Обновено: четвъртък, 27 октомври 2016 10:38

Изпитни програми

В съответствие с изискванията на нормативните документи всички изпитни програми са обсъдени и одобрени от катедрения съвет на съответната катедра и утвърдени от заместник-ректора по НИД на УНСС

Номер на конспекта

Катедра

Докторантска програма

1

Политическа икономия

Стопанска история

2

Икономическа социология

Социология

3

Политология

Политология

4

Международни отношения

Политология (Международни отношения и външна политика)

5

Международни отношения

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция и международни отношения)

6

Медии и обществени комуникации

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

7

Частноправни науки

Гражданско и семейно право

8

Частноправни науки

Изобретателско, авторско и патентно право

9

Частноправни науки

Римско частно право

10

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

11

Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

12

Управление

Социално управление (Моделиране и прогнозиране в управлението)

13

Управление

Социално управление (Социална отговорност на бизнеса)

14

Управление

Социално управление (Управление на комуникациите)

15

Управление

Социално управление (Управление на разходите)

16

Управление

Социално управление (Стратегии за е-бизнес)

17

Управление

Социално управление (Управление на промените)

18

Публична администрация

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

19

Регионално развитие

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

20

Икономикс

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

21

Творчески индустрии и интелектуална собственост

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата)

22

Творчески индустрии и интелектуална собственост

Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост)

23

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Банково дело); (Публични финанси); (Парична  теория и парична политика); (Международни финанси); (Корпоративни финанси); (Фондови пазари); (Финанси на социалното осигуряване)

24

Статистика и иконометрия

Статистика и демография

25

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор); (Счетоводна отчетност във финансовия сектор); (Анализ на стопанската дейност)

26

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

27

Информационни технологии и комуникации

Приложение на изчислителната техника в икономиката

28

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Теория на МИО)

29

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен бизнес)

30

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен мениджмънт)

31

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Управление на международни проекти)

32

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международен маркетинг)

33

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни финанси)

34

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция)

35

МИО и бизнес

Световно стопанство и МИО (Международни пазари и цени)

36

Човешки ресурси и социална защита

Икономика и организация на труда

37

Маркетинг и стратегическо планиране

Маркетинг

38

Маркетинг и стратегическо планиране

Планиране

39

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Аграрна икономика)

40

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Екоикономика)

41

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Бизнес икономика)

42

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Бранд мениджмънт)

43

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Мениджмънт на аутсорсинга)

44

Предприемачество

Икономика и управление (Предприемачество)

45

Логистика

Икономика и управление (Стопанска логистика)

46

Икономика на туризма

Икономика и управление (Туризъм)

47

Икономика на транспорта и енергетиката

Икономика и управление (Икономика на транспорта)

48

Недвижима собственост

Икономика и управление (Недвижима собственост)

49

Национална и регионална сигурност

Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността)

50

Икономика на търговията

Икономика и управление (Управление на оперативните разходи в търговията)

51

Икономика на търговията

Икономика и управление (Електронна търговия)

52

Икономика на търговията

Икономика и управление (Търговия)

53

Чужди езици и приложна лингвистика

Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Руски език