Обновено: вторник, 02 декември 2014 10:41

График за конкурсните изпити

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

 

Катедра


Специалност (тематично направление)


Дата


Час


Зала

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

Професионално направление 2.2. История и археология

 

Политическа икономия

История на България (Стопанска история)

04.02.2015г.

09:30ч.

3042

 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

Икономическа социология

Социология (Социален капитал и виртуални бизнес мрежи), (Бизнес елитът в началото на прехода у нас (мрежови анализ), (Социология на българския преход), (Трафик на деца: социални механизми и политики за противодействие), (Социални ефекти на дълговата криза в страни от Европейския съюз), (Трансформации на институцията на семейството в България), (Новите имигрантски общности в България), (Трудовата активност на персонала/личностни измерения и мотивация), (Социални и икономически ефекти от реституцията в България), (Социални оценки в индустриалната политика)

04.02.2015г.

10:00ч.

2103

 

Професионално направление 3.3. Политически науки

 

Политология

Политология

04.02.2015г.

10:00ч.

4038

Международни отношения

Политология (Международни отношения и външна политика)

03.02.2015г.

09:30ч.

1031

 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 

Медии и обществени комуникации

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

02.02.2015г.

10:00ч.

2028А

 

Професионално направление 3.6.  Право

 

Частноправни науки

Гражданско и семейно право

04.02.2015г.

09:00ч.

ИСК* 205

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

02.02.2015г.

09:00ч.

ИСК* 307

Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

02.02.2015г.

09:00ч.

ИСК* 214

 

Професионално направление  3.7. Администрация и управление

 

Управление

Социално управление (Управление на промените)

03.02.2015г.

13:30ч.

2032А

Управление

Социално управление (Антикризисно управление)

03.02.2015г.

13:30ч.

2032А

Управление

Социално управление (Управление на проекти)

04.02.2015г.

09:00ч.

2028А

Управление

Социално управление (Моделиране и прогнозиране в управлението)

03.02.2015г.

13:30ч.

2032А

Управление

Социално управление (Управление на комуникациите)

03.02.2015г.

13:30ч.

2032А

 

Професионално направление 3.8. Икономика

 

Икономикс

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

02.02.2015г.

08:30ч.

4013

Регионално развитие

Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)

03.02.2015г.

10:00ч.

4013

Публична администрация

Организация и управление извън сферата на материалното производство

02.02.2015г.

09:00ч.

ИСК* 205

 

Творчески индустрии и интелектуална собственост

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в печатните медии и произведения)

03.02.2015г.

10:00ч.

Институт по интелектуална собственост и лидерство

 

Творчески индустрии и интелектуална собственост

 

Икономика и управление (Бизнес идентификатори на фирмата)

03.02.2015г.

10:00ч.

Институт по интелектуална собственост и лидерство

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Банково дело), (Публични финанси), (Парична  теория и парична политика), (Международни финанси), (Теория на застраховането), (Фондови пазари)

04.02.2015г.

09:00ч.

2032А

Статистика и иконометрия

Статистика и демография

03.02.2015г.

09:00ч.

2064

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор), (Счетоводна отчетност във финансовия сектор), (Анализ на стопанската дейност)

04.02.2015г.

09:00ч.

1039

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

04.02.2015г.

09:00ч.

1031

Информационни технологии и комуникации

Приложение на изчислителната техника в икономиката

04.02.2015г.

09:00ч.

2066

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Теория на МИО)

03.02.2015г.

08:30ч.

3028

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен бизнес)

03.02.2015г.

08:30ч.

3028

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен мениджмънт)

03.02.2015г.

08:30ч.

3028

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Управление на международни проекти)

03.02.2015г.

08:30ч.

3028

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни финанси)

03.02.2015г.

08:30ч.

3028

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция)

03.02.2015г.

08:30ч.

3028

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни пазари и цени)

03.02.2015г.

08:30ч.

3028

Международни отношения

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция и международни отношения)

02.02.2015г.

09:30ч.

1031

Човешки ресурси и социална защита

Икономика и организация на труда

04.02.2015г.

09:00ч.

2055

Маркетинг и стратегическо планиране

Маркетинг

04.02.2015г.

10:00ч.

3014

Маркетинг и стратегическо планиране

Планиране

04.02.2015г.

10:00ч.

3014

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Аграрна икономика)

02.02.2015г.

09:00ч.

1061

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Екоикономика)

02.02.2015г.

09:00ч.

1061

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Икономика на предприятието)

02.02.2015г.

09:00ч.

4044A

Предприемачество

Икономика и управление (Формиране на конкурентно предприемаческо поведение в глобална мултикултурна бизнес среда), (Иновативни подходи чрез откриване, създаване и използване на предприемачески възможности), (Управление процеса на трансфер и унаследяване във фамилния бизнес)

04.02.2015г.

09:00ч.

4044A

Стопанска логистика

Икономика и управление (Стопанска логистика)

03.02.2015г.

09:00ч.

2028А

Икономика на туризма

Икономика и управление (Туризъм)

02.02.2015г.

09:00ч.

2032А

Икономика на транспорта

Икономика и управление (Икономика на транспорта)

03.02.2015г.

10:00ч.

3057

Недвижима собственост

Икономика и управление (Недвижима собственост)

03.02.2015г.

10:00ч.

ИСК* 205

Национална и регионална сигурност

Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността)

03.02.2015г.

09:00ч.

3056

Икономика на търговията

Икономика и управление (Маркетинг на взаимоотношенията в търговията)

03.02.2015г.

09:00ч.

2028А

Икономика на търговията

Икономика и управление (Съвременни подходи в мениджмънта на търговската фирма)

03.02.2015г.

09:00ч.

2028А

Икономика на търговията

Икономика и управление (Управление на запасите във веригата за доставки)

03.02.2015г.

09:00ч.

2028А

ЧУЖД  ЕЗИК

Чужди езици и приложна лингвистика

Английски език – за вх.№ 1 до вх.№ 89

13.02.2015г.

10:00ч.

2028А

Чужди езици и приложна лингвистика

Английски език – за вх.№ 90 до вх.№ 179

16.02.2015г.

10:00ч.

2028А

Чужди езици и приложна лингвистика

Немски език

13.02.2015г.

10:00ч.

П050

Чужди езици и приложна лингвистика

Френски език

13.02.2015г.

10:00ч.

П052

Чужди езици и приложна лингвистика

Испански език

13.02.2015г.

13:00ч.

П051

Чужди езици и приложна лингвистика

Руски език

16.02.2015г.

10:30ч.

П053

*ИСК – Институт за следдипломна квалификация - бул. "Климент Охридски" 2