Обновено: сряда, 15 ноември 2017 13:55

Изпитни програми

В съответствие с изискванията на нормативните документи всички изпитни програми са обсъдени и одобрени от катедрения съвет на съответната катедра и утвърдени от заместник-ректора по НИД на УНСС

Изпитни програми

Катедра

01

Стопанска история

Политическа икономия

02

Социология

Икономическа социология

03

Политология

Политология

04

Политология

Международни отношения

05

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

Медии и обществени комуникации

06

Гражданско и семейно право

Частноправни науки

07

Изобретателско, авторско и патентно право

Частноправни науки

08

Римско частно право

Частноправни науки

09

Административно право и административен процес

Публичноправни науки

10

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

Публичноправни науки

11

Наказателно право

Наказателноправни науки

12

Наказателно-процесуално право

Наказателноправни науки

13

Социално управление

Управление

14

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

Публична администрация

15

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

Регионално развитие

16

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

Икономикс

17

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)

Творчески индустрии и интелектуална собственост

18

Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

Творчески индустрии и интелектуална собственост

19

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Финанси

20

Статистика и демография

Статистика и иконометрия

21

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ)

Счетоводство и анализ

22

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

Финансов контрол

23

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Информационни технологии и комуникации

24

Световно стопанство и МИО

МИО и бизнес

25

Световно стопанство и МИО

Международни отношения

26

Икономика и организация на труда

Човешки ресурси и социална защита

27

Маркетинг

Маркетинг и стратегическо планиране

28

Планиране

Маркетинг и стратегическо планиране

29

Икономика и управление (Агробизнес, екоикономика)

Икономика на природните ресурси

30

Икономика и управление (Индустрия)

Индустриален бизнес

31

Организация и управление на производството (Индустрия)

Индустриален бизнес

32

Икономика и управление (Предприемачество)

Предприемачество

33

Икономика и управление (Стопанска логистика)

Логистика

34

Икономика и управление (Туризъм)

Икономика на туризма

35

Икономика и управление (Транспорт)

Икономика на транспорта и енергетиката

36

Икономика и управление (Недвижима собственост)

Недвижима собственост

37

Икономика и управление (Отбрана и сигурност)

Национална и регионална сигурност

38

Икономика и управление (Търговия)

Икономика на търговията

39

Английски език

Чужди езици и приложна лингвистика

40

Немски език

Чужди езици и приложна лингвистика

41

Испански език

Чужди езици и приложна лингвистика

42

Френски език

Чужди езици и приложна лингвистика

43

Руски език

Чужди езици и приложна лингвистика