и Преслава Цветанова, IV курс специалност „Медии и журналистика“, са сред избраните автори на „Поколение Европа“. В конкурса със свои есета участваха общо 190 студенти от български и чуждестранни ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... стажове, работещи екипи по национални и международни проекти, обединяване на научния потенциал с практиката и др.Той посочи също, че подписаният документ е логично следствие на завършилият неотдавна проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и въвеждане на актуализирани ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... стажове, работещи екипи по национални и международни проекти, обединяване на научния потенциал с практиката и др. Той посочи също, че подписаният документ е логично следствие на завършилият неотдавна проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и въвеждане на актуализирани ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... на отбраната е засилване на участието в международни проекти и използване на възможностите, които предоставят програмите на Европейския съюз, посочи д-р Тотев ...
Наш преподавател издаде книга във Виена 16.2.2015 г. ... към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, е част от екипа на катедра "Национална и регионална сигурност".  Доц. Спасов Книгата е отпечатана със съдействието на Австрийската военна академия. Тя представя ...
Публична лекция „Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства“ 3.2.2015 г. ... лекция на тема: „Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства“ изнесе пред студенти от направление „Политически науки“ проф. Митчел Белфър, преподавател в университета „Метрополитън“ в Прага (MUP). Лекторът изложи вижданията си за ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... изяви Участие в Световната конференция по предприемачество на Международния съвет по малък бизнес (ICSB World Conferencne), 12-14 юни, Дъблин, Ирландия. Проф. Тодоров изнася доклад на тема „Предприемаческа импровизация в глобална, мултикултурна среда: балансиране върху въже“, а ...
Професор от УНСС е гост-изследовател в Центъра за изследвания в областта на разоръжаването „Джеймс Мартин” 2.2.2015 г. ... „Джеймс Мартин” към Института за международни изследвания в Монтерей, Калифорния (James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), Middlebury Institute of International Studies). Проектът, по който проф. Димитров работи със свои колеги от Колумбия, Пакистан, ...
Екип на катедра "Национална и регионална сигурност" посети АЕЦ "Козлодуй" 29.1.2015 г. ... , която нашият университет подготвя с подкрепата на международни и български институции -  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), с която УНСС подписа споразумение за сътрудничество през юни 2014 г., Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, Министерството на ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" 13.12.2014 г. ... дипломи получиха бакалаврите от специалност „Международни отношения“ и магистрите от специалностите „Международни отношения: международна публична администрация“ и „Национална сигурност“. Абсолвентите Свидетели сме на вашето развитие и израстване, обърна се към абсолвентите ...
Кестен в двора на университета засадиха абсолвентите от „Европеистика“ 13.12.2014 г. ... каза на абсолвентите ръководителят на катедра „Международни отношения“ проф. д-р Георги Генов. Той уточни, че академичният феномен “класен ръководител” е резултат от разбирателство и общи виждания, а не на административен акт.  Проф. Георги Генов (вдясно) и доц. ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... и творческата креативност, увеличаване на броя на международните, националните и университетски проекти, по които работим. Това показва и програмата на годишната научна сесия, която е доказателство за сериозната и задълбочена работа на университетските изследователи. Това е и нашият принос като лидер ...
Дни на кариерата в УНСС 2014 4.12.2014 г. ... рекорден. 60 държавни институции, водещи български и международни компании, банки и други участват в него, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на Дните на кариерата в УНСС за секторите икономика, финанси, човешки ресурси, маркетинг и обслужване на клиенти. ...
УНСС и СУ подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност 1.12.2014 г. ... на най-добрите издания на учени от УНСС и СУ пред международни журита и на международни форуми и изложения, както и планиране и подготовка на съвместни издателски и просветителски кампании, посветени на значими национални събития и годишнини. Димитър Радичков, директор на ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 30.9.2015 г. ... планиране”. Колеги от катедрите “Международни икономически отношения и бизнес” и “Маркетинг и стратегическо планиране” представиха своята дейност по актуализация на учебните програми. Състоя се интересна дискусия и обмяна на опит и се очертаха нови полета за дейност, ...
Работен семинар по Проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС “Бакалавър” за прoфесионално направление “Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието” 24.11.2014 г. ... и стратегическо планиране”. Колеги от катедрите “Международни икономически отношения и бизнес” и “Маркетинг и стратегическо планиране” представиха своята дейност по актуализация на учебните програми. Състоя се интересна дискусия и обмяна на опит и се очертаха нови полета за дейност, които да ...
Преподаватели от катедрата с доклади в научно-практическата конференция с международна участие „Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие“ 20.11.2014 г. ... в България за седемгодишен период на базата на международния Индекс на логистичната ефективност, публикуван от Световната банка. Индексът ранжира 160 страни по 6 показателя, измерващи логистичната ефективност - митнически и гранични процедури, инфраструктура, международни пратки, логистична ...
Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ се дипломираха 19.11.2014 г. ... изява. Имате огромна възможност за реализация като международни специалисти, добави Манева. Евдокия Манева връчва дипломата на абсолвент Всичко в живота става с усилие. Виждам, че сте заредени с положителна енергия и тя ще ви помогне да вървите напред, посочи Венцислав Върбанов. ...
Водещ изследовател представи "Пазарната сегментация чрез качествени методи" 12.11.2014 г. ... агенция. Той разработва дизайна на много международни изследвания, като ръководи изпълнението им в Русия, Полша, Македония и Албания.  Притежава опит с разнообразни по характер проекти. Специалните му познания по психология и статистика му позволяват ефективно да комбинира високата ...
Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти 12.11.2014 г. ... програма на английски език на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ по „Международен бизнес“. Представени бяха теми, свързани с лидерството и мениджмънта в глобалната среда, международните бизнес стратегии и тактики и управлението на мултикултурни екипи ...
Седем възпитаници на УНСС в новия кабинет 14.11.2014 г. ... на труда и социалната политика. Завършил „Международни икономически отношения“. Владислав Горанов - министър на финансите. Докторант в катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... и магистри от специалност „Международни икономически отношения“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Началото на събитието бе оповестено от националния, европейския и студентския химн.  Абсолвенти и гости в аула ...
УНСС ще си сътрудничи с гръцки университети 14.10.2014 г. ... академия на науките, Германския институт по международни отношения и въпроси на сигурността, Фондацията за научни изследвания и образование към Търговската банка на Гърция и др. Проф. Статев подари на проф. Псалидопулос кристален куб с гравирана в него реплика на паметника на проф. ...
Международна конференция „Западните Балкани и Европейският съюз. Поуки от последното разширяване на ЕС и предизвикателствата пред бъдещата интеграция“ 9.10.2014 г. ... център за провеждането на значими национални и международни прояви, като авторитетна академична институция, отворена за научни дискусии, за идеи и срещи по ключови проблеми. Затова е напълно естествено да бъде гостоприемен домакин на днешния престижен форум, посочи в приветствието си ректорът проф. ...
Ежегодна информационна среща „Заедно по-информирани от днес“ 7.10.2014 г. ... и счетоводство, по управление на качеството и международни проекти, по факултативно обучение, по професионално обучение, както и Школата по чуждоезиково обучение. Институтът за следдипломна квалификация е мястото, където студентите могат да получат допълнителни знания и кариерни възможности. Доц. ...
Медали за нашите момчета и момичета от Университетските летни игри 2014 1.10.2014 г. ... първенство по футзал - София и Белградските международни игри.  Победителите Плажен тенис: смесени двойки - първо място, двойки мъже - трето място Плуване – отново рекорди за студентите от УНСС Иван Дерменджийски – два златни медала и два рекорда на ...
Да подкрепим фонда в памет на доц. д-р Борис Ланджев 17.9.2014 г. ... факултет на УНСС, бе учреден фонд към Центъра за международни правни изследвания - Center for International Legal Studies, със седалище в Залцбург, Австрия. Центърът е неправителствена организация с идеална цел, създаден през 1976 г., за разпространение в международната общност ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... в изпълнението на национални и международни проекти, посочи той и открои, че интересът към университета продължава да расте. Въпреки демографския срив и драстично намаляващия брой на завършващите средно образование, за поредна година УНСС запълни всички места по ...
Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС, с. Равда 26.8.2014 г. ... . По време на проведените осем Международни конференции са представени логистични асоциации като Холандска (NEVEM), Италианската и Руската; логистичната практика в компании като Филипс, DHL, Шенкер, Кюне и Нагел, Ойрошпед, Kaven&Orbiko, Фактива, Кока-Кола, AI ...
Безпрецедентен успех на нашите студенти по право 1.8.2014 г. ... Инна Учкунова от Сдружението за международни състезания по право. Наградата Dillard се присъжда на отбора, подготвил най-добрата писмена защита (мемориал). Мемориалът на нашия отбор бе оценен от съдийската комисия като по-добър от тези на първите 32 ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ 30.6.2014 г. ... в Европа (ОССЕ) и други международни организации, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и др. Целта на споразумението е да се установи практическата рамка за сътрудничество между страните в ...
Споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай 27.6.2014 г. ... между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай, Китай. Под документа поставиха подписи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, и проф. Ян Дзъмин, председател на Академичния съвет на Шанхайския институт. На подписването ...
Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти 19.6.2014 г. ... по управление на качеството и международни проекти към ИСК, която поздрави курсистите от името на доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация. Всеки етап от обучението е добро начало за следваща по-висока категория, а ИСК и УНСС ...
Възпитаничка на УНСС участва в международна конференция в Истанбул 9.6.2014 г. ... . д-р Пламен Ралчев от катедра "Международни отношения". По време на ...
Научна конференция анализира новите международни реалности и предизвикателства 26.5.2014 г. ... конференция на тема: "Новите международни реалности: предизвикателства пред изследването на международните отношения и външната политика" се проведе в университета. Форумът бе организиран от катедра "Международни отношения" със съдействието на  Студентската ...
Среща-разговор с Н.Пр. Джонатан Алън, извънреден и пълномощен посланик на Великобритания в България 20.5.2014 г. ... нации като фактор в международните отношения“, припомни проф. Статев. Ректорът връчи на Н.Пр. Джонатан Алън възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ (на снимката долу) ...
Подписан бе Меморандум за съвместна дейност в книгоиздаването между университета и БАН 16.5.2014 г. ... ги представят и защитават през международни журита, форуми и изложения, ще подготвят съвместни кампании, посветени на значими национални събития и годишнини. С този документ УНСС и БАН ще обединят и усилията си за усъвършенстване на издателските и полиграфичните ...
Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров 16.5.2014 г. ... чужбина, на близо 100 доклада на международни форуми.  Част от разработките му са по програми на ЕС, НАТО и МААЕ, създател е на нови материали с уникални свойства. Проф. Статев изтъкна още работата на акад. Воденичаров в международен екип, изследвал здравината ...
Трета студентска конференция на руски език 9.5.2014 г. ... лингвистика“ и катедра „Международни отношения“, с подкрепата на САИМО и Дружеството на русистите в София. Конференцията бе посветена на 135-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Русия. Мариета Георгиева, ръководител ...
Национален семинар „Медиация по интелектуална собственост“ 9.5.2014 г. ... сектор „Информация и международни връзки“ към Центъра за арбитраж и медиация към СОИС, Васил Петков, директор на дирекция "ООН и сътрудничество за развитие" в Министерството на външните работи, Георги Дамянов, директор на дирекция „Авторско ...
Публична лекция за политическата икономия и "Корейския случай" 31.3.2014 г. ... студентите от специалност „Международни икономически отношения“ изнесе д-р Хан Мин Йон, съветник в посолството на Р Корея у нас. Срещата бе организирана по инициатива на проф. д.ик.н. Бистра Боева, преподавател в катедра "МИО и бизнес" и директор на ...
Наш студент с успешно участие в WorldMUN 2014 31.3.2014 г. ... , IV курс в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ и зам.-председател на СНЦ “ЕГО ПОЛИТИКО”, участва в най-известната международна конференция тип „Модел ООН“ – WorldMUN 2014. Форумът бе организиран от Харвардския ...
Дискусия за събитията в Украйна и техните геополитически измерения и последици 26.3.2014 г. ... Георги Чанков от катедра „Международни отношения“. Стана устойчива традиция нашите студенти да проявяват чувствителност към външно- и вътрешнополитическите теми, посочи при откриването на срещата доц. д-р Симеон Асенов, научен секретар на катедра ...
Публична лекция на тема: „Образованието на жените в Саудитска Арабия: история и развитие” 27.3.2014 г. ... , Франция. Била е стипендиант на Международния институт за образование и планиране на ЮНЕСКО. Владее френски, арабски, английски, урду и бенгали. Понастоящем преподава социални науки в университета „Дар ал Хекма” в Джеда, първия частен университет за жени ...
Френският посланик в България говори пред студентите 26.3.2014 г. ... пред студенти от специалност "Международни отношения" в университета на тема "Какво е да си европеец?". Срещата бе организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО). Приветствие към госта от името на ректора на УНСС проф. д ...
Балканите в XXI век – българският поглед 21.3.2016 г. ... УНСС, Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Българското дипломатическо дружество (БДД) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО), се проведе в голямата конферентна зала на университета. В нея участваха представители на академичните ...
Младежка кръгла маса за регионалното сътудничество 19.3.2014 г. ... асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентският дипломатически клуб, със съдействието на УНСС, Българското дипломатическо дружество, Института за икономика и международни отношения и Националната асоциация за международни отношения, ...
Най-много от авторите в специалното издание за 9 май ще са наши студенти 5.3.2014 г. ... Дамянова, магистър „Международни отношения: Международна публична администрация“, Йоана Димитрова,  магистър „Право“, Петя Гергова, II курс „Икономика с чуждоезиково обучение“, Михаела Маркова, магистър „Икономика ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... ФАР, по специалността „Международни икономически отношения“; през 1999 г., по програмата „Темпус“, за ресурсно обезпечаване на  магистърска програма по „Публични финанси“ и през 2001 г. по програмата ФАР за „Публична администрация“. Сегашният ...
И финансистите получиха дипломи 17.12.2013 г. ... програма „Банки и международни финанси”, както и „Публични финанси”, „Финансов мениджмънт”, посочи той.  Доц. Стоян Александров и проф. Маргарита Александрова приветстват абсолвентите Искам да ви пожелая добро самочувствие ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика Васил Асенов и др. Третият випуск ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 17.12.2013 г. ... „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на МТСП г-н Васил Асенов. Тържествена церемония бе уважена също от посланика на Република Словакия Н.Пр. г-н Мариан Якубоци. Освен от развълнуваните от събитието абсолвенти, залата бе ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 13.12.2013 г. ... „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на МТСП г-н Асен Василев. Тържествена церемония бе уважена също от посланика на Република Словакия Н.Пр. г-н Мариан Якубоци. Освен от развълнуваните от събитието абсолвенти, залата бе изпълнена ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... - 58 университетски, 9 международни, финансирани по европейски програми, 9 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 6 проекта, финансирани от фонд „Научни изследвания“ на МОН. Отдясно наляво: заместник-ректорите на университета проф. д.ик. ...
Наша студентка с престижна именна стипендия 12.12.2013 г. ... записани много национални и международни отличия, участия в научни форуми, победи в европейски конкурси, дори успешен бизнес в университет в Ирландия. Името на момичето се свързва и с организации като ЮНЕСКО, студентската общност „Еразъм“, ...
Среща-дискусия с посланика на Мароко 12.12.2013 г. ... асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), присъстваха студенти и преподаватели. Н.Пр. Латифа Ахарбаш говори на тема „Пътят на Мароко: еволюция, а не революция”. Тя се спря на икономическата стабилност на ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... , която показа в множеството международни и национални проекти, че е център за приложение на науката на информационните системи в бизнеса и по-специално в икономиката, каза той. На честването присъства академичното ръководство на ...
Дипломираха се бакалаври и магистри от катедра „Международни отношения“ 9.12.2013 г. ... , ръководител на катедра „Международни отношения“, се обърна към бакалаврите по „Международни отношения“ и „Европеистика“ и магистрите по „Международни отношения“ със специализация „Международна публична администрация“’ и по „’Национална сигурност“ по ...
Дни на кариерата 2013 10.12.2013 г. ... и водещи български и международни компании в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти участваха в Дните на кариерата в УНСС под патронажа на ректора проф. Стати Статев. Благодарение на организаторите JobTiger, ...
Наш преподавател развива академичните отношения между УНСС и университети в Република Корея 19.11.2013 г. ... , Корейския университет за международни изследвания и Соганг, с които УНСС има договори за академично сътрудничество Виж ...
Наш преподавател развива академичните отношения между УНСС и университети в Република Корея 19.11.2013 г. ... , Корейския университет за международни изследвания и Соганг, с които УНСС има договори за академично сътрудничество. Проф. Велев предаде специален поздравителен адрес от проф. д.ик.н. Стати Статев до ректорите на трите университета, с които се потвърждава ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... сътрудничество между УНСС и Международния университет във Флорида, Маями, подписан през 2012 г. с цел насърчаване на международния академичен и научен обмен. В рамките на партньорството между двата университета, по предложение на катедра „Публична ...
Бакалаври и магистри от "Международни икономически отношения" получиха дипломи 30.10.2013 г. ... и магистри от специалността „Международни икономически отношения“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Абсолвентите в аула "Максима" Абсолвентите бяха поздравени от доц. д-р Иван Стойчев, в.и.д. ...
Първо злато за представителния ни отбор по аеробика 25.10.2013 г. ... традиционните международни студентски игри в Белград за пръв път нашият университет бе представен от отбора по аеробика в дисциплината "Мажоретни съчетания". Десетте момичета на треньорите ст. преп. Надя Цветкова и преп. Милена Игнатова вдигнаха купата на ...
Завоювахме шампионската титла по футзал в Белград 25.10.2013 г. ... на  "Белградски международни игри" 2013 г. Нашите момчета заминаха за Сърбия със самочувствието на шампион от шестото издание на турнира през 2011 г., като амбициите им отново бяха за отлично представяне. Жребият отреди в групата да се ...
Проф. д.ик.н. Венелин Цачевски дари свои книги на библиотеката 24.10.2013 г. ... студентите от специалността „Международни отношения” и на университетската библиотека. Научната, преподавателската и дипломатическата дейност на дарителя, бивш посланик на страната ни във Финландия и Естония през периода 2003 -2006 г., представиха проф. д ...
Ректорът връчи грамоти на нашите баскетболистки и тяхната треньорка 24.10.2013 г. ... , IV курс, специалност „Международни отношения“, Марина Гелова, II курс „Икономика с изучаване на английски език“, Снежана Николова, специалност „Маркетинг“ , IV курс. Вероника Джикова, която завършва бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ не ...
Наши учени участваха в международния семинар "Юридически статути и политически функции на интерпарламентарните организации" 17.10.2013 г. ... д-р Динко Динков от катедра „Международни отношения“ участваха в международния семинар на тема: "Юридически статути и политически функции на интерпарламентарните организации", организиран от Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество ...
Кризата в Сирия бе обсъдена на кръгла маса 7.10.2013 г. ... маса, организирана от катедра „Международни отношения“, дискутираха по темата ”Кризата в Сирия и отражението й върху новия международен ред”. Форумът бе открит от проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. Тя изтъкна ...
Признание за езиковата и социокултурната компетентност на наши възпитаници в Брюксел 4.10.2013 г. ... „Икономика на туризма“, „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“, които сега работят като преводачи към Европейската комисия,  направиха в Брюксел. Признание за тяхната социолингвистична и социокултурна компетентност получи доц. д-р ...
Мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри 20.9.2013 г. ... семинарни обучения, национални и международни срещи и дискусии е апробирана платформата за обучение и учебното съдържание. По този начин е хвърлен мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри, каза проф. Статев. Той отбеляза и приноса на ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... тази учебна година катедра „Международни икономически отношения и бизнес" предлага две нови магистърски програми. „Международен бизнес и мениджмънт" е съвместен проект между УНСС, университета Nottingham Trent във Великобритания и Икономическия университет в ...
Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери" 24.9.2013 г. ... Института за подготовка на служители в международни организации проведе финална конференция по проет InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери".          Участие в конференцията взеха проф. д. ик. н. Стати Статев ...
Достойно представяне на нашия университет в шестото издание на Международния модел на ООН 9.9.2013 г. ... дипломати и обсъждат съвременните международни въпроси. Така те придобиват практически знания и опит за работата на ООН като цяло, както и за начина, по който се вземат решенията на международната политическа сцена. Организатори на събитието са Програмата на ООН за ...
И вицепремиер от УНСС 27.6.2013 г. ... , ще наблюдава взаимоотношенията с международните финансови институции и ще предлага и ръководи изработването на законопроекти в икономическата и финансовата сфера.   Доц. д-р Даниела Бобева   Завършила е специалност „Политическа икономия“ в УНСС. Доктор по ...
Шести премиер, 13-и финансов и 6-и външен министър от УНСС 5.6.2013 г. ... , „Системен риск“, „Международни финанси“ и др. Кристиан Вигенин Кристиан Вигенин е шестият външен министър от УНСС. Завършил е "Международни отношения" и "Макроикономика". Беше евродепутат и заместник-председател на Групата на ...
Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери 3.6.2013 г. ... Института за подготовка на служители в международни организации и Европейския център за качество проведоха работен семинар „Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери” по проект InnoSee. Семинара откри доц. Марчо Марков – ...
Рамково споразумение между УНСС и ПЧАГ „Уилям Шекспир“ 30.5.2013 г. ... в разработването на национални и международни проекти, организиране на научни и образователни форуми, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, организиране на публични лекции чрез обмен на преподаватели. УНСС и ПЧАГ взаимно ще популяризират дейността ...
Две наши испанистки участваха в международен симпозиум, посветен на нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса 30.5.2013 г. ... студентите от специалностите ”Международни икономически отношения”, ”Международни отношения”, ”Европеистика” и „Политология” ...
Рамково споразумение с ДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов 29.5.2013 г. ... в разработването на национални и международни проекти, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти предвижда рамковото споразумение между УНСС и държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“-Свищов. В документа, подписан от ...
Научна конференция по повод 160-та годишнина на проф. Стефан Бобчев 20.5.2013 г. ... , бе организирана от катедра "Международни отношения". Този форум, както и предстоящите, посветени на делото и заслугите на основателя и първи ректор на УНСС, се осъществяват под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. На събитието ...
Тържествена церемония по награждаването на "Студент на годината на УНСС 2013" 17.5.2013 г. ... , студент в трети курс, специалност „Международни икономически отношения“. Тя впечатли журито с активната си работа в младежкия неправителствен сектор и най-вече с факта, че е най-младият брокер на ценни книжа в България, стипендиант в "космически лагер на НАСА", ...
Академична премиера на книгата "Политическият риск: анализ, оценка, управление" 16.5.2013 г. ... студенти от катедрите „Политология“ и „Международни отношения“. Монографията на д-р ...
Публична защита на първия доктор по политически науки в катедра "Международни отношения" 7.5.2013 г. ... докторат“ в катедра „Международни отношения” от нейното създаване през 1976 г. досега. Темата на дисертационния труд “Вътрешнодържавни конфликти и кризи и роля на ранното сигнализиране и превантивната дипломация” бе определена от журито и ...
Втора студентска конференция „Россия в глобальном мире“ 29.4.2013 г. ... и четвъртокурсници от специалностите „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“, „Европеистика“ и „Политология“.  В зала "Факултетна" Тематичният диапазон на докладите бе широк: от политическите  и икономическите ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... външна политика, коментира актуални международни проблеми. Той изтъкна, че между Аржентина и България съществуват дългогодишни отношения и Аржентина е първата латиноамериканска държава, с която България установява дипломатически отношения (през 1931 г.) ...
Втора студентска конференция „Россия в глобальном мире“ 26.4.2013 г. ... и четвъртокурсници от специалностите „Международни отношения“, „Международни икономически отношения“, „Европеистика“ и „Политология“.  В зала "Факултетна" Тематичният диапазон на докладите бе широк: от политическите  и икономическите ...
Женският отбор на УНСС - шампион по баскетбол 3x3 23.4.2013 г. ... с постиженията си в национални и международни състезания.“ Ректорът поздрави участниците в първенството Проф. Статев подчерта също, че академичното ръководство винаги е подкрепяло и ще продължи да подкрепя университетския спорт и тази проява е само ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... в ръководството и участието в международни и национални интердисциплинарни изследвания по въпроси на сигурността и отбраната, негови научни и научно-приложни публикации са преведени на 12 езика. Ректорът  жалонира сътрудничеството на университета с военното ...
Участие на наш преподавател в международен форум 22.4.2013 г. ... институт в Анкара и Центъра за международни стратегически изследвания в Анкара гл. ас. д-р Пламен Ралчев от катедра „Международни отношения“ участва с доклад в международен симпозиум на тема „Преосмисляне на настоящата роля и ангажименти на Турция ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и МТИТС. Среща на студенти с министър Кристиан Кръстев 28.3.2013 г. ... индустрията“ и магистратура по „Международни икономически отношения“. Министър Кръстев (вляво) и проф. д.ик.н. Христо Първанов в зала "Тържествена" Транспортният министър подложи на своеобразен тест присъстващите в залата четвъртокурсници, ...
УНСС - пълноправен член на Виртуалния институт на УНКТАД 26.3.2013 г. ... центрове в областта на международните икономически и правни въпроси и въпросите на развитието. Партниращо звено на Виртуалния институт в УНСС е факултет „Международна икономика и политика“, чиито програми обхващат международна икономика и бизнес ...
Четвърти младежки АФОН: ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ: смяна, подмяна или промяна? 30.3.2013 г. ... , публична администрация, международни отношения, медии и журналистика, право и др.); • ученици в гимназия и кандидатстуденти, с изявен интерес към обществените науки и ориентирани към изучаването им; • представители на политиката, ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и НТБГ 18.6.2014 г. ... и участие в национални и международни проекти, организиране на  научни и образователни форуми, създаване на смесени научноизследователски колективи. Ректорът на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев и Емилия Иванова, директор на НТБГ В ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... политика, коментира актуални международни проблеми. Той изтъкна, че между Аржентина и България съществуват дългогодишни отношения и Аржентина е първата латиноамериканска държава, с която България установява дипломатически отношения (през 1931 г.).  ...
Публична лекция за вежливостта, добрите маниери и правилата на общуване между хората 7.3.2013 г. ... Пазийски, експерт по международни отношения, дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото. Лекцията  в зала "Научни съвети" бе организирана от Студентската асоциация за изследване на международни ...
Балканите в ХХI век – българският поглед 28.2.2013 г. ... от УНСС, Института за икономика и международни отношения, Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни отношения, със съдействието на списание „Международни отношения“.  Участие в него взеха известни наши и чуждестранни учени ...
гл. ас. д-р Донка Никова беше избрана за доцент в катедра „Икономическа социология” към ОИФ на УНСС. 23.3.2013 г. ... и приложни проекти, международни програми, европейски и международни конгреси и конференции. Чете лекции във висши учебни институции в други европейски страни. Основни области на научни и преподавателски интереси: социална психология, психология на ...
Среща с Георги Милков 21.2.2013 г. ... работа при отразяването на международни теми и конфликти, от преживяното от Георги Милков в Афганистан, Ирак и други горещи точки на света, от неговата страст и любопитство към нови страни, нови хора и нови впечатления и от разбирането му за отговорността, ...
Проф. д.ик.н. Пламен Мишев оглави фонд „Научни изследвания“ 20.2.2013 г. ... над 130 публикации в български и международни научни списания, книги, доклади на симпозиуми, конференции и семинари, от които 53 на английски език (5 от тях в реферирани издания и издания с ИМПАКТ фактор). Проф. д.ик.н. Пламен ...
Катедра “Медии и обществени комуникации” навърши пет години 15.2.2013 г. ... и научни статии, част от които в международни реферирани издания с импакт фактор; електронно списание „Медии и обществени комуникации”, отличено от Съюза на българските журналисти в категорията „Електронен сайт” и получило златен плакет (проф. д-р Любомир Стойков); ...
Антоан Шотаров е новият председател на Студентския съвет 15.2.2013 г. ... от специалност „Международни икономически отношения“ Антоан Шотаров бе избран за председател на Студентския съвет (мандат 2013-2014 г.) на учредителната сесия на СС на 13 февруари. Антоан е завършил Природо-математическата гимназия в родния си ...
Катедра "Медии и обществени комуникации" на пет години 18.2.2013 г. ... и научни статии, част от които в международни реферирани издания с импакт фактор; електронно списание „Медии и обществени комуникации”, отличено от Съюза на българските журналисти в категорията „Електронен сайт” и получило златен плакет (проф. ...
Младежка кръгла маса обсъди проблемите на Балканите в XXI век 14.2.2013 г. ... асоциация за изследване на международните отношения (САИМО),  Българското дипломатическо дружество, Института за икономика и международни отношения и Националната асоциация за международни отношения. Участниците в кръглата маса в зала "Научни ...
Преподавател от УНСС участва в годишната среща на гражданската платформа „Абант“ в Турция 13.2.2013 г. ... от катедра „Международни отношения“ гл. ас. д-р Пламен Ралчев взе участие в 28-та среща на гражданската платформа „Абант“ в Турция. Платформата „Абант“ е инициатива на турската Фондация на журналистите и писателите и представлява свободен форум за ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... на информация за български и международни проекти и събития в страната чрез национален сайт за култура и др ...
ИСК при УНСС на финална конференция по проект ReSoLVE 14.12.2012 г. ... с Институтът за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Община Варна, а координатор по проекта е Националната агенция за професионално образование и обучение  (НАПОО).          ...
Годишната научна сесия обобщи академичната изследователска дейност 13.12.2012 г. ... . Гоев и диференцира научния продукт - 13 международни, 10 финансирани от националния фонд „Научни изследвания“, по един проект по Шеста и Седма рамкова програма, проект по Програмата за конкурентоспособност. Проф. Гоев посочи и проблемите с намалената целева субсидия за ...
Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ 14.12.2012 г. ... за подготовка на служители  в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и община Варна. „Създаваме добър консорциум от институции в различни сектори, което е ценно за постигане на реални резултати във всеки проект“, отбеляза ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... и експерти в  сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др ...
Първа среща-дискусия на клуб “Маркетинг и стратегическо планиране” 14.12.2012 г. ... студентите от УНСС, участие в национални и международни проекти и програми. Предвижда се също организиране на студентски стажове, стимулиране на студентското творчество и др. Има идея да се проведе първа олимпиада по маркетинг и планиране през април догодина, да се организират ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... , завършили с отличен успех специалност „Международни икономически отношения", получиха преносими компютри, лично дарение от председателя на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка Цветан Василев. Г-н Василев е член на Съвета на настоятелите и носител на Почетния знак на ...
Новият випуск международници с висок атестат за живота 6.12.2012 г. ... Георги Генов, ръководител на катедра „Международни отношения”, при връчването на дипломитете на бакалаврите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" и на магистрите от "Национална сигурност”. Колеги и приятели Удоволствие бе да ...
Академично слово върху (пост)модерното европейско изкуство 5.12.2012 г. ... Георги Чанков, научен секретар на катедра „Международни отношения“. Преподаватели и студенти-четвъртокурсници от специалност „Европеистика“ присъстваха на презентацията му на тема: „Как да разбираме (пост)модерното европейско изкуство“. Доц. д-р Георги ...
Ръководство за академично четене и писане за студенти 26.11.2012 г. ... на България”, организирана от катедра "Международни отношения", бе представена книгата "Учебно-методическо ръководство по академично четене и писане за студенти". Пособието за четене и писане на научен текст е разработено за целите на обучението в бакалавърските и ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" - випуск 2012 27.11.2012 г. ... на катедрата, материализирани в престижни международни публикации   Отличничката на випуска - г-ца Юлиана Григорова   Задоволство сред присъстващите гости от представянето на абсолвентите   На първия ред - част от присъстващите гости   Проф. Кисимов - ...
Форум за кадровото осигуряване на външната дейност на България открои бъдеща стратегия 26.11.2012 г. ... „Международни отношения“ е първата в България, която започва да обучава студенти по международни отношения. Нещо повече, тя поставя началото и утвърждава българска академична традиция, създава школа в изследването на международните отношения и външната ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... учебната си програма, да реализира международни контакти, които водят до международно признание, да засилва връзките с бизнеса, посочи проф. Статев. „Аз лично съм изключително горд, че от тази година ще започне изучаването на специалност „Икономика на туризма“ на ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... , поздрави завършилите специалност „Международни икономически отношения“. „Хвърчейки на крилете на успехите, получавайки всичко, което желаете, не забравяйте, че УНСС е допринесъл за вашите резултати и си спомняйте за нас“, призова абсолвентите той. ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... . специализира по въпросите на конверсията в Международния център за изследване на конверсията в Бон, Германия. От 1999 г. участва в проекта на Стокхолмския институт по проблемите на мира, участник е по програмата на Европейската научна фондация COST A25 по проблемите на незаконния трафик ...
Наша студентка с голямата награда в конкурс за есе 10.11.2012 г. ... , които се обучават в специалности като международни отношения, национална сигурност и политически науки.   Михаела Попова получава наградата си Конкурсът бе част от проект за стимулиране на изследователската дейност на студентите в областта на сигурността ...
Възможности с AIESEC за бъдещите лидери 10.11.2012 г. ... курсове по английски за всички престижни международни сертификати ...
Ректорът връчи дипломите на двама новоизбрани доценти на УНСС 25.9.2012 г. ... и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и други международни организации. Той увери ръководството на УНСС и колегите си, че и занапред ще работи за своя университет, като набеляза областите за бъдеща съвместна работа. Доц. Бисер Петков, преподавател в катедра „Икономика на търговията“, е ...
Заключителна конференция по проект “ValidAid” 14.12.2012 г. ... Литва и Португалия.  В него са включени международни университети, изследователски центрове, както и обучителни и консултантски организации.         Директорът на ИСК при УНСС - доц. д-р Марчо Марков връчи сертификати на успешно преминалите ...
УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България 20.9.2012 г. ... , Исландия, Франция, Литва и Португалия, международни университети, изследователски центрове, обучителни и консултантски организации. Партньорите от щестте страни-участнички в проекта „От Исландия почерпихме опит и идеи“, подчерта доц. д-р Елка Василева, ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... ръководни позиции в европейските или други международни институции. Винаги и навсякъде не забравяйте, че вашата Родина е България. Тук е вашият корен! И това ни най-малко не противоречи на общите европейски ценности.“ (Пълният текст на приветствието на Иван Искров) С приветствено слово ...
Зала за бойни изкуства към СК „Бонсист“ ще бъде създадена с японска подкрепа 21.9.2012 г. ... на Страната на изгряващото слънце, медалистите от международни състезания по джудо и почетни членове на японската Будо федерация проф. Такеши Накаджима и проф. Ясухико Мориуаки от  Kokushikan University, проф. Казутоши Кикауа от Университета по електронни комуникации, доц. Риужи Окада от Kinki ...
Дипломира се випуск 2012 на катедра "МИО и бизнес" 7.4.2014 г. ... бизнес“ випуск  2012 - специалностите „Международни икономически отношения”, „Управление на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, „Международна търговия и развитие” - редовна и дистанционна форма на  ...
УНСС домакин на международен форум<br>за използване на средствата от ЕС 5.6.2012 г. ... център за провеждането на значими национални и международни прояви, като авторитетна академична институция, отворена за идеи, дискусии, срещи.  Затова е напълно естествено нашият университет да бъде гостоприемен домакин на днешния авторитетен форум. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. ...
Студентска конференция обсъди състоянието и перспективите на недвижимата собственост 29.5.2012 г. ... собственост, 4 курс), Марина Георгиева (Управление на международни проекти, магистратура), Красимира Начева (Финанси, трети курс), Десислава Соколова и Алекс Петков (Икономика и бизнес, втори курс). Специалната награда на агенция Ремакс, връчена от Игор Овакимян, получи  Алекс Петков Всички ...
Публична лекция на проф. д-р Атанас Гочев на тема „Образование и управление - ефектът на бумеранга” 22.5.2012 г. ... , а проф. д-р Георги Генов, ръководител на катедрата „Международни отношения“,  постави въпроси, свързани с конкуренцията в предоставянето на образователни услуги и индивидуалния подход към студентите по време на учебния процес. С поздравителни адреси към проф. Гочев по повод неговата 60-годишнина се ...
Студентска конференция на тема „Русия в съвременния свят“ 17.5.2012 г. ... науки“ и „Икономика с чужд език“ и четвъртокурсници от „Международни отношения“, „Европеистика“, „Политология“. Техните позиции предизвикаха оживени дискусии. Тематичният диапазон на докладите обхващаше политическите отношения на Русия с ЕС, НАТО, Германия, Китай и САЩ, нейната енергийна и ресурсна политика, ...
КРС ще предоставя възможност за студентски стажове 16.5.2012 г. ... съвместни конференции, семинари, обсъждания и международни прояви. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на КРС д-р Веселин ...
В симулационна игра студенти „подписаха“ декларация за сътрудничество в Югоизточна Европа 27.4.2012 г. ... се проведе в университета. Студенти от специалностите „Международни отношения“, „Европеистика“, „Политология“ и направлението „Политически науки“ изнесоха доклади и дискутираха на тема: „Процес за сътрудничеството в Югоизточна Европа“. Във втората част на форума симулационна игра представи среща на върха на ...
Д-р Цветан Василев: Дързост и устрем за бъдещите кормчии на българската икономика 9.4.2012 г. ... за кариерно развитие на випускниците от специалността „Международни икономически отношения“, която самият Василев е завършил, за учредяването на годишната награда от 100 000 лв. за УНСС, за материалните стимули за отличниците бакалаври и магистри на специалността. „Да бъдете успешни в своята кариера и ...
Студенти аргументираха своите „за“ и „против“ разширяването на Европейския съюз 30.3.2012 г. ... организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и евродепутата от Синята коалиция/ЕНП Надежда Нейнски. Темата на дебата бе: "Разширяването на Европейския съюз: „за" и „против" и в него участваха студенти от УНСС и други университети от специалностите ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... 60-годишнината от основаването на специалност „Международни икономически отношения" (МИО). В аула „Максима" присъстваха ректорът на УНСС, заместник-ректори, декани, преподаватели, професори от сродни катедри на други университети, студенти. Не формален акт, а особено удоволствие е да поздравя ...
Публична лекция на проф. Динко Динков предизвика академична дискусия 7.4.2014 г. ... университета, да чуят преподавателя от катедра „Международни отношения", бяха дошли ректорът на УНСС проф. Стати Статев, декани и ръководители на катедри, преподаватели и студенти, колеги от други висши училища, евродепутатът Кристиан Вигенин, Димитър Главчев, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ ...
Отборът на УНСС с национален приз в най-голямото международно състезание по право, ще представя България в САЩ 22.6.2012 г. ... . Състезанието, което е симулация на процес пред Международния съд към ООН, има 53-годишна история, а участници в него са отборите на повече от 500 правни факултета от над 80 страни. В националните кръгове, организирани от „Сдружение за международни състезания по право", тази година участваха ...
КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 27.3.2012 г. ... Центърът за управление на качеството и международни проекти организира СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ краткосрочни курсове за Вътрешни одитори на СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори ...
Национална конференция „Стратегии и политики за учене през целия живот” 16.5.2012 г. ... УНСС заедно с Институтът за поготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда „Подкрепа” и община Карнобат проведоха Национална конференция на тема: „Стратегии и политики за учене през целия живот”. Конференцията е част от проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейската ...
ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери 8.12.2011 г. ... европейски страни - Института за обучение на кадри за международни организации - България; Фондацията за развитие и иновации в технологията - Тераса, Испания; Шведския TelePedagogic център на знанието AB - Никопинг, Швеция; Агенцията за развитие на Емполи Валделса - Емполи, Италия; Интелспейс, част от ...
Над 160 дипломанти изпрати катедра „МИО“ 29.11.2011 г. ... „Максима“ близо 160 бакалаври и 92 магистри от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ получиха дипломите си за висше образование. Доц. Иван Стойчев, ръководител на катедрата, уточни, че за първа година се дипломират и бакалаври на английски език. Магистри от пет специалности също взеха ...
Юридическият факултет вече с алумни клуб 8.12.2011 г. ... , а в УНСС алумни клубове са учредени от катедра „Международни икономически отношения" и Студентския съвет. Инициаторите за учредяването на алумни клуба към Юридическия факултет Стефан Радев и Силвия Димитрова. На събитието присъстваха настоящи и бивши студенти, както и ...
35 години "Международни отношения" в УНСС 8.12.2011 г. ... и 35-годишнината от създаването на специалността "Международни отношения". Събитието откри зам.-ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Пламен Мишев. Изследването обхваща периода след 1997 г., защото е преодоляна дипломатическата изолация на България, започва период на политическа стабилност и ново ...
Денят на организациите в УНСС информира студентите 29.11.2011 г. ... възможностите за стаж и обучение в чужбина, участието в международни проекти и обучения, в културния обмен и националните форуми, но и начините всеки студент да се приобщи и стане член на „своето" сдружение. Председателят на Студентския съвет Калоян Димитров представя участниците в ...
Катедра “Международни отношения” в УНСС навърши 35 години 2.3.2012 г. ... и 35-годишнината от създаването на специалността “Международни отношения”. Събитието откри зам.-ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Пламен Мишев. Изследването обхваща периода след 1997 г., защото е преодоляна дипломатическата изолация на България, започва период на политическа стабилност и ново възприятие ...
Седем научни школи и "борси" за научни идеи ще бъдат проведени по проект „Наука и бизнес” 28.3.2012 г. ... на сайта на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" ...
250 научни разработки на български учени ще бъдат публикувани в реферирани международни издания по проект „Наука и бизнес" 28.3.2012 г. ... цена, необходима за достъп до реферираните международни издания и издания с импакт фактор. В тази връзка, в рамките на проекта, 250 научни разработки на български учени ще получат финансова подкрепа за публикуване в световните информационни масиви. Изборът на разработките ще бъде на ...
Дирекция "Наука" при МОМН стартира изпълнението на проект "Наука и бизнес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 28.3.2012 г. ... на МОМН и на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" ще бъде публикувана Методология за кандидатстване и избор на младите кандидати. Резултатите от обученията ще са публични и ще бъдат оповестени най-малко 15 добри практики ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... научноизследователски проекти, като някои от тях международни. Организирани са и са проведени повече от 30 конференции, семинари и кръгли маси по икономика на отбраната и сигурността или посветени на други актуални проблеми на сигурността. Доц. д-р Димитър П. Димитров обърна внимание на добрата ...
Нова магистърска програма - „Екоикономика” в УНСС 2.3.2012 г. ... комисия и други европейски и международни организации по проблемите на екологичното природоползване ...
Най-добрият преподавател на света 2.3.2012 г. ... 2005 г. На 20 май д-р Николова получава писмо от Международния биографичен център в Кеймбридж, в което я уведомяват, че е включена в класацията ТОП 100 на преподавателите в света за 2010 г. - "Това бе невероятна изненада! Години наред работя по международни научни проекти в областта на ...
Кръгла маса Катедра "МИО и бизнес" УНСС 2.3.2012 г. ... за национално и световно стопанство - "Международни икономически отношения и бизнес" ще събере на кръгла маса водещите си кадри от бизнеса и държавната администрация, за да обсъдят проблемите и новите предизвикателства пред образованието на външнотърговците. Това съобщи проф. Бистра ...

Предстоящо

142 results found
Академично слово на доц. д-р Бойко Вълчев по повод присъждането на академичната длъжност "доцент" на тема "Публичното говорене" 18.4.2018 г. ... . д-р Бойко Вълчев е преподавател в катедра „Международни отношения“ от 15 години. Разполага с предходен опит в Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и Посолството на Р България в Кралство Белгия ...
Научна конференция на тема „Сирия – геополитически сблъсъци и сценариите за развитие“ 19.4.2018 г. ... „Международни отношения“ за поредна година организира научна конференция по проблемите на Близкия изток. Тази година акцентът е „Сирия – геополитически сблъсъци и сценариите за развитие“. Във форума ще участват преподаватели, експерти и ...
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРЕГОВОРИ, МЕДИАЦИЯ И ОРС 21.3.2018 г. ... консорциум от 36 университета за международни изследвания го обявява за "Професор на годината". В допълнение към своите редовни курсове в Мичиганския  университет проф. Сийдъл е преподавал преговори и преговорен процес в Хонг Конг, Тайланд, Южна Корея, Индия, ...
Kурс по сравнителен граждански първоинстанционен процес 16.3.2018 г. ... степен по държавно управление и международни отношения от Университета „Харвард“. Юридическото си образование е завършил в ЮФ на Университета на Вирджиния. Брайън Мърфи е включен в класациите „Кой кой е в Америка“ и „Кой кой е в ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 12.3.2018 г. ... специалностите ,,психология“, ,,международни отношения“ и ,,социология“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5. -         Владеене на чужд език; -         ...
Важно за студентите! На 06.03.2018 г. от 17.30 ч. в зала 2032А на УНСС ще се проведе презентация на една от най-големите маркетингови международни фирми в страната cQuest Research 2.3.2018 г. ... на една от най-големите маркетингови международни фирми в страната cQuest Research (http://cquest-rc.com/) пред студетите от факултет "Приложна информатика и статистика". На тази среща ще бъдат представени възможности за работа и професионално развитие на бъдещите статистици ...
Защита на дипломни работи през м. Март 2018 г. 26.2.2018 г. ... финанси" и "Банково дело и международни финанси". Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 20.03.2018 г. /вторник/         от 10.00 часа до 12.00 часа в кабинет 2046 21.03.2018 г. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 23.02.2018 г. 22.2.2018 г. ... икономически отношение (МИО) зала П035 Международни икономически отношение (МИО) с преподаване на англ. език зала П035 Администрация и управление с преподаване на англ. ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летен семестър на уч. 2017/18 г. 16.2.2018 г. ... отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са ...
КРЪГЛА МАСА | Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда 19.2.2018 г. ... и обществени комуникации“, катедра „Международни отношения“ и Българската Чийвнинг асоциация в сътрудничество с Британското посолство и Британския съвет – София Ви канят на международна кръгла маса на тема: „СБЛИЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО С НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ...
КРЪГЛА МАСА | Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда 21.2.2018 г. ... и обществени комуникации“, Катедра „Международни отношения“ и Българска Чийвнинг асоциация, в сътрудничество с Британско посолство и Британски съвет – София Ви канят на международна кръгла маса на тема: СБЛИЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО С НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ...
Кампания „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на българските студенти 11.1.2018 г. ... избереш България“ са водещи български и международни компании, които развиват успешен бизнес у нас. Повече информация за инициативата и кандидатстването вижте в официалния уебсайт, както и във Facebook и LinkedIn профилите на PwC България ...
Церемония по връчване на дипломите 23.11.2017 г. ... на дипломите на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" и "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" - ОКС "Магистър". Абсолвентите следва да се явят един-два часа преди церемонията, за да ...
Майсторски класове 21.10.2017 г. ... „Международни отношения“ към Университета за национално и световно стопанство организира Ден на майсторските класове „Светът пред нас“ на 18 ноември 2017 г. (събота). Учениците могат да избират между четири класа на различни теми: 1. Конфликт или сътрудничество. ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 13.10.2017 г. ... студенти от Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО), Русия. Целта на събитието е да предостави възможност на участниците да обменят и задълбочат своите познания в областта на международните отношения чрез дебати със свои колеги от един от най-реномираните образователни ...
Защита на дипломни работи през м. Октомври 2017 г. 20.10.2017 г. ... , "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси".  Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 23.10.2017 г. /понеделник/                  от 10.00 часа до 12.00 часа в ...
Участие в конкурса по проект "Европейски код: сигурност" 26.9.2017 г. ... КОД: СИГУРНОСТ” Центърът за европейски и международни изследвания (ЦЕМИ), съвместно с Фондация „Фридрих Еберт” - Бюро България, организира проект: „Европейски код: сигурност”   Целта на проекта е да даде възможност на участниците да анализират развитието на ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... икономика и политика” Катедра “Международни икономически отношения и бизнес”   Ви кани да вземете участие в Дванадесетата международна научна конференция на тема  "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно"    20 октомври ...
Защити на магистърски тези - МО 14.9.2017 г. ... магистърски тези на студентите от специалност "Международни отношения:международна публична администрация". Дипломантите следва да подадат по 2 молби - една в Катедрата /каб.3080/ и една в Дирекция "Магистърска степен" - отдел "Студенти" в срок до 25.09.2017 г. Самите разработки се предават в ...
Държавни изпити 27.9.2017 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика". Колегите следва да подадат молби /заявления/ в отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова в периода 02-06 октомври 2017 г. ...
Стипендии на фондация "Еврика" 7.9.2017 г. ... участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4.      Есе на тема „Моето бъдеще ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени 15.11.2017 г. ... със следните водещи национални и международни университети: -          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България; -          Alma Mater Studiorum Universita di ...
Защити на магистърски тези - спец."Международни отношения: международна публична администрация" 19.5.2017 г. ... магистърските тези на студентите от спец."Международни отношения:международна публична администрация" ще се проведат на 12 юли 2017 г. от 09.00 часа в зала 2028А. Дипломантите следва да подадат молби /с посочени теми и подписани от съответните научни ръководители/ в срок до 2 ...
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС. Общата цел на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за ...
Държавни изпити 5.5.2017 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" ще се проведат на 12.07.2017 г. от 09.00 часа, съответно в залите 3048 и 3049. Молбите за явяване на изпитите се подават при инспекторката г-жа Елена Богданова /Отдел "Студенти" - ...
Научна конференция "Европейски разногласия и световен хаос" 13.4.2017 г. ... "Международни отношения" организира научна конференция "Европейски разногласия и световен хаос" 25 май, 9.00 ч., голяма конферентна зала Конференцията се организира в памет на доц. д-р Бойко Младенов. ПОКАНА ЗАЯВКА ЗА ...
Студентска кръгла маса на тема "Международните отношения в контекста на повишаващите се рискове и заплахи за сигурността" 6.4.2017 г. ... Катедра „Международни отношения“   и     Институтът за политика и устойчиво развитие 21  организират  студентска кръгла маса на тема  "Международните отношения в контекста на повишаващите се рискове ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 9.3.2017 г. ... ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" И "ЕВРОПЕИСТИКА" - ОКС ...
Инициатива "Генератор на идеи" 27.2.2017 г. ... стопански/икономически дисциплини, международни отношения, международна икономика и политика, журналистика и масова комуникация, технически науки. С настоящото следва да бъдат запознати талантливи, активни и заинтересовани студенти, които са в състояние да разработят и ...
ИНИЦИАТИВА "ГЕНЕРАТОР НА ИДЕИ" 27.2.2017 г. ... стопански/икономически дисциплини, международни отношения, международна икономика и политика, журналистика и масова комуникация, технически науки. С настоящото следва да бъдат запознати талантливи, активни и заинтересовани студенти, които са в състояние да разработят и ...
Конкурс на Министерството на икономиката за тримесечна практика на студенти 27.2.2017 г. ... стопански/икономически дисциплини, международни отношения, международна икономика и политика, журналистика и масова комуникация, технически науки. За провеждане на практиката могат да кандидатстват студенти, отговарящи на следните изисквания: Да са ІІІ или по-горен курс на ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летен семестър на уч. 2017/18 г. 13.2.2018 г. ... или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са ...
Защити на магистърски тези 13.2.2017 г. ... на магистърски тези на студентите от спец."Международни отношения: международна публична администрация". Дипломантите следва да подадат по 2 /две/ молби - една в Катедрата /стая 3080/ и една в Дирекция "Магистърска степен" в срок до 24-ти февруари. В молбата се посочва заглавието ...
НОВОТО СЧЕТОВОДНО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2017 г. 7.1.2017 г. ... на дирекция "Европейски регламенти и международни договори", НОИ. 10.30 - 11.00 Кафе пауза 11.00 - 12.30Актуални проблеми на социално, здравно осигуряване и подаване на данни от осигурители и самоосигуряващи се лица.Лектор: Мария Касърова - директор на дирекция "Европейски ...
Картинна изложба на доц. д-р Георги Чанков 13.12.2016 г. ... създаване на катедра и специалност „Международни отношения" във фоайето на университета пред аула „Максима“ да бъде представена картинна изложба на доц. д-р Георги Чанков. Двудневната изложба ще бъде открита на 15 декември в 10,00 ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" и "Европеистика" 6.12.2016 г. ... на бакалаврите от специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“ и на магистрите от специалностите „Международни отношения: международна публична администрация“ и „Национална сигурност“. Забележка: Необходимо е абсолвентите ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 21.11.2016 г. ... от завършени университетски, национални и международни научни проекти в периода 2015-2016 г ...
Церемония по връчване на дипломите 31.10.2016 г. ... НА СТУДЕНТИТЕ-БАКАЛАВРИ ОТ СПЕЦ. "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" И "ЕВРОПЕИСТИКА" И НА МАГИСТРИТЕ ОТ СПЕЦ."МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" И "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ". АБСОЛВЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В 14.00 ЧАСА ПРИ СЪОТВЕТНИТЕ ИНСПЕКТОРИ В ОТДЕЛ ...
Защита на дипломни работи 25.10.2016 г. ... , "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси" ...
ОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В УНСС 7.7.2017 г. ... или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са ...
Тържествено заседание по случай 40 години от създаването на катедра и специалност "Международни отношения" 17.10.2016 г. ... „Международни отношения“ Ви кани на тържествено заседание по случай 40 години катедра и специалност „Международни отношения“, което ще се проведе на 18 ноември в аула „Максима“ от 16,00 ч ...
Публична лекция на д-р Махмуд ал-Арабо, специалист по проблемите на Близкия Изток 30.9.2016 г. ... човешки права, гражданско общество и международни организации ...
Защити на магистърски тези на студентите от спец. "Национална сигурност" 26.9.2016 г. ... да подадат по две молби /една в Катедра "Международни отношения" -  стая 3080, Нов корпус, УНСС, и една в Дирекциа "Магистърска степен"/ в срок до 3-ти октомври 2016 г. Краен срок за предаване на разработките /един хартиен екземпляр и един на електронен носител - диск/ - 12-ти ...
Защити на магистърски тези 20.9.2016 г. ... магистърските тези на студентите от спец. "Международни отношения:международна публична администрация". Моля дипломантите да подадат по две молби/заявления/- една в Катедрата /стая 3080/ и една в Дирекция "Магистърска степен" в срок до 30.09.2016 г. Готовите разработки ...
Държавни изпити 12.10.2016 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ...
Факултативни дисциплини за III-ти курс - Международни отношения 19.9.2016 г. ... студентите от специалност "Международни отношения", III-ти курс, да подадат молби в Катедрата /стая 3080/ за изучаване на ЕДНА от следните факултативни дисциплини: - "Международни финанси" - III-ти курс,  VI сем., хорариум 30/30 - "Международно частно право" - IV-ти ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... икономика и политика” Катедра “Международни икономически отношения и бизнес” Ви кани да вземете участие в Тринадесетата международна научна конференция на тема "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ДЕВЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО"  7 октомври, 2016 г., 10,00 ч., голяма ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... науки" Поднаправление "Международни отношения" 15 Поднаправление "Политология" 20 15 Направление "Социология, антропология и науки за културата" Поднаправление "Социология/икономика и общество" 25 5 Направление ...
Защита на дипломни работи 20.6.2016 г. ... , "Публични финанси" и "Банково дело и международни финанси".  Рецензиите ще се раздават на дипломантите по следния график: 22.06.2016 г. /сряда/                  от 10.00 часа до 12.00 часа в кабинет ...
Международна конференция на тема "Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда - изграждане на мостове" 3.6.2016 г. ... , Лондон, Великобритания, бивш президент на Международния съвет за малък бизнес (ICSB) проф. Марк Каулинг, директор „Изследвания“, Брайтънско бизнес училище, Брайтънски университет, Англия, един от най-цитираните изследователи. проф. Родриго Варела, директор на Център за развитие на ...
Седма международна конференция "Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда - изграждане на мостове", 8 - 10 юни 2016 г., гр. Поморие 31.5.2016 г. ... , Лондон, Великобритания, бивш президент на Международния съвет за малък бизнес (ICSB) проф. Марк Каулинг, директор „Изследвания“, Брайтънско бизнес училище, Брайтънски университет, Англия, един от най-цитираните изследователи. проф. Родриго Варела, директор на Център за развитие на ...
Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност" 19.5.2016 г. ... следва да подадат по две молби - една в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и една в Дирекция "Магистърска степен" най-късно до 20.06.2016 г. Необходим елемент на молбите е подписът на съответния научен ръководител. Разработките се предават в срок до 28.06.2016 г. в Катедрата /в ...
Защити на магистърски тези 14.5.2016 г. ... на магистърските тези на студентите от спец."Международни отношения: международна публична администрация" ще се проведат на 08.07.2016 г. от 09.00 часа в зала 3074. Дипломантите следва да подадат по две молби - една в Катедрата и една в Дирекция "Магистърска степен" в срок до 20.06.2016 г ...
Държавни изпити 13.5.2016 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 08.07.2016 г. от 09.00 часа  в залите 3074 и 3075. Студентите следва да подадат молби за явяване на изпитите в Дирекция "Бакалавърска степен" при г-жа Елена Богданова в срок до 6-ти юли ...
Икономиката на Европа след 2018 година 5.5.2016 г. ... макрофинанси и макроикономика. Има делови контакти с международни финансови структури Ротшилд, Рокфелер и др. Икономически консултант на много правителства. Президент на държавния фонд за развитие на Северо-Запада на Русия.   Организатори: Софийска търговско-промишлена камара и УНСС ...
Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика" 20.4.2016 г. ... години катедра и специалност "Международни отношения"   ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема "БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА"  27 май, 9.30 часа, голяма конферентна зала  Отбелязвайки ...
Публична лекция на министъра на външните работи Даниел Митов 2.3.2016 г. ... ГОДИНИ КАТЕДРА И СПЕЦИАЛНОСТ „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“ В УНСС Катедра „Международни отношения“организираПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯнаминистъра на външните работи на Република БългарияДАНИЕЛ МИТОВпо актуални въпроси на външната политика 9 март, 12.30 ч., голяма конферентна ...
Пета международна конференция на тема: „Лидерство чрез партньорство“ PILC 2016 4.2.2016 г. ... и индустрията. Ще бъдат разгледани теми, свързани с международни отношения, предприемачество, медии и женско предприемачество, но през призмата на партньорството. За повече информация: http://www.par-conference.com/en/index ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 28.3.2018 г. ... , финанси и контрол Съдебно-счетоводни експертизи Международни счетоводни стандарти Управление на човешките ресурси Педагогика - придобиване на учителска правоспособност Предучилищна педагогика Начална училищна педагогика Психология Образователен мениджмънт Краткосрочни курсове за учителска ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Международни отношения" и "Европеистика" и на магистрите от "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" 10.12.2015 г. ... дипломите на студентите бакалаври от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" и на магистрите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност".   Моля, абсолвентите да се явят в периода 16.00 - 16.30 часа в дирекция ...
Церемония по удостояването на проф. Ханс Анкум с титлата "Доктор хонорис кауза на УНСС" 24.11.2015 г. ... изкуствата и науките, носител на холандски държавни и международни награди, основен организатор на ежегодните сесии на Дружеството за история на правата на античността, Фернан де Вишер, в продължение на няколко десетилетия. Той е сред най-изтъкнатите световни специалисти в областта на римското право и ...
Официална церемония по връчване на дипломите 11.12.2015 г. ... дипломите на студентите бакалаври от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" и на магистрите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност".   Моля абсолвентите да се явят по възможност в периода 10-ти - 15-ти ...
Годишна научна сесия 12.11.2015 г. ... резултатите от завършени университетски, национални и международни научноизследователски проекти на УНСС в периода 2014-2015 г ...
Кръгла маса 10.11.2015 г. ... "Международни отношения" в сътрудничеството със САИМО организирпа Кръгла маса на тема: "Кризата в Сирия: пренареждане на глобалната матрица и мястото на България и ...
<b>Ежегодни награди на Фондация "ЕВРИКА" за изявени студенти</b> 8.10.2015 г. ... , удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и ...
Конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES) 30.9.2015 г. ... Най-добрите разработки ще бъдат наградени с участия в международни обучения и инициативи, както и с различни парични и предметни награди. Повече информация за конкурса и формата за кандидатстване може да намерите на адрес:  http://innofair.cys.bg/yes/registration/ Краен срок за участие: 30 октомври ...
Защити на магистърски тези - МО 17.9.2015 г. ... на магистърски тези на студентите от спец."Международни отношения: международна публична администрация" ще се проведат на 19-ти октомври 2015 г. от 09.00 часа в зала 2028А.  Моля дипломантите да предадат молби в Катедрата в срок до 30 септември /с посочена тема и подпис на научния ...
iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса" 7.9.2015 г. ... УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации Ви канят да вземете участие в международната конференция на тема "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса". Конференцията е заключителната част на проект, ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 3.9.2015 г. ... УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации Ви канят да вземете участие в международната конференция на тема: „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“. Конференцията е заключителната ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 8.9.2015 г. ... участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, ...
Бъди следващият носител на отличието „Джон Атанасов“ 11.6.2015 г. ... ученици и техните преподаватели в националните и международните състезания по информатика и информационни технологии също ще бъдат отличени с грамоти „Джон Атанасов“. За първи път тази година ще бъдат връчени и грамоти „Първи стъпки в компютърните науки“, насочени към ученици и студенти във ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... между УНСС, катедра „Регионално развитие“, и международни висши училища, институции, както и публични организации в България. Да се създадат подходящи условия и възможности за усъвършенстването на академичния и експертния потенциал, като се представят иновативни подходи в преподавателската и ...
Публична лекция на проф. Джоел Улоф от университета в Синсинати, САЩ 13.5.2015 г. ... „Международни отношения“ организира публична лекция на проф. Джоел Улоф специалист в областта на сравнителните политически изследвания и политическата теория 18 май, 17,30 ч., малка конферентна зала Темата на лекцията е свързана с ефекта на потребителския дълг върху демокрацията и ...
Достигнете ново професионално ниво с МВА 28.4.2015 г. ... за лична среща с представители на водещи международни бизнес училища, които ще представят своите най-добри МВА програми! Събитието е отворено, но със задължителна регистрация. По време на събитието: *  Най-добрите международни бизнес университети на едно място *  ...
Национална конференция "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 22.4.2015 г. ... УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Областната администрация - Перник и Регионалният инспекторат по образованието - Благоевград Ви канят да участвате в националната конференция на тема: “Местни планове за превенция и ...
Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица" 28.5.2015 г. ... УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград организират Национална конференция на тема "Местни планове за превенция и ограничаване ...
Студентска научна конференция "Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното "завръщане в бъдещето" 23.4.2015 г. ... втора поредна година САИМО и катедра „Международни отношения“, с подкрепата на Студентския съвет, организират национална студентска научна конференция, на която студенти, магистри и докторанти от утвърдени български университети имат възможността да представят свои изследвания и ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСОВЕТЕ ПО: 26.3.2015 г. ... предлага и практически решения в тази област. Международни счетоводни стандарти - от 9.05.2015 г. до 31.05.2015 г. Курсът представя решаването напрактически проблеми при прилагането на МСС.          За повече информация и записване: г-жа Полина Никифорова - тел. ...
Трета годишна конференция на тема: "Балканите в XXI век - българският поглед" 24.3.2015 г. ... , организирана от УНСС, Института за икономика и международни отношения, Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни отношения Тази година дискусията ще бъде фокусирана върху "УКРАЙНА И НОВИТЕ РЕГИОНАЛНИ РАЗЛОМИ" 25 март, 9.30 ч., голяма конферентна ...
Публична лекция и дискусия "Логистиката на бъдещето" 18.3.2015 г. ... и логистика във Великобритания, както и на други международни професионални и неправителствени организации ...
Конкурс за студенти от специалности в областта на политическите науки 9.3.2015 г. ... за европейски и международни изследвания (ЦЕМИ), съвместно с фондация „Фридрих Еберт” - Бюро  България, организира проект: „Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа: Можем ли сами? Къде е ЕС?”. Целта на проекта е да се даде възможност на участниците – 20 младежи с интерес в ...
Публична лекция на тема: "Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства" 30.1.2015 г. ... лекция на тема: „Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства“ гост-лектор проф. Митчел Белфър  3 февруари, 14.00 ч., малка конферентна зала   Проф. Митчел Белфър ще говори за проблемите на малките държави в международните отношения от ...
ЦЕНТЪР ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 20.8.2015 г. ... на измами КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ Международни счетоводни стандарти ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ Г-жа Полина Никифорова (организатор учебна дейност) - тел. 02/862 7713; 0888000237; е-mai;: P.Nikiforova@ips.bg; каб.105 Документи за кандидатстване можете да намерите ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от "Международни отношения", "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" 9.12.2014 г. ... на дипломите на бакалаврите от специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“ и на магистрите от специалностите „Международни отношения: международна публична администрация“ и „Национална сигурност“. Начален час: 17.00 ч. за абсолвентите от специалност „Международни отношения“, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Европеистика" 11.12.2014 г. ... на дипломите на бакалаврите от специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“ и на магистрите от специалностите „Международни отношения: международна публична администрация“ и „Национална сигурност“. Начален час: 10,30 ч. за абсолвентите от специалност „Европеистика“ (Необходимо ...
Годишна научна сесия 3.12.2014 г. ... от завършени университетски, национални и международни научноизследователски проекти на УНСС през периода 2013-2014 г ...
ПРОДЪЛЖАВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. !!!! 10.11.2014 г. ... ЕКСПЕРТИЗИ КРАТКОСРОЧЕН КУРС  - МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "МИО" 28.10.2014 г. ... на бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" ще се състои на 28 октомври (вторник) от 16,00 ч. в аула "Максима" ...
Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени 11.11.2014 г. ... на УНСС в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети: -          Университет на гр. Болоня, Италия; -          Полтавски университет по икономика и търговия, ...
Лекция на проф. Робърт Хисрич на тема: "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 1.10.2014 г. ... професор, консултант и спикър в различни международни форуми. Автор е на голям брой публикации, а книгите му по предприемачество и маркетинг са сред най-продаваните в света. Книгата „Предприемачество: стартиране, развитие, и управление на ново предприятие“ има девет издания и е преведена ...
Ежегодна информационна среща "Заедно по-информирани от днес" 30.9.2014 г. ... професионални квалификации;  - международни сертификати;  - общоезикови и специализирани курсове;  - стажантски програми;  - професионална кариерна консултация;  Гост-лектори:  - доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за ...
Лекция-среща на тема "Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" 25.9.2014 г. ... професор, консултант и спикър на различни международни форуми. Автор е на голям брой публикации, а книгите му по предприемачество и маркетинг са сред най-продаваните в света. Книгата "Предприемачество: стартиране, развитие, и управление на ново предприятие" има девет издания и е ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... мениджмънт и лидерство Международни икономически отношения и външноикономическа дейност Право Медиация Публична и местна администрация Външна търговия и международно право Международна икономически отношения и митническа политика Маркетинг, реклама и ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 5.9.2014 г. ... и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други; 4.      Есе на тема ...
Среща с делегация на Института за международни изследвания в Шанхай 25.6.2014 г. ... с делегация на Института за международни изследвания в Шанхай. Специалният представител на президента на института проф. ЯН  ДЗЪМИН ще изнесе лекция, посветена на актуални проблеми и перспективи на външната политика на Китайската народна република. След ...
Международна конференция за млади лидери „СОФИМОН“. 27.5.2014 г. ... знания в сферата на международните отношения и дипломацията и дава възможност за развитие в областта. В симулации на ООН взимат участие специално селектирани отлични студенти и млади професионалисти, университетски центрове, обществени институции от ...
Научна конференция на тема: "Новите международни реалности: предизвикателства пред изследването на международните отношения и външната политика" 16.5.2014 г. ... "Международни отношения", в сътрудничество със Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), организира научна конференция на тема: "Новите международни реалности: предизвикателства пред изследването на ...
Дискусия на тема: "Събитията в Украйна и техните геополитически измерения и последици" 24.3.2014 г. ... Георги Чанков, катедра "Международни отношения" 26 март (сряда), 10,30 ч., голяма конферентна ...
Втора конференция "Балканите в XXI век - българският поглед" 17.3.2014 г. ... , Институтът за икономика и международни отношения, Българското дипломатическо дружество, Националната асоциация за международни отношения организират втора ежегодна конференция „БАЛКАНИТЕ В XXI ВЕК – БЪЛГАРСКИЯТ ПОГЛЕД“ на тема: „БЪЛГАРИЯ И ...
Национален конкурс за студентско есе 27.2.2014 г. ... съответно 200 лв. и 100 лв. Международни студентски карти ISIC и USB памет ще получат авторите на десетте най-добри творби. Сред наградите са и 80 книги и други предметни награди. Всички автори ще получат сертификат за участие. Най-добрите есета ще бъдат ...
Финал на националните кръгове на международното състезание по право Jessup 18.2.2014 г. ... организира от Сдружението за международни състезания по право. Домакин е Върховният касационен съд, а основен спонсор - фондация „Америка за България“. В националната фаза на световното състезание по международно публично право отбори от най-престижните ...
Университетска годишна научна сесия 11.12.2013 г. ... университетски, национални и международни научни проекти на УНСС в периода 2012-2013 г ...
Връчване на дипломите на студентите от специалностите „Международни отношения“, „Европеистика“ /ОКС „Бакалавър“/ и „Международни отношения: международна публична администрация“, „Национална сигурност“ /ОКС „Магистър“/, дипломирали се през юли месец 25.11.2013 г. ... студентите от специалностите „Международни отношения“,  „Европеистика“  /ОКС „Бакалавър“/ и „Международни отношения: международна публична администрация“, „Национална сигурност“  /ОКС „Магистър“/,  дипломирали се през юли месец. Моля ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 21.11.2013 г. ... провеждат авторитетни международни научни прояви под формата на конференции, семинари и работни срещи, с участието на изтъкнати международни учени и преподаватели в тази област. На тази база конференцията си поставя следните задачи: Дефиниране ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии и статистиката в икономиката и образованието" 21.11.2013 г. ... провеждат авторитетни международни научни прояви под формата на конференции, семинари и работни срещи, с участието на изтъкнати международни учени и преподаватели в тази област. На тази база конференцията си поставя следните задачи: Дефиниране ...
Конкурс по проект „България в Европейската външна политика и политика за сигурност след 2014 г. - нови инструменти, повече възможности?” 1.10.2013 г. ... за европейски и международни изследвания (ЦЕМИ), съвместно с Фондация „Фридрих Еберт”, бюро България, организира проект: „България в Европейската външна политика и политика за сигурност след 2014 г. - нови инструменти, повече възможности?” Проектът ...
УНСС ще представи резултатите от проект на семинара ”Юридически статути и политически функции на интерпарламентарните организации“ 30.9.2013 г. ... на партньорски регионални и международни организации, експерти в областта на  международното право и международните отношения. Ще бъдат обсъдени процесът на институционализиране на парламентарното измерение на ПСЮИЕ и съвместно изявление на ...
Кръгла маса на тема "Кризата в Сирия и отражението й върху новия международен ред" 27.9.2013 г. ... "Международни отношения"  организира кръгла маса на тема: ”Кризата в Сирия и отражението й върху новия международен ред”   Място:              УНСС, голяма ...
Стипендии на фондация "Еврика" 17.9.2013 г. ... и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други документи за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и т.н.; 4.      Есе на ...
Международна конференция на тема: "Обучение на мениджъри на изследователски клъстери" 20.9.2013 г. ... за подготовка на служители в международни организации организират международна конференция на тема:  “Обучение на мениджъри на изследователски клъстери“  Конференцията е заключителната част на проект за развитие на иновации, осъществяван с ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 2.10.2013 г. ... и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... , асистент в катедра „Международни отношения”, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС Политическа икономия на световната енергетика Невена Бянова, асистент в катедра „Икономическа теория и МИО“, Стопански факултет, ВТУ „Св.Св. Кирил и ...
Юбилейна научна конференция "Проф. Стефан Бобчев - учен, дипломат, държавник" 9.5.2013 г. ... на проф. Стефан Бобчев, е катедра "Международни отношения". Проявите, посветени на делото и заслугите на патрона на УНСС, се осъществяват под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Конференцията е насочена към осмисляне на историческия опит във ...
Катедра „Икономика на туризма“ ще представи съвместна магистърска програма с френски университет 23.4.2013 г. ... „Интелектуална собственост“, „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“ ...
Центърът по финанси и счетоводство организира курсове 15.4.2013 г. ... Международни счетоводни стандарти Краен срок за записване 22 май 2013 г. За справки:  тел. 862-77-13 или 0888 000 237 Полина ...
Презентация на програмата "Български младежки делегат в ООН" и възможностите за участие в инициативи на младежката секция към Дружеството за ООН 9.4.2013 г. ... . Програмата популяризира успешни международни политики за младежта и тяхното прилагане в България. В края на своя мандат са Асен Димитров, Гергана Томова, Боряна Зарева и Илияна Лазарова, които през изминалите месеци заедно със своя екип усърдно работиха върху намирането ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 9.4.2013 г. ... . центърът за управление на качеството и международни проекти организира краткосрочeн курс за Вътрешни одитори на СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Intertek" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена ...
Лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 8.3.2013 г. ... на търговията, Националната дирекция за международни икономически преговори, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи. Посланикът на Аржентина Гийермо Салвадор Асрак демонстрира активен интерес както към икономическото сътрудничество между България и ...
Вежливостта, добрите маниери и правилата на общуване 28.2.2013 г. ... асоциация за изследване на международни отношения (САИМО) организира на 7 март (четвъртък) от 13.00 часа в зала ‘‘Научни съвети‘‘ среща-дискусия ‘‘За вежливостта, добрите маниери и правилата на общуване между хората‘‘ гост-лектор Анатолий ...
Младежка кръгла маса на тема: "Балканите в в XXI век – българският поглед" 13.2.2013 г. ... асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентският дипломатически клуб със съдействието на УНСС, Българското дипломатическо дружество, Института за икономика и международни отношения и Националната асоциация за международни ...
Седми студентски семинар „Междукултурни умения за правене на бизнес” 11.2.2013 г. ... на международен бизнес, правилата на международния бизнес етикет и протокол, както и върху уменията за провеждане на международни преговори. Избраните за участие студенти ще имат възможността да се срещнат и с представители на водещи компании и организации в България, които ...
Дипломиране на випускници от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... в  сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и ...
Годишна научна сесия на УНСС 5.12.2012 г. ... завършени университетски, национални и международни научни проекти на УНСС в периода 2011-2012 г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" и на магистрите от "Национална сигурност" 27.11.2012 г. ... на студентите от специалностите „Международни отношения“,  „Европеистика“  (ОКС „бакалавър“) и „Национална сигурност“ (ОКС „магистър“),  дипломирали се през юли т.г. Моля, абсолвентите да се явят за подписи в Дипломната книга най-късно до 17.00 ч. на 5 ...
Представяне на книгата "Учебно-методическо ръководство по академично четене и писане за студенти" 16.11.2012 г. ... от преподавателски екип на катедра „Международни отношения” – гл. ас. д-р Мария Бакалова, гл. ас. д-р Бойко Вълчев и гл. ас. д-р Пламен Ралчев.  Учебното пособие, което ще бъде полезно и за студенти от други професионални направления и специалности в УНСС, е резултат ...
Научна конференция на катедра "Международни отношения" на тема: "Кадровото осигуряване на външната дейност на България" 16.11.2012 г. ... „Международни отношения” организира на 23 и 24 ноември научна конференция на тема „Кадровото осигуряване на външната дейност на България” Целта на форума е да оцени и преосмисли 36-годишния опит на катедрата в подготовката на външнополитически кадри и да оформи ...
Курсове в Центъра по финанси и счетоводство 30.10.2012 г. ... мениджмънт" и курса по "Международни счетоводни стандарти". За информация и записване: г-жа Полина Никифорова, тел.:02/8627713, 0888 000 ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 13.9.2012 г. ... участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и ...
Заключителна конференция по проект “ValidAid” 19.9.2012 г. ... и Португалия.  В него са включени международни университети, изследователски центрове, както и обучителни и консултантски организации. Проектът “ValidAid” се изпълнява в рамките на програма “Учене през целия живот”, финансирана от ЕС. Неговата цел е да се разработят ...
Конкурси за професори, доценти и главни асистенти 3.8.2012 г. ... парично обръщение, кредит и застраховка (международни финанси)“ – един, 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)“ – един, 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "МИО и бизнес" 3.7.2012 г. ... випуск  2012 - специалностите „Международни икономически отношения”, „Управление на международни проекти”, „Международен бизнес”, „Международни финанси”, „Международна търговия и развитие” - редовна и дистанционна форма на  обучение. Дипломантите следва да се явят ...
Курсове по „МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ” и „СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ” 15.5.2012 г. ... със записването за курс „МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ”, който ще започне на 2 юни 2012 г. и специализация „СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ”, който ще стартира на 11 юни 2012 г ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 28.5.2012 г. ... . центърът за управление на качеството и международни проекти организира краткосрочeн курс за Вътрешни одитори на СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори ...
Симулация и научна конференция по балканските въпроси, организирана от студенти 24.4.2012 г. ... на УНСС студенти от специалностите "Международни отношения”, "Европеистика”, "Политология” и направлението "Политически науки” организират научна конференция на тема: „Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа – среща на върха”. В първата част на ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието, младежта и науката) с водеща организация – УНСС. Общата цел на проекта е подготовка на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват ...
Дискусия с участието на евродепутата Надежда Нейнски на тема: „Разширяването на ЕС: "за" и "против” 23.3.2012 г. ... асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и евродепутатът от Синята коалиция/ЕНП Надежда Нейнски, организират дискусия на тема: "Разширяването на Европейския съюз: „за" и „против". Събитието ще се състои на 30 март от 12.00 ч. в ...
Конкурс по проект „Арабската пролет: надежда за промяна и предизвикателства пред европейската външна политика и политика за сигурност ” 23.3.2012 г. ... за европейски и международни изследвания (ЦЕМИ), съвместно с Фондация „Фридрих Еберт" и с Кристиан Вигенин - евродепутат и председател на делегацията на ЕП в Съвместната парламентарна асамблея за връзки между ЕС и страните от Източното измерение EURONEST, ...
Конкурс за участие в проект “Homo Politicus - арена за политически битки” 15.3.2012 г. ... , "Политология", "Международни отношения", "Европеистика", "Право", "Журналистика", "Връзки с обществеността" и други хуманитарни и социални специалности; - Студенти, които не са последен курс на обучение; - ...
Годишна научна сесия на УНСС 8.12.2011 г. ... университетски, национални и международни научни проекти на УНСС в периода 2010-2011 г ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене