Обновено: вторник, 22 април 2014 10:22
Save as PDF Print Increase font size

Европейски стипендии


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Документите за евростипендиите ще се приемат в отдел „Студенти- бакалаври“ -  на гишета  с номера 1, 2, 4 и 5,

с приемно време
9.00 до 12.00  и от 13.00 до 15.00 ч.


ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТИПЕНДИИ  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2013/2014 Г.

 

 1. За стипендия по успех и за специална стипендия  могат да кандидатстват всички студенти записани в редовна форма на обучение, включително и чуждестранните студенти и магистрите, включително и приетите в платена форма.
 2. Студентите, записали втори семестър на І курс  могат да участват в кампанията за стипендии за  летния семестър с успеха си от зимната сесия. Студентите от горните курсове  кандидатстват за стипендия по успех с успеха от предходните два семестъра, а за специална стипендия – с успеха от предходния семестър. Успехът за евростипендиите може да се провери в уеб-студент – успех за евростипендии.
 3. Срок за кандидатстване през интернет -  от 1 април  до 27 април на сайта http://eurostipendii.mon.bg.
 4. Срок за представяне на попълнените формуляри  - от 1 април  до 30.04.2014 г. от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. в  Центъра за прием на документи. Цялата информация по отношение условията и реда за кандидатстване, както и формулярите се публикуват на уеб-сайт  http://eurostipendii.mon.bg, който ще е активен до 27.04.2014 г. Попълненият он-лайн  формуляр,  разпечатан и подписан се представя в Центъра за прием на   документи до 30 април. Банковата сметка, посочена във формуляра, задължително трябва да бъде в  банка ДСК .  Желателно и във ваш интерес е,  сметката да се посочва при първоначалното попълване на формуляра. Формулярите се подават лично или с нотариално пълномощно.
 5. Уверения за успех се изискват за студенти от ОКС “магистър” без специалност Право.             
 6. За летния семестър ще се изплатят 5 броя стипендии по успех по 120 лева.
 7. Специалната стипендия е 200 лв. еднократно. Възможно е да се кандидатства с до пет формуляра, придружени от различни разработки и с отделни служебни бележки.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР
НА ОСНОВАНИЕ Т. 14 ОТ УКАЗАНИЯТА ЗА ОН-ЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
ЕВРОПЕЙСКА СПЕЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ В УНСС

 

 1. Служебна бележка – актуална за учебната 2013/2014 г.  от сайта на УНСС – Стипендии – Европейски стипендии. Приемат се само актуални служебни бележки, оформени с имена, подписи , печат и изходящ номер.
 2. Не се приема разработка, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която  е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет, или е предпоставка за завършване на даден курс /курсова работа/ или обучение на студента в дадена образователно-квалификационна степен /дипломна работа/.
 3. При колективна работа, всеки от участниците кандидатства със своята част от изследването, което се удостоверява от ръководителя, който е възложил  разработката.
 4. Разработката трябва да е от областта на висше образование, в която се обучава студентът.
 5. Не се приемат разработки, които представляват препечатани  документи или материали от Интернет или други източници, които не са дело на студента.
 6. Представят се целите разработки на хартиен носител, когато са да 30 страници. При работи над 30 страници  и при мултимедийни разработки, се представя част от разработката, включваща първата и последната страница, придружена с резюме и електронен носител на целия материал.
 7. Грамоти и сертификати за участие без да са придружени с разработени материали не се приемат, с изключение на участниците в олимпиади и национални състезания.
 8. Документи и разработки свързани със стаж или обучение не се приемат.
 9. Разработките на чужд език се придружават с резюме на български език.
 10. Разработките следва да са направени след м. септември 2013 г. и   да не са класирани през зимния семестър на уч. 2013/2014 г.
 11. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една специална стипендия.
 12. Разработката задължително трябва съдържа трите имена, студентските данни и  подписа на автора и.
 13. Приемат се до пет разработки от един студент.
 14. Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за целия период на изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми.
 15. Не се приемат публикации в печата, за които са получени или ще бъдат получени възнаграждения. Представя се съответен удостоверяващ документ.

Служебна бележка

Инструкция

График