Обновено: вторник, 30 август 2016 8:25
Print Increase font size

График за записване за зимния семестър на бакалаври

Редовно обучение

Срокове за записване Курс
1 07.09. - 16.09.2016 г. (по график)
трети курс
2 19.09 - 28.09.2016 г. втори курс
3 29.09 - 05.10.2016 г. четвърти курс
4 06.10 - 07.10.2016 г. пети курс

 


 

Дистанционно обучение

За записване и получаване на учебни материали със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса по график

Направление/поднаправление/специалност

Дата за записване

Курс

1.

По график след класиране по специалности

трети курс
2.

"Бизнес администрация"

26.09.2016 г.

четвърти курс
"Публична администрация"
"Счетоводство и контрол"

27.09.2016 г.

"Икономика"

28.09.2016 г.

"Маркетинг"
3.

„Администрация и управление“

05.10.2016 г.

втори курс

„Финанси, счетоводство и контрол“

06.10.2016 г.

„Икономика и инфраструктура“

07.10.2016 г.

„Икономика,общество и човешки ресурси“

10.10.2016 г.

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.