Обновено: сряда, 05 декември 2012 9:59

Приключили международни проекти - 2011

 


по ред

№ на сключения договор

Наименование (тема) на проекта

Ръководител
(координатор)

Срок на изпълнение
(начало/
край)

 

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

 

 

1. Проекти по Шеста рамкова програма на ЕС

1.

CIT4-CT-2006-028549
CARPRIGHT

“Ресурси, права и потенциални възможности: в търсене на социалните основи за Европа”

проф. д-р Катя Владимирова
Катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”

01.01.2007
31.12.2011


2. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС

2.

 212120 TEAMPEST

“Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на пестицидите”

проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Катедра “Икономика на природните ресурси”

01.05.2008
30.04.2011

3.

212345 PRIMA

“Прототипно влияние на политиките върху мулти-функционалните дейности в селските общини”

проф. д.ик.н. Пламен Мишев
Катедра “Икономика на природните ресурси”

06.11.2008
31.10.2011

3. Проекти по други програми на ЕС

4.

RRC 11+002

Финансови кризи и обрати във финансовото развитие

гл.ас.д-р Петър Станков

Катедра: Икономикс

01.01.2011
31.12.2011